Επιχειρηματική ορολογία

Ευρετήριο όρων

Συντετμημένες επιχειρηματικές λέξεις

Αγορά αδασμολογήτων / Duty-free Purchase
Αγορά που δε συμπεριλαμβάνει "φόρο προστιθεμένης αξίας" (ΦΠΑ), την οποία κάθε κάτοικος ξένης χώρας μπορεί να κάνει, υποκείμενος σε κάποιες συνθήκες που αφορούν το πρόσωπό του/της, το είδος των αγαθών και συμμορφούμενος/η με κάποιες τυπικές διαδικασίες.

Άδεια αποστολής / DP (Delivery Permit)

Έγγραφο που εκδίδεται από το τελωνείο και επιτρέπει στους εισαγωγείς να παραλάβουν τα εμπορεύματα.

Άδεια εξαγωγής (εισαγωγής) / Export licence (import licence)
Η άδεια είναι ένα διοικητικό έγγραφο ελέγχου του εξωτερικού εμπορίου, που εξουσιοδοτεί την εισαγωγή ή εξαγωγή συγκεκριμένων προϊόντων υποκειμένων στο καθεστώς ποσοστώσεων.

ΑΕΠ / GDP
Ακαθάριστο Εγχώριο Προίόν (Gross Domestic Product).

Αεροδρόμιο τελωνειακών δυνατοτήτων / Customs airport
Αεροδρόμιο που έχει τεθεί σε λειτουργία από την αρμόδια τεχνική αρχή για δημόσια και διεθνή εναέρια κυκλοφορία. Το αεροδρόμιο έχει ένα τελωνείο ή έναν υποσταθμό ο οποίος λειτουργεί είτε σε μόνιμη είτε σε προσωρινή βάση.

Αεροπορική φορτωτική / Airway bill
Μία αεροπορική φορτωτική είναι μία σύμβαση μεταφοράς εκδιδομένη εις τριπλούν από τον μεταφορέα για ένα αεροπορικό φορτίο.

Αεροπορική φορτωτική / AWB (Airway bill)
Η αεροπορική φορτωτική είναι μία σύμβαση μεταφοράς που εκδίδεται εις τριπλούν από τη μεταφορική εταιρεία για ένα αεροπορικό φορτίο.

Άμεση εξαγωγή / Direct export
Τρόπος πώλησης αγαθών απευθείας σε πελάτη εξωτερικού χωρίς τη χρήση αντιπροσώπου.

Αναγνώριση οφειλής / IOU (I Οwe Υou)

Ανάλυση αρνητικών-θετικών σημείων / SWOT analysis
SWOT είναι συντομογραφία (στα αγγλικά) για Δυνάμεις, Αδυναμίες, Ευκαιρίες, Απειλές. Είναι ένας τρόπος ανάλυσης των πιθανοτήτων (επιτυχίας) κάποιου στην αγορά.

Αναπτυσσόμενες χώρες / Developing countries
Αυτή η έννοια συνδυάζει χώρες με μέσο επίπεδο διαβίωσης, που δεν είναι ακόμη στο ίδιο επίπεδο με τις βιομηχανικές χώρες (π.χ. Ινδία, Ουρουγουάη, Ρουμανία κλπ.).

Αντικαταβολή / Cash on delivery (COD)
Πληρωμή με την παραλαβή.

Αντικαταβολή / COD
Η αντικαταβολή είναι ένα σύστημα πληρωμής όπου ο φορέας συλλέγει το οφειλόμενο ποσό και φροντίζει για τη μεταβίβαση στο δικαιούχο. Το σύστημα αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν ο εξαγωγές είναι βέβαιος ότι ο αγοραστής θα αποδεχθεί τα εμπορεύματα και εάν τα αποστελλόμενα είναι πακέτα με χαμηλή τιμή μονάδας.

Αντιπροσώπευση / Agency
Η εργασία που εκτελείται από ένα πρόσωπο (αντιπρόσωπο / πράκτορα), που έχει επιλεγεί να ενεργεί για λογαριασμό ενός άλλου (του εντολοδότη).

Αντιπρόσωπος (εταιρεία) / Representative
Μία εταιρεία η οποία πωλεί εμπορεύματα για λογαριασμό άλλης εταιρείας.

Αντιπρόσωπος (με ανάληψη κινδύνου) / Del credere agent
Πρόσωπο που πωλεί αγαθά για λογαριασμό άλλου και συμφωνεί να πληρώσει για αυτά εάν δεν το κάνει ο αγοραστής.

Αντιπρόσωπος (πρόσωπο) / Representative
Στις ΗΠΑ, ένας αντιπρόσωπος είναι ένας εσωτερικός πράκτορας πωλήσεων, δηλ. είναι εργαζόμενος της εταιρείας για την οποία ενεργεί. Γενικά του ανατίθεται μία συγκεκριμένη περιοχή πωλήσεων και διατηρεί συνεχή σχέση με τους συνεργάτες της εταιρείας (για παράδειγμα χονδρεμπόρους και λιανοπωλητές).

Αντιπρόσωπος πωλήσεων / Sales representative
Ο αντιπρόσωπος πωλήσεων είναι ένας πράκτορας που είναι υπεύθυνος, πλήρους απασχολήσεως, για την διαπραγμάτευση και πιθανόν την ολοκλήρωση συμβάσεων για την πώληση, απόκτηση, ενοικίαση ή προμήθεια ενός προϊόντος ή υπηρεσίας, στο όνομα ή για λογαριασμό παραγωγών, βιομηχάνων, εμπόρων ή άλλων αντιπροσώπων πωλήσεων.

Αντισταθμιστικά οφέλη / Offset
Για αντιστάθμιση ή αποζημίωση για κάτι.

Ανωτέρα βία / Force majeure
Τυπικός όρος που βρίσκεται σε συμβάσεις μεταφοράς και επιτρέπει στους συμμετέχοντες (και ιδίως τον μεταφορέα) να αποδυθεί όλων των ευθυνών σε περίπτωση ζημίας ή απωλείας των εμπορευμάτων για λόγους πέρα από τον έλεγχό του (π.χ. φυσικές καταστροφές ή πόλεμος).

Αξία τελωνείου / Customs value
Η τελωνειακή αξία είναι η αξία των αγαθών στα σύνορα της Κοινότητας. Αυτή η αξία χρησιμεύει ως βάση για τον υπολογισμό των τελών εκτελώνισης.

Αξιόγραφο / Bill
Γραπτή χωρίς όρους εντολή, με την οποία μία φυσική ή νομική οντότητα (ο αποδέκτης) δεσμεύεται να πληρώσει συγκεκριμένο ποσό σε μία άλλη φυσική ή νομική οντότητα (τον εκδότη) με την εμφάνιση ή κατόπιν καθορισμένης περιόδου.

Απαίτηση / Claim
Δικαίωμα του προσώπου (πιστωτή) να απαιτήσει κάτι από κάποιον (πιστούχο), συνήθως ένα ποσό χρημάτων.

Απόβαρο, βάρος κενό / Tare, - not exist anymore - weight
Βάρος της ITU (Μονάδα Συνδυασμένης Μεταφοράς) ή του οχήματος άνευ φορτίου.

Αποδέσμευση για ελεύθερη κυκλοφορία / Release for free circulation
Τελωνειακός κανονισμός ο οποίος αποδίδει σε αγαθά τρίτου μέρους ιδιότητα κοινοτικών αγαθών μετά την εφαρμογή μέτρων μπορικής πολιτικής, την διεκπεραίωση άλλων τυπικοτήτων για την εισαγωγή στην τελωνειακή δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, καθώς και τη συλλογή των νομίμων τελωνειακών δασμών.

Αποθήκες Τελωνείου / Bonded Warehouses
Είναι ζώνες υπό Τελωνειακό έλεγχο στις οποίες επιτρέπεται η αποθήκευση εμπορευμάτων πριν τον εκτελωνισμό.

Αποθήκη / Warehouse
Μεγάλο κτίριο όπου κρατούνται εμπορεύματα.

Αποστολή / Despatch - dispatch
Η αποστολή των εμπορευμάτων στον προορισμό.

Άρση / Withdrawal
Επίσημη πράξη, ιδιωτική συμφωνία ή απόφαση δικαστηρίου που αποσύρει κατάσχεση, ακυρώνει υποθήκη ή ένσταση (τίτλου) και αποδίδοντας πάλι την εξουσία πάνω στα αγαθά ή δικαιώματα που είχε ανασταλεί.

ΑΤΜ / ΑΤΜ
Αυτόματη ταμειακή μηχανή, σημείο ανάληψης μετρητών

Βάση / Base
Βάση στην οποία επιβάλλεται ένας φόρος.

Βραχυπρόθεσμη υλοποίηση εισπρακτέων από το εξωτερικό / Short-term Realisation of Receivables from Overseas
Είναι μία βραχυπρόθεσμη τεχνική χρηματοδότησης για εξαγωγείς που παρέχουν στους αγοραστές εξωτερικού συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής. Η υλοποίηση του τιμολογίου μπορεί να είναι μέχρι το 100% της αξίας του.

Γενική αβαρία / General average
Ζημίες αυτού του είδους συμβαίνουν στη θάλασσα ή σε υδάτινες οδούς μεταφοράς στο εσωτερικό. Προκαλούνται από γεγονός το οποίο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το πλοίο και το φορτίο του εάν ο καπετάνιος δεν έπαιρνε πρωτοβουλία προς όφελος του κοινού συμφέροντος (π.χ. τμήμα του φορτίου θυσιάζεται για να αποφευχθεί ναυάγιο). Σε τέτοια υπόθεση, τα έκτακτα έξοδα που προκαλούνται και η αξία των θυσιαζόμενων εμπορευμάτων θα πληρωθεί από όλους αυτούς που ωφελούνται από την πράξη.

Γενικοί όροι πώλησης / General terms of sale
Οι Γενικοί Όροι Πώλησης βοηθούν στη νομική αναγνώριση των συνθηκών πωλήσεως.

Δείγμα / Sample
Ένα μόνο δείγμα ή τμήμα ολοκλήρου προϊόντος το οποίο μπορεί να δείξει πως είναι το υπόλοιπο.

Δειγματοληψία / Sampling
Διανομή προσφορών προώθησης σε μορφή χάρτινου δείγματος ή δείγματος προϊόντος, σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, σε συγκεκριμένο τόπο ή γεωγραφική περιοχή με σκοπό τη δημιουργία απ'ευθείας επαφής με συγκεκριμένη ομάδα-στόχο καταναλωτών.

Δείκτης τιμών καταναλωτή / Consumer Price index (CPI)
Ένα σύνολο αριθμών που δείχνει την κινητικότητα των τιμών των καθημερινών αγαθών που αγοράζονται από το κοινό σε μία περίοδο χρόνου.

Δελτίο αποστολής / Delivery note
Έγγραφο που αποστέλλεται στον πελάτη μαζί με τα εμπορεύματα, το οποίο δίνει περιγραφή τους. Ο πελάτης υπογράφει το δελτίο παραλαβής που δηλώνει ότι έχει λάβει τα εμπορεύματα.

Δελτίο παραγγελίας / Order form
Έντυπο προς συμπλήρωση για χρήση από πελάτη που ζητά εμπορεύματα ή υπηρεσίες.

Δελτίο συσκευασίας / Packing list
Το δελτίο συσκευασίας είναι ένα έγγραφο που αναφέρει με λεπτομέρεια κάθε αντικείμενο που περιέχεται σε συγκεκριμένη συσκευασία ή φορτίο. Το δελτίο συσκευασίας είναι απαραίτητο να περιλαμβάνεται στα συνοδευτικά έγγραφα.

Δευτερογενής έρευνα / Desk research
Μορφή έρευνας αγοράς, η οποία χρησιμοποιεί υπάρχουσες πληροφορίες.

Δηλών / Declarant
Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πραγματοποιεί μία τελωνειακή δήλωση: - στο όνομά του και για λογαριασμό του (δηλών για λογαριασμό του), - στο όνομά του και για λογαριασμό οικονομικού πράκτορα, εισαγωγέα ή/και εξαγωγέα (δηλών έμμεσης αντιπροσώπευσης), - (στο όνομα και για λογαριασμό οικονομικού πράκτορα, εισαγωγέα ή/και εξαγωγέα (δηλών άμεσης αντιπροσώπευσης).

Δήλωση ανταλλαγής εμπορευμάτων / Exchange of goods declaration
Μηνιαία δήλωση που χρησιμοποιείται εντός του πλαισίου των ενδοκοινοτικών εμπορικών σχέσεων (απόκτηση / παραλαβή), την οποία αυτός που απέκτησε ή απέστειλε Κοινοτικά αγαθά είναι υποχρεωμένος να κάνει. Η ανταλλαγή δηλώσεων αγαθών καθιστά δυνατή την είσπραξη του ΦΠΑ και τη δημιουργία των εθνικών στατιστικών εξωτερικού εμπορίου.

Διαδικασίες εκτελωνισμού / Customs procedures
Προορισμός που δίνεται για τελωνειακούς σκοπούς, σε εμπορεύματα μέσω υποβολής δηλωτικού τελωνείου και καθορίζει την κατάστασή του όσον αφορά τους κανονισμούς.

Διακριτικά σημεία / Markings
Τα διακριτικά σημεία εξυπηρετούν στην περιγραφή της φύσης των εμπορευμάτων μέσω διαφόρων συμβόλων που δίνουν την ταυτότητα του τύπου των εμπορευμάτων (τοξικά προϊόντα : δηλητήριο, επικίνδυνα προϊόντα εύφλεκτο αλκοόλ, κλπ.).

Διαμετακόμιση / Transit
Τελωνειακή ρύθμιση που επιτρέπει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τη διακίνηση αγαθών με την αναστολή δασμών, φόρων και άλλων οικονομικών, φορολογικών ή τελωνειακών μέτρων.

Διανομέας / Distributor
Πρόσωπο ή οργανισμός που προμηθεύει αγαθά για παραγωγούς, κατασκευαστές, καταστήματα κλπ.

Διάρκεια ζωής / Shelf life
Η διάρκεια χρόνου που τα εμπορεύματα, ιδίως τρόφιμα, μπορούν να μείνουν για πώληση παραμένοντας κατάλληλα προς χρήση.

Διατίμηση / Tariff
Ποσό χρημάτων που πρέπει να πληρωθεί όταν συγκεκριμένα αγαθά εισάγονται σε μία χώρα.

Διαφωνία / Dispute
Οποιαδήποτε διαφωνία που είναι πιθανόν να καταλήξει στο δικαστήριο. Οποιαδήποτε αμφισβήτηση εντός των αρμοδιοτήτων του δικαστηρίου

Διαχείριση εκμίσθωσης / Lease management
Σύμβαση με την οποία ο ιδιοκτήτης ή η διοίκηση μίας εταιρεία δίνει μερικά ή πλήρη δικαιώματα σε ένα άτομο να λειτουργήσει την εταιρεία για λογαριασμό του και με δικό του επιχειρηματικό κίνδυνο, με αντάλλαγμα την πληρωμή ενοικίου ή μεριδίου από τα κέρδη.

Διεθνείς Εμπορικοί Όροι / Incoterms (INternational COmmercial TERMS)
Διεθνείς ορισμοί για μία κοινή κατανόηση των άρθρων του διεθνούς εμπορίου. Καθορίσθηκαν από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο, που τους εξέδωσε πρώτη φορά το 1936. Τελευταία ενημέρωση έγινε την 1η Ιανουαρίου 2000.

Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο / ICC
Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο συμβουλεύει εταιρείες όσον αφορά την διεθνή εμπορική πολιτική τους. Επιπροσθέτως, υπερασπίζεται τα συμφέροντα των επιχειρήσεων στο διεθνές εμπόριο.

Διεθνής Σύμβαση Σιδηροδρομικών Μεταφορών / COTIF
Σύμβαση που αφορά Διεθνείς Μεταφορές μέσω σιδηροδρόμου

Δικαιοχρηστικό εμπόριο / Franchised trade
Το δικαιοχρηστικό εμπόριο περιλαμβάνει τη δημιουργία ομάδων εμπόρων ούτως ώστε να αυξήσουν την ατομική αγοραστική τους δυνατότητα και να ενισχύσει τη θέση τους μεταξύ των χονδρεμπόρων και των καταναλωτικών συνδέσμων. Υπάρχουν τρεις κύριες μορφές δικαιοχρηστικού εμπορίου : ομάδων λιανοπωλητών, αλυσίδων προαιρετικής λιανικής αγοράς και δικαιοχρηστικών εταιρειών.

Δίκτυο διανομής / Distribution network
Σύνολο προσώπων και εταιρειών που αναμιγνύονται στη διανομή ενός προϊόντος, από τον παραγωγό στον καταναλωτή.

ΔΝΤ / IMF
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι ένας διεθνής οργανισμός που παρέχει δάνεια σε χώρες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο ισοζύγιο πληρωμών τους.

ΔΤΑΑ / IBRD
Η Διεθνής Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη, που ιδρύθηκε το 1945 στο πλαίσιο των συμφωνιών του Bretton Woods, χρηματοδοτεί εργασίες ανασυγκρότησης και δίνει δάνεια που στοχεύουν στην τόνωση της ανάπτυξης σε χώρες με ελλειμματική οικονομία.

Δυνάμει / PP (Per procurationem)
Διά λογαριασμό ή με την εξουσία κάποιου άλλου.

ΕΑΧ / LDC
Ελάχιστα ανεπτυγμένες χώρες: Περιλαμβάνονται περίπου 36 από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, αναφερόμενες στους καταλόγους του ΟΗΕ ως τα "λιγότερο ανεπτυγμένα" από τα αναπτυσσόμενα έθνη. Οι περισσότερες από αυτές τις χώρες βρίσκονται στην Αφρική, ενώ μερικές είναι στην Ασία. Η Αϊτή είναι η μόνη που ανήκει στο βόρειο ημισφαίριο.

Εγγύηση Καλής Πληρωμής / Payment Guarantee
Η εγγύηση είναι μία δέσμευση που δίνεται από μία τράπεζα ότι θα πληρώσει ένα ποσό συμφώνως με τους όρους και τις συνθήκες όπως τίθενται στο κείμενο της εγγύησης.

ΕΓΕ / EPO
Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών.

ΕΕΠ / ESC
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προτύπων είναι το Ευρωπαϊκό σώμα υπεύθυνο για τη θέσπιση των Ευρωπαϊκών Προτύπων. Καθιστά δυνατόν για τις εταιρείες να παράγουν προϊόντα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (εμπορικό σήμα EC / CE). Αποτελείται από 160 Ευρωπαϊκούς οργανισμούς.

ΕΕΤ / EBA
Ένωση Ευρωπαϊκών Τραπεζών. Αυτή η ένωση τραπεζών είχε αρχικά σχηματισθεί με σκοπό τη δυνατότητα διακανονισμού των συναλλαγών στην Ε.Ε., μέσω του E.C.S. (Ευρωπαϊκού Συστήματος Συμψηφισμού). Το σύστημα έχει από τότε τροποποιηθεί ώστε να χειρίζεται συναλλαγές σε Ευρώ. Η ΕΕΤ διαχειρίζεται το E.C.S., που επιτρέπει στις 62 τράπεζες-μέλη του να ανταλλάσσουν (χρηματικές) ροές. Εκκαθαρισμένοι διακανονισμοί εκτελούνται στο τέλος της ημέρας, στον λογαριασμό της ΕΕΤ, που κρατείται στο νόμισμα της Ε.Κ.Τ.

ΕΖΕΣ / EFTA
Η Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών αναφέρεται σε 4 χώρες : Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία και Λιχτενστάϊν. Αυτές οι χώρες υπέγραψαν συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με την ΕΟΚ το 1992. Η συμφωνία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1994 και οδήγησε στην εγκαθίδρυση του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

ΕKAΣ / ECSC
Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακος και Χάλυβα ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1951 σύμφωνα με το Σχέδιο Schumann, με το οποίο οι Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία και Λουξεμβούργο ανάλαβαν να καταργήσουν τελωνειακούς δασμούς, ποσοστώσεις και νομισματικούς περιορισμούς που επηρέαζαν το ενδοκοινοτικό εμπόριο ατσαλιού, άνθρακα και σιδήρου. Τα κράτη-μέλη επικύρωσαν τη συμφωνία για μία περίοδο 50 ετών. Οι θεσμοί της ΕΚΑΣ χρησίμευσαν ως πρότυπα για τους θεσμούς της ΕΟΚ με τους οποίους συγχωνεύθηκαν το 1957.

Ειδοποίηση αφίξεως / Arrival notice
Σημείωμα που στέλνεται από το μεταφορέα στον παραλήπτη των εμπορευμάτων αναφέροντας ότι αυτά έχουν αφιχθεί.

Εισαγωγή / Import
Η μεταφορά αγαθών, υπηρεσιών, ιδεών και ατόμων εντός μίας χώρα από μία άλλη.

Εκδότρια τράπεζα / Issuing bank
Είναι η τράπεζα που έχει εκδώσει την ενέγγυα πίστωση. Τελεί υπό την υποχρέωση να πληρώσει εάν τα υποβληθέντα έγγραφα βρίσκονται σε συμφωνία με τις απαιτήσεις της ενεγγύου πιστώσεως.

Εκποίηση / Clearance sale
Ένα γεγονός που τελείται από έναν έμπορο για να διαθέσει παλιό αποθηκευμένο εμπόρευμα, συνήθως σε μειωμένες τιμές, για να κάνει χώρο για νέο εμπόρευμα.

Έκπτωση / Discount
Αυτή η μορφή λιανικής πώλησης, που εφευρέθηκε στις ΗΠΑ, αποτελείται κυρίως από την πώληση στη χαμηλότερη δυνατή τιμή. Οι χαμηλές τιμές επιτυγχάνονται με τη μείωση περιθωρίων (κέρδους), την τέλεση ομαδικών προμηθειών και την περικοπή γενικών εξόδων (οι χώροι πώλησης συχνά μοιάζουν με αποθήκες). Αυτή η μορφή λιανικής έχει γίνει πρόσφατα πολύ δημοφιλής παντού μέσα στην ΕΕ.

ΕΚΤ / ECB
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θέτει την πολιτική στη ζώνη του Ευρώ στο πεδίο των επιτοκίων και της πολιτικής ισοτιμιών με άλλες χώρες. Ο κύριος σκοπός είναι η διατήρηση σταθερότητας τιμών εντός της ζώνης του Ευρώ. Είναι ανεξάρτητη από εθνικές κυβερνήσεις και πήρε τη θέση του ΕΝΙ (Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ινστιτούτου) , που είχε ιδρυθεί ως ο πρόδρομος της Ε.Κ.Τ.

Εκτελωνιστής / Customs agent
Ένας εκτελωνιστής είναι ένας εξουσιοδοτημένος επαγγελματίας που τελεί εκτελωνισμούς. Ένας πράκτορας μεταφορών μπορεί επίσης να ενεργήσει ως εκτελωνιστής.

Εκτιμώμενος Χρόνος Αφίξεως / ETA (Estimated Time of Arrival)

Ελεύθερη (Δια)κίνηση / Free Movement
Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της εγχώριας Ευρωπαϊκής αγοράς : η διακίνηση των αγαθών μεταξύ των κατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να λαμβάνει χώρα χωρίς εμπόδια οποιουδήποτε είδους, είτε αυτά είναι ποσοτικά, δασμολογικά, χρηματοοικονομικά ή κανονικοποίησης. Αυτή η αρχή έχει εφαρμοσθεί ως κύρια και σε άλλες συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου και σε συμφωνίες Τελωνειακών Ενώσεων.

Ελεύθερη ζώνη / Freeport
Ζώνη όπου τα εμπορεύματα μπορούν να αποθηκευθούν χωρίς πληρωμή οποιουδήποτε φόρου και χρεώσεως μέχρις ότου περάσουν τα σύνορα.

Ελεύθερο εμπόριο / Free trade
Μία κατάσταση στην οποία δεν υπάρχουν περιορισμοί (διατιμήσεις) στην εισαγωγή και εξαγωγή αγαθών.

Ελεύθερο επί βαγονιού / Free on truck (FOT)
Συνθήκη πώλησης όπου ο αγοραστής πληρώνει για την παραλαβή των αγαθών σε ένα συγκεκριμένο χώρο τοποθέτησης και σιγουρεύει ότι είναι φορτωμένα σε βαγόνια ή οχήματα και έτοιμα προς μεταφορά.

Ελεύθερο επί πλοίου / Free on bord (FOB)
Όρος πώλησης όπου ο πωλητής πληρώνει για τη μεταφορά και ασφάλιση των εμπορευμάτων έως ότου φορτωθούν στο πλοίο.

Ελεύθερο επί προκυμαίας / Ex quay
Λέγεται για την τιμή των αγαθών όπου ο πωλητής πληρώνει για όλα τα έξοδα έως την παράδοση σε ονομαζόμενο λιμάνι, συμπεριλαμβανομένης της εκφόρτωσης επί της αποβάθρας και επί οχήματος οδικού ή σιδηροδρομικού.

Ελεύθερο επί σιδηροδρόμου / Free on rail (FOR)
Όρος πώλησης όπου ο πωλητής πληρώνει για την παράδοση των εμπορευμάτων σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό και επιβεβαιώνει ότι φορτώνονται σε βαγόνια, έτοιμα προς μεταφορά.

Έμμεσος φόρος / Excise Tax
Έμμεσος φόρος κατανάλωσης σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων.

Εμπορευματοκιβώτιο / Container
Ένα πολύ μεγάλο ξύλινο ή μεταλλικό κιβώτιο, μέσα στο οποίο μπορεί να συσκευασθεί ένας αριθμός εμπορευμάτων πριν μεταφερθεί.

Εμπορευματοκιβώτιο αεροπορικής μεταφοράς / Air container
Εμπορευματοκιβώτιο προσαρμοσμένο στα αεροπορικά πρότυπα

Εμπορευματοκιβώτιο θαλάσσιας μεταφοράς / Maritime container
Εμπορευματοκιβώτιο που ακολουθεί τα πρότυπα που τίθενται από το Διεθνή Οργανισμό Προτύπων για χρήση σε κυψελοειδή θαλάσσια μεταφορά.

Εμπορευματοκιβώτιο μεγάλης χωρητικότητας / Large capacity container
Εμπορευματοκιβώτιο που ακολουθεί τα πρότυπα του ISO (Διεθνούς Οργανισμού Προτύπων) σε μήκος και πλάτος αλλά έχει μη συμβατικό ύψος (9 πόδια και 6 ίντσες δηλ. 2,9 μέτρα - αντί για 8 πόδια δηλ. 2,44 μέτρα). Προς το παρόν, μόνο εμπορευματοκιβώτια των 40 ποδών εισέρχονται σ'αυτή την κατηγορία.

Εμπορευματοκιβώτιο ξηράς / Land container
Εμπορευματοκιβώτιο που ακολουθεί τα πρότυπα που τέθηκαν από τη Διεθνή Ένωση Σιδηροδρόμων (IRU) για τη βέλτιστη χρήση κυρίως στην περίπτωση συνδυασμού οδικής και σιδηροδρομικής μεταφοράς.

Εμπορευματοκιβώτιο πολύ μεγάλης χωρητικότητας / Very large capacity container
Εμπορευματοκιβώτιο που δε συμμορφούται με τα πρότυπα ISO όσον αφορά μήκος, πλάτος ή ύψος. Οι διαστάσεις ποικίλλουν και φθάνουν σε μάκρος έως 45' (13.72m), 48' (14.64m) or 53' (16.10m).

Εμπορικό σήμα / Brand
Διακριτικό σήμα το οποίο χρησιμεύει στην αναγνώριση προϊόντος ή επιχείρησης ή στη διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό.

Εμποροδικείο / Commercial Court
Είναι ένα μη-ποινικό εξειδικευμένο Πρωτοδικείο, με δικαστές και έναν δικαστικό υπάλληλο. Οι "προξενικοί ειρηνοδίκες" (έμποροι που εκτελούν καθήκοντα δικαστών) έχουν εξουσιοδοτηθεί σε εθελοντική βάση και είναι υπεύθυνοι για τη διευθέτηση διαφορών μεταξύ εταίρων, εμπόρων ή των συσχετιζομένων με τους εμπορικούς νόμους.

Έμπορος / Trader
Ο έμπορος είναι μία επιχείρηση (ή άτομο) του οποίου η λειτουργία συνίσταται στη απόκτηση αγαθών για λογαριασμό του (έτσι γίνεται ο ιδιοκτήτης των αγαθών) και μεταπώλησής τους υπό το όνομά του, με ένα περιθώριο που αποφασίζει ο ίδιος. Η αντιπροσώπευση ενός εμπόρου του επιτρέπει να υπερνικήσει την έλλειψη γνώσεως των διεθνών αγορών, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τις δυσκολίες που προκαλούνται από τις διεθνείς πρακτικές καθώς και βοηθά την καλύτερη οργάνωση διαχείρισης κινδύνου. Το εμπορικό επάγγελμα βασίζεται στην εξειδίκευση σε γεωγραφική περιοχή ή σε εύρος προϊόντων.

Εναρμονισμένο Σύστημα / Harmonised System (HS)
Σύστημα, υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων, για τον προσδιορισμό και την κωδικοποίηση των αγαθών, υιοθετημένο σε διεθνές συνέδριο, εν ισχύ από 01.01.1989. Αποτελείται από μία 6-ψήφια κωδικοποίηση των προϊόντων, γενικούς κανόνες ερμηνείας και έγγραφα ταξινόμησης.

Εναρμονισμένο Σύστημα / HS (Harmonised System)
Εναρμονισμένο σύστημα καθορισμού και κωδικοποίησης προϊόντων, για λόγους εκτελωνισμού.

Ενέγγυα πίστωση / Documentary letter of credit
Τραπεζική μέθοδος η οποία δίνει εγγύηση στον εξαγωγέα ότι θα πληρωθεί για την πώληση και στον εισαγωγέα ότι θα λάβει τα αγαθά όπως συμφωνήθηκε στο εμπορικό συμβόλαιο. Είναι μία δέσμευση της τράπεζας του εισαγωγέα (ή του αγοραστή), που ακολουθεί μία αίτηση που έγινε απ'αυτόν και για λογαριασμό του, να πληρωθεί ένα συγκεκριμένο ποσό καθοριζόμενο από το συμβόλαιο, στον εξαγωγέα (ή πωλητή) έναντι εγγράφων αντιπροσωπευτικών των αποστελλομένων αγαθών.

Ενεχυρόγραφο / Warrant
Έγγραφο που προσυπογράφεται από έναν έμπορο και του οποίου η πληρωμή εγγυάται από ένα αποθετήριο για τα αγαθά που παρουσιάζονται στις "γενικές αποθήκες". Ωστόσο, ξενοδοχειακά, εμπορικά και πετρελαϊκά ενεχυρόγραφα τελούν υπό συγκεκριμένους κανόνες και αποτελούν χρεώγραφα που δε μπορούν να διατεθούν με εγγραφή από τον υπάλληλο του εμποροδικείου (με την εξαίρεση των αγροτικών ενεχυρογράφων που εγγράφονται στο ειρηνοδικείο).

Ενιαία αγορά / Single market
Η σύνδεση ελευθέρου εμπορίου μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να επιτρέπουν χρήματα, αγαθά, υπηρεσίες και ανθρώπους να κινούνται ελεύθερα εντός της Ενώσεως.

Ενιαίο Διοικητικό Έγγραφο / SAD (Single Administrative Document)
Το Ενιαίο Διοικητικό Έγγραφο θεσπίσθηκε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας την 1η Ιανουαρίου 1988 με την πρόθεση της τυποποίησης των τελωνειακών εγγράφων, εναρμονίζοντας την κωδικοποίηση και απλοποιώντας τις διαδικασίες στις διεθνείς εμπορικές ανταλλαγές.

Ενοποιημένη φόρτωση / Consolidation (Consolidated Shipment)
Φορτίο για το οποίο ένας πράκτορας (μεταφορών ή άλλος) ενοποιεί αρκετά διαφορετικά φορτία ώστε να δημιουργήσει ένα μόνο φορτίο έτσι ώστε να επωφεληθεί από ευνοϊκές τιμές.

Εξ εργοστασίου / Ex works
Λέγεται για την τιμή όπου ο αγοραστής πληρώνει για τη μεταφορά των αγαθών έξω από το εργοστάσιο.

Εξαγωγή / Export
Αποστολή ενός αγαθού από μία χώρα σε μία άλλη με σκοπό την πώληση.

Εξαγωγική πίστωση / Export credit
Αυτή η τεχνική καλύπτει όλους τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας εξαγωγέας. Οι διάφοροι τύποι εξαγωγικής πίστωσης είναι οι λεγόμενες κατευθυνόμενες πιστώσεις, καθαρά πίστωση με εμπράγματες ασφάλειες καθώς και ανοικτή πίστωση (απλή τραπεζική πίστωση). Αυτοί οι διαφορετικοί τύποι πίστωσης μπορούν να διαιρεθούν σε δύο ομάδες : πίστωση αγοράς που παρέχεται στον αγοραστή για να του επιτρέψει να τακτοποιήσει τις οφειλές του σε μετρητά και πίστωση προμηθευτή, που είναι μία έκπτωση επί του χρέους προς τον πιστωτή ο οποίος διέθεσε μία μορφή πληρωμής προς τον αγοραστή του.

Επαναληπτική παραγγελία / Repeat order
Νέα αίτηση για εμπορεύματα που έχουν αποκτηθεί ξανά στο παρελθόν.

Επανεξαγωγές / Re-exports

Επί του πλοίου / On Board
Επί του πλοίου σημαίνει ότι τα εμπορεύματα έχουν τοποθετηθεί καταλλήλως μέσα στο αεροσκάφος ή το πλοίο. Αυτή η σήμανση είναι σχεδόν απαραίτητη για ενέγγυα πίστωση.

Επιβίβαση / Embarkation
Επιβίβαση σε ένα πλοίο ή αεροσκάφος.

Επίπεδο διαβίωσης / Standard of living
Το επίπεδο υλικής άνεσης και πλούτου που έχει ένα άτομο ή κοινότητα.

Επίσημη προσφορά / Tender
Επίσημη προσφορά για προσφορά αγαθών ή εκτέλεση εργασίας για δηλωμένη τιμή.

Επιστροφή / Return
Η αποστολή εμπορευμάτων πίσω στο κατάστημα (απ'όπου παραλήφθηκαν / αγοράσθηκαν).

Επιστροφή χρημάτων / Refund
Επιδότηση επιτρεπόμενη για την εξαγωγή μερικών Κοινοτικών αγροτικών προϊόντων προς τρίτες χώρες.

Επιφυλάξεις / Reservations
Με αναφορά στην ενέγγυο πίστωση, αυτός ο όρος αναφέρεται στη διαφορά μεταξύ των εγγράφων που παρουσιάζονται στην τράπεζα και των εγγράφων οδηγιών όπως αναφέρονται στην ενέγγυο πίστωση.

Επιχειρηματικά περιουσιακά στοιχεία / Business assets
Όλα τα υλικά, κινητά περιουσιακά στοιχεία (μηχανολογικός και μη εξοπλισμός, κλπ.) και άϋλα (φήμη και πελατεία, εταιρικό όνομα και σήμα, δικαιώματα εκμίσθωσης, άδειες, ευρεσιτεχνίες και εξουσιοδοτήσεις, κλπ.). Πρέπει να υπογραμμισθεί ότι ποτέ δεν περιλαμβάνονται το κτίριο(α) στα οποία λειτουργεί η επιχείρηση.

ΕΣΚΤ / ESBC
Το Ευρωπαϊκό Σύστημα των Κεντρικών Τραπεζών αποτελείται από την ΕΚΤ και την εθνική κεντρική τράπεζα κάθε κράτους-μέλους (15). Η λειτουργία της συνίσταται στην εφαρμογή των αποφάσεων της ΕΚΤ σε κάθε κράτος.

ΕΤΑΑ / EBRD
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, που ιδρύθηκε το 1991, είναι ένα οικονομικό ίδρυμα του οποίου σκοπός είναι να βοηθήσει στην οικονομική ανασυγκρότηση των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Εταιρεία / Company
Σύμβαση - και κατ'επέκταση, η ίδια η νομική οντότητα που δημιουργείται από αυτή τη σύμβαση - με την οποία δύο ή παραπάνω οντότητες συμφωνούν να διαθέσουν σε μία κοινή επιχείρηση τα αγαθά ή υπηρεσίες τους με αντικειμενικό σκοπό το διαμοιρασμό των κερδών ή των οικονομιών που μπορεί να προκύψουν από αυτή. Μπορεί επίσης να αντικατασταθεί από μία νομική πράξη, ή από τη θέληση ενός ατόμου.

Εταιρική επωνυμία / Corporate name
Όνομα υπό το οποίο μία εταιρεία εκτελεί τις εργασίες της. Μπορεί να είναι επίθετο, ή ψευδώνυμο ή εμπορικό σήμα. Είναι ένα από τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.

Εύρος τροχιάς / Track gauge
Απόσταση μεταξύ των εσωτερικών πλευρών των γραμμών σιδηροδρομικού δικτύου. Κανονικά είναι 1.435 m.

Ευρώ / Euro
Από την 1η Ιανουαρίου 1999, το Ευρώ έχει γίνει το επίσημο νόμισμα του Βελγίου, ενώ το Βελγικό Φράγκο έχει γίνει μία μη-δεκαδική έκφραση του Ευρώ. Το Ευρώ είναι ένα πλήρως ανεπτυγμένο νόμισμα αλλά υπήρχε μόνο ως τραπεζικό χρήμα μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2002, οπότε κέρματα και χαρτονομίσματα άρχισαν να αντικαθιστούν τα εθνικά νομίσματα (πλήρης αντικατάσταση στο τέλος της μεταβατικής περιόδου). Η τιμή του Ευρώ καθορίσθηκε οριστικά την 1η Ιανουαρίου 1999 : 1 Eυρώ = 40.3399 Βελγικά Φράγκα ή 340,75 Δρχ.

Ευρωπαϊκή Ένωση (EE) / European Union (EU)
Οργανισμός 15 ευρωπαϊκών κρατών καθορισμένος υπό την Συνθήκη του Μάαστριχτ του 1992. Νομοθετεί σε ένα ευρύ φάσμα δημόσιας πολιτικής και στοχεύει στη συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών στην εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, τις υποθέσεις δικαίου και εσωτερικών.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή / European Commission
Διοικητικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με αρμοδιότητα στη λήψη αποφάσεων επί συνήθων θεμάτων και την πρόταση νέων νόμων.

Ευρωπαϊκή Κοινότητα / European Community
Οργανισμός ευρωπαϊκών κρατών που προήλθε από την ΕΟΚ και νομοθετεί σε ένα ευρύ φάσμα δημόσιας πολιτικής.

Ζημία / Damage
Απώλεια ή ζημία σε μεταφερθέντα αγαθά.

Ζητουμένη τιμή / Quotation
Τιμή που δίνεται για δουλειά που θα γίνει ή για υπηρεσία παρεχομένη στο μέλλον.

Ημιρυμουλκούμενο όχημα μεταφοράς/ Semi-trailer
Οποιοδήποτε μη-μηχανοκίνητο όχημα που προορίζεται να συνδεθεί σε μηχανοκίνητο όχημα έτσι ώστε ένα τμήμα του να επικάθεται στο μηχανοκίνητο όχημα και ένα σημαντικό τμήμα του βάρους του και του βάρους του φορτίου του αναλαμβάνονται από το αναφερόμενο μηχανοκίνητο όχημα. Οι περισσότερες νταλίκες είναι ειδικά τροποποιημένες για συνδυασμένη μεταφορά.

Ημιτελή / Semi-finished
Προϊόντα μη ολοκληρωμένα, που βοηθούν την κατασκευή τελικών προϊόντων.

Θαλάσσιοι κίνδυνοι / Perils of the sea
Αυτός ο όρος αναφέρεται σε όλους τους κινδύνους που είναι πιθανόν να συμβούν κατά τη διάρκεια μεταφοράς μέσω θαλάσσης.

Θυγατρική / Branch
Μία εταιρεία που νομικά εξαρτάται από τη μητρική εταιρεία αλλά έχει κάποιο βαθμό αυτονομίας.

Θυγατρική / Subsidiary
Μία εταιρεία που τελεί υπό τη διεύθυνση μητρικής εταιρείας που κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών της. Ως μία ανεξάρτητη νομικά οντότητα, η θυγατρική απολαμβάνει αυτονομία διαχείρισης.

ΚAK / CIS (Confederation of Independent States)
Η Koινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών συμπεριλαμβάνει τις Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Γεωργία, Καζακστάν, Κιργισία, Μολδαβία, Ρωσική Ομοσπονδία, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Ουκρανία και Ουζμπεκιστάν.

Κάντο-μόνος-σου πολυκατάστημα / DIY superstore
Κάντο-μόνος-σου πρατήριο.

ΚΑΠ / CAP
Η Κοινή Αγροτική Πολιτική τέθηκε σε ισχύ το 1962 και σκοπεύει στον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα. Η ΚΑΠ έχει επίσης σχεδιασθεί ώστε να εγγυάται ένα αξιοπρεπές εισόδημα στους γεωργούς, ενόσω θα διατηρεί τη σταθερότητα τιμών στην αγορά. Ο στόχος της ΚΑΠ είναι τριπλός : ελεύθερη διακίνηση αγροτικών προϊόντων μέσα στην ΕΕ, καθορισμό των τιμών στην Ευρώπη και εύνοια για τα Κοινοτικά (ΕΕ) προϊόντα.

Κατ' αξίαν / Ad valorem
Αυτή υπολογίζεται ως ποσοστό της αξίας των εμπορευμάτων.

Κατανάλωση / Consumption
Συνολική αξία αγαθών και υπηρεσιών αγοραζόμενα από τους καταναλωτές σε μία δεδομένη περίοδο χρόνου.

Καταναλωτής / Consumer
Πρόσωπο που χρησιμοποιεί αγαθά, πόρους ή υπηρεσίες για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του.

Καταστατικό εταιρείας / Memorandum of association
Επίσημο έγγραφο το οποίο, κατά το νόμο, δείχνει την ύπαρξη μίας εταιρείας. Αναφέρει την επωνυμία και διεύθυνση της εταιρείας, τον αριθμό του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου και πως διαιρείται, δήλωση περιορισμένης ευθύνης, τους σκοπούς ιδρύσεως της εταιρείας κλπ.

Κατάστημα λιανικής / Chain store
Ένα από τα παρόμοια καταστήματα που ανήκουν στην ίδια εταιρεία.

Κατηγορία διατίμησης / Tariff category
Είναι ο καθορισμός αγαθών σε όρους τελωνειακών δασμών.

Κεντρικά γραφεία / Head office
Συγκεκριμένος χώρος που αναφέρεται στο καταστατικό της εταιρείας, αποτελεί τη διεύθυνσή της και καθορίζει, τις περισσότερες φορές, την εθνικότητά της.

Κλειδαριά περιστροφής / Twist lock
Τυποποιημένο τεμάχιο δεσίματος για το "κλείδωμα" μίας Μονάδα Συνδυασμένης Μεταφοράς στο πλοίο ή το όχημα που τη μεταφέρει.

Κοινό εξωτερικό δασμολόγιο / CET (Common External Tariff)
Το Κοινό Τελωνειακό Δασμολόγιο είναι μία διατίμηση που εφαρμόζεται σε εισαγόμενα αγαθά.

Κοινό Τελωνειακό Δασμολόγιο / CCT (Common Customs Tariffs)
Το Κοινό Τελωνειακό Δασμολόγιο είναι μία κωδικοποίηση που καθορίζει τα κόστη εκτελωνισμού σε Κοινοτικό επίπεδο.

Κοινοποιούσα τράπεζα / Advising bank
Στο πλαίσιο της ενεγγύου πιστώσεως, είναι η μεσάζουσα τράπεζα, η οποία μεταφέρει την ενέγγυα πίστωση στο δικαιούχο, απαντώντας στην αίτηση της εκδότριας τράπεζας. Η κοινοποιούσα τράπεζα, ωστόσο, δεν προσφέρει καμία εγγύηση προς τον δικαιούχο και απλώς μεταφέρει την πληροφορία

Κοινοτικά αγαθά / Community goods
Αυτή η έκφραση αναφέρεται σε αγαθά είτε αποκτημένα πλήρως εντός της τελωνειακής αρμοδιότητας της Κοινότητας, χωρίς εισδοχή αγαθών εισαγομένων από χώρες ή περιοχές εκτός της τελωνειακής αρμοδιότητας της Κοινότητας, ή εισαγομένων από χώρες ή περιοχές εκτός της τελωνειακής αρμοδιότητας της Κοινότητας, ευρισκομένων όμως σε ελεύθερη ζώνη.

Κόμβος / Hub
Κομβικό σημείο για τη συλλογή, αποστολή και αναδιανομή σε μεγάλη γεωγραφική περιοχή.

Κόμιστρα μη προπληρωθέντα / Carriage forward
Μία συνθήκη πώλησης όπου το κόστος μεταφοράς των εμπορευμάτων καταβάλλεται από τον παραλήπτη.

Κόστος και ναύλος / Cost and freight
Ένας όρος πώλησης για εμπορεύματα μεταφερόμενα διά θαλάσσης, όπου ο πωλητής πληρώνει για τη φόρτωση και μεταφορά αλλά ο αγοραστής πληρώνει για τα έξοδα ασφάλισης μόλις φορτωθούν τα εμπορεύματα.

Κόστος, ασφάλεια, ναύλος / Cost insurance freight
Ένας όρος πώλησης για εμπορεύματα μεταφερόμενα διά θαλάσσης, όπου ο πωλητής πληρώνει για τη φόρτωση και μεταφορά των εμπορευμάτων και ρυθμίζει τη ναυτική ασφάλιση

Κύριος δικαιοδόχος / Principal franchisee
Ο δικαιοδόχος που κατέχει τον τίτλο συμβολαίου αποκλειστικότητας για την ανάπτυξη, υπό τη δικαιοχρησία, ενός εμπορικού ονόματος σε δεδομένη περιοχή (γεωγραφική ή εθνική). Είναι συνήθης πρακτική για εταιρείες που θέλουν να επεκταθούν εκτός της εθνικής τους περιοχής, ιδίως όταν δεν είναι εξοικειωμένοι με την εξεταζόμενη χώρα.

Λιανική / Retail
Η πώληση των αγαθών προς το γενικό κοινό, ιδίως μέσω καταστημάτων.

Λιμάνι εξόδου / Port of exit
Το τελευταίο τελωνείο από όπου τα εμπορεύματα (ως ύλη) αφήνουν την περιοχή της ΕΕ.

Λογαριασμός Προκαταβολών / Advance (advance bill)
Χρήματα καταβληθέντα πριν την αποστολή των εμπορευμάτων.

Μέλος Δ.Σ. / Board Member
Άτομο ή εταιρικό σώμα, τοποθετημένο από και εκ των μετόχων. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο σκοπός των μελών είναι να διαχειρίζονται την εταιρεία συλλογικά. Περιβάλλονται με ευρείας έκτασης αρμοδιότητες για να ενεργούν εκ μέρους της εταιρείας.

Μερική αβαρία / Particular average
Ζημία αυτού ου είδους, στο χώρο των μεταφορών, αφορά τα ίδια τα εμπορεύματα. Μπορεί να είναι στη μορφή των απωλειών, χαμένων αντικειμένων, ζημιών που υπέστησαν τα εμπορεύματα κατά τη μεταφορά ή κατά τη μεταχείριση πριν ή μετά τη μεταφορά των εμπορευμάτων.

Μερική πληρωμή / Part-payment
Πληρωμή τμήματος ενός μεγαλυτέρου ποσού που θα πληρωθεί αργότερα.

Μεσάζων / Middle man
Ένα άτομο ή οργανισμός που αγοράζει αγαθά από τον παραγωγό και τα πωλεί, με κέρδος, στον πελάτη.

Μεσίτης / Broker
Οι μεσίτες είναι εμπορικοί αντιπρόσωποι, νομικά ανεξάρτητοι από τις εταιρείες για τις οποίες εργάζονται. Ασχολούνται με τους πελάτες τους για κάθε μεσιτική συναλλαγή χωρίς να δεσμεύονται νομικά με μακροπρόθεσμη σύμβαση.

Μεταφόρτωση / Transhipment
Η μεταφόρτωση συνίσταται στην αλλαγή τρόπου μεταφοράς κατά την πορεία.

Μη δασμολογικά τείχη / Non-tariff barriers
Ολόκληρο σύνολο μη-δασμολογικών περιοριστικών μέτρων που εφαρμόζονται από μία χώρα που προσπαθεί να προστατεύσει την αγορά της από εξωτερικό ανταγωνισμό. Τα πλέον κοινά παραδείγματα είναι των ποσοστώσεων, τεχνικών ή υγειονομικών προτύπων ή οποιαδήποτε νομική πράξη που ευνοεί τις εγχώριες επιχειρήσεις.

Μη χρηματική συναλλαγή / Non-monetary transaction
Είναι μία τεχνική διαθέσιμη στους εξαγωγείς όταν ο αγοραστής δεν επιθυμεί ή δεν είναι σε θέση να τακτοποιήσει οικονομικά τις οφειλές του. Ο διακανονισμός γίνεται στη μορφή της παροχής προϊόντων ή υπηρεσιών αξίας ισοδύναμης προς αυτή των εξαγομένων αγαθών. Τα διαφορετικά είδη μη-χρηματικών συναλλαγών περιλαμβάνουν αντιπραγματισμό, ανταγορά, αγορά χρεωγράφων για τακτοποίηση ακάλυπτης πώλησης, συμψηφισμό και συμβόλαια αντισταθμιστικών ωφελειών.

Μηδενικά αποθέματα (Πολιτική) / Zero stock
Παραγωγή κατόπιν παραγγελίας του τελικού χρήστη. Τα αποθέματα κρατούνται στο ελάχιστο με την προσφορά ή την παραγωγή ακριβώς την απαιτουμένη ποσότητα στη χρονική τιμή που ζητείται.

Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) / Small and Medium-sized enterprise (SME)
Ο Ευρωπαϊκός ορισμός είναι μέγιστος αριθμός 500 εργαζομένων, κύκλος εργασιών έως 40 εκατ. Ευρώ και λιγότερο από 25% των μετοχών να κατέχονται από μία ή περισσότερες μη-ΜΜΕ - με την εξαίρεση εταιρειών επιχειρηματικών συμμετοχών ή επενδύσεων.

Μισθοδοσία / Payroll
Ο κατάλογος των ατόμων που απασχολούνται από μία εταιρεία και το ποσό πληρωμής.

Μονάδα φόρτωσης / Loading Unit
Εμπορευματοκιβώτιο ή φορτηγό αποσπώμενης καμπίνας.

Ναύλωση σκάφους / Chartering
Στο Ναυτικό Δίκαιο, είναι μία σύμβαση με την οποία ένας πλοιοκτήτης αναλαμβάνει, έναντι αμοιβής, να διαθέσει σ'έναν ναυλωτή ένα πλοίο για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή προσώπων.

Νομική αποκατάσταση / Legal redress
Νομική διαδικασία που εφαρμόζεται σε εμπόρους, καλλιτέχνες, αγρότες και εταιρείες Ιδιωτικού Δικαίου όσον αφορά τις πληρωμές, ούτως ώστε να διασωθεί η εταιρεία, να συνεχίσει τη λειτουργία της, να κρατήσει τους εργαζομένους της και να εκκαθαρίσει τις υποχρεώσεις της.

Νομική οντότητα / Legal entity
Η έννοια εκφράζει την αυτονομία της εταιρείας ή του ομίλου από τους συνεταίρους ή τη διαχείριση. Μία "νομική οντότητα" έχει τoυς ίδιους τύπους χαρακτηριστικών όπως και ένα φυσικό πρόσωπο : όνομα (εγγεγραμμένο όνομα), διεύθυνση (εταιρική διεύθυνση), διάρκεια, εθνικότητα κλπ. και δικαιούται σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις και δικαιώματα, ανεξαρτήτως από τα μέλη που τη συνιστούν.

Νόμισμα τιμολόγησης / Billing Currency
Η επιλογή του νομίσματος τιμολόγησης (εγχώριο ή αλλοδαπό) θα πρέπει να εξετάζει εμπορικές πτυχές (πολυπλοκότητα και συναλλαγματικό κίνδυνο των αγοραστών σε περίπτωση εγχωρίου νομίσματος) καθώς και την οικονομική βιωσιμότητα της επιχείρησης (εμπεριεχόμενο συναλλαγματικό κίνδυνο για πωλητές που τιμολογούν σε ξένο νόμισμα.

Ομαδική αγορά / Buying group
Σώμα που συγκεντρώνει τις προμήθειες έτσι ώστε να επιτύχει τις καλύτερες δυνατές τιμές.

Ομαδοποίηση οικονομικών συμφερόντων / Interest economic grouping (IEG)
Ομαδοποίηση φυσικών ή νομικών προσώπων που έχει μία ιδιαίτερη νομική κατάσταση, ξεχωριστή από μία εταιρεία ή μία ένωση ή σύνδεσμο. Ο σκοπός του είναι να διευκολύνει την εκτέλεση οικονομικών δραστηριοτήτων που τελείται από κοινού από τα μέλη του, συγκεντρώνοντας συγκεκριμένους τομείς αυτής της δραστηριότητας : επίδειξη εμπορευμάτων, εισαγωγικές ή εξαγωγικές υπηρεσίες, ερευνητικά εργαστήρια κλπ. Η ομαδοποίηση είναι μία νομική οντότητα και πρέπει να εγγραφεί (στα ανάλογα μητρώα).

ΟΝΕ (Οικονομική και Νομισματική Ένωση) / Economic and Monetary Union (EMU)
Σύνολο θεσμών και ρυθμίσεων που τέθηκαν σύμφωνα με τη Συνθήκης του Μάαστριχτ για να δημιουργηθεί ένα ενιαίο Ευρωπαϊκό νόμισμα.

ΟΟΣΑ / OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development)
Ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη περιλαμβάνει χώρες όπως αυτές της ΕΕ, τις ΗΠΑ, Καναδά, Ιαπωνία κλπ. Ο κύριος σκοπός του ΟΟΣΑ είναι να μελετήσει την οικονομική κατάσταση και να βοηθήσει τις οικονομικά μειονεκτούσες χώρες. Ο ΟΟΣΑ αναλύει επίσης τους διαφόρους περιορισμούς που συνδέονται με το διεθνές εμπόριο.

ΟΠΕΚ / OPEC
Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών : Ένας οργανισμός που συγκεντρώνει 13 πετρελαιοπαραγωγούς χώρες με σκοπό τον συντονισμό της παραγωγής και των τιμών της αγοράς.

Οργανωμένο εμπόριο / Organised trade
Όρος που περιλαμβάνει όλους τους τύπους δικτυωμένων οργανισμών (αλυσίδες καταστημάτων, αντιπροσωπείες, δικαιοχρησίες, συνεταιρισμοί κλπ.).

Παγκόσμια Τράπεζα / World bank
Η κεντρική τράπεζα, που ελέγχεται από τον ΟΗΕ, που δανείζει χρήματα στα κράτη-μέλη.

Παλέτα / Pallet
Γενικά από ξύλο, η παλέτα επιτρέπει τον ευκολότερο χειρισμό των εμπορευμάτων. Οι τυπικές διαστάσεις είναι : 100 mm x 1200 mm (ISO) and 800 mm x 1200 mm (CEN).

Παρακράτηση τίτλου (ρήτρα) / Retention of title (clause)
Ο όρος παρακράτηση τίτλου (κυριότητας) σημαίνει ότι έως ότου τα αγαθά πληρωθούν, παραμένουν στην ιδιοκτησία του πωλητή.

Παραλήπτης / Consignee
Ένα πρόσωπο ή ένας οργανισμός προς τον οποίο υπάρχει η πρόθεση να παραλάβει αποστελλόμενα αγαθά.

Παραχάραξη / Counterfeiting
Η παραχάραξη εμπεριέχει την αναπαραγωγή ενός προϊόντος ή την αντιγραφή μίας (επιτυχημένης) εφεύρεσης.

Πιστοποιητικό απωλείας / Certificate of loss
Είναι ένα μέσο με το οποίο ο εκτιμητής της ζημίας καθορίζει τη φύση και το μέγεθος των ζημιών και των απωλειών, σε γραπτή αναφορά.

Πιστοποιητικό διαμετακόμισης / Transit certificate
Επιβεβαίωση πληρωμής διοδίων που αποδεικνύει τις διαδρομές ενός φορτηγού στον αυτοκινητόδρομο και επιτρέπει στιε μεταφορικές εταιρείες να επωφεληθούν από ένα πιο ευνοϊκό αξονικό φορολογικό σύστημα.

Πιστοποιητικό προέλευσης / Certificate of origin
Αυτό το πιστοποιητικό αποδεικνύει την προέλευση των εμπορευμάτων. Συνήθως σφραγίζεται από τα εμπορικά επιμελητήρια. Το πιστοποιητικό προέλευσης συχνά απαιτείται για εξαγωγικούς ή εισαγωγικούς σκοπούς, καθώς αγαθά συγκεκριμένης προέλευσης απολαμβάνουν πλεονεκτήματα συστήματος προνομίων. Το πιστοποιητικό προέλευσης είναι συχνά απαραίτητο μέσα στο πλαίσιο της ενέγγυας πίστωσης.

Πιστοποιητικό υγείας (αγροφυτικό) / Health certificate (Phytosanitary Inspection Certificate)
Αυτό το πιστοποιητικό εκδίδεται από ένα επίσημο τμήμα του Υπουργείου Γεωργίας (ή αντίστοιχης αρχής) και δηλώνει ότι τα φυτά και φυτικά προϊόντα είναι ελεύθερα παρασίτων και τοξικών ουσιών.

Πιστωτική επιστολή / Letter of credit
Μία επιστολή από μία τράπεζα σε μία άλλη, με την οποία ένα τρίτο μέρος, συνήθως εταιρεία, δύναται να αποκτήσει χρήματα.

Πλέον ευνοούμενο κράτος / MFN
Ο όρος Πλέον Ευνοούμενο Κράτος αποτελεί τμήμα της πρώτης αρχής του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου και είναι ένας "μη διακρίσεως". Αυτός ο όρος στοχεύει στον τερματισμό παροχής πλεονεκτημάτων προς μία χώρα σε σύγκριση με τις άλλες. Ο όρος προφανώς ισχύει για τους υπογράφοντες τη συνθήκη.

Πληρωμή αναθέσει παραγγελίας / CWO (Cash with order)

Πληρωμή έναντι φορτωτικών εγγράφων / CAD (cash against documents)
Τα έγγραφα διαμετακόμισης παραδίδονται σε μία τράπεζα με οδηγίες να παραδοθούν στον εισαγωγές μόνο έναντι πληρωμής.

ΠΟΕ / WTO
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (World Trade Organization) δημιουργήθηκε το 1947 υπό την παλαιά ονομασία του "GATT" (General Agreement on Tariffs and Trade - Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου). Ο κύριος σκοπός του είναι η προώθηση του διεθνούς εμπορίου και ο τερματισμός του προστατευτισμού. Ο ΠΟΕ περιλαμβάνει πάνω από 100 χώρες που συνυπέγραψαν. Οι τωρινές επιδιώξεις του ΠΟΕ είναι η απομάκρυνση των δασμολογικών εμποδίων και η εγκαθίδρυση κοινών ρυθμίσεων ώστε να επέλθει πλήρης εμπορική απελευθέρωση.

Ποιότητα / Quality
Σύνολο ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών προϊόντος ή υπηρεσίας τα οποία του αποδίδουν τη δυνατότητα να ικανοποιήσει εκφρασμένες και σιωπηρές ανάγκες.

Ποιοτική έρευνα αγοράς / Qualitative market research
Η εξέταση της συμπεριφοράς των ανθρώπων ως προς τι, που και πόσο αγοράζουν.

Πολιτική ανοικτών θυρών / Open door policy On Board
Σύστημα εισαγωγής αγαθών με ελάχιστους ή καθόλου περιορισμούς ή δασμούς εισαγωγής.

Πολιτικός κίνδυνος / Political risk
Είναι ο κίνδυνος μη-πληρωμής λόγω ευθύνης του Κράτους. Αυτός ο κίνδυνος μπορεί να καλυφθεί μέσω ασφάλισης πιστώσεων.

Ποσόστωση / Quota
Ποσοτικός περιορισμός στην εισαγωγή ή εξαγωγή ενός προϊόντος είτε ως γενικός κανόνας ή, συχνότερα, στη βάση της χώρας προελεύσεως ή προορισμού του.

Ποσοτική έρευνα αγοράς / Quantitative market research
Μία μελέτη της ζήτησης για συγκεκριμένα προϊόντα βρίσκοντας τον αριθμό των πιθανών πελατών.

Πράκτορας μεταφορών / Forwarding agent (Forwarder)
Ο πράκτορας μεταφορών είναι αυτός που οργανώνει τη μεταφορά των αγαθών από την αναχώρηση έως την άφιξη στον προορισμό.

Πρακτόρευση (αντιπροσώπευση) πωλήσεων / Dealership
Μορφή συνεργασίας βασισμένη σε συμβόλαιο δικαιοχρησίας μίας μάρκας. Το συμβόλαιο δικαιοχρησίας ουσιαστικά εμπεριέχει την ενοικίαση μίας εμπορικής επωνυμίας και την εγγύηση προς τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο (πράκτορα) αποκλειστικότητας σε μία περιοχή.

Πρατήριο λιανικής / Outlet
Κατάστημα που πωλεί αγαθά για λογαριασμό μίας εταιρείας.

Προέλευση / Origin
Τα αγαθά θεωρείται ότι προέρχονται από μία χώρα εάν αποκτούνται καθ'ολοκληρίαν σε αυτή τη χώρα ή έχουν υποστεί τελική κατεργασία εκεί ή εκεί τους προστέθηκε σημαντική προστιθέμενη αξία. Αυτό οικονομικά δικαιολογείται, σε μία επιχείρηση εξοπλισμένη γι'αυτό το σκοπό, έτσι ώστε η επεξεργασία δημιουργεί ένα νέο προϊόν ή αποτελεί ένα σημαντικό στάδιο της όλης παραγωγικής διαδικασίας γι'αυτό το προϊόν. Σε θέματα προέλευσης, η ΕΕ αποτελεί συνήθως μία ενιαία χώρα.

Προθεσμιακή τιμή συναλλάγματος / Forward exchange rate
Τεχνική για διασφάλιση έναντι συναλλαγματικού κινδύνου, η οποία επιτρέπει στην τράπεζα να εγγυηθεί στον πελάτη της το επιτόκιο στο οποίο θα του πουλήσει ξένο συνάλλαγμα (αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης) ή θα το αγοράσει απ'αυτόν (πώληση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης), σε μελλοντική ημερομηνία.

Προϊόντα ευρείας κατανάλωσης / Fast moving consumer goods (FMCG)
Φθηνά είδη καθημερινής χρήσης που αγοράζονται και χρησιμοποιούνται γρήγορα.

Προκαταβολή στο νόμισμα εισαγωγής / Advance in import currency
Τραπεζική χρηματοδότηση ταμειακής ροής για εισαγωγείς, που τους επιτρέπει να πληρώσουν τους αλλοδαπούς πωλητές σε μετρητά. Εάν η προκαταβολή σε ξένο νόμισμα παρέχεται στο νόμισμα τιμολόγησης της συμβάσεως, λειτουργεί επίσης και ως μέσο κάλυψης συναλλαγματικού κινδύνου.

Προκαταβολή στο νόμισμα εξαγωγής / Advance in export currency
Τραπεζική χρηματοδότηση ταμειακής ροής για εξαγωγείς που παρέχουν στους αλλοδαπούς αγοραστές περίοδο πληρωμής. Εάν η προκαταβολή σε ξένο νόμισμα παρέχεται στο νόμισμα τιμολόγησης της συμβάσεως, λειτουργεί επίσης και ως μέσο κάλυψης συναλλαγματικού κινδύνου

Προστασία μειοψηφίας / Minority protection
Κανονισμοί που προστατεύουν τους μετόχους της μειοψηφίας.

Προσωρινή διασάφηση / Bill of sight

Προτιμολόγιο / Pro forma invoice
Το προτιμολόγιο μοιάζει με εμπορικό συμβόλαιο σε μικρογραφία και ταιριάζει απόλυτα στις εμπορικές συναλλαγές που αφορούν συνήθη προϊόντα.

Πώληση με πίστωση / Credit sale
Μία ρύθμιση όπου ο αγοραστής παίρνει αγαθά για τα οποία θα πληρώσει σε μία συμφωνημένη ημερομηνία στο μέλλον.

Πώληση μέσω ταχυδρομικής παραγγελίας / Mail-order (MO) sale
Η Πώληση μέσω ταχυδρομικής παραγγελίας είναι ένας τύπος διανομής, όπου δεν υπάρχει φυσική επαφή μεταξύ πωλητή και αγοραστή. Τα προϊόντα πωλούνται μέσω εντύπων, ηλεκτρονικών (ή παρομοίων) καταλόγων και αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου.

Ρήτρα διαφυγής / Escape clause
Μία συνθήκη σε ένα συμβόλαιο που ελευθερώνει τα μέρη από την εκπλήρωση των όρων του συμβολαίου υπό κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ρυμουλκούμενο / Trailer
Οποιοδήποτε όχημα χωρίς κινητήρα, που προορίζεται να συνδεθεί σε μηχανοκίνητο όχημα, εκτός από βαγόνια.

Σένγκεν (συμφωνία και συνθήκη) / Schengen (agreement and convention)
Η Συμφωνία του Σένγκεν υπογράφηκε μεταξύ των Γερμανία, Βέλγίο, Γαλλία, Λουξεμβούργο και Ολλανδία την 14η Ιουνίου 1985 στο Σένγκεν, στοχεύοντας στην προοδευτική αφαίρεση των συνοριακών ελέγχων στα κοινά σύνορά τους και επιτρέποντας την ελεύθερη διακίνηση όλων των ατόμων εθνικότητας των υπογεγραμμένων Κρατών, από άλλα Κράτη της Κοινότητας ή από τρίτες χώρες. Η Συνθήκη του Σένγκεν υπογράφηκε την 19η Ιουνίου 1990 απ'αυτές τις πέντε χώρες. Καθορίζει τις συνθήκες για αίτηση και τις εγγυήσεις για ελεύθερη διακίνηση. Απαιτεί την τροποποίηση των εγχωρίων νόμων και υπόκειται σε κοινοβουλευτική επικύρωση. Η Ιταλία (1990), Ισπανία (1991), Πορτογαλία (1991), Ελλάδα (1992), Aυστρία (1995), Σουηδία, Φινλανδία και Δανία (1996) προστέθηκαν στον κατάλογο των υπογραφόντων. Η Ισλανδία και η Νορβηγία είναι επίσης μέλη αυτής της συνθήκης.

Σημείο πώλησης / POS (Point of sale)

Σταθμός μεταφοράς εμπορευμάτων / Multimodal Terminals
Εγκατάσταση για την ανταλλαγή Μονάδων Συνδυασμένης Μεταφοράς από έναν τρόπο μεταφοράς σε άλλον, όπου μπορούν να εκτελεσθούν και άλλες σχετικές με τις συνδυασμένες μεταφορές τεχνικές και εμπορικές λειτουργίες.

Στατιστική αξία / Statistical value
Η στατιστική αξία ανταποκρίνεται στο συμπληρούμενο στοιχείο αρ. 46 του Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου. Αυτή η αξία αναφέρεται στην αξία των αγαθών συμπεριλαμβανομένου κόστους μεταφοράς και ασφάλισης, έως τα σύνορα της χώρας.

Στην αποθήκη / At warehouse
Λέγεται για την τιμή των εμπορευμάτων που περιλαμβάνει παράδοση και φόρτωση.

Συγκεντρωτικός λογαριασμός / Centralised account
Τρεχούμενος Λογαριασμός που ανοίγεται στα βιβλία τράπεζας του εξωτερικού και όπου όλοι οι διακανονισμοί, μεταφορές ή επιταγές συγκεντρώνονται στη χώρα όπου βρίσκεται η τράπεζα του εξωτερικού.

Σύμβαση πώλησης / Sale contract
Νομική επισημοποίηση μίας συναλλαγής που διεκπεραιώνεται μεταξύ δύο πλευρών : πωλητή-εξαγωγέα και αγοραστή-εισαγωγέα. Καθορίζει το σκοπό, συνθήκες, αποζημίωση και επιλογή διαιτησίας για μία εμπορική συναλλαγή.

Συναλλαγματική / Bill of exchange, (b/e)
Υπογεγραμμένο έγγραφο, όπως η επιταγή, που δίδει εντολή σε πρόσωπο ή οργανισμό, όπως μία τράπεζα, να πληρώσει ένα συγκεκριμένο ποσό σε ζήτηση ή σε καθορισμένη ημερομηνία σε καθοριζόμενο πρόσωπο.

Συνδυασμένη μεταφορά (ξηράς) / Piggyback
Συνδυασμός σιδηροδρομικής και οδικής μεταφοράς

Συνδυασμένη μεταφορά / Combined transport
Μεταφορά με τη χρήση πολλών μέσων, όπου το κύριο σκέλος είναι μέσω σιδηροδρόμου, πλόϊμων υδάτων, ή θαλάσσης, και όπου τα αρχικά και/ή τα τελικά σκέλη του ταξιδιού λαμβάνουν χώρα οδικώς μέσω της αυντομοτέρας δυνατόν απόστασης.

Συνδυασμένη μεταφορά / Intermodal transport
Μεταφορά αγαθών με τη χρήση διαφόρων τρόπων μεταφοράς, αλλά με τα ίδια εμπορευματοκιβώτια και σε ενιαίο φορτίο. Το μεταφορικό μέσο μπορεί να είναι οδικό ή μονάδα συνδυασμένης μεταφοράς.

Συνδυασμένη μεταφορά / Multimodal transport
Μεταφορά αγαθών μέσω τουλάχιστον δύο διαφορετικών τρόπων μεταφοράς.

Συνιστωμένη τιμή κατασκευαστή / MRP (Manufacturer's recommended price).

Συσκευασία / Packaging
Υλικό που χρησιμοποιείται για περιτύλιξη, συσκευασία και προστασία προϊόντων.

Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων / GSP (Generalized System of Preferences)
Το ΣΓΠ αποτελεί τις σχετικές με διατιμήσεις προτιμήσεις για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτές οι διατιμήσεις μεταφράζονται σε εξαιρέσεις ή μειώσεις στους τελωνειακούς δασμούς.

Σφράγιση / Seal
Το να κλεισθεί κάτι με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να ανοιχθεί μόνο με σχίσιμο ή σπάσιμο (της συσκευασίας / σφραγίδας).

Σωματείο / Trade union
Οργανισμός εργαζομένων στην ίδια βιομηχανία, ή που εκτελούν παρόμοιες εργασίες, το οποίο εκπροσωπεί τα μέλη του στις συζητήσεις με τη διοίκηση.

Ταχυδρομείο αεροπορικώς / A.M.
Αποστολή ταχυδρομείου μέσω αεροπορικών γραμμών.

Ταχυδρομική θυρίδα / PO Box (Post Office Box)

Τέλη αεροδρομίου/λιμένος / THC
Τέλη που ανταποκρίνονται στις υπηρεσίες εξυπηρέτησης που παρέχονται κατά τις λειτουργίες φόρτωσης/εκφόρτωσης σε λιμάνια και αεροδρόμια.

Τελωνειακή εγγύηση / Customs bond
Τελωνειακό ή έμμεσο έγγραφο στο οποίο ένας εγγυητής αναλαμβάνει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις προς τους συγκεκριμένους κανόνες που ισχύουν για τα αγαθά.

Τελωνειακή κατάταξη / Customs classification
Η τελωνειακή κατάταξη λέγεται επίσης και HS-κώδικας. Η κατάταξη είναι μία 12-ψήφια κωδικοποίηση που καθορίζει το ποσοστό τελωνειακών τελών που ισχύουν για τον τύπο προϊόντος.

Τελωνείο / Customs house
Μέρος στο οποίο λαμβάνουν χώρα όλες ή μερικές από τις τυπικές διαδικασίες των τελωνείων (υποβολή τελωνειακών δηλώσεων κλπ.).

Τελωνείο προορισμού / Destination customs house
Τελωνείο όπου παρουσιάζονται τα εμπορεύματα μετά από τη μεταφορά.

Τιμάριθμος παραγωγού / Producer Price Index (PPI)
Σύνολο αριθμών που δείχνουν την κίνηση των τιμών των αγαθών και υπηρεσιών που αποκτώνται και κατασκευάζονται από τη βιομηχανία σε μία περίοδο χρόνου.

Τιμή καταλόγου / List price
Η συνιστώμενη από τον κατασκευαστή τιμή λιανικής ενός αντικειμένου.

Τιμή μετρητοίς / Cash price
Η τιμή που θα αποδεχθεί ο πωλητής εάν η πληρωμή γίνει άμεσα.

Τιμή στόχος / Target price
Η τιμή που τίθεται από την ΕΟΚ, στο πλαίσιο της ΚΑΠ, ως ένα λογικό μέσο ποσό χρημάτων που θα λάβουν οι αγρότες για τα προϊόντα τους.

Τιμολόγηση / Pricing
Ένα σχέδιο ή δήλωση τιμών που τίθεται από μία εταιρεία για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

Τιμολόγιο / Invoice
Ένας παραληφθείς κατάλογος αγαθών ή υπηρεσιών που αναφέρει το ποσό πληρωμής για αυτά.

Τοποθέτηση / Positioning
Χαρακτηριστικά ενός προϊόντος όπως εκφράζονται στο πεδίο ανταγωνισμού του, καθορίζοντας τον εαυτό του μέσω της εγγύτητας ή αποστάσεώς του από τα ανταγωνιστικά προϊόντα ή/και τις προσδοκίες των καταναλωτών.

Τράπεζα αποδοχής / Acceptance bank
Η Τράπεζα που υπόσχεται την πληρωμή συναλλαγματικής με αντάλλαγμα προμήθεια.

Τραπεζική συναλλαγματική / Bank acceptance (B)A
Μία συναλλαγματική αποδεκτή από τράπεζα έναντι αμοιβής.

Τροχιογραμμή μεταφοράς / Loading track
Τροχιογραμμή στην οποία εκτελείται η φόρτωση, εκφόρτωση και μεταφόρτωση Μονάδων Συνδυασμένης Μεταφοράς. Η μεταφόρτωση μπορεί να είναι από βαγόνι σε βαγόνι ή από βαγόνι σε οδικό όχημα και αντιστρόφως.

Τυποποιημένη Βιομηχανική Κατάταξη (SIC) / Standard Industrial Classification (SIC)
Κατάλογος στον οποίο οι βιομηχανίες και υπηρεσίες κωδικοποιούνται αριθμητικά για σκοπούς αναφοράς και έρευνας.

ΥΓ / PS (Postscript) Υστερόγραφο.

Υποκείμενα (δασμού) εμπορεύματα / Bonded goods

Υποστήριξη μετά την πώληση / After-sale service
Η στήριξη προς ένα προϊόν που παρέχεται από τον προμηθευτή μετά την πώληση.

Φαγητό ευκολίας / Convenience food
Φαγητό ιδιαίτερα παρασκευασμένο και συσκευασμένο έτσι ώστε να μαγειρεύεται εύκολα και γρήγορα.

Φορτωτική (καθαρή / μη καθαρή) / Bill of lading (clean / dirty)
Η φορτωτική είναι μία σύμβαση θαλασσίου μεταφοράς.

Φορτωτική θαλάσσιας μεταφοράς / Ocean bill of lading
Σύμβαση μεταφοράς εμπορευμάτων διά θαλάσσης.

ΦΠΑ / VAT
Γενικός έμμεσος φόρος σε έξοδα που περιλαμβάνονται στις τιμές, εφαρμοζόμενος σε διαφορετικά ποσοστά σε όλες τις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών εκτός των περιπτώσεων όπου παρέχονται νόμιμες εξαιρέσεις.

Φυσικές καταστροφές / Act of god
Ένα απρόσμενο γεγονός όπως καταιγίδα, πλημμύρα, σεισμός κλπ., αναφερόμενα σε ασφαλιστικά συμβόλαια ως αιτία ζημίας ή απωλείας.

Χονδρέμπορος / Wholesaler
Οργανισμός (ή άτομο) που αγοράζει μεγάλες ποσότητες αγαθών από κατασκευαστές και τα πωλεί στους λιανοπωλητές που πωλούν απ'ευθείας στο κοινό. Ο χονδρέμπορος αγοράζει με σκοπό να μεταπωλήσει σε εμπόρους, λιανοπωλητές ή εταιρείες.

Χρεωστικό σημείωμα / Debit note
Έγγραφο που πληροφορεί τον πελάτη για χρήματα που χρωστούνται προς εταιρεία για παροχή αγαθών ή υπηρεσιών.

Χρηματοδότηση κατάπτωσης / Forfeit financing
Η χρηματοδότηση κατάπτωσης είναι μία, βασισμένη στην έννοια της προεξόφλησης, χρηματοδοτική τεχνική που στηρίζεται σε προεξόφληση ανάληψης κινδύνου (έναντι του εξαγωγέα) βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων, που αποδεικνύεται από εμπορικά έγγραφα οπισθογραφημένα ή εγγυημένα από μία τράπεζα αποδεκτή στον τραπεζίτη της χρηματοδότησης της κατάπτωσης.

Χώρες Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης / Central and East European Countries
Ακρωνύμιο που χρησιμοποιείται κυρίως στο πλαίσιο Κοινοτικών συμφωνιών ή προγραμμάτων που αναφέρονται στα κάτωθι 10 κράτη : Βουλγαρία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λεττονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία, Τσεχία, Σλοβενία και Σλοβακία.

Ώρα Ανατολικής Ακτής / Eastern standard time (EST)
Η ώρα που χρησιμοποιείται στις Ανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ και τον ανατολικό Καναδά.

Ώρες εργασίας / Working hours
Οι ώρες που είναι ανοικτά καταστήματα και γραφεία.

ACP / ACP
Οι χώρες του ACP (Aφρική, Καραϊβική, Ειρηνικός) υπέγραψαν μία συμφωνία σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στις 15 Δεκεμβρίου 1989 στο Lomι. Το ACP αποτελείται από 69 χώρες. Κατά τη συμφωνία, συγκεκριμένα είδη προϊόντων εξαιρούνται από τελωνειακούς δασμούς και χαίρουν προνομιακής διατίμησης.

American selling price (ASP)
Χρέωση που επιβάλλεται από τα τελωνεία των ΗΠΑ σε εισαγόμενα προϊόντα ώστε να εξισωθεί η τιμή του με παρόμοια που παράγονται στις ΗΠΑ.

ANSI /ANSI
Το Αμερικανικό Ίδρυμα Εθνικών Προτύπων είναι το σώμα τυποποίησης των ΗΠΑ. Εκδίδει τα πρότυπα των ΗΠΑ και πληροφορεί τις εταιρείες σχετικά με τα ισχύοντα στις ΗΠΑ πρότυπα.

ASAP / ASAP
Το συντομότερο δυνατόν

ATA καρνέ / ATA carnet
Το καρνέ ΑΤΑ είναι ένα διεθνές τελωνειακό έγγραφο που καθιερώθηκε το 1961 με τη συνθήκη των Βρυξελλών. Η συνθήκη επιτρέπει σε έναν εξαγωγέα να μεταφέρει τα εμπορεύματά του με προσωρινή παραμονή μέσω διαφόρων διαδοχικών κρατών χωρίς να πρέπει να κάνει τελωνειακή δήλωση σε κάθε διέλευση χώρας.

ATR / ATR
Το ATR είναι ένα πιστοποιητικό για τη διακίνηση εμπορευμάτων στο πλαίσιο των σχέσεων ΕΟΚ/Τουρκίας. Αυτό το έγγραφο επιτρέπει στους εξαγωγείς να επωφεληθούν από την ελεύθερη διακίνηση ή τα προνομιακά συστήματα. Το έγγραφο ΑΤR πρέπει να σφραγίζεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής.

BAF-CAF / BAF-CAF
Οι BAF και CAF είναι δύο είδη ρυθμίσεων που είτε αυξάνουν ή μειώνουν το βασικό κόστος φορτίου. Ο BAF (παράγων ρύθμισης δεξαμενής) είναι μία διόρθωση που εξαρτάται από τις τάσεις τιμών των καυσίμων. Ο CAF (παράγων ρύθμισης νομίσματος ) είναι μία διόρθωση που εξαρτάται από τις τάσεις ισοτιμιών του νομίσματος στο οποίο έχει τεθεί η διατίμηση.

Baltic exchange (the) / Baltic exchange (the)
Ένα διεθνές χρηματιστήριο ναυτιλιακών και αεροπορικών ναυλώσεων, στο Λονδίνο.

CAIRNS / CAIRNS
Ομάδα 14 εξαγωγικών χωρών που τελούν ελεύθερο εμπόριο σε αγροτικά προϊόντα. Εγκαθιδρύθηκε το 1987 στο Cairns της Αυστραλίας, με σκοπό να εκφράσει τα κοινά συμφέροντα και προβληματισμούς των μελών του όσον αφορά τις διεθνείς διαπραγματεύσεις στη γεωργία. Η ομάδα αποτελείται από τις Αργεντινή, Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδά, Χιλή, Κολομβία, Φίτζι, Ινδονησία, Μαλαισία, Νέα Ζηλανδία, Φιλιππίνες, Ταϊλάνδη και Ουρουγουάη.

CE / EC
Αυτό το ακρωνύμιο αντιπροσωπεύει το εμπορικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το εμπορικό σήμα CE ή EC αποδεικνύει ότι το προϊόν πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις καθώς και υγείας, ασφαλείας. Το εμπορικό σήμα CE ή EC ισχύει μόνο εντός του πλαισίου της Ε.Ε.

CIM / CIM
Διεθνής Συνθήκη για τη μεταφορά Αγαθών.

Container / Container
Μέσα θαλασσίας ή συνδυασμένης μεταφοράς για τις φάσεις που προηγούνται ή έπονται μεταφορά μέσω θαλάσσης.

DIN / DIN
Το Γερμανικό ίδρυμα Τυποποίησης (DIN) είναι το Γερμανικό σώμα προτύπων.

Dumping / Dumping
Πώληση αγαθών σε αγορά ξένης χώρας σε πολύ χαμηλές τιμές.

DV1 / DV1
Το DV1 είναι ένα τελωνειακό έγγραφο που καθορίζει την εκτίμηση του τελωνείου. Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις εισαγωγής αγαθών από μη-Κοινοτικές χώρες.

ECS / ECS
Ευρωπαϊκό Σύστημα Συμψηφισμού.

EIB / ΕΙΒ
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι ο οικονομικός θεσμός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Συγκεντρώνει τις αποταμιεύσεις από τις αγορές κεφαλαίου και τις κατευθύνει προς τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων. Τα δάνεια που εγκρίνονται από την ΕΙΒ έχουν ως στόχο την ενίσχυση των πιο υποβαθμισμένων περιοχών.

Embargo / Embargo
Κυβερνητική εντολή να σταματήσει το εμπόριο με κάποια άλλη χώρα.

EONIA / ΕΟΝΙΑ
Το Σταθμικό Επιτόκιο Μίας Ημέρας (της ζώνης) του Ευρώ αντικαθιστά το Σταθμικό Επιτόκιο Μίας Ημέρας . EONIA είναι η αναφορά της καθημερινής ισοτιμίας του Ευρώ, που υπολογίζεται από την ΕΚΤ στη βάση της επιτροπής των τραπεζών που συμμετέχουν στη διαμόρφωση του EURIBOR.

EUR2 - EUR1 / EUR2 - EUR1
Αυτά τα έγγραφα είναι πιστοποιητικά κινήσεως, που είναι τα αντίστοιχα πιστοποιητικών προέλευσης χρησιμοποιούμενα σε προτιμησιακό εμπόριο μεταξύ της ΕΕ και συνδεδεμένων χωρών. Το EUR 2 χρησιμοποιείται για ταχυδρομική αποστολή μόνο και δε σφραγίζεται από τα τελωνεία, αντίθετα με το EUR1.

EURIBOR / EURIBOR
Το Διατραπεζικό Επιτόκιο Αγοράς σε Ευρώ είναι το επιτόκιο στο οποίο οι διατραπεζικές προθεσμιακές καταθέσεις σε Ευρώ εντός της ευρωζώνης προσφέρονται από μία τράπεζα πρώτης τάξεως σε μία άλλη τράπεζα πρώτης τάξεως. Έχει αντικαταστήσει τους εθνικούς δείκτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

Factoring (Δικαιοχρησία) / Factoring
Συνδυάζει τα χαρακτηριστικά μίας τεχνικής αποπληρωμής οφειλής, μίας τεχνικής κάλυψης κινδύνων πληρωμής και ενός τρόπου χρηματοδοτήσεως οφειλών. Ο παρέχων τη δικαιοχρησία διακανονίζει προκαταβολικά τα εισπρακτέα ποσά του πωλητή. Αυτό δεν είναι έκπτωση αλλά πληρωμή με υποκατάσταση, με απόδειξη υποκατάστασης.

FCR / FCR
Eίναι ένα έγγραφο εκδιδόμενο από πράκτορα μεταφορών, που πιστοποιεί ότι τα αγαθά παρελήφθησαν από τον πωλητή και κατ'αυτόν τον τρόπο υποδηλώνει ότι ο εξαγωγέας έχει θέσει τα αγαθά στη διάθεση του αγοραστή.

Feeder / Feeder
Πλοίο που φέρνει φορτίο από μεσαίας χωρητικότητας λιμάνια (περιφερειακά) σε λιμάνια που εξυπηρετούν πλοία μεγάλης χωρητικότητας (κεντρικά).

Franchising / Franchising
Η Δικαιόχρηση είναι μία έννοια που πρώτα αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ. Ορίζει μία μορφή μακροπρόθεσμης με συμβόλαιο συνεργασίας μεταξύ δύο νομικά ανεξαρτήτων οντοτήτων (του δικαιοπαρόχου και του δικαιοδόχου) με βαρύτητα στην προώθηση προϊόντων, υπηρεσιών ή τεχνικών. Ο δικαιοπάροχος υπόσχεται να βοηθήσει τον δικαιοδόχο στα τεχνικά, εμπορικά ή λογιστικά θέματα. Σε ανταπόδωση, ο δικαιοδόχος πληρώνει αμοιβή εισόδου και δικαιώματα σε ετήσια βάση. Είναι επίσης υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με ποιοτικά πρότυπα που τίθενται από το δικαιοπάροχο, καθώς και να συμμετέχει σε λειτουργίες προώθησης που οργανώνονται από το δικαιοπάροχο. Για το δικαιοπάροχο, αυτός ο τύπος συμβολαίου είναι ένας καλός τρόπος εισόδου σε μία αγορά χωρίς να πρέπει να πληρώσει έξοδα ακινήτων. Ο δικαιοδόχος, από την πλευρά του, μπορεί να εφαρμόσει μία εξειδικευμένη εμπορική προσέγγιση, χωρίς να πρέπει να πληρώσει για όλα τα έξοδα ανάπτυξης.

Franco / Franco
Όρος συμβολαίου εξαγωγικών πωλήσεων που χρησιμοποιείται για να δείξει ότι τα εμπορεύματα θα παραληφθούν ελεύθερα μεταφορικών εξόδων, σε ένα μέρος καθοριζόμενο από τον αγοραστή.

Geomarketing / Geomarketing
Σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών που χρησιμεύει στην αναγνώριση γεωγραφικών μικροζωνών, για την ανάπτυξη ή τη ρύθμιση επενδύσεων σ'αυτές τις περιοχές, βασισμένο στα χαρακτηριστικά των ατόμων που αποτελούν αυτή τη ζώνη.

IATA / ΙΑΤΑ
Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών.

IEC / IEC
Η Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή είναι το διεθνές σώμα προτύπων της τεχνικής βιομηχανίας. Η ΙΕC θέτει τα διεθνή πρότυπα στους τομείς των ηλεκτρονικών και των τηλεπικοινωνιών.

ITU / ΙΤU
Μονάδα Συνδυασμένης Μεταφοράς.

Manifest / Manifest
Έγγραφο θαλασσίας ή εναερίου μεταφοράς που καταγράφει όλα τα εμπορεύματα που φορτώθηκαν σε ένα λιμάνι (ή αεροδρόμιο) για να σταλούν σε άλλο λιμάνι (ή αεροδρόμιο).

Manifest / Manifest
Κατάλογος όλου του φορτίου ή των επιβατών που μεταφέρονται από ένα πλοίο ή αεροσκάφος.

Marketing / Marketing
Σύνολο τεχνικών για τον εντοπισμό των αναγκών του καταναλωτή/χρήστη και τη συνεχή προσαρμογή της παραγωγής και των τόπων πωλήσεων συμφώνως με αυτές. Το Marketing προσπαθεί να προσδιορίσει το προς πώληση προϊόν, την τιμή του, το κατάλληλο δίκτυο διανομής και την προώθηση που απαιτείται γι'αυτό.

MERCOSUR / MERCOSUR
Ζώνη ελευθέρου εμπορίου με συμμετοχή της Αργεντινής, Βραζιλία, Παραγουάης και Ουρουγουάης. Η Χιλή και Βολιβία είναι συνδεδεμένα μέλη.

MFA / ΜFA
Η Πολύ-Ινική Ρύθμιση είναι μία διεθνής συμφωνία στον τομέα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Η ρύθμιση είναι το επακόλουθο διαπραγματεύσεων σε ποσοστώσεις εισαγωγών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από αναπτυσσόμενες χώρες. Η Πολύ-Ινική Ρύθμιση συμπεριλαμβάνει 42 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας.

NAFTA / NAFTA
Βορειοαμερικανική Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών. Μία κοινή αγορά που αποτελείται από τις ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

NIC / NIC
Πρόσφατα Εκβιομηχανισθείσες Χώρες (Newly Industrialised Countries) : Ομάδα χωρών, κυρίως της Νοτιοανατολικής Ασίας, που έχουν διέλθει μέσω περιόδου έντονης εκβιομηχάνισης κατά τις δεκαετίες του '70 και '80 και έχουν σήμερα επίπεδο διαβίωσης πολύ κοντά σε αυτό των ανεπτυγμένων χωρών (π.χ. Νότια Κορέα, Σιγκαπούρη, Μαλαισία κλπ.).

ΟΗΙΜ / Office for Harmonisation of the Internal Market
Γραφείο Εναρμόνισης της Εσωτερικής Αγοράς.

Overpanamax / Overpanamax
Πλοίο που μία από τις παραμέτρους του υπερβαίνει τα : 295 m (μήκος), 32.25 m (εξωτερικό πλάτος) or 13.25 m (μέγιστο βύθισμα). Αυτά τα πλοία δε μπορούν να περάσουν από τη διώρυγα του Παναμά.

Panamax / Panamax
Πλοίο που οι παράμετροί του επιτρέπουν τη διέλευση από τη διώρυγα του Παναμά : μέγιστο μήκος 295 m, μέγιστο πλάτος 32.25 m, μέγιστο βύθισμα 13.25 m.

PCT / PCT
Συνθήκη Συνεργασίας Ευρεσιτεχνιών.

Roll-On-Roll-Off (Ro-Ro) / Roll-On-Roll-Off (Ro-Ro)
Συχνά αναφερόμενη ως Ro-Ro (from Roll-On-Roll-Off), αυτή η τεχνική βοηθά ένα όχημα να εισέλθει/εξέλθει χωρίς εξωτερική βοήθεια από ένα πλοίο, ή σε περίπτωση διαδρομής ξηρά, από ένα τραίνο.

SDR / SDR
Τα Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα εισήχθησαν ως θεσμός από το ΔΝΤ για να χρησιμεύσουν ως ένα διεθνές νομισματικό απόθεμα. Τα Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συναλλαγές μεταξύ του ΔΝΤ και εθνικών κυβερνήσεων. Η αξία μονάδος ενός Ειδικού Τραβηκτικού Δικαιώματος καθορίζεται βάσει ομάδος νομισμάτων (USD, Yen, EUR, GBP). Το SDR είναι η μονάδα πληρωμής στις διεθνείς μεταφορές.

T1 / Τ1
Το έγγραφο T1 αναφέρεται σε μία εξωτερική Κοινοτική διαμετακόμιση. Καταργήθηκε.

T2 / Τ2
Το έγγραφο T2 αναφέρεται σε μία εσωτερική Κοινοτική διαμετακόμιση. Αντικαταστάθηκε από το SAD (Ενιαίο Διοικητικό Έγγραφο).

T2L / Τ2L
Το έγγραφο T2L αναφέρεται σε αγαθά Κοινοτικής προέλευσης που δεν κινούνται μόνο μέσω μεταφορών εντός κοινοτικού χώρου.

T2M / T2M
Το έγγραφο T2M πιστοποιεί την Κοινοτική αναγνώριση αλιευτικών προϊόντων. Το Τ2Μ βοηθά στην απόκτηση εξαίρεσης από τελωνειακούς δασμούς και ποσοτικούς περιορισμούς αλιευτικών προϊόντων που αλιεύονται εκτός των χωρικών υδάτων των Κρατών-Μελών, από πλοία εγγεγραμμένα στα Κοινοτικά νηολόγια. Το Τ2Μ είναι επίσης απαραίτητο στην περίπτωση που αλιευθέντα από σκάφος εγγεγραμμένο στην Κοινότητα μεταφορτώνονται σε πλοίο μη εγγεγραμμένο στην Κοινότητα.

T5 / T5
Το έγγραφο T5 είναι ένα έντυπο εντός του πλαισίου της ΚΑΠ, που πιστοποιεί την εξαγωγή αγροτικών προϊόντων.

TARIC / TARIC
Ενοποιημένο τελωνειακό δασμολόγιο της ΕΟΚ. Η ταξινόμηση TARIC είναι μία 10-ψήφια κωδικοποίηση, που εξυπηρετεί στην ενσωμάτωση των Κοινοτικών ρυθμιστικών μέτρων όπως οι προτιμησιακές διατιμήσεις, διατιμήσεις ποσόστωσης και δασμοί αντι-dumping. Το ενιαίο τελωνειακό δασμολόγιο βασίζεται στο TARIC.

TEU / ΤΕU
Η TEU (Μονάδα ισοδύναμη είκοσι ποδών) είναι μονάδα μέτρησης που ισοδυναμεί με εμπορευματοκιβώτιο μήκους 20 ποδών (6.10m). Χρησιμοποιείται για να εκφράσει έναν αριθμό εμπορευματοκιβωτίων διαφορετικού μήκους, κυρίως όσον αφορά τη χωρητικότητα των πλοίων ή των σταθμών φορτοεκφόρτωσης.

TIR / TIR
Διεθνής Οδική Μεταφορά : μία Ευρωπαϊκή ρύθμιση για τη χρήση διεθνών εγγράφων με σκοπό την οδική μεταφορά εμπορευμάτων.

ΤΙR Καρνέ / TIR carnet
Βιβλιάριο με αποσπώμενα στελέχη που χρησιμοποιείται για διεθνείς οδικές μεταφορές.

UNCTAD / United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
Οργανισμός που ιδρύθηκε από τον ΟΗΕ για να βοηθήσει τις χώρες του τρίτου κόσμου στην εξαγωγή αγαθών.

URU / URU
Οι Ομοιόμορφοι Κανόνες και Συνήθειες είναι τα κείμενα που συντάχθηκαν από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο για τη σωστή χρήση των τραπεζικών τεχνικών στο διεθνές εμπόριο. Κατέχουν νομική υπόσταση σε αυτό το πεδίο και γίνεται αναφορά σε αυτούς σε περίπτωση αντιδικίας. Ο πιο γνωστός απ'αυτούς, ο URU 500, αναφέρεται σε ενέγγυα πίστωση και τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 1994.

Visegrad / Visegrad
Ομάδα Κεντροευρωπαϊκών κρατών που υπέγραψαν τελωνειακή συμφωνία το 1991 : Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία και Πολωνία. Αυτή η έκφραση χρησιμοποιείται συχνά για θέματα που σχετίζονται με μεταφορές. Αυτές οι χώρες έχουν θέση ανάλογη με τις χώρες της ΕΖΕΣ στο πεδίο των κοινών μεταφορών.

WIPO / WIPO
Παγκόσμια Οργάνωση Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
Thank you for the visit.

 

Επιχειρηματική ορολογία, Ευρετήριο όρων, Συντετμημένες επιχειρηματικές λέξεις. Αγορά αδασμολογήτων / Duty-free Purchase Αγορά που δε συμπεριλαμβάνει "φόρο προστιθεμένης αξίας" (ΦΠΑ), την οποία κάθε κάτοικος ξένης χώρας μπορεί να κάνει, υποκείμενος σε κάποιες συνθήκες που αφορούν το πρόσωπό του/της, το είδος των αγαθών και συμμορφούμενος/η με κάποιες τυπικές διαδικασίες. Άδεια αποστολής / DP (Delivery Permit) Έγγραφο που εκδίδεται από το τελωνείο και επιτρέπει στους εισαγωγείς να παραλάβουν τα εμπορεύματα. Άδεια αποστολής / DP (Delivery Permit) Έγγραφο που εκδίδεται από το τελωνείο και επιτρέπει στους εισαγωγείς να παραλάβουν τα εμπορεύματα. Άδεια εξαγωγής (εισαγωγής) / Export licence (import licence) Η άδεια είναι ένα διοικητικό έγγραφο ελέγχου του εξωτερικού εμπορίου, που εξουσιοδοτεί την εισαγωγή ή εξαγωγή συγκεκριμένων προϊόντων υποκειμένων στο καθεστώς ποσοστώσεων. ΑΕΠ / GDP Ακαθάριστο Εγχώριο Προίόν (Gross Domestic Product). Αεροδρόμιο τελωνειακών δυνατοτήτων / Customs airport Αεροδρόμιο που έχει τεθεί σε λειτουργία από την αρμόδια τεχνική αρχή για δημόσια και διεθνή εναέρια κυκλοφορία. Το αεροδρόμιο έχει ένα τελωνείο ή έναν υποσταθμό ο οποίος λειτουργεί είτε σε μόνιμη είτε σε προσωρινή βάση. Αεροπορική φορτωτική / Airway bill Μία αεροπορική φορτωτική είναι μία σύμβαση μεταφοράς εκδιδομένη εις τριπλούν από τον μεταφορέα για ένα αεροπορικό φορτίο. Αεροπορική φορτωτική / AWB (Airway bill) Η αεροπορική φορτωτική είναι μία σύμβαση μεταφοράς που εκδίδεται εις τριπλούν από τη μεταφορική εταιρεία για ένα αεροπορικό φορτίο. Άμεση εξαγωγή / Direct export Τρόπος πώλησης αγαθών απευθείας σε πελάτη εξωτερικού χωρίς τη χρήση αντιπροσώπου. Αναγνώριση οφειλής / IOU (I Οwe Υou) Ανάλυση αρνητικών-θετικών σημείων / SWOT analysis SWOT είναι συντομογραφία (στα αγγλικά) για Δυνάμεις, Αδυναμίες, Ευκαιρίες, Απειλές. Είναι ένας τρόπος ανάλυσης των πιθανοτήτων (επιτυχίας) κάποιου στην αγορά. Αναπτυσσόμενες χώρες / Developing countries Αυτή η έννοια συνδυάζει χώρες με μέσο επίπεδο διαβίωσης, που δεν είναι ακόμη στο ίδιο επίπεδο με τις βιομηχανικές χώρες (π.χ. Ινδία, Ουρουγουάη, Ρουμανία κλπ.). Αντικαταβολή / Cash on delivery (COD) Πληρωμή με την παραλαβή. Αντικαταβολή / COD Η αντικαταβολή είναι ένα σύστημα πληρωμής όπου ο φορέας συλλέγει το οφειλόμενο ποσό και φροντίζει για τη μεταβίβαση στο δικαιούχο. Το σύστημα αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν ο εξαγωγές είναι βέβαιος ότι ο αγοραστής θα αποδεχθεί τα εμπορεύματα και εάν τα αποστελλόμενα είναι πακέτα με χαμηλή τιμή μονάδας. Αντιπροσώπευση / Agency Η εργασία που εκτελείται από ένα πρόσωπο (αντιπρόσωπο / πράκτορα), που έχει επιλεγεί να ενεργεί για λογαριασμό ενός άλλου (του εντολοδότη). Αντιπρόσωπος (εταιρεία) / Representative Μία εταιρεία η οποία πωλεί εμπορεύματα για λογαριασμό άλλης εταιρείας. Αντιπρόσωπος (με ανάληψη κινδύνου) / Del credere agent Πρόσωπο που πωλεί αγαθά για λογαριασμό άλλου και συμφωνεί να πληρώσει για αυτά εάν δεν το κάνει ο αγοραστής. Αντιπρόσωπος (πρόσωπο) / Representative Στις ΗΠΑ, ένας αντιπρόσωπος είναι ένας εσωτερικός πράκτορας πωλήσεων, δηλ. είναι εργαζόμενος της εταιρείας για την οποία ενεργεί. Γενικά του ανατίθεται μία συγκεκριμένη περιοχή πωλήσεων και διατηρεί συνεχή σχέση με τους συνεργάτες της εταιρείας (για παράδειγμα χονδρεμπόρους και λιανοπωλητές). Αντιπρόσωπος πωλήσεων / Sales representative Ο αντιπρόσωπος πωλήσεων είναι ένας πράκτορας που είναι υπεύθυνος, πλήρους απασχολήσεως, για την διαπραγμάτευση και πιθανόν την ολοκλήρωση συμβάσεων για την πώληση, απόκτηση, ενοικίαση ή προμήθεια ενός προϊόντος ή υπηρεσίας, στο όνομα ή για λογαριασμό παραγωγών, βιομηχάνων, εμπόρων ή άλλων αντιπροσώπων πωλήσεων. Αντισταθμιστικά οφέλη / Offset Για αντιστάθμιση ή αποζημίωση για κάτι. Ανωτέρα βία / Force majeure Τυπικός όρος που βρίσκεται σε συμβάσεις μεταφοράς και επιτρέπει στους συμμετέχοντες (και ιδίως τον μεταφορέα) να αποδυθεί όλων των ευθυνών σε περίπτωση ζημίας ή απωλείας των εμπορευμάτων για λόγους πέρα από τον έλεγχό του (π.χ. φυσικές καταστροφές ή πόλεμος). Αξία τελωνείου / Customs value Η τελωνειακή αξία είναι η αξία των αγαθών στα σύνορα της Κοινότητας. Αυτή η αξία χρησιμεύει ως βάση για τον υπολογισμό των τελών εκτελώνισης. Αξιόγραφο / Bill Γραπτή χωρίς όρους εντολή, με την οποία μία φυσική ή νομική οντότητα (ο αποδέκτης) δεσμεύεται να πληρώσει συγκεκριμένο ποσό σε μία άλλη φυσική ή νομική οντότητα (τον εκδότη) με την εμφάνιση ή κατόπιν καθορισμένης περιόδου. Απαίτηση / Claim Δικαίωμα του προσώπου (πιστωτή) να απαιτήσει κάτι από κάποιον (πιστούχο), συνήθως ένα ποσό χρημάτων. Απόβαρο, βάρος κενό / Tare, - not exist anymore - weight Βάρος της ITU (Μονάδα Συνδυασμένης Μεταφοράς) ή του οχήματος άνευ φορτίου. Αποδέσμευση για ελεύθερη κυκλοφορία / Release for free circulation Τελωνειακός κανονισμός ο οποίος αποδίδει σε αγαθά τρίτου μέρους ιδιότητα κοινοτικών αγαθών μετά την εφαρμογή μέτρων μπορικής πολιτικής, την διεκπεραίωση άλλων τυπικοτήτων για την εισαγωγή στην τελωνειακή δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, καθώς και τη συλλογή των νομίμων τελωνειακών δασμών. Αποθήκες Τελωνείου / Bonded Warehouses Είναι ζώνες υπό Τελωνειακό έλεγχο στις οποίες επιτρέπεται η αποθήκευση εμπορευμάτων πριν τον εκτελωνισμό. Αποθήκη / Warehouse Μεγάλο κτίριο όπου κρατούνται εμπορεύματα. Αποστολή / Despatch - dispatch Η αποστολή των εμπορευμάτων στον προορισμό. Άρση / Withdrawal Επίσημη πράξη, ιδιωτική συμφωνία ή απόφαση δικαστηρίου που αποσύρει κατάσχεση, ακυρώνει υποθήκη ή ένσταση (τίτλου) και αποδίδοντας πάλι την εξουσία πάνω στα αγαθά ή δικαιώματα που είχε ανασταλεί. ΑΤΜ / ΑΤΜ Αυτόματη ταμειακή μηχανή, σημείο ανάληψης μετρητών Βάση / Base Βάση στην οποία επιβάλλεται ένας φόρος. Βραχυπρόθεσμη υλοποίηση εισπρακτέων από το εξωτερικό / Short-term Realisation of Receivables from Overseas Είναι μία βραχυπρόθεσμη τεχνική χρηματοδότησης για εξαγωγείς που παρέχουν στους αγοραστές εξωτερικού συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής. Η υλοποίηση του τιμολογίου μπορεί να είναι μέχρι το 100% της αξίας του. Γενική αβαρία / General average Ζημίες αυτού του είδους συμβαίνουν στη θάλασσα ή σε υδάτινες οδούς μεταφοράς στο εσωτερικό. Προκαλούνται από γεγονός το οποίο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το πλοίο και το φορτίο του εάν ο καπετάνιος δεν έπαιρνε πρωτοβουλία προς όφελος του κοινού συμφέροντος (π.χ. τμήμα του φορτίου θυσιάζεται για να αποφευχθεί ναυάγιο). Σε τέτοια υπόθεση, τα έκτακτα έξοδα που προκαλούνται και η αξία των θυσιαζόμενων εμπορευμάτων θα πληρωθεί από όλους αυτούς που ωφελούνται από την πράξη. Γενικοί όροι πώλησης / General terms of sale Οι Γενικοί Όροι Πώλησης βοηθούν στη νομική αναγνώριση των συνθηκών πωλήσεως. Δείγμα / Sample Ένα μόνο δείγμα ή τμήμα ολοκλήρου προϊόντος το οποίο μπορεί να δείξει πως είναι το υπόλοιπο. Δειγματοληψία / Sampling Διανομή προσφορών προώθησης σε μορφή χάρτινου δείγματος ή δείγματος προϊόντος, σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, σε συγκεκριμένο τόπο ή γεωγραφική περιοχή με σκοπό τη δημιουργία απ'ευθείας επαφής με συγκεκριμένη ομάδα-στόχο καταναλωτών. Δείκτης τιμών καταναλωτή / Consumer Price index (CPI) Ένα σύνολο αριθμών που δείχνει την κινητικότητα των τιμών των καθημερινών αγαθών που αγοράζονται από το κοινό σε μία περίοδο χρόνου. Δελτίο αποστολής / Delivery note Έγγραφο που αποστέλλεται στον πελάτη μαζί με τα εμπορεύματα, το οποίο δίνει περιγραφή τους. Ο πελάτης υπογράφει το δελτίο παραλαβής που δηλώνει ότι έχει λάβει τα εμπορεύματα. Δελτίο παραγγελίας / Order form Έντυπο προς συμπλήρωση για χρήση από πελάτη που ζητά εμπορεύματα ή υπηρεσίες. Δελτίο συσκευασίας / Packing list Το δελτίο συσκευασίας είναι ένα έγγραφο που αναφέρει με λεπτομέρεια κάθε αντικείμενο που περιέχεται σε συγκεκριμένη συσκευασία ή φορτίο. Το δελτίο συσκευασίας είναι απαραίτητο να περιλαμβάνεται στα συνοδευτικά έγγραφα. Δευτερογενής έρευνα / Desk research Μορφή έρευνας αγοράς, η οποία χρησιμοποιεί υπάρχουσες πληροφορίες. Δηλών / Declarant Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πραγματοποιεί μία τελωνειακή δήλωση: - στο όνομά του και για λογαριασμό του (δηλών για λογαριασμό του), - στο όνομά του και για λογαριασμό οικονομικού πράκτορα, εισαγωγέα ή/και εξαγωγέα (δηλών έμμεσης αντιπροσώπευσης), - (στο όνομα και για λογαριασμό οικονομικού πράκτορα, εισαγωγέα ή/και εξαγωγέα (δηλών άμεσης αντιπροσώπευσης). Δήλωση ανταλλαγής εμπορευμάτων / Exchange of goods declaration Μηνιαία δήλωση που χρησιμοποιείται εντός του πλαισίου των ενδοκοινοτικών εμπορικών σχέσεων (απόκτηση / παραλαβή), την οποία αυτός που απέκτησε ή απέστειλε Κοινοτικά αγαθά είναι υποχρεωμένος να κάνει. Η ανταλλαγή δηλώσεων αγαθών καθιστά δυνατή την είσπραξη του ΦΠΑ και τη δημιουργία των εθνικών στατιστικών εξωτερικού εμπορίου. Διαδικασίες εκτελωνισμού / Customs procedures Προορισμός που δίνεται για τελωνειακούς σκοπούς, σε εμπορεύματα μέσω υποβολής δηλωτικού τελωνείου και καθορίζει την κατάστασή του όσον αφορά τους κανονισμούς. Διακριτικά σημεία / Markings Τα διακριτικά σημεία εξυπηρετούν στην περιγραφή της φύσης των εμπορευμάτων μέσω διαφόρων συμβόλων που δίνουν την ταυτότητα του τύπου των εμπορευμάτων (τοξικά προϊόντα : δηλητήριο, επικίνδυνα προϊόντα εύφλεκτο αλκοόλ, κλπ.). Διαμετακόμιση / Transit Τελωνειακή ρύθμιση που επιτρέπει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τη διακίνηση αγαθών με την αναστολή δασμών, φόρων και άλλων οικονομικών, φορολογικών ή τελωνειακών μέτρων. Διανομέας / Distributor Πρόσωπο ή οργανισμός που προμηθεύει αγαθά για παραγωγούς, κατασκευαστές, καταστήματα κλπ. Διάρκεια ζωής / Shelf life Η διάρκεια χρόνου που τα εμπορεύματα, ιδίως τρόφιμα, μπορούν να μείνουν για πώληση παραμένοντας κατάλληλα προς χρήση. Διατίμηση / Tariff Ποσό χρημάτων που πρέπει να πληρωθεί όταν συγκεκριμένα αγαθά εισάγονται σε μία χώρα. Διαφωνία / Dispute Οποιαδήποτε διαφωνία που είναι πιθανόν να καταλήξει στο δικαστήριο. Οποιαδήποτε αμφισβήτηση εντός των αρμοδιοτήτων του δικαστηρίου Διαχείριση εκμίσθωσης / Lease management Σύμβαση με την οποία ο ιδιοκτήτης ή η διοίκηση μίας εταιρεία δίνει μερικά ή πλήρη δικαιώματα σε ένα άτομο να λειτουργήσει την εταιρεία για λογαριασμό του και με δικό του επιχειρηματικό κίνδυνο, με αντάλλαγμα την πληρωμή ενοικίου ή μεριδίου από τα κέρδη. Διεθνείς Εμπορικοί Όροι / Incoterms (INternational COmmercial TERMS) Διεθνείς ορισμοί για μία κοινή κατανόηση των άρθρων του διεθνούς εμπορίου. Καθορίσθηκαν από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο, που τους εξέδωσε πρώτη φορά το 1936. Τελευταία ενημέρωση έγινε την 1η Ιανουαρίου 2000. Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο / ICC Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο συμβουλεύει εταιρείες όσον αφορά την διεθνή εμπορική πολιτική τους. Επιπροσθέτως, υπερασπίζεται τα συμφέροντα των επιχειρήσεων στο διεθνές εμπόριο. Διεθνής Σύμβαση Σιδηροδρομικών Μεταφορών / COTIF Σύμβαση που αφορά Διεθνείς Μεταφορές μέσω σιδηροδρόμου Δικαιοχρηστικό εμπόριο / Franchised trade Το δικαιοχρηστικό εμπόριο περιλαμβάνει τη δημιουργία ομάδων εμπόρων ούτως ώστε να αυξήσουν την ατομική αγοραστική τους δυνατότητα και να ενισχύσει τη θέση τους μεταξύ των χονδρεμπόρων και των καταναλωτικών συνδέσμων. Υπάρχουν τρεις κύριες μορφές δικαιοχρηστικού εμπορίου : ομάδων λιανοπωλητών, αλυσίδων προαιρετικής λιανικής αγοράς και δικαιοχρηστικών εταιρειών. Δίκτυο διανομής / Distribution network Σύνολο προσώπων και εταιρειών που αναμιγνύονται στη διανομή ενός προϊόντος, από τον παραγωγό στον καταναλωτή. επιχειρηματικη ορολογια, ευρετηριο ορων, συντετμημενες επιχειρηματικες λεξεις. ΔΝΤ / IMF Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι ένας διεθνής οργανισμός που παρέχει δάνεια σε χώρες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο ισοζύγιο πληρωμών τους. ΔΤΑΑ / IBRD Η Διεθνής Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη, που ιδρύθηκε το 1945 στο πλαίσιο των συμφωνιών του Bretton Woods, χρηματοδοτεί εργασίες ανασυγκρότησης και δίνει δάνεια που στοχεύουν στην τόνωση της ανάπτυξης σε χώρες με ελλειμματική οικονομία. Δυνάμει / PP (Per procurationem) Διά λογαριασμό ή με την εξουσία κάποιου άλλου. ΕΑΧ / LDC Ελάχιστα ανεπτυγμένες χώρες: Περιλαμβάνονται περίπου 36 από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, αναφερόμενες στους καταλόγους του ΟΗΕ ως τα "λιγότερο ανεπτυγμένα" από τα αναπτυσσόμενα έθνη. Οι περισσότερες από αυτές τις χώρες βρίσκονται στην Αφρική, ενώ μερικές είναι στην Ασία. Η Αϊτή είναι η μόνη που ανήκει στο βόρειο ημισφαίριο. Εγγύηση Καλής Πληρωμής / Payment Guarantee Η εγγύηση είναι μία δέσμευση που δίνεται από μία τράπεζα ότι θα πληρώσει ένα ποσό συμφώνως με τους όρους και τις συνθήκες όπως τίθενται στο κείμενο της εγγύησης. ΕΓΕ / EPO Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών. ΕΕΠ / ESC Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προτύπων είναι το Ευρωπαϊκό σώμα υπεύθυνο για τη θέσπιση των Ευρωπαϊκών Προτύπων. Καθιστά δυνατόν για τις εταιρείες να παράγουν προϊόντα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (εμπορικό σήμα EC / CE). Αποτελείται από 160 Ευρωπαϊκούς οργανισμούς. ΕΕΤ / EBA Ένωση Ευρωπαϊκών Τραπεζών. Αυτή η ένωση τραπεζών είχε αρχικά σχηματισθεί με σκοπό τη δυνατότητα διακανονισμού των συναλλαγών στην Ε.Ε., μέσω του E.C.S. (Ευρωπαϊκού Συστήματος Συμψηφισμού). Το σύστημα έχει από τότε τροποποιηθεί ώστε να χειρίζεται συναλλαγές σε Ευρώ. Η ΕΕΤ διαχειρίζεται το E.C.S., που επιτρέπει στις 62 τράπεζες-μέλη του να ανταλλάσσουν (χρηματικές) ροές. Εκκαθαρισμένοι διακανονισμοί εκτελούνται στο τέλος της ημέρας, στον λογαριασμό της ΕΕΤ, που κρατείται στο νόμισμα της Ε.Κ.Τ. ΕΖΕΣ / EFTA Η Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών αναφέρεται σε 4 χώρες : Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία και Λιχτενστάϊν. Αυτές οι χώρες υπέγραψαν συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με την ΕΟΚ το 1992. Η συμφωνία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1994 και οδήγησε στην εγκαθίδρυση του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. ΕKAΣ / ECSC Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακος και Χάλυβα ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1951 σύμφωνα με το Σχέδιο Schumann, με το οποίο οι Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία και Λουξεμβούργο ανάλαβαν να καταργήσουν τελωνειακούς δασμούς, ποσοστώσεις και νομισματικούς περιορισμούς που επηρέαζαν το ενδοκοινοτικό εμπόριο ατσαλιού, άνθρακα και σιδήρου. Τα κράτη-μέλη επικύρωσαν τη συμφωνία για μία περίοδο 50 ετών. Οι θεσμοί της ΕΚΑΣ χρησίμευσαν ως πρότυπα για τους θεσμούς της ΕΟΚ με τους οποίους συγχωνεύθηκαν το 1957. Ειδοποίηση αφίξεως / Arrival notice Σημείωμα που στέλνεται από το μεταφορέα στον παραλήπτη των εμπορευμάτων αναφέροντας ότι αυτά έχουν αφιχθεί. Εισαγωγή / Import Η μεταφορά αγαθών, υπηρεσιών, ιδεών και ατόμων εντός μίας χώρα από μία άλλη. Εκδότρια τράπεζα / Issuing bank Είναι η τράπεζα που έχει εκδώσει την ενέγγυα πίστωση. Τελεί υπό την υποχρέωση να πληρώσει εάν τα υποβληθέντα έγγραφα βρίσκονται σε συμφωνία με τις απαιτήσεις της ενεγγύου πιστώσεως. Εκποίηση / Clearance sale Ένα γεγονός που τελείται από έναν έμπορο για να διαθέσει παλιό αποθηκευμένο εμπόρευμα, συνήθως σε μειωμένες τιμές, για να κάνει χώρο για νέο εμπόρευμα. Έκπτωση / Discount Αυτή η μορφή λιανικής πώλησης, που εφευρέθηκε στις ΗΠΑ, αποτελείται κυρίως από την πώληση στη χαμηλότερη δυνατή τιμή. Οι χαμηλές τιμές επιτυγχάνονται με τη μείωση περιθωρίων (κέρδους), την τέλεση ομαδικών προμηθειών και την περικοπή γενικών εξόδων (οι χώροι πώλησης συχνά μοιάζουν με αποθήκες). Αυτή η μορφή λιανικής έχει γίνει πρόσφατα πολύ δημοφιλής παντού μέσα στην ΕΕ. ΕΚΤ / ECB Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θέτει την πολιτική στη ζώνη του Ευρώ στο πεδίο των επιτοκίων και της πολιτικής ισοτιμιών με άλλες χώρες. Ο κύριος σκοπός είναι η διατήρηση σταθερότητας τιμών εντός της ζώνης του Ευρώ. Είναι ανεξάρτητη από εθνικές κυβερνήσεις και πήρε τη θέση του ΕΝΙ (Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ινστιτούτου) , που είχε ιδρυθεί ως ο πρόδρομος της Ε.Κ.Τ. Εκτελωνιστής / Customs agent Ένας εκτελωνιστής είναι ένας εξουσιοδοτημένος επαγγελματίας που τελεί εκτελωνισμούς. Ένας πράκτορας μεταφορών μπορεί επίσης να ενεργήσει ως εκτελωνιστής. Εκτιμώμενος Χρόνος Αφίξεως / ETA (Estimated Time of Arrival) Ελεύθερη (Δια)κίνηση / Free Movement Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της εγχώριας Ευρωπαϊκής αγοράς : η διακίνηση των αγαθών μεταξύ των κατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να λαμβάνει χώρα χωρίς εμπόδια οποιουδήποτε είδους, είτε αυτά είναι ποσοτικά, δασμολογικά, χρηματοοικονομικά ή κανονικοποίησης. Αυτή η αρχή έχει εφαρμοσθεί ως κύρια και σε άλλες συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου και σε συμφωνίες Τελωνειακών Ενώσεων. Ελεύθερη ζώνη / Freeport Ζώνη όπου τα εμπορεύματα μπορούν να αποθηκευθούν χωρίς πληρωμή οποιουδήποτε φόρου και χρεώσεως μέχρις ότου περάσουν τα σύνορα. Ελεύθερο εμπόριο / Free trade Μία κατάσταση στην οποία δεν υπάρχουν περιορισμοί (διατιμήσεις) στην εισαγωγή και εξαγωγή αγαθών. Ελεύθερο επί βαγονιού / Free on truck (FOT) Συνθήκη πώλησης όπου ο αγοραστής πληρώνει για την παραλαβή των αγαθών σε ένα συγκεκριμένο χώρο τοποθέτησης και σιγουρεύει ότι είναι φορτωμένα σε βαγόνια ή οχήματα και έτοιμα προς μεταφορά. Ελεύθερο επί πλοίου / Free on bord (FOB) Όρος πώλησης όπου ο πωλητής πληρώνει για τη μεταφορά και ασφάλιση των εμπορευμάτων έως ότου φορτωθούν στο πλοίο. Ελεύθερο επί προκυμαίας / Ex quay Λέγεται για την τιμή των αγαθών όπου ο πωλητής πληρώνει για όλα τα έξοδα έως την παράδοση σε ονομαζόμενο λιμάνι, συμπεριλαμβανομένης της εκφόρτωσης επί της αποβάθρας και επί οχήματος οδικού ή σιδηροδρομικού. Ελεύθερο επί σιδηροδρόμου / Free on rail (FOR) Όρος πώλησης όπου ο πωλητής πληρώνει για την παράδοση των εμπορευμάτων σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό και επιβεβαιώνει ότι φορτώνονται σε βαγόνια, έτοιμα προς μεταφορά. Έμμεσος φόρος / Excise Tax Έμμεσος φόρος κατανάλωσης σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων. Εμπορευματοκιβώτιο / Container Ένα πολύ μεγάλο ξύλινο ή μεταλλικό κιβώτιο, μέσα στο οποίο μπορεί να συσκευασθεί ένας αριθμός εμπορευμάτων πριν μεταφερθεί. Εμπορευματοκιβώτιο αεροπορικής μεταφοράς / Air container Εμπορευματοκιβώτιο προσαρμοσμένο στα αεροπορικά πρότυπα Εμπορευματοκιβώτιο θαλάσσιας μεταφοράς / Maritime container Εμπορευματοκιβώτιο που ακολουθεί τα πρότυπα που τίθενται από το Διεθνή Οργανισμό Προτύπων για χρήση σε κυψελοειδή θαλάσσια μεταφορά. Εμπορευματοκιβώτιο μεγάλης χωρητικότητας / Large capacity container Εμπορευματοκιβώτιο που ακολουθεί τα πρότυπα του ISO (Διεθνούς Οργανισμού Προτύπων) σε μήκος και πλάτος αλλά έχει μη συμβατικό ύψος (9 πόδια και 6 ίντσες δηλ. 2,9 μέτρα - αντί για 8 πόδια δηλ. 2,44 μέτρα). Προς το παρόν, μόνο εμπορευματοκιβώτια των 40 ποδών εισέρχονται σ'αυτή την κατηγορία. Εμπορευματοκιβώτιο ξηράς / Land container Εμπορευματοκιβώτιο που ακολουθεί τα πρότυπα που τέθηκαν από τη Διεθνή Ένωση Σιδηροδρόμων (IRU) για τη βέλτιστη χρήση κυρίως στην περίπτωση συνδυασμού οδικής και σιδηροδρομικής μεταφοράς. Εμπορευματοκιβώτιο πολύ μεγάλης χωρητικότητας / Very large capacity container Εμπορευματοκιβώτιο που δε συμμορφούται με τα πρότυπα ISO όσον αφορά μήκος, πλάτος ή ύψος. Οι διαστάσεις ποικίλλουν και φθάνουν σε μάκρος έως 45' (13.72m), 48' (14.64m) or 53' (16.10m). Εμπορικό σήμα / Brand Διακριτικό σήμα το οποίο χρησιμεύει στην αναγνώριση προϊόντος ή επιχείρησης ή στη διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό. Εμποροδικείο / Commercial Court Είναι ένα μη-ποινικό εξειδικευμένο Πρωτοδικείο, με δικαστές και έναν δικαστικό υπάλληλο. Οι "προξενικοί ειρηνοδίκες" (έμποροι που εκτελούν καθήκοντα δικαστών) έχουν εξουσιοδοτηθεί σε εθελοντική βάση και είναι υπεύθυνοι για τη διευθέτηση διαφορών μεταξύ εταίρων, εμπόρων ή των συσχετιζομένων με τους εμπορικούς νόμους. Έμπορος / Trader Ο έμπορος είναι μία επιχείρηση (ή άτομο) του οποίου η λειτουργία συνίσταται στη απόκτηση αγαθών για λογαριασμό του (έτσι γίνεται ο ιδιοκτήτης των αγαθών) και μεταπώλησής τους υπό το όνομά του, με ένα περιθώριο που αποφασίζει ο ίδιος. Η αντιπροσώπευση ενός εμπόρου του επιτρέπει να υπερνικήσει την έλλειψη γνώσεως των διεθνών αγορών, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τις δυσκολίες που προκαλούνται από τις διεθνείς πρακτικές καθώς και βοηθά την καλύτερη οργάνωση διαχείρισης κινδύνου. Το εμπορικό επάγγελμα βασίζεται στην εξειδίκευση σε γεωγραφική περιοχή ή σε εύρος προϊόντων. Εναρμονισμένο Σύστημα / Harmonised System (HS) Σύστημα, υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων, για τον προσδιορισμό και την κωδικοποίηση των αγαθών, υιοθετημένο σε διεθνές συνέδριο, εν ισχύ από 01.01.1989. Αποτελείται από μία 6-ψήφια κωδικοποίηση των προϊόντων, γενικούς κανόνες ερμηνείας και έγγραφα ταξινόμησης. Εναρμονισμένο Σύστημα / HS (Harmonised System) Εναρμονισμένο σύστημα καθορισμού και κωδικοποίησης προϊόντων, για λόγους εκτελωνισμού. Ενέγγυα πίστωση / Documentary letter of credit Τραπεζική μέθοδος η οποία δίνει εγγύηση στον εξαγωγέα ότι θα πληρωθεί για την πώληση και στον εισαγωγέα ότι θα λάβει τα αγαθά όπως συμφωνήθηκε στο εμπορικό συμβόλαιο. Είναι μία δέσμευση της τράπεζας του εισαγωγέα (ή του αγοραστή), που ακολουθεί μία αίτηση που έγινε απ'αυτόν και για λογαριασμό του, να πληρωθεί ένα συγκεκριμένο ποσό καθοριζόμενο από το συμβόλαιο, στον εξαγωγέα (ή πωλητή) έναντι εγγράφων αντιπροσωπευτικών των αποστελλομένων αγαθών. Ενεχυρόγραφο / Warrant Έγγραφο που προσυπογράφεται από έναν έμπορο και του οποίου η πληρωμή εγγυάται από ένα αποθετήριο για τα αγαθά που παρουσιάζονται στις "γενικές αποθήκες". Ωστόσο, ξενοδοχειακά, εμπορικά και πετρελαϊκά ενεχυρόγραφα τελούν υπό συγκεκριμένους κανόνες και αποτελούν χρεώγραφα που δε μπορούν να διατεθούν με εγγραφή από τον υπάλληλο του εμποροδικείου (με την εξαίρεση των αγροτικών ενεχυρογράφων που εγγράφονται στο ειρηνοδικείο). Ενιαία αγορά / Single market Η σύνδεση ελευθέρου εμπορίου μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να επιτρέπουν χρήματα, αγαθά, υπηρεσίες και ανθρώπους να κινούνται ελεύθερα εντός της Ενώσεως. Ενιαίο Διοικητικό Έγγραφο / SAD (Single Administrative Document) Το Ενιαίο Διοικητικό Έγγραφο θεσπίσθηκε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας την 1η Ιανουαρίου 1988 με την πρόθεση της τυποποίησης των τελωνειακών εγγράφων, εναρμονίζοντας την κωδικοποίηση και απλοποιώντας τις διαδικασίες στις διεθνείς εμπορικές ανταλλαγές. Ενοποιημένη φόρτωση / Consolidation (Consolidated Shipment) Φορτίο για το οποίο ένας πράκτορας (μεταφορών ή άλλος) ενοποιεί αρκετά διαφορετικά φορτία ώστε να δημιουργήσει ένα μόνο φορτίο έτσι ώστε να επωφεληθεί από ευνοϊκές τιμές. Εξ εργοστασίου / Ex works Λέγεται για την τιμή όπου ο αγοραστής πληρώνει για τη μεταφορά των αγαθών έξω από το εργοστάσιο. Εξαγωγή / Export Αποστολή ενός αγαθού από μία χώρα σε μία άλλη με σκοπό την πώληση. Εξαγωγική πίστωση / Export credit Αυτή η τεχνική καλύπτει όλους τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας εξαγωγέας. Οι διάφοροι τύποι εξαγωγικής πίστωσης είναι οι λεγόμενες κατευθυνόμενες πιστώσεις, καθαρά πίστωση με εμπράγματες ασφάλειες καθώς και ανοικτή πίστωση (απλή τραπεζική πίστωση). Αυτοί οι διαφορετικοί τύποι πίστωσης μπορούν να διαιρεθούν σε δύο ομάδες : πίστωση αγοράς που παρέχεται στον αγοραστή για να του επιτρέψει να τακτοποιήσει τις οφειλές του σε μετρητά και πίστωση προμηθευτή, που είναι μία έκπτωση επί του χρέους προς τον πιστωτή ο οποίος διέθεσε μία μορφή πληρωμής προς τον αγοραστή του. Επαναληπτική παραγγελία / Repeat order Νέα αίτηση για εμπορεύματα που έχουν αποκτηθεί ξανά στο παρελθόν. Επανεξαγωγές / Re-exports Επί του πλοίου / On Board Επί του πλοίου σημαίνει ότι τα εμπορεύματα έχουν τοποθετηθεί καταλλήλως μέσα στο αεροσκάφος ή το πλοίο. Αυτή η σήμανση είναι σχεδόν απαραίτητη για ενέγγυα πίστωση. Επιβίβαση / Embarkation Επιβίβαση σε ένα πλοίο ή αεροσκάφος. Επίπεδο διαβίωσης / Standard of living Το επίπεδο υλικής άνεσης και πλούτου που έχει ένα άτομο ή κοινότητα. Επίσημη προσφορά / Tender Επίσημη προσφορά για προσφορά αγαθών ή εκτέλεση εργασίας για δηλωμένη τιμή. Επιστροφή / Return Η αποστολή εμπορευμάτων πίσω στο κατάστημα (απ'όπου παραλήφθηκαν / αγοράσθηκαν). Επιστροφή χρημάτων / Refund Επιδότηση επιτρεπόμενη για την εξαγωγή μερικών Κοινοτικών αγροτικών προϊόντων προς τρίτες χώρες. Επιφυλάξεις / Reservations Με αναφορά στην ενέγγυο πίστωση, αυτός ο όρος αναφέρεται στη διαφορά μεταξύ των εγγράφων που παρουσιάζονται στην τράπεζα και των εγγράφων οδηγιών όπως αναφέρονται στην ενέγγυο πίστωση. Επιχειρηματικά περιουσιακά στοιχεία / Business assets Όλα τα υλικά, κινητά περιουσιακά στοιχεία (μηχανολογικός και μη εξοπλισμός, κλπ.) και άϋλα (φήμη και πελατεία, εταιρικό όνομα και σήμα, δικαιώματα εκμίσθωσης, άδειες, ευρεσιτεχνίες και εξουσιοδοτήσεις, κλπ.). Πρέπει να υπογραμμισθεί ότι ποτέ δεν περιλαμβάνονται το κτίριο(α) στα οποία λειτουργεί η επιχείρηση. ΕΣΚΤ / ESBC Το Ευρωπαϊκό Σύστημα των Κεντρικών Τραπεζών αποτελείται από την ΕΚΤ και την εθνική κεντρική τράπεζα κάθε κράτους-μέλους (15). Η λειτουργία της συνίσταται στην εφαρμογή των αποφάσεων της ΕΚΤ σε κάθε κράτος. ΕΤΑΑ / EBRD Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, που ιδρύθηκε το 1991, είναι ένα οικονομικό ίδρυμα του οποίου σκοπός είναι να βοηθήσει στην οικονομική ανασυγκρότηση των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Εταιρεία / Company Σύμβαση - και κατ'επέκταση, η ίδια η νομική οντότητα που δημιουργείται από αυτή τη σύμβαση - με την οποία δύο ή παραπάνω οντότητες συμφωνούν να διαθέσουν σε μία κοινή επιχείρηση τα αγαθά ή υπηρεσίες τους με αντικειμενικό σκοπό το διαμοιρασμό των κερδών ή των οικονομιών που μπορεί να προκύψουν από αυτή. Μπορεί επίσης να αντικατασταθεί από μία νομική πράξη, ή από τη θέληση ενός ατόμου. Εταιρική επωνυμία / Corporate name Όνομα υπό το οποίο μία εταιρεία εκτελεί τις εργασίες της. Μπορεί να είναι επίθετο, ή ψευδώνυμο ή εμπορικό σήμα. Είναι ένα από τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Εύρος τροχιάς / Track gauge Απόσταση μεταξύ των εσωτερικών πλευρών των γραμμών σιδηροδρομικού δικτύου. Κανονικά είναι 1.435 m. επιχειρηματικη ορολογια, ευρετηριο ορων, συντετμημενες επιχειρηματικες λεξεις. Ευρώ / Euro Από την 1η Ιανουαρίου 1999, το Ευρώ έχει γίνει το επίσημο νόμισμα του Βελγίου, ενώ το Βελγικό Φράγκο έχει γίνει μία μη-δεκαδική έκφραση του Ευρώ. Το Ευρώ είναι ένα πλήρως ανεπτυγμένο νόμισμα αλλά υπήρχε μόνο ως τραπεζικό χρήμα μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2002, οπότε κέρματα και χαρτονομίσματα άρχισαν να αντικαθιστούν τα εθνικά νομίσματα (πλήρης αντικατάσταση στο τέλος της μεταβατικής περιόδου). Η τιμή του Ευρώ καθορίσθηκε οριστικά την 1η Ιανουαρίου 1999 : 1 Eυρώ = 40.3399 Βελγικά Φράγκα ή 340,75 Δρχ. Ευρωπαϊκή Ένωση (EE) / European Union (EU) Οργανισμός 15 ευρωπαϊκών κρατών καθορισμένος υπό την Συνθήκη του Μάαστριχτ του 1992. Νομοθετεί σε ένα ευρύ φάσμα δημόσιας πολιτικής και στοχεύει στη συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών στην εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, τις υποθέσεις δικαίου και εσωτερικών. Ευρωπαϊκή Επιτροπή / European Commission Διοικητικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με αρμοδιότητα στη λήψη αποφάσεων επί συνήθων θεμάτων και την πρόταση νέων νόμων. Ευρωπαϊκή Κοινότητα / European Community Οργανισμός ευρωπαϊκών κρατών που προήλθε από την ΕΟΚ και νομοθετεί σε ένα ευρύ φάσμα δημόσιας πολιτικής. Ζημία / Damage Απώλεια ή ζημία σε μεταφερθέντα αγαθά. Ζητουμένη τιμή / Quotation Τιμή που δίνεται για δουλειά που θα γίνει ή για υπηρεσία παρεχομένη στο μέλλον. Ημιρυμουλκούμενο όχημα μεταφοράς/ Semi-trailer Οποιοδήποτε μη-μηχανοκίνητο όχημα που προορίζεται να συνδεθεί σε μηχανοκίνητο όχημα έτσι ώστε ένα τμήμα του να επικάθεται στο μηχανοκίνητο όχημα και ένα σημαντικό τμήμα του βάρους του και του βάρους του φορτίου του αναλαμβάνονται από το αναφερόμενο μηχανοκίνητο όχημα. Οι περισσότερες νταλίκες είναι ειδικά τροποποιημένες για συνδυασμένη μεταφορά. Ημιτελή / Semi-finished Προϊόντα μη ολοκληρωμένα, που βοηθούν την κατασκευή τελικών προϊόντων. Θαλάσσιοι κίνδυνοι / Perils of the sea Αυτός ο όρος αναφέρεται σε όλους τους κινδύνους που είναι πιθανόν να συμβούν κατά τη διάρκεια μεταφοράς μέσω θαλάσσης. Θυγατρική / Branch Μία εταιρεία που νομικά εξαρτάται από τη μητρική εταιρεία αλλά έχει κάποιο βαθμό αυτονομίας. Θυγατρική / Subsidiary Μία εταιρεία που τελεί υπό τη διεύθυνση μητρικής εταιρείας που κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών της. Ως μία ανεξάρτητη νομικά οντότητα, η θυγατρική απολαμβάνει αυτονομία διαχείρισης. ΚAK / CIS (Confederation of Independent States) Η Koινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών συμπεριλαμβάνει τις Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Γεωργία, Καζακστάν, Κιργισία, Μολδαβία, Ρωσική Ομοσπονδία, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Ουκρανία και Ουζμπεκιστάν. Κάντο-μόνος-σου πολυκατάστημα / DIY superstore Κάντο-μόνος-σου πρατήριο. ΚΑΠ / CAP Η Κοινή Αγροτική Πολιτική τέθηκε σε ισχύ το 1962 και σκοπεύει στον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα. Η ΚΑΠ έχει επίσης σχεδιασθεί ώστε να εγγυάται ένα αξιοπρεπές εισόδημα στους γεωργούς, ενόσω θα διατηρεί τη σταθερότητα τιμών στην αγορά. Ο στόχος της ΚΑΠ είναι τριπλός : ελεύθερη διακίνηση αγροτικών προϊόντων μέσα στην ΕΕ, καθορισμό των τιμών στην Ευρώπη και εύνοια για τα Κοινοτικά (ΕΕ) προϊόντα. Κατ' αξίαν / Ad valorem Αυτή υπολογίζεται ως ποσοστό της αξίας των εμπορευμάτων. Κατανάλωση / Consumption Συνολική αξία αγαθών και υπηρεσιών αγοραζόμενα από τους καταναλωτές σε μία δεδομένη περίοδο χρόνου. Καταναλωτής / Consumer Πρόσωπο που χρησιμοποιεί αγαθά, πόρους ή υπηρεσίες για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του. Καταστατικό εταιρείας / Memorandum of association Επίσημο έγγραφο το οποίο, κατά το νόμο, δείχνει την ύπαρξη μίας εταιρείας. Αναφέρει την επωνυμία και διεύθυνση της εταιρείας, τον αριθμό του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου και πως διαιρείται, δήλωση περιορισμένης ευθύνης, τους σκοπούς ιδρύσεως της εταιρείας κλπ. Κατάστημα λιανικής / Chain store Ένα από τα παρόμοια καταστήματα που ανήκουν στην ίδια εταιρεία. Κατηγορία διατίμησης / Tariff category Είναι ο καθορισμός αγαθών σε όρους τελωνειακών δασμών. Κεντρικά γραφεία / Head office Συγκεκριμένος χώρος που αναφέρεται στο καταστατικό της εταιρείας, αποτελεί τη διεύθυνσή της και καθορίζει, τις περισσότερες φορές, την εθνικότητά της. Κλειδαριά περιστροφής / Twist lock Τυποποιημένο τεμάχιο δεσίματος για το "κλείδωμα" μίας Μονάδα Συνδυασμένης Μεταφοράς στο πλοίο ή το όχημα που τη μεταφέρει. Κοινό εξωτερικό δασμολόγιο / CET (Common External Tariff) Το Κοινό Τελωνειακό Δασμολόγιο είναι μία διατίμηση που εφαρμόζεται σε εισαγόμενα αγαθά. Κοινό Τελωνειακό Δασμολόγιο / CCT (Common Customs Tariffs) Το Κοινό Τελωνειακό Δασμολόγιο είναι μία κωδικοποίηση που καθορίζει τα κόστη εκτελωνισμού σε Κοινοτικό επίπεδο. Κοινοποιούσα τράπεζα / Advising bank Στο πλαίσιο της ενεγγύου πιστώσεως, είναι η μεσάζουσα τράπεζα, η οποία μεταφέρει την ενέγγυα πίστωση στο δικαιούχο, απαντώντας στην αίτηση της εκδότριας τράπεζας. Η κοινοποιούσα τράπεζα, ωστόσο, δεν προσφέρει καμία εγγύηση προς τον δικαιούχο και απλώς μεταφέρει την πληροφορία Κοινοτικά αγαθά / Community goods Αυτή η έκφραση αναφέρεται σε αγαθά είτε αποκτημένα πλήρως εντός της τελωνειακής αρμοδιότητας της Κοινότητας, χωρίς εισδοχή αγαθών εισαγομένων από χώρες ή περιοχές εκτός της τελωνειακής αρμοδιότητας της Κοινότητας, ή εισαγομένων από χώρες ή περιοχές εκτός της τελωνειακής αρμοδιότητας της Κοινότητας, ευρισκομένων όμως σε ελεύθερη ζώνη. Κόμβος / Hub Κομβικό σημείο για τη συλλογή, αποστολή και αναδιανομή σε μεγάλη γεωγραφική περιοχή. Κόμιστρα μη προπληρωθέντα / Carriage forward Μία συνθήκη πώλησης όπου το κόστος μεταφοράς των εμπορευμάτων καταβάλλεται από τον παραλήπτη. Κόστος και ναύλος / Cost and freight Ένας όρος πώλησης για εμπορεύματα μεταφερόμενα διά θαλάσσης, όπου ο πωλητής πληρώνει για τη φόρτωση και μεταφορά αλλά ο αγοραστής πληρώνει για τα έξοδα ασφάλισης μόλις φορτωθούν τα εμπορεύματα. Κόστος, ασφάλεια, ναύλος / Cost insurance freight Ένας όρος πώλησης για εμπορεύματα μεταφερόμενα διά θαλάσσης, όπου ο πωλητής πληρώνει για τη φόρτωση και μεταφορά των εμπορευμάτων και ρυθμίζει τη ναυτική ασφάλιση Κύριος δικαιοδόχος / Principal franchisee Ο δικαιοδόχος που κατέχει τον τίτλο συμβολαίου αποκλειστικότητας για την ανάπτυξη, υπό τη δικαιοχρησία, ενός εμπορικού ονόματος σε δεδομένη περιοχή (γεωγραφική ή εθνική). Είναι συνήθης πρακτική για εταιρείες που θέλουν να επεκταθούν εκτός της εθνικής τους περιοχής, ιδίως όταν δεν είναι εξοικειωμένοι με την εξεταζόμενη χώρα. επιχειρηματικη ορολογια, ευρετηριο ορων, συντετμημενες επιχειρηματικες λεξεις. Λιανική / Retail Η πώληση των αγαθών προς το γενικό κοινό, ιδίως μέσω καταστημάτων. Λιμάνι εξόδου / Port of exit Το τελευταίο τελωνείο από όπου τα εμπορεύματα (ως ύλη) αφήνουν την περιοχή της ΕΕ. Λογαριασμός Προκαταβολών / Advance (advance bill) Χρήματα καταβληθέντα πριν την αποστολή των εμπορευμάτων. Μέλος Δ.Σ. / Board Member Άτομο ή εταιρικό σώμα, τοποθετημένο από και εκ των μετόχων. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο σκοπός των μελών είναι να διαχειρίζονται την εταιρεία συλλογικά. Περιβάλλονται με ευρείας έκτασης αρμοδιότητες για να ενεργούν εκ μέρους της εταιρείας. Μερική αβαρία / Particular average Ζημία αυτού ου είδους, στο χώρο των μεταφορών, αφορά τα ίδια τα εμπορεύματα. Μπορεί να είναι στη μορφή των απωλειών, χαμένων αντικειμένων, ζημιών που υπέστησαν τα εμπορεύματα κατά τη μεταφορά ή κατά τη μεταχείριση πριν ή μετά τη μεταφορά των εμπορευμάτων. Μερική πληρωμή / Part-payment Πληρωμή τμήματος ενός μεγαλυτέρου ποσού που θα πληρωθεί αργότερα. Μεσάζων / Middle man Ένα άτομο ή οργανισμός που αγοράζει αγαθά από τον παραγωγό και τα πωλεί, με κέρδος, στον πελάτη. Μεσίτης / Broker Οι μεσίτες είναι εμπορικοί αντιπρόσωποι, νομικά ανεξάρτητοι από τις εταιρείες για τις οποίες εργάζονται. Ασχολούνται με τους πελάτες τους για κάθε μεσιτική συναλλαγή χωρίς να δεσμεύονται νομικά με μακροπρόθεσμη σύμβαση. Μεταφόρτωση / Transhipment Η μεταφόρτωση συνίσταται στην αλλαγή τρόπου μεταφοράς κατά την πορεία. Μη δασμολογικά τείχη / Non-tariff barriers Ολόκληρο σύνολο μη-δασμολογικών περιοριστικών μέτρων που εφαρμόζονται από μία χώρα που προσπαθεί να προστατεύσει την αγορά της από εξωτερικό ανταγωνισμό. Τα πλέον κοινά παραδείγματα είναι των ποσοστώσεων, τεχνικών ή υγειονομικών προτύπων ή οποιαδήποτε νομική πράξη που ευνοεί τις εγχώριες επιχειρήσεις. Μη χρηματική συναλλαγή / Non-monetary transaction Είναι μία τεχνική διαθέσιμη στους εξαγωγείς όταν ο αγοραστής δεν επιθυμεί ή δεν είναι σε θέση να τακτοποιήσει οικονομικά τις οφειλές του. Ο διακανονισμός γίνεται στη μορφή της παροχής προϊόντων ή υπηρεσιών αξίας ισοδύναμης προς αυτή των εξαγομένων αγαθών. Τα διαφορετικά είδη μη-χρηματικών συναλλαγών περιλαμβάνουν αντιπραγματισμό, ανταγορά, αγορά χρεωγράφων για τακτοποίηση ακάλυπτης πώλησης, συμψηφισμό και συμβόλαια αντισταθμιστικών ωφελειών. Μηδενικά αποθέματα (Πολιτική) / Zero stock Παραγωγή κατόπιν παραγγελίας του τελικού χρήστη. Τα αποθέματα κρατούνται στο ελάχιστο με την προσφορά ή την παραγωγή ακριβώς την απαιτουμένη ποσότητα στη χρονική τιμή που ζητείται. Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) / Small and Medium-sized enterprise (SME) Ο Ευρωπαϊκός ορισμός είναι μέγιστος αριθμός 500 εργαζομένων, κύκλος εργασιών έως 40 εκατ. Ευρώ και λιγότερο από 25% των μετοχών να κατέχονται από μία ή περισσότερες μη-ΜΜΕ - με την εξαίρεση εταιρειών επιχειρηματικών συμμετοχών ή επενδύσεων. Μισθοδοσία / Payroll Ο κατάλογος των ατόμων που απασχολούνται από μία εταιρεία και το ποσό πληρωμής. Μονάδα φόρτωσης / Loading Unit Εμπορευματοκιβώτιο ή φορτηγό αποσπώμενης καμπίνας. Ναύλωση σκάφους / Chartering Στο Ναυτικό Δίκαιο, είναι μία σύμβαση με την οποία ένας πλοιοκτήτης αναλαμβάνει, έναντι αμοιβής, να διαθέσει σ'έναν ναυλωτή ένα πλοίο για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή προσώπων. Νομική αποκατάσταση / Legal redress Νομική διαδικασία που εφαρμόζεται σε εμπόρους, καλλιτέχνες, αγρότες και εταιρείες Ιδιωτικού Δικαίου όσον αφορά τις πληρωμές, ούτως ώστε να διασωθεί η εταιρεία, να συνεχίσει τη λειτουργία της, να κρατήσει τους εργαζομένους της και να εκκαθαρίσει τις υποχρεώσεις της. Νομική οντότητα / Legal entity Η έννοια εκφράζει την αυτονομία της εταιρείας ή του ομίλου από τους συνεταίρους ή τη διαχείριση. Μία "νομική οντότητα" έχει τoυς ίδιους τύπους χαρακτηριστικών όπως και ένα φυσικό πρόσωπο : όνομα (εγγεγραμμένο όνομα), διεύθυνση (εταιρική διεύθυνση), διάρκεια, εθνικότητα κλπ. και δικαιούται σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις και δικαιώματα, ανεξαρτήτως από τα μέλη που τη συνιστούν. Νόμισμα τιμολόγησης / Billing Currency Η επιλογή του νομίσματος τιμολόγησης (εγχώριο ή αλλοδαπό) θα πρέπει να εξετάζει εμπορικές πτυχές (πολυπλοκότητα και συναλλαγματικό κίνδυνο των αγοραστών σε περίπτωση εγχωρίου νομίσματος) καθώς και την οικονομική βιωσιμότητα της επιχείρησης (εμπεριεχόμενο συναλλαγματικό κίνδυνο για πωλητές που τιμολογούν σε ξένο νόμισμα. Ομαδική αγορά / Buying group Σώμα που συγκεντρώνει τις προμήθειες έτσι ώστε να επιτύχει τις καλύτερες δυνατές τιμές. Ομαδοποίηση οικονομικών συμφερόντων / Interest economic grouping (IEG) Ομαδοποίηση φυσικών ή νομικών προσώπων που έχει μία ιδιαίτερη νομική κατάσταση, ξεχωριστή από μία εταιρεία ή μία ένωση ή σύνδεσμο. Ο σκοπός του είναι να διευκολύνει την εκτέλεση οικονομικών δραστηριοτήτων που τελείται από κοινού από τα μέλη του, συγκεντρώνοντας συγκεκριμένους τομείς αυτής της δραστηριότητας : επίδειξη εμπορευμάτων, εισαγωγικές ή εξαγωγικές υπηρεσίες, ερευνητικά εργαστήρια κλπ. Η ομαδοποίηση είναι μία νομική οντότητα και πρέπει να εγγραφεί (στα ανάλογα μητρώα). ΟΝΕ (Οικονομική και Νομισματική Ένωση) / Economic and Monetary Union (EMU) Σύνολο θεσμών και ρυθμίσεων που τέθηκαν σύμφωνα με τη Συνθήκης του Μάαστριχτ για να δημιουργηθεί ένα ενιαίο Ευρωπαϊκό νόμισμα. ΟΟΣΑ / OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) Ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη περιλαμβάνει χώρες όπως αυτές της ΕΕ, τις ΗΠΑ, Καναδά, Ιαπωνία κλπ. Ο κύριος σκοπός του ΟΟΣΑ είναι να μελετήσει την οικονομική κατάσταση και να βοηθήσει τις οικονομικά μειονεκτούσες χώρες. Ο ΟΟΣΑ αναλύει επίσης τους διαφόρους περιορισμούς που συνδέονται με το διεθνές εμπόριο. ΟΠΕΚ / OPEC Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών : Ένας οργανισμός που συγκεντρώνει 13 πετρελαιοπαραγωγούς χώρες με σκοπό τον συντονισμό της παραγωγής και των τιμών της αγοράς. Οργανωμένο εμπόριο / Organised trade Όρος που περιλαμβάνει όλους τους τύπους δικτυωμένων οργανισμών (αλυσίδες καταστημάτων, αντιπροσωπείες, δικαιοχρησίες, συνεταιρισμοί κλπ.). Παγκόσμια Τράπεζα / World bank Η κεντρική τράπεζα, που ελέγχεται από τον ΟΗΕ, που δανείζει χρήματα στα κράτη-μέλη. Παλέτα / Pallet Γενικά από ξύλο, η παλέτα επιτρέπει τον ευκολότερο χειρισμό των εμπορευμάτων. Οι τυπικές διαστάσεις είναι : 100 mm x 1200 mm (ISO) and 800 mm x 1200 mm (CEN). Παρακράτηση τίτλου (ρήτρα) / Retention of title (clause) Ο όρος παρακράτηση τίτλου (κυριότητας) σημαίνει ότι έως ότου τα αγαθά πληρωθούν, παραμένουν στην ιδιοκτησία του πωλητή. Παραλήπτης / Consignee Ένα πρόσωπο ή ένας οργανισμός προς τον οποίο υπάρχει η πρόθεση να παραλάβει αποστελλόμενα αγαθά. Παραχάραξη / Counterfeiting Η παραχάραξη εμπεριέχει την αναπαραγωγή ενός προϊόντος ή την αντιγραφή μίας (επιτυχημένης) εφεύρεσης. Πιστοποιητικό απωλείας / Certificate of loss Είναι ένα μέσο με το οποίο ο εκτιμητής της ζημίας καθορίζει τη φύση και το μέγεθος των ζημιών και των απωλειών, σε γραπτή αναφορά. Πιστοποιητικό διαμετακόμισης / Transit certificate Επιβεβαίωση πληρωμής διοδίων που αποδεικνύει τις διαδρομές ενός φορτηγού στον αυτοκινητόδρομο και επιτρέπει στιε μεταφορικές εταιρείες να επωφεληθούν από ένα πιο ευνοϊκό αξονικό φορολογικό σύστημα. Πιστοποιητικό προέλευσης / Certificate of origin Αυτό το πιστοποιητικό αποδεικνύει την προέλευση των εμπορευμάτων. Συνήθως σφραγίζεται από τα εμπορικά επιμελητήρια. Το πιστοποιητικό προέλευσης συχνά απαιτείται για εξαγωγικούς ή εισαγωγικούς σκοπούς, καθώς αγαθά συγκεκριμένης προέλευσης απολαμβάνουν πλεονεκτήματα συστήματος προνομίων. Το πιστοποιητικό προέλευσης είναι συχνά απαραίτητο μέσα στο πλαίσιο της ενέγγυας πίστωσης. Πιστοποιητικό υγείας (αγροφυτικό) / Health certificate (Phytosanitary Inspection Certificate) Αυτό το πιστοποιητικό εκδίδεται από ένα επίσημο τμήμα του Υπουργείου Γεωργίας (ή αντίστοιχης αρχής) και δηλώνει ότι τα φυτά και φυτικά προϊόντα είναι ελεύθερα παρασίτων και τοξικών ουσιών. Πιστωτική επιστολή / Letter of credit Μία επιστολή από μία τράπεζα σε μία άλλη, με την οποία ένα τρίτο μέρος, συνήθως εταιρεία, δύναται να αποκτήσει χρήματα. Πλέον ευνοούμενο κράτος / MFN Ο όρος Πλέον Ευνοούμενο Κράτος αποτελεί τμήμα της πρώτης αρχής του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου και είναι ένας "μη διακρίσεως". Αυτός ο όρος στοχεύει στον τερματισμό παροχής πλεονεκτημάτων προς μία χώρα σε σύγκριση με τις άλλες. Ο όρος προφανώς ισχύει για τους υπογράφοντες τη συνθήκη. Πληρωμή αναθέσει παραγγελίας / CWO (Cash with order) Πληρωμή έναντι φορτωτικών εγγράφων / CAD (cash against documents) Τα έγγραφα διαμετακόμισης παραδίδονται σε μία τράπεζα με οδηγίες να παραδοθούν στον εισαγωγές μόνο έναντι πληρωμής. ΠΟΕ / WTO Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (World Trade Organization) δημιουργήθηκε το 1947 υπό την παλαιά ονομασία του "GATT" (General Agreement on Tariffs and Trade - Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου). Ο κύριος σκοπός του είναι η προώθηση του διεθνούς εμπορίου και ο τερματισμός του προστατευτισμού. Ο ΠΟΕ περιλαμβάνει πάνω από 100 χώρες που συνυπέγραψαν. Οι τωρινές επιδιώξεις του ΠΟΕ είναι η απομάκρυνση των δασμολογικών εμποδίων και η εγκαθίδρυση κοινών ρυθμίσεων ώστε να επέλθει πλήρης εμπορική απελευθέρωση. Ποιότητα / Quality Σύνολο ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών προϊόντος ή υπηρεσίας τα οποία του αποδίδουν τη δυνατότητα να ικανοποιήσει εκφρασμένες και σιωπηρές ανάγκες. Ποιοτική έρευνα αγοράς / Qualitative market research Η εξέταση της συμπεριφοράς των ανθρώπων ως προς τι, που και πόσο αγοράζουν. Πολιτική ανοικτών θυρών / Open door policy On Board Σύστημα εισαγωγής αγαθών με ελάχιστους ή καθόλου περιορισμούς ή δασμούς εισαγωγής. Πολιτικός κίνδυνος / Political risk Είναι ο κίνδυνος μη-πληρωμής λόγω ευθύνης του Κράτους. Αυτός ο κίνδυνος μπορεί να καλυφθεί μέσω ασφάλισης πιστώσεων. Ποσόστωση / Quota Ποσοτικός περιορισμός στην εισαγωγή ή εξαγωγή ενός προϊόντος είτε ως γενικός κανόνας ή, συχνότερα, στη βάση της χώρας προελεύσεως ή προορισμού του. Ποσοτική έρευνα αγοράς / Quantitative market research Μία μελέτη της ζήτησης για συγκεκριμένα προϊόντα βρίσκοντας τον αριθμό των πιθανών πελατών. Πράκτορας μεταφορών / Forwarding agent (Forwarder) Ο πράκτορας μεταφορών είναι αυτός που οργανώνει τη μεταφορά των αγαθών από την αναχώρηση έως την άφιξη στον προορισμό. Πρακτόρευση (αντιπροσώπευση) πωλήσεων / Dealership Μορφή συνεργασίας βασισμένη σε συμβόλαιο δικαιοχρησίας μίας μάρκας. Το συμβόλαιο δικαιοχρησίας ουσιαστικά εμπεριέχει την ενοικίαση μίας εμπορικής επωνυμίας και την εγγύηση προς τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο (πράκτορα) αποκλειστικότητας σε μία περιοχή. Πρατήριο λιανικής / Outlet Κατάστημα που πωλεί αγαθά για λογαριασμό μίας εταιρείας. Προέλευση / Origin Τα αγαθά θεωρείται ότι προέρχονται από μία χώρα εάν αποκτούνται καθ'ολοκληρίαν σε αυτή τη χώρα ή έχουν υποστεί τελική κατεργασία εκεί ή εκεί τους προστέθηκε σημαντική προστιθέμενη αξία. Αυτό οικονομικά δικαιολογείται, σε μία επιχείρηση εξοπλισμένη γι'αυτό το σκοπό, έτσι ώστε η επεξεργασία δημιουργεί ένα νέο προϊόν ή αποτελεί ένα σημαντικό στάδιο της όλης παραγωγικής διαδικασίας γι'αυτό το προϊόν. Σε θέματα προέλευσης, η ΕΕ αποτελεί συνήθως μία ενιαία χώρα. Προθεσμιακή τιμή συναλλάγματος / Forward exchange rate Τεχνική για διασφάλιση έναντι συναλλαγματικού κινδύνου, η οποία επιτρέπει στην τράπεζα να εγγυηθεί στον πελάτη της το επιτόκιο στο οποίο θα του πουλήσει ξένο συνάλλαγμα (αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης) ή θα το αγοράσει απ'αυτόν (πώληση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης), σε μελλοντική ημερομηνία. Προϊόντα ευρείας κατανάλωσης / Fast moving consumer goods (FMCG) Φθηνά είδη καθημερινής χρήσης που αγοράζονται και χρησιμοποιούνται γρήγορα. Προκαταβολή στο νόμισμα εισαγωγής / Advance in import currency Τραπεζική χρηματοδότηση ταμειακής ροής για εισαγωγείς, που τους επιτρέπει να πληρώσουν τους αλλοδαπούς πωλητές σε μετρητά. Εάν η προκαταβολή σε ξένο νόμισμα παρέχεται στο νόμισμα τιμολόγησης της συμβάσεως, λειτουργεί επίσης και ως μέσο κάλυψης συναλλαγματικού κινδύνου. Προκαταβολή στο νόμισμα εξαγωγής / Advance in export currency Τραπεζική χρηματοδότηση ταμειακής ροής για εξαγωγείς που παρέχουν στους αλλοδαπούς αγοραστές περίοδο πληρωμής. Εάν η προκαταβολή σε ξένο νόμισμα παρέχεται στο νόμισμα τιμολόγησης της συμβάσεως, λειτουργεί επίσης και ως μέσο κάλυψης συναλλαγματικού κινδύνου Προστασία μειοψηφίας / Minority protection Κανονισμοί που προστατεύουν τους μετόχους της μειοψηφίας. Προσωρινή διασάφηση / Bill of sight Προτιμολόγιο / Pro forma invoice Το προτιμολόγιο μοιάζει με εμπορικό συμβόλαιο σε μικρογραφία και ταιριάζει απόλυτα στις εμπορικές συναλλαγές που αφορούν συνήθη προϊόντα. Πώληση με πίστωση / Credit sale Μία ρύθμιση όπου ο αγοραστής παίρνει αγαθά για τα οποία θα πληρώσει σε μία συμφωνημένη ημερομηνία στο μέλλον. Πώληση μέσω ταχυδρομικής παραγγελίας / Mail-order (MO) sale Η Πώληση μέσω ταχυδρομικής παραγγελίας είναι ένας τύπος διανομής, όπου δεν υπάρχει φυσική επαφή μεταξύ πωλητή και αγοραστή. Τα προϊόντα πωλούνται μέσω εντύπων, ηλεκτρονικών (ή παρομοίων) καταλόγων και αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου. Ρήτρα διαφυγής / Escape clause Μία συνθήκη σε ένα συμβόλαιο που ελευθερώνει τα μέρη από την εκπλήρωση των όρων του συμβολαίου υπό κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ρυμουλκούμενο / Trailer Οποιοδήποτε όχημα χωρίς κινητήρα, που προορίζεται να συνδεθεί σε μηχανοκίνητο όχημα, εκτός από βαγόνια. Σένγκεν (συμφωνία και συνθήκη) / Schengen (agreement and convention) Η Συμφωνία του Σένγκεν υπογράφηκε μεταξύ των Γερμανία, Βέλγίο, Γαλλία, Λουξεμβούργο και Ολλανδία την 14η Ιουνίου 1985 στο Σένγκεν, στοχεύοντας στην προοδευτική αφαίρεση των συνοριακών ελέγχων στα κοινά σύνορά τους και επιτρέποντας την ελεύθερη διακίνηση όλων των ατόμων εθνικότητας των υπογεγραμμένων Κρατών, από άλλα Κράτη της Κοινότητας ή από τρίτες χώρες. Η Συνθήκη του Σένγκεν υπογράφηκε την 19η Ιουνίου 1990 απ'αυτές τις πέντε χώρες. Καθορίζει τις συνθήκες για αίτηση και τις εγγυήσεις για ελεύθερη διακίνηση. Απαιτεί την τροποποίηση των εγχωρίων νόμων και υπόκειται σε κοινοβουλευτική επικύρωση. Η Ιταλία (1990), Ισπανία (1991), Πορτογαλία (1991), Ελλάδα (1992), Aυστρία (1995), Σουηδία, Φινλανδία και Δανία (1996) προστέθηκαν στον κατάλογο των υπογραφόντων. Η Ισλανδία και η Νορβηγία είναι επίσης μέλη αυτής της συνθήκης. Σημείο πώλησης / POS (Point of sale) Σταθμός μεταφοράς εμπορευμάτων / Multimodal Terminals Εγκατάσταση για την ανταλλαγή Μονάδων Συνδυασμένης Μεταφοράς από έναν τρόπο μεταφοράς σε άλλον, όπου μπορούν να εκτελεσθούν και άλλες σχετικές με τις συνδυασμένες μεταφορές τεχνικές και εμπορικές λειτουργίες. Στατιστική αξία / Statistical value Η στατιστική αξία ανταποκρίνεται στο συμπληρούμενο στοιχείο αρ. 46 του Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου. Αυτή η αξία αναφέρεται στην αξία των αγαθών συμπεριλαμβανομένου κόστους μεταφοράς και ασφάλισης, έως τα σύνορα της χώρας. Στην αποθήκη / At warehouse Λέγεται για την τιμή των εμπορευμάτων που περιλαμβάνει παράδοση και φόρτωση. Συγκεντρωτικός λογαριασμός / Centralised account Τρεχούμενος Λογαριασμός που ανοίγεται στα βιβλία τράπεζας του εξωτερικού και όπου όλοι οι διακανονισμοί, μεταφορές ή επιταγές συγκεντρώνονται στη χώρα όπου βρίσκεται η τράπεζα του εξωτερικού. Σύμβαση πώλησης / Sale contract Νομική επισημοποίηση μίας συναλλαγής που διεκπεραιώνεται μεταξύ δύο πλευρών : πωλητή-εξαγωγέα και αγοραστή-εισαγωγέα. Καθορίζει το σκοπό, συνθήκες, αποζημίωση και επιλογή διαιτησίας για μία εμπορική συναλλαγή. Συναλλαγματική / Bill of exchange, (b/e) Υπογεγραμμένο έγγραφο, όπως η επιταγή, που δίδει εντολή σε πρόσωπο ή οργανισμό, όπως μία τράπεζα, να πληρώσει ένα συγκεκριμένο ποσό σε ζήτηση ή σε καθορισμένη ημερομηνία σε καθοριζόμενο πρόσωπο. Συνδυασμένη μεταφορά (ξηράς) / Piggyback Συνδυασμός σιδηροδρομικής και οδικής μεταφοράς Συνδυασμένη μεταφορά / Combined transport Μεταφορά με τη χρήση πολλών μέσων, όπου το κύριο σκέλος είναι μέσω σιδηροδρόμου, πλόϊμων υδάτων, ή θαλάσσης, και όπου τα αρχικά και/ή τα τελικά σκέλη του ταξιδιού λαμβάνουν χώρα οδικώς μέσω της αυντομοτέρας δυνατόν απόστασης. Συνδυασμένη μεταφορά / Intermodal transport Μεταφορά αγαθών με τη χρήση διαφόρων τρόπων μεταφοράς, αλλά με τα ίδια εμπορευματοκιβώτια και σε ενιαίο φορτίο. Το μεταφορικό μέσο μπορεί να είναι οδικό ή μονάδα συνδυασμένης μεταφοράς. Συνδυασμένη μεταφορά / Multimodal transport Μεταφορά αγαθών μέσω τουλάχιστον δύο διαφορετικών τρόπων μεταφοράς. Συνιστωμένη τιμή κατασκευαστή / MRP (Manufacturer's recommended price). Συσκευασία / Packaging Υλικό που χρησιμοποιείται για περιτύλιξη, συσκευασία και προστασία προϊόντων. Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων / GSP (Generalized System of Preferences) Το ΣΓΠ αποτελεί τις σχετικές με διατιμήσεις προτιμήσεις για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτές οι διατιμήσεις μεταφράζονται σε εξαιρέσεις ή μειώσεις στους τελωνειακούς δασμούς. Σφράγιση / Seal Το να κλεισθεί κάτι με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να ανοιχθεί μόνο με σχίσιμο ή σπάσιμο (της συσκευασίας / σφραγίδας). Σωματείο / Trade union Οργανισμός εργαζομένων στην ίδια βιομηχανία, ή που εκτελούν παρόμοιες εργασίες, το οποίο εκπροσωπεί τα μέλη του στις συζητήσεις με τη διοίκηση. Ταχυδρομείο αεροπορικώς / A.M. Αποστολή ταχυδρομείου μέσω αεροπορικών γραμμών. Ταχυδρομική θυρίδα / PO Box (Post Office Box) Τέλη αεροδρομίου/λιμένος / THC Τέλη που ανταποκρίνονται στις υπηρεσίες εξυπηρέτησης που παρέχονται κατά τις λειτουργίες φόρτωσης/εκφόρτωσης σε λιμάνια και αεροδρόμια. Τελωνειακή εγγύηση / Customs bond Τελωνειακό ή έμμεσο έγγραφο στο οποίο ένας εγγυητής αναλαμβάνει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις προς τους συγκεκριμένους κανόνες που ισχύουν για τα αγαθά. Τελωνειακή κατάταξη / Customs classification Η τελωνειακή κατάταξη λέγεται επίσης και HS-κώδικας. Η κατάταξη είναι μία 12-ψήφια κωδικοποίηση που καθορίζει το ποσοστό τελωνειακών τελών που ισχύουν για τον τύπο προϊόντος. Τελωνείο / Customs house Μέρος στο οποίο λαμβάνουν χώρα όλες ή μερικές από τις τυπικές διαδικασίες των τελωνείων (υποβολή τελωνειακών δηλώσεων κλπ.). Τελωνείο προορισμού / Destination customs house Τελωνείο όπου παρουσιάζονται τα εμπορεύματα μετά από τη μεταφορά. Τιμάριθμος παραγωγού / Producer Price Index (PPI) Σύνολο αριθμών που δείχνουν την κίνηση των τιμών των αγαθών και υπηρεσιών που αποκτώνται και κατασκευάζονται από τη βιομηχανία σε μία περίοδο χρόνου. Τιμή καταλόγου / List price Η συνιστώμενη από τον κατασκευαστή τιμή λιανικής ενός αντικειμένου. Τιμή μετρητοίς / Cash price Η τιμή που θα αποδεχθεί ο πωλητής εάν η πληρωμή γίνει άμεσα. Τιμή στόχος / Target price Η τιμή που τίθεται από την ΕΟΚ, στο πλαίσιο της ΚΑΠ, ως ένα λογικό μέσο ποσό χρημάτων που θα λάβουν οι αγρότες για τα προϊόντα τους. Τιμολόγηση / Pricing Ένα σχέδιο ή δήλωση τιμών που τίθεται από μία εταιρεία για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Τιμολόγιο / Invoice Ένας παραληφθείς κατάλογος αγαθών ή υπηρεσιών που αναφέρει το ποσό πληρωμής για αυτά. Τοποθέτηση / Positioning Χαρακτηριστικά ενός προϊόντος όπως εκφράζονται στο πεδίο ανταγωνισμού του, καθορίζοντας τον εαυτό του μέσω της εγγύτητας ή αποστάσεώς του από τα ανταγωνιστικά προϊόντα ή/και τις προσδοκίες των καταναλωτών. Τράπεζα αποδοχής / Acceptance bank Η Τράπεζα που υπόσχεται την πληρωμή συναλλαγματικής με αντάλλαγμα προμήθεια. Τραπεζική συναλλαγματική / Bank acceptance (B)A Μία συναλλαγματική αποδεκτή από τράπεζα έναντι αμοιβής. Τροχιογραμμή μεταφοράς / Loading track Τροχιογραμμή στην οποία εκτελείται η φόρτωση, εκφόρτωση και μεταφόρτωση Μονάδων Συνδυασμένης Μεταφοράς. Η μεταφόρτωση μπορεί να είναι από βαγόνι σε βαγόνι ή από βαγόνι σε οδικό όχημα και αντιστρόφως. Τυποποιημένη Βιομηχανική Κατάταξη (SIC) / Standard Industrial Classification (SIC) Κατάλογος στον οποίο οι βιομηχανίες και υπηρεσίες κωδικοποιούνται αριθμητικά για σκοπούς αναφοράς και έρευνας. ΥΓ / PS (Postscript) Υστερόγραφο. Υποκείμενα (δασμού) εμπορεύματα / Bonded goods Υποστήριξη μετά την πώληση / After-sale service Η στήριξη προς ένα προϊόν που παρέχεται από τον προμηθευτή μετά την πώληση. Φαγητό ευκολίας / Convenience food Φαγητό ιδιαίτερα παρασκευασμένο και συσκευασμένο έτσι ώστε να μαγειρεύεται εύκολα και γρήγορα. Φορτωτική (καθαρή / μη καθαρή) / Bill of lading (clean / dirty) Η φορτωτική είναι μία σύμβαση θαλασσίου μεταφοράς. Φορτωτική θαλάσσιας μεταφοράς / Ocean bill of lading Σύμβαση μεταφοράς εμπορευμάτων διά θαλάσσης. ΦΠΑ / VAT Γενικός έμμεσος φόρος σε έξοδα που περιλαμβάνονται στις τιμές, εφαρμοζόμενος σε διαφορετικά ποσοστά σε όλες τις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών εκτός των περιπτώσεων όπου παρέχονται νόμιμες εξαιρέσεις. Φυσικές καταστροφές / Act of god Ένα απρόσμενο γεγονός όπως καταιγίδα, πλημμύρα, σεισμός κλπ., αναφερόμενα σε ασφαλιστικά συμβόλαια ως αιτία ζημίας ή απωλείας. Χονδρέμπορος / Wholesaler Οργανισμός (ή άτομο) που αγοράζει μεγάλες ποσότητες αγαθών από κατασκευαστές και τα πωλεί στους λιανοπωλητές που πωλούν απ'ευθείας στο κοινό. Ο χονδρέμπορος αγοράζει με σκοπό να μεταπωλήσει σε εμπόρους, λιανοπωλητές ή εταιρείες. Χρεωστικό σημείωμα / Debit note Έγγραφο που πληροφορεί τον πελάτη για χρήματα που χρωστούνται προς εταιρεία για παροχή αγαθών ή υπηρεσιών. Χρηματοδότηση κατάπτωσης / Forfeit financing Η χρηματοδότηση κατάπτωσης είναι μία, βασισμένη στην έννοια της προεξόφλησης, χρηματοδοτική τεχνική που στηρίζεται σε προεξόφληση ανάληψης κινδύνου (έναντι του εξαγωγέα) βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων, που αποδεικνύεται από εμπορικά έγγραφα οπισθογραφημένα ή εγγυημένα από μία τράπεζα αποδεκτή στον τραπεζίτη της χρηματοδότησης της κατάπτωσης. Χώρες Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης / Central and East European Countries Ακρωνύμιο που χρησιμοποιείται κυρίως στο πλαίσιο Κοινοτικών συμφωνιών ή προγραμμάτων που αναφέρονται στα κάτωθι 10 κράτη : Βουλγαρία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λεττονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία, Τσεχία, Σλοβενία και Σλοβακία. Ώρα Ανατολικής Ακτής / Eastern standard time (EST) Η ώρα που χρησιμοποιείται στις Ανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ και τον ανατολικό Καναδά. Ώρες εργασίας / Working hours Οι ώρες που είναι ανοικτά καταστήματα και γραφεία. ACP / ACP Οι χώρες του ACP (Aφρική, Καραϊβική, Ειρηνικός) υπέγραψαν μία συμφωνία σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στις 15 Δεκεμβρίου 1989 στο Lomι. Το ACP αποτελείται από 69 χώρες. Κατά τη συμφωνία, συγκεκριμένα είδη προϊόντων εξαιρούνται από τελωνειακούς δασμούς και χαίρουν προνομιακής διατίμησης. American selling price (ASP) Χρέωση που επιβάλλεται από τα τελωνεία των ΗΠΑ σε εισαγόμενα προϊόντα ώστε να εξισωθεί η τιμή του με παρόμοια που παράγονται στις ΗΠΑ. ANSI /ANSI Το Αμερικανικό Ίδρυμα Εθνικών Προτύπων είναι το σώμα τυποποίησης των ΗΠΑ. Εκδίδει τα πρότυπα των ΗΠΑ και πληροφορεί τις εταιρείες σχετικά με τα ισχύοντα στις ΗΠΑ πρότυπα. ASAP / ASAP Το συντομότερο δυνατόν ATA καρνέ / ATA carnet Το καρνέ ΑΤΑ είναι ένα διεθνές τελωνειακό έγγραφο που καθιερώθηκε το 1961 με τη συνθήκη των Βρυξελλών. Η συνθήκη επιτρέπει σε έναν εξαγωγέα να μεταφέρει τα εμπορεύματά του με προσωρινή παραμονή μέσω διαφόρων διαδοχικών κρατών χωρίς να πρέπει να κάνει τελωνειακή δήλωση σε κάθε διέλευση χώρας. ATR / ATR Το ATR είναι ένα πιστοποιητικό για τη διακίνηση εμπορευμάτων στο πλαίσιο των σχέσεων ΕΟΚ/Τουρκίας. Αυτό το έγγραφο επιτρέπει στους εξαγωγείς να επωφεληθούν από την ελεύθερη διακίνηση ή τα προνομιακά συστήματα. Το έγγραφο ΑΤR πρέπει να σφραγίζεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής. BAF-CAF / BAF-CAF Οι BAF και CAF είναι δύο είδη ρυθμίσεων που είτε αυξάνουν ή μειώνουν το βασικό κόστος φορτίου. Ο BAF (παράγων ρύθμισης δεξαμενής) είναι μία διόρθωση που εξαρτάται από τις τάσεις τιμών των καυσίμων. Ο CAF (παράγων ρύθμισης νομίσματος ) είναι μία διόρθωση που εξαρτάται από τις τάσεις ισοτιμιών του νομίσματος στο οποίο έχει τεθεί η διατίμηση. Baltic exchange (the) / Baltic exchange (the) Ένα διεθνές χρηματιστήριο ναυτιλιακών και αεροπορικών ναυλώσεων, στο Λονδίνο. CAIRNS / CAIRNS Ομάδα 14 εξαγωγικών χωρών που τελούν ελεύθερο εμπόριο σε αγροτικά προϊόντα. Εγκαθιδρύθηκε το 1987 στο Cairns της Αυστραλίας, με σκοπό να εκφράσει τα κοινά συμφέροντα και προβληματισμούς των μελών του όσον αφορά τις διεθνείς διαπραγματεύσεις στη γεωργία. Η ομάδα αποτελείται από τις Αργεντινή, Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδά, Χιλή, Κολομβία, Φίτζι, Ινδονησία, Μαλαισία, Νέα Ζηλανδία, Φιλιππίνες, Ταϊλάνδη και Ουρουγουάη. CE / EC Αυτό το ακρωνύμιο αντιπροσωπεύει το εμπορικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το εμπορικό σήμα CE ή EC αποδεικνύει ότι το προϊόν πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις καθώς και υγείας, ασφαλείας. Το εμπορικό σήμα CE ή EC ισχύει μόνο εντός του πλαισίου της Ε.Ε. CIM / CIM Διεθνής Συνθήκη για τη μεταφορά Αγαθών. Container / Container Μέσα θαλασσίας ή συνδυασμένης μεταφοράς για τις φάσεις που προηγούνται ή έπονται μεταφορά μέσω θαλάσσης. DIN / DIN Το Γερμανικό ίδρυμα Τυποποίησης (DIN) είναι το Γερμανικό σώμα προτύπων. Dumping / Dumping Πώληση αγαθών σε αγορά ξένης χώρας σε πολύ χαμηλές τιμές. DV1 / DV1 Το DV1 είναι ένα τελωνειακό έγγραφο που καθορίζει την εκτίμηση του τελωνείου. Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις εισαγωγής αγαθών από μη-Κοινοτικές χώρες. ECS / ECS Ευρωπαϊκό Σύστημα Συμψηφισμού. EIB / ΕΙΒ Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι ο οικονομικός θεσμός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Συγκεντρώνει τις αποταμιεύσεις από τις αγορές κεφαλαίου και τις κατευθύνει προς τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων. Τα δάνεια που εγκρίνονται από την ΕΙΒ έχουν ως στόχο την ενίσχυση των πιο υποβαθμισμένων περιοχών. Embargo / Embargo Κυβερνητική εντολή να σταματήσει το εμπόριο με κάποια άλλη χώρα. EONIA / ΕΟΝΙΑ Το Σταθμικό Επιτόκιο Μίας Ημέρας (της ζώνης) του Ευρώ αντικαθιστά το Σταθμικό Επιτόκιο Μίας Ημέρας . EONIA είναι η αναφορά της καθημερινής ισοτιμίας του Ευρώ, που υπολογίζεται από την ΕΚΤ στη βάση της επιτροπής των τραπεζών που συμμετέχουν στη διαμόρφωση του EURIBOR. EUR2 - EUR1 / EUR2 - EUR1 Αυτά τα έγγραφα είναι πιστοποιητικά κινήσεως, που είναι τα αντίστοιχα πιστοποιητικών προέλευσης χρησιμοποιούμενα σε προτιμησιακό εμπόριο μεταξύ της ΕΕ και συνδεδεμένων χωρών. Το EUR 2 χρησιμοποιείται για ταχυδρομική αποστολή μόνο και δε σφραγίζεται από τα τελωνεία, αντίθετα με το EUR1. EURIBOR / EURIBOR Το Διατραπεζικό Επιτόκιο Αγοράς σε Ευρώ είναι το επιτόκιο στο οποίο οι διατραπεζικές προθεσμιακές καταθέσεις σε Ευρώ εντός της ευρωζώνης προσφέρονται από μία τράπεζα πρώτης τάξεως σε μία άλλη τράπεζα πρώτης τάξεως. Έχει αντικαταστήσει τους εθνικούς δείκτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Factoring (Δικαιοχρησία) / Factoring Συνδυάζει τα χαρακτηριστικά μίας τεχνικής αποπληρωμής οφειλής, μίας τεχνικής κάλυψης κινδύνων πληρωμής και ενός τρόπου χρηματοδοτήσεως οφειλών. Ο παρέχων τη δικαιοχρησία διακανονίζει προκαταβολικά τα εισπρακτέα ποσά του πωλητή. Αυτό δεν είναι έκπτωση αλλά πληρωμή με υποκατάσταση, με απόδειξη υποκατάστασης. FCR / FCR Eίναι ένα έγγραφο εκδιδόμενο από πράκτορα μεταφορών, που πιστοποιεί ότι τα αγαθά παρελήφθησαν από τον πωλητή και κατ'αυτόν τον τρόπο υποδηλώνει ότι ο εξαγωγέας έχει θέσει τα αγαθά στη διάθεση του αγοραστή. Feeder / Feeder Πλοίο που φέρνει φορτίο από μεσαίας χωρητικότητας λιμάνια (περιφερειακά) σε λιμάνια που εξυπηρετούν πλοία μεγάλης χωρητικότητας (κεντρικά). Franchising / Franchising Η Δικαιόχρηση είναι μία έννοια που πρώτα αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ. Ορίζει μία μορφή μακροπρόθεσμης με συμβόλαιο συνεργασίας μεταξύ δύο νομικά ανεξαρτήτων οντοτήτων (του δικαιοπαρόχου και του δικαιοδόχου) με βαρύτητα στην προώθηση προϊόντων, υπηρεσιών ή τεχνικών. Ο δικαιοπάροχος υπόσχεται να βοηθήσει τον δικαιοδόχο στα τεχνικά, εμπορικά ή λογιστικά θέματα. Σε ανταπόδωση, ο δικαιοδόχος πληρώνει αμοιβή εισόδου και δικαιώματα σε ετήσια βάση. Είναι επίσης υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με ποιοτικά πρότυπα που τίθενται από το δικαιοπάροχο, καθώς και να συμμετέχει σε λειτουργίες προώθησης που οργανώνονται από το δικαιοπάροχο. Για το δικαιοπάροχο, αυτός ο τύπος συμβολαίου είναι ένας καλός τρόπος εισόδου σε μία αγορά χωρίς να πρέπει να πληρώσει έξοδα ακινήτων. Ο δικαιοδόχος, από την πλευρά του, μπορεί να εφαρμόσει μία εξειδικευμένη εμπορική προσέγγιση, χωρίς να πρέπει να πληρώσει για όλα τα έξοδα ανάπτυξης. Franco / Franco Όρος συμβολαίου εξαγωγικών πωλήσεων που χρησιμοποιείται για να δείξει ότι τα εμπορεύματα θα παραληφθούν ελεύθερα μεταφορικών εξόδων, σε ένα μέρος καθοριζόμενο από τον αγοραστή. Geomarketing / Geomarketing Σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών που χρησιμεύει στην αναγνώριση γεωγραφικών μικροζωνών, για την ανάπτυξη ή τη ρύθμιση επενδύσεων σ'αυτές τις περιοχές, βασισμένο στα χαρακτηριστικά των ατόμων που αποτελούν αυτή τη ζώνη. IATA / ΙΑΤΑ Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών. IEC / IEC Η Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή είναι το διεθνές σώμα προτύπων της τεχνικής βιομηχανίας. Η ΙΕC θέτει τα διεθνή πρότυπα στους τομείς των ηλεκτρονικών και των τηλεπικοινωνιών. ITU / ΙΤU Μονάδα Συνδυασμένης Μεταφοράς. Manifest / Manifest Έγγραφο θαλασσίας ή εναερίου μεταφοράς που καταγράφει όλα τα εμπορεύματα που φορτώθηκαν σε ένα λιμάνι (ή αεροδρόμιο) για να σταλούν σε άλλο λιμάνι (ή αεροδρόμιο). Manifest / Manifest Κατάλογος όλου του φορτίου ή των επιβατών που μεταφέρονται από ένα πλοίο ή αεροσκάφος. Marketing / Marketing Σύνολο τεχνικών για τον εντοπισμό των αναγκών του καταναλωτή/χρήστη και τη συνεχή προσαρμογή της παραγωγής και των τόπων πωλήσεων συμφώνως με αυτές. Το Marketing προσπαθεί να προσδιορίσει το προς πώληση προϊόν, την τιμή του, το κατάλληλο δίκτυο διανομής και την προώθηση που απαιτείται γι'αυτό. MERCOSUR / MERCOSUR Ζώνη ελευθέρου εμπορίου με συμμετοχή της Αργεντινής, Βραζιλία, Παραγουάης και Ουρουγουάης. Η Χιλή και Βολιβία είναι συνδεδεμένα μέλη. MFA / ΜFA Η Πολύ-Ινική Ρύθμιση είναι μία διεθνής συμφωνία στον τομέα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Η ρύθμιση είναι το επακόλουθο διαπραγματεύσεων σε ποσοστώσεις εισαγωγών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από αναπτυσσόμενες χώρες. Η Πολύ-Ινική Ρύθμιση συμπεριλαμβάνει 42 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας. NAFTA / NAFTA Βορειοαμερικανική Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών. Μία κοινή αγορά που αποτελείται από τις ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. NIC / NIC Πρόσφατα Εκβιομηχανισθείσες Χώρες (Newly Industrialised Countries) : Ομάδα χωρών, κυρίως της Νοτιοανατολικής Ασίας, που έχουν διέλθει μέσω περιόδου έντονης εκβιομηχάνισης κατά τις δεκαετίες του '70 και '80 και έχουν σήμερα επίπεδο διαβίωσης πολύ κοντά σε αυτό των ανεπτυγμένων χωρών (π.χ. Νότια Κορέα, Σιγκαπούρη, Μαλαισία κλπ.). ΟΗΙΜ / Office for Harmonisation of the Internal Market Γραφείο Εναρμόνισης της Εσωτερικής Αγοράς. Overpanamax / Overpanamax Πλοίο που μία από τις παραμέτρους του υπερβαίνει τα : 295 m (μήκος), 32.25 m (εξωτερικό πλάτος) or 13.25 m (μέγιστο βύθισμα). Αυτά τα πλοία δε μπορούν να περάσουν από τη διώρυγα του Παναμά. Panamax / Panamax Πλοίο που οι παράμετροί του επιτρέπουν τη διέλευση από τη διώρυγα του Παναμά : μέγιστο μήκος 295 m, μέγιστο πλάτος 32.25 m, μέγιστο βύθισμα 13.25 m. PCT / PCT Συνθήκη Συνεργασίας Ευρεσιτεχνιών. Roll-On-Roll-Off (Ro-Ro) / Roll-On-Roll-Off (Ro-Ro) Συχνά αναφερόμενη ως Ro-Ro (from Roll-On-Roll-Off), αυτή η τεχνική βοηθά ένα όχημα να εισέλθει/εξέλθει χωρίς εξωτερική βοήθεια από ένα πλοίο, ή σε περίπτωση διαδρομής ξηρά, από ένα τραίνο. SDR / SDR Τα Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα εισήχθησαν ως θεσμός από το ΔΝΤ για να χρησιμεύσουν ως ένα διεθνές νομισματικό απόθεμα. Τα Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συναλλαγές μεταξύ του ΔΝΤ και εθνικών κυβερνήσεων. Η αξία μονάδος ενός Ειδικού Τραβηκτικού Δικαιώματος καθορίζεται βάσει ομάδος νομισμάτων (USD, Yen, EUR, GBP). Το SDR είναι η μονάδα πληρωμής στις διεθνείς μεταφορές. T1 / Τ1 Το έγγραφο T1 αναφέρεται σε μία εξωτερική Κοινοτική διαμετακόμιση. Καταργήθηκε. T2 / Τ2 Το έγγραφο T2 αναφέρεται σε μία εσωτερική Κοινοτική διαμετακόμιση. Αντικαταστάθηκε από το SAD (Ενιαίο Διοικητικό Έγγραφο). T2L / Τ2L Το έγγραφο T2L αναφέρεται σε αγαθά Κοινοτικής προέλευσης που δεν κινούνται μόνο μέσω μεταφορών εντός κοινοτικού χώρου. T2M / T2M Το έγγραφο T2M πιστοποιεί την Κοινοτική αναγνώριση αλιευτικών προϊόντων. Το Τ2Μ βοηθά στην απόκτηση εξαίρεσης από τελωνειακούς δασμούς και ποσοτικούς περιορισμούς αλιευτικών προϊόντων που αλιεύονται εκτός των χωρικών υδάτων των Κρατών-Μελών, από πλοία εγγεγραμμένα στα Κοινοτικά νηολόγια. Το Τ2Μ είναι επίσης απαραίτητο στην περίπτωση που αλιευθέντα από σκάφος εγγεγραμμένο στην Κοινότητα μεταφορτώνονται σε πλοίο μη εγγεγραμμένο στην Κοινότητα. T5 / T5 Το έγγραφο T5 είναι ένα έντυπο εντός του πλαισίου της ΚΑΠ, που πιστοποιεί την εξαγωγή αγροτικών προϊόντων. TARIC / TARIC Ενοποιημένο τελωνειακό δασμολόγιο της ΕΟΚ. Η ταξινόμηση TARIC είναι μία 10-ψήφια κωδικοποίηση, που εξυπηρετεί στην ενσωμάτωση των Κοινοτικών ρυθμιστικών μέτρων όπως οι προτιμησιακές διατιμήσεις, διατιμήσεις ποσόστωσης και δασμοί αντι-dumping. Το ενιαίο τελωνειακό δασμολόγιο βασίζεται στο TARIC. TEU / ΤΕU Η TEU (Μονάδα ισοδύναμη είκοσι ποδών) είναι μονάδα μέτρησης που ισοδυναμεί με εμπορευματοκιβώτιο μήκους 20 ποδών (6.10m). Χρησιμοποιείται για να εκφράσει έναν αριθμό εμπορευματοκιβωτίων διαφορετικού μήκους, κυρίως όσον αφορά τη χωρητικότητα των πλοίων ή των σταθμών φορτοεκφόρτωσης. TIR / TIR Διεθνής Οδική Μεταφορά : μία Ευρωπαϊκή ρύθμιση για τη χρήση διεθνών εγγράφων με σκοπό την οδική μεταφορά εμπορευμάτων. ΤΙR Καρνέ / TIR carnet Βιβλιάριο με αποσπώμενα στελέχη που χρησιμοποιείται για διεθνείς οδικές μεταφορές. UNCTAD / United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) Οργανισμός που ιδρύθηκε από τον ΟΗΕ για να βοηθήσει τις χώρες του τρίτου κόσμου στην εξαγωγή αγαθών. URU / URU Οι Ομοιόμορφοι Κανόνες και Συνήθειες είναι τα κείμενα που συντάχθηκαν από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο για τη σωστή χρήση των τραπεζικών τεχνικών στο διεθνές εμπόριο. Κατέχουν νομική υπόσταση σε αυτό το πεδίο και γίνεται αναφορά σε αυτούς σε περίπτωση αντιδικίας. Ο πιο γνωστός απ'αυτούς, ο URU 500, αναφέρεται σε ενέγγυα πίστωση και τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 1994. Visegrad / Visegrad Ομάδα Κεντροευρωπαϊκών κρατών που υπέγραψαν τελωνειακή συμφωνία το 1991 : Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία και Πολωνία. Αυτή η έκφραση χρησιμοποιείται συχνά για θέματα που σχετίζονται με μεταφορές. Αυτές οι χώρες έχουν θέση ανάλογη με τις χώρες της ΕΖΕΣ στο πεδίο των κοινών μεταφορών. WIPO / WIPO Παγκόσμια Οργάνωση Πνευματικής Ιδιοκτησίας. επιχειρηματική ορολογία ευρετήριο όρων συντετμημένες επιχειρηματικές λέξεις αγορά αδασμολογήτων / duty-free purchase αγορά που δε συμπεριλαμβάνει "φόρο προστιθεμένης αξίας" (φπα), την οποία κάθε κάτοικος ξένης χώρας μπορεί να κάνει, υποκείμενος σε κάποιες συνθήκες που αφορούν το πρόσωπό του/της, το είδος των αγαθών και συμμορφούμενος/η με κάποιες τυπικές διαδικασίες. άδεια αποστολής / dp (delivery permit) έγγραφο που εκδίδεται από το τελωνείο και επιτρέπει στους εισαγωγείς να παραλάβουν τα εμπορεύματα. άδεια αποστολής / dp (delivery permit) έγγραφο που εκδίδεται από το τελωνείο και επιτρέπει στους εισαγωγείς να παραλάβουν τα εμπορεύματα. άδεια εξαγωγής (εισαγωγής) / export licence (import licence) η άδεια είναι ένα διοικητικό έγγραφο ελέγχου του εξωτερικού εμπορίου, που εξουσιοδοτεί την εισαγωγή ή εξαγωγή συγκεκριμένων προϊόντων υποκειμένων στο καθεστώς ποσοστώσεων. αεπ / gdp ακαθάριστο εγχώριο προίόν (gross domestic product). αεροδρόμιο τελωνειακών δυνατοτήτων / customs airport αεροδρόμιο που έχει τεθεί σε λειτουργία από την αρμόδια τεχνική αρχή για δημόσια και διεθνή εναέρια κυκλοφορία. το αεροδρόμιο έχει ένα τελωνείο ή έναν υποσταθμό ο οποίος λειτουργεί είτε σε μόνιμη είτε σε προσωρινή βάση. αεροπορική φορτωτική / airway bill μία αεροπορική φορτωτική είναι μία σύμβαση μεταφοράς εκδιδομένη εις τριπλούν από τον μεταφορέα για ένα αεροπορικό φορτίο. αεροπορική φορτωτική / awb (airway bill) η αεροπορική φορτωτική είναι μία σύμβαση μεταφοράς που εκδίδεται εις τριπλούν από τη μεταφορική εταιρεία για ένα αεροπορικό φορτίο. άμεση εξαγωγή / direct export τρόπος πώλησης αγαθών απευθείας σε πελάτη εξωτερικού χωρίς τη χρήση αντιπροσώπου. αναγνώριση οφειλής / iou (i οwe υou) ανάλυση αρνητικών-θετικών σημείων / swot analysis swot είναι συντομογραφία (στα αγγλικά) για δυνάμεις, αδυναμίες, ευκαιρίες, απειλές. είναι ένας τρόπος ανάλυσης των πιθανοτήτων (επιτυχίας) κάποιου στην αγορά. αναπτυσσόμενες χώρες / developing countries αυτή η έννοια συνδυάζει χώρες με μέσο επίπεδο διαβίωσης, που δεν είναι ακόμη στο ίδιο επίπεδο με τις βιομηχανικές χώρες (π.χ. ινδία, ουρουγουάη, ρουμανία κλπ.). αντικαταβολή / cash on delivery (cod) πληρωμή με την παραλαβή. αντικαταβολή / cod η αντικαταβολή είναι ένα σύστημα πληρωμής όπου ο φορέας συλλέγει το οφειλόμενο ποσό και φροντίζει για τη μεταβίβαση στο δικαιούχο. το σύστημα αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν ο εξαγωγές είναι βέβαιος ότι ο αγοραστής θα αποδεχθεί τα εμπορεύματα και εάν τα αποστελλόμενα είναι πακέτα με χαμηλή τιμή μονάδας. αντιπροσώπευση / agency η εργασία που εκτελείται από ένα πρόσωπο (αντιπρόσωπο / πράκτορα), που έχει επιλεγεί να ενεργεί για λογαριασμό ενός άλλου (του εντολοδότη). αντιπρόσωπος (εταιρεία) / representative μία εταιρεία η οποία πωλεί εμπορεύματα για λογαριασμό άλλης εταιρείας. αντιπρόσωπος (με ανάληψη κινδύνου) / del credere agent πρόσωπο που πωλεί αγαθά για λογαριασμό άλλου και συμφωνεί να πληρώσει για αυτά εάν δεν το κάνει ο αγοραστής. αντιπρόσωπος (πρόσωπο) / representative στις ηπα, ένας αντιπρόσωπος είναι ένας εσωτερικός πράκτορας πωλήσεων, δηλ. είναι εργαζόμενος της εταιρείας για την οποία ενεργεί. γενικά του ανατίθεται μία συγκεκριμένη περιοχή πωλήσεων και διατηρεί συνεχή σχέση με τους συνεργάτες της εταιρείας (για παράδειγμα χονδρεμπόρους και λιανοπωλητές). αντιπρόσωπος πωλήσεων / sales representative ο αντιπρόσωπος πωλήσεων είναι ένας πράκτορας που είναι υπεύθυνος, πλήρους απασχολήσεως, για την διαπραγμάτευση και πιθανόν την ολοκλήρωση συμβάσεων για την πώληση, απόκτηση, ενοικίαση ή προμήθεια ενός προϊόντος ή υπηρεσίας, στο όνομα ή για λογαριασμό παραγωγών, βιομηχάνων, εμπόρων ή άλλων αντιπροσώπων πωλήσεων. αντισταθμιστικά οφέλη / offset για αντιστάθμιση ή αποζημίωση για κάτι. ανωτέρα βία / force majeure τυπικός όρος που βρίσκεται σε συμβάσεις μεταφοράς και επιτρέπει στους συμμετέχοντες (και ιδίως τον μεταφορέα) να αποδυθεί όλων των ευθυνών σε περίπτωση ζημίας ή απωλείας των εμπορευμάτων για λόγους πέρα από τον έλεγχό του (π.χ. φυσικές καταστροφές ή πόλεμος). αξία τελωνείου / customs value η τελωνειακή αξία είναι η αξία των αγαθών στα σύνορα της κοινότητας. αυτή η αξία χρησιμεύει ως βάση για τον υπολογισμό των τελών εκτελώνισης. Επιχειρηματική ορολογία, Ευρετήριο όρων, Συντετμημένες επιχειρηματικές λέξεις. αξιόγραφο / bill γραπτή χωρίς όρους εντολή, με την οποία μία φυσική ή νομική οντότητα (ο αποδέκτης) δεσμεύεται να πληρώσει συγκεκριμένο ποσό σε μία άλλη φυσική ή νομική οντότητα (τον εκδότη) με την εμφάνιση ή κατόπιν καθορισμένης περιόδου. απαίτηση / claim δικαίωμα του προσώπου (πιστωτή) να απαιτήσει κάτι από κάποιον (πιστούχο), συνήθως ένα ποσό χρημάτων. απόβαρο, βάρος κενό / tare, - not exist anymore - weight βάρος της itu (μονάδα συνδυασμένης μεταφοράς) ή του οχήματος άνευ φορτίου. αποδέσμευση για ελεύθερη κυκλοφορία / release for free circulation τελωνειακός κανονισμός ο οποίος αποδίδει σε αγαθά τρίτου μέρους ιδιότητα κοινοτικών αγαθών μετά την εφαρμογή μέτρων μπορικής πολιτικής, την διεκπεραίωση άλλων τυπικοτήτων για την εισαγωγή στην τελωνειακή δικαιοδοσία της ευρωπαϊκής κοινότητας, καθώς και τη συλλογή των νομίμων τελωνειακών δασμών. αποθήκες τελωνείου / bonded warehouses είναι ζώνες υπό τελωνειακό έλεγχο στις οποίες επιτρέπεται η αποθήκευση εμπορευμάτων πριν τον εκτελωνισμό. αποθήκη / warehouse μεγάλο κτίριο όπου κρατούνται εμπορεύματα. αποστολή / despatch - dispatch η αποστολή των εμπορευμάτων στον προορισμό. άρση / withdrawal επίσημη πράξη, ιδιωτική συμφωνία ή απόφαση δικαστηρίου που αποσύρει κατάσχεση, ακυρώνει υποθήκη ή ένσταση (τίτλου) και αποδίδοντας πάλι την εξουσία πάνω στα αγαθά ή δικαιώματα που είχε ανασταλεί. ατμ / ατμ αυτόματη ταμειακή μηχανή, σημείο ανάληψης μετρητών βάση / base βάση στην οποία επιβάλλεται ένας φόρος. βραχυπρόθεσμη υλοποίηση εισπρακτέων από το εξωτερικό / short-term realisation of receivables from overseas είναι μία βραχυπρόθεσμη τεχνική χρηματοδότησης για εξαγωγείς που παρέχουν στους αγοραστές εξωτερικού συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής. η υλοποίηση του τιμολογίου μπορεί να είναι μέχρι το 100% της αξίας του. γενική αβαρία / general average ζημίες αυτού του είδους συμβαίνουν στη θάλασσα ή σε υδάτινες οδούς μεταφοράς στο εσωτερικό. προκαλούνται από γεγονός το οποίο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το πλοίο και το φορτίο του εάν ο καπετάνιος δεν έπαιρνε πρωτοβουλία προς όφελος του κοινού συμφέροντος (π.χ. τμήμα του φορτίου θυσιάζεται για να αποφευχθεί ναυάγιο). σε τέτοια υπόθεση, τα έκτακτα έξοδα που προκαλούνται και η αξία των θυσιαζόμενων εμπορευμάτων θα πληρωθεί από όλους αυτούς που ωφελούνται από την πράξη. γενικοί όροι πώλησης / general terms of sale οι γενικοί όροι πώλησης βοηθούν στη νομική αναγνώριση των συνθηκών πωλήσεως. δείγμα / sample ένα μόνο δείγμα ή τμήμα ολοκλήρου προϊόντος το οποίο μπορεί να δείξει πως είναι το υπόλοιπο. δειγματοληψία / sampling διανομή προσφορών προώθησης σε μορφή χάρτινου δείγματος ή δείγματος προϊόντος, σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, σε συγκεκριμένο τόπο ή γεωγραφική περιοχή με σκοπό τη δημιουργία απ'ευθείας επαφής με συγκεκριμένη ομάδα-στόχο καταναλωτών. δείκτης τιμών καταναλωτή / consumer price index (cpi) ένα σύνολο αριθμών που δείχνει την κινητικότητα των τιμών των καθημερινών αγαθών που αγοράζονται από το κοινό σε μία περίοδο χρόνου. δελτίο αποστολής / delivery note έγγραφο που αποστέλλεται στον πελάτη μαζί με τα εμπορεύματα, το οποίο δίνει περιγραφή τους. ο πελάτης υπογράφει το δελτίο παραλαβής που δηλώνει ότι έχει λάβει τα εμπορεύματα. δελτίο παραγγελίας / order form έντυπο προς συμπλήρωση για χρήση από πελάτη που ζητά εμπορεύματα ή υπηρεσίες. δελτίο συσκευασίας / packing list το δελτίο συσκευασίας είναι ένα έγγραφο που αναφέρει με λεπτομέρεια κάθε αντικείμενο που περιέχεται σε συγκεκριμένη συσκευασία ή φορτίο. το δελτίο συσκευασίας είναι απαραίτητο να περιλαμβάνεται στα συνοδευτικά έγγραφα. δευτερογενής έρευνα / desk research μορφή έρευνας αγοράς, η οποία χρησιμοποιεί υπάρχουσες πληροφορίες. δηλών / declarant φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πραγματοποιεί μία τελωνειακή δήλωση: - στο όνομά του και για λογαριασμό του (δηλών για λογαριασμό του), - στο όνομά του και για λογαριασμό οικονομικού πράκτορα, εισαγωγέα ή/και εξαγωγέα (δηλών έμμεσης αντιπροσώπευσης), - (στο όνομα και για λογαριασμό οικονομικού πράκτορα, εισαγωγέα ή/και εξαγωγέα (δηλών άμεσης αντιπροσώπευσης). δήλωση ανταλλαγής εμπορευμάτων / exchange of goods declaration μηνιαία δήλωση που χρησιμοποιείται εντός του πλαισίου των ενδοκοινοτικών εμπορικών σχέσεων (απόκτηση / παραλαβή), την οποία αυτός που απέκτησε ή απέστειλε κοινοτικά αγαθά είναι υποχρεωμένος να κάνει. η ανταλλαγή δηλώσεων αγαθών καθιστά δυνατή την είσπραξη του φπα και τη δημιουργία των εθνικών στατιστικών εξωτερικού εμπορίου. διαδικασίες εκτελωνισμού / customs procedures προορισμός που δίνεται για τελωνειακούς σκοπούς, σε εμπορεύματα μέσω υποβολής δηλωτικού τελωνείου και καθορίζει την κατάστασή του όσον αφορά τους κανονισμούς. διακριτικά σημεία / markings τα διακριτικά σημεία εξυπηρετούν στην περιγραφή της φύσης των εμπορευμάτων μέσω διαφόρων συμβόλων που δίνουν την ταυτότητα του τύπου των εμπορευμάτων (τοξικά προϊόντα : δηλητήριο, επικίνδυνα προϊόντα εύφλεκτο αλκοόλ, κλπ.). διαμετακόμιση / transit τελωνειακή ρύθμιση που επιτρέπει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τη διακίνηση αγαθών με την αναστολή δασμών, φόρων και άλλων οικονομικών, φορολογικών ή τελωνειακών μέτρων. διανομέας / distributor πρόσωπο ή οργανισμός που προμηθεύει αγαθά για παραγωγούς, κατασκευαστές, καταστήματα κλπ. διάρκεια ζωής / shelf life η διάρκεια χρόνου που τα εμπορεύματα, ιδίως τρόφιμα, μπορούν να μείνουν για πώληση παραμένοντας κατάλληλα προς χρήση. διατίμηση / tariff ποσό χρημάτων που πρέπει να πληρωθεί όταν συγκεκριμένα αγαθά εισάγονται σε μία χώρα. διαφωνία / dispute οποιαδήποτε διαφωνία που είναι πιθανόν να καταλήξει στο δικαστήριο. οποιαδήποτε αμφισβήτηση εντός των αρμοδιοτήτων του δικαστηρίου διαχείριση εκμίσθωσης / lease management σύμβαση με την οποία ο ιδιοκτήτης ή η διοίκηση μίας εταιρεία δίνει μερικά ή πλήρη δικαιώματα σε ένα άτομο να λειτουργήσει την εταιρεία για λογαριασμό του και με δικό του επιχειρηματικό κίνδυνο, με αντάλλαγμα την πληρωμή ενοικίου ή μεριδίου από τα κέρδη. διεθνείς εμπορικοί όροι / incoterms (international commercial terms) διεθνείς ορισμοί για μία κοινή κατανόηση των άρθρων του διεθνούς εμπορίου. καθορίσθηκαν από το διεθνές εμπορικό επιμελητήριο, που τους εξέδωσε πρώτη φορά το 1936. τελευταία ενημέρωση έγινε την 1η ιανουαρίου 2000. διεθνές εμπορικό επιμελητήριο / icc το διεθνές εμπορικό επιμελητήριο συμβουλεύει εταιρείες όσον αφορά την διεθνή εμπορική πολιτική τους. επιπροσθέτως, υπερασπίζεται τα συμφέροντα των επιχειρήσεων στο διεθνές εμπόριο. διεθνής σύμβαση σιδηροδρομικών μεταφορών / cotif σύμβαση που αφορά διεθνείς μεταφορές μέσω σιδηροδρόμου δικαιοχρηστικό εμπόριο / franchised trade το δικαιοχρηστικό εμπόριο περιλαμβάνει τη δημιουργία ομάδων εμπόρων ούτως ώστε να αυξήσουν την ατομική αγοραστική τους δυνατότητα και να ενισχύσει τη θέση τους μεταξύ των χονδρεμπόρων και των καταναλωτικών συνδέσμων. υπάρχουν τρεις κύριες μορφές δικαιοχρηστικού εμπορίου : ομάδων λιανοπωλητών, αλυσίδων προαιρετικής λιανικής αγοράς και δικαιοχρηστικών εταιρειών. δίκτυο διανομής / distribution network σύνολο προσώπων και εταιρειών που αναμιγνύονται στη διανομή ενός προϊόντος, από τον παραγωγό στον καταναλωτή. δντ / imf το διεθνές νομισματικό ταμείο είναι ένας διεθνής οργανισμός που παρέχει δάνεια σε χώρες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο ισοζύγιο πληρωμών τους. δταα / ibrd η διεθνής τράπεζα για την ανασυγκρότηση και ανάπτυξη, που ιδρύθηκε το 1945 στο πλαίσιο των συμφωνιών του bretton woods, χρηματοδοτεί εργασίες ανασυγκρότησης και δίνει δάνεια που στοχεύουν στην τόνωση της ανάπτυξης σε χώρες με ελλειμματική οικονομία. δυνάμει / pp (per procurationem) διά λογαριασμό ή με την εξουσία κάποιου άλλου. εαχ / ldc ελάχιστα ανεπτυγμένες χώρες: περιλαμβάνονται περίπου 36 από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, αναφερόμενες στους καταλόγους του οηε ως τα "λιγότερο ανεπτυγμένα" από τα αναπτυσσόμενα έθνη. οι περισσότερες από αυτές τις χώρες βρίσκονται στην αφρική, ενώ μερικές είναι στην ασία. η αϊτή είναι η μόνη που ανήκει στο βόρειο ημισφαίριο. εγγύηση καλής πληρωμής / payment guarantee η εγγύηση είναι μία δέσμευση που δίνεται από μία τράπεζα ότι θα πληρώσει ένα ποσό συμφώνως με τους όρους και τις συνθήκες όπως τίθενται στο κείμενο της εγγύησης. εγε / epo ευρωπαϊκό γραφείο ευρεσιτεχνιών. εεπ / esc η ευρωπαϊκή επιτροπή προτύπων είναι το ευρωπαϊκό σώμα υπεύθυνο για τη θέσπιση των ευρωπαϊκών προτύπων. καθιστά δυνατόν για τις εταιρείες να παράγουν προϊόντα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα (εμπορικό σήμα ec / ce). αποτελείται από 160 ευρωπαϊκούς οργανισμούς. εετ / eba ένωση ευρωπαϊκών τραπεζών. αυτή η ένωση τραπεζών είχε αρχικά σχηματισθεί με σκοπό τη δυνατότητα διακανονισμού των συναλλαγών στην ε.ε., μέσω του e.c.s. (ευρωπαϊκού συστήματος συμψηφισμού). το σύστημα έχει από τότε τροποποιηθεί ώστε να χειρίζεται συναλλαγές σε ευρώ. η εετ διαχειρίζεται το e.c.s., που επιτρέπει στις 62 τράπεζες-μέλη του να ανταλλάσσουν (χρηματικές) ροές. εκκαθαρισμένοι διακανονισμοί εκτελούνται στο τέλος της ημέρας, στον λογαριασμό της εετ, που κρατείται στο νόμισμα της ε.κ.τ. εζες / efta η ευρωπαϊκή ζώνη ελευθέρων συναλλαγών αναφέρεται σε 4 χώρες : ισλανδία, νορβηγία, ελβετία και λιχτενστάϊν. αυτές οι χώρες υπέγραψαν συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με την εοκ το 1992. η συμφωνία τέθηκε σε ισχύ την 1η ιανουαρίου 1994 και οδήγησε στην εγκαθίδρυση του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου. εkaς / ecsc η ευρωπαϊκή κοινότητα άνθρακος και χάλυβα ιδρύθηκε τον απρίλιο του 1951 σύμφωνα με το σχέδιο schumann, με το οποίο οι γαλλία, ιταλία, γερμανία, βέλγιο, ολλανδία και λουξεμβούργο ανάλαβαν να καταργήσουν τελωνειακούς δασμούς, ποσοστώσεις και νομισματικούς περιορισμούς που επηρέαζαν το ενδοκοινοτικό εμπόριο ατσαλιού, άνθρακα και σιδήρου. τα κράτη-μέλη επικύρωσαν τη συμφωνία για μία περίοδο 50 ετών. οι θεσμοί της εκας χρησίμευσαν ως πρότυπα για τους θεσμούς της εοκ με τους οποίους συγχωνεύθηκαν το 1957. ειδοποίηση αφίξεως / arrival notice σημείωμα που στέλνεται από το μεταφορέα στον παραλήπτη των εμπορευμάτων αναφέροντας ότι αυτά έχουν αφιχθεί. εισαγωγή / import η μεταφορά αγαθών, υπηρεσιών, ιδεών και ατόμων εντός μίας χώρα από μία άλλη. εκδότρια τράπεζα / issuing bank είναι η τράπεζα που έχει εκδώσει την ενέγγυα πίστωση. τελεί υπό την υποχρέωση να πληρώσει εάν τα υποβληθέντα έγγραφα βρίσκονται σε συμφωνία με τις απαιτήσεις της ενεγγύου πιστώσεως. εκποίηση / clearance sale ένα γεγονός που τελείται από έναν έμπορο για να διαθέσει παλιό αποθηκευμένο εμπόρευμα, συνήθως σε μειωμένες τιμές, για να κάνει χώρο για νέο εμπόρευμα. έκπτωση / discount αυτή η μορφή λιανικής πώλησης, που εφευρέθηκε στις ηπα, αποτελείται κυρίως από την πώληση στη χαμηλότερη δυνατή τιμή. οι χαμηλές τιμές επιτυγχάνονται με τη μείωση περιθωρίων (κέρδους), την τέλεση ομαδικών προμηθειών και την περικοπή γενικών εξόδων (οι χώροι πώλησης συχνά μοιάζουν με αποθήκες). αυτή η μορφή λιανικής έχει γίνει πρόσφατα πολύ δημοφιλής παντού μέσα στην εε. εκτ / ecb η ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα θέτει την πολιτική στη ζώνη του ευρώ στο πεδίο των επιτοκίων και της πολιτικής ισοτιμιών με άλλες χώρες. ο κύριος σκοπός είναι η διατήρηση σταθερότητας τιμών εντός της ζώνης του ευρώ. είναι ανεξάρτητη από εθνικές κυβερνήσεις και πήρε τη θέση του ενι (ευρωπαϊκού νομισματικού ινστιτούτου) , που είχε ιδρυθεί ως ο πρόδρομος της ε.κ.τ. εκτελωνιστής / customs agent ένας εκτελωνιστής είναι ένας εξουσιοδοτημένος επαγγελματίας που τελεί εκτελωνισμούς. ένας πράκτορας μεταφορών μπορεί επίσης να ενεργήσει ως εκτελωνιστής. εκτιμώμενος χρόνος αφίξεως / eta (estimated time of arrival) ελεύθερη (δια)κίνηση / free movement ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της εγχώριας ευρωπαϊκής αγοράς : η διακίνηση των αγαθών μεταξύ των κατών-μελών της ευρωπαϊκής ένωσης θα πρέπει να λαμβάνει χώρα χωρίς εμπόδια οποιουδήποτε είδους, είτε αυτά είναι ποσοτικά, δασμολογικά, χρηματοοικονομικά ή κανονικοποίησης. αυτή η αρχή έχει εφαρμοσθεί ως κύρια και σε άλλες συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου και σε συμφωνίες τελωνειακών ενώσεων. ελεύθερη ζώνη / freeport ζώνη όπου τα εμπορεύματα μπορούν να αποθηκευθούν χωρίς πληρωμή οποιουδήποτε φόρου και χρεώσεως μέχρις ότου περάσουν τα σύνορα. ελεύθερο εμπόριο / free trade μία κατάσταση στην οποία δεν υπάρχουν περιορισμοί (διατιμήσεις) στην εισαγωγή και εξαγωγή αγαθών. ελεύθερο επί βαγονιού / free on truck (fot) συνθήκη πώλησης όπου ο αγοραστής πληρώνει για την παραλαβή των αγαθών σε ένα συγκεκριμένο χώρο τοποθέτησης και σιγουρεύει ότι είναι φορτωμένα σε βαγόνια ή οχήματα και έτοιμα προς μεταφορά. ελεύθερο επί πλοίου / free on bord (fob) όρος πώλησης όπου ο πωλητής πληρώνει για τη μεταφορά και ασφάλιση των εμπορευμάτων έως ότου φορτωθούν στο πλοίο. ελεύθερο επί προκυμαίας / ex quay λέγεται για την τιμή των αγαθών όπου ο πωλητής πληρώνει για όλα τα έξοδα έως την παράδοση σε ονομαζόμενο λιμάνι, συμπεριλαμβανομένης της εκφόρτωσης επί της αποβάθρας και επί οχήματος οδικού ή σιδηροδρομικού. ελεύθερο επί σιδηροδρόμου / free on rail (for) όρος πώλησης όπου ο πωλητής πληρώνει για την παράδοση των εμπορευμάτων σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό και επιβεβαιώνει ότι φορτώνονται σε βαγόνια, έτοιμα προς μεταφορά. έμμεσος φόρος / excise tax έμμεσος φόρος κατανάλωσης σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων. εμπορευματοκιβώτιο / container ένα πολύ μεγάλο ξύλινο ή μεταλλικό κιβώτιο, μέσα στο οποίο μπορεί να συσκευασθεί ένας αριθμός εμπορευμάτων πριν μεταφερθεί. εμπορευματοκιβώτιο αεροπορικής μεταφοράς / air container εμπορευματοκιβώτιο προσαρμοσμένο στα αεροπορικά πρότυπα εμπορευματοκιβώτιο θαλάσσιας μεταφοράς / maritime container εμπορευματοκιβώτιο που ακολουθεί τα πρότυπα που τίθενται από το διεθνή οργανισμό προτύπων για χρήση σε κυψελοειδή θαλάσσια μεταφορά. εμπορευματοκιβώτιο μεγάλης χωρητικότητας / large capacity container εμπορευματοκιβώτιο που ακολουθεί τα πρότυπα του iso (διεθνούς οργανισμού προτύπων) σε μήκος και πλάτος αλλά έχει μη συμβατικό ύψος (9 πόδια και 6 ίντσες δηλ. 2,9 μέτρα - αντί για 8 πόδια δηλ. 2,44 μέτρα). προς το παρόν, μόνο εμπορευματοκιβώτια των 40 ποδών εισέρχονται σ'αυτή την κατηγορία. εμπορευματοκιβώτιο ξηράς / land container εμπορευματοκιβώτιο που ακολουθεί τα πρότυπα που τέθηκαν από τη διεθνή ένωση σιδηροδρόμων (iru) για τη βέλτιστη χρήση κυρίως στην περίπτωση συνδυασμού οδικής και σιδηροδρομικής μεταφοράς. εμπορευματοκιβώτιο πολύ μεγάλης χωρητικότητας / very large capacity container εμπορευματοκιβώτιο που δε συμμορφούται με τα πρότυπα iso όσον αφορά μήκος, πλάτος ή ύψος. οι διαστάσεις ποικίλλουν και φθάνουν σε μάκρος έως 45' (13.72m), 48' (14.64m) or 53' (16.10m). εμπορικό σήμα / brand διακριτικό σήμα το οποίο χρησιμεύει στην αναγνώριση προϊόντος ή επιχείρησης ή στη διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό. εμποροδικείο / commercial court είναι ένα μη-ποινικό εξειδικευμένο πρωτοδικείο, με δικαστές και έναν δικαστικό υπάλληλο. οι "προξενικοί ειρηνοδίκες" (έμποροι που εκτελούν καθήκοντα δικαστών) έχουν εξουσιοδοτηθεί σε εθελοντική βάση και είναι υπεύθυνοι για τη διευθέτηση διαφορών μεταξύ εταίρων, εμπόρων ή των συσχετιζομένων με τους εμπορικούς νόμους. έμπορος / trader ο έμπορος είναι μία επιχείρηση (ή άτομο) του οποίου η λειτουργία συνίσταται στη απόκτηση αγαθών για λογαριασμό του (έτσι γίνεται ο ιδιοκτήτης των αγαθών) και μεταπώλησής τους υπό το όνομά του, με ένα περιθώριο που αποφασίζει ο ίδιος. η αντιπροσώπευση ενός εμπόρου του επιτρέπει να υπερνικήσει την έλλειψη γνώσεως των διεθνών αγορών, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τις δυσκολίες που προκαλούνται από τις διεθνείς πρακτικές καθώς και βοηθά την καλύτερη οργάνωση διαχείρισης κινδύνου. το εμπορικό επάγγελμα βασίζεται στην εξειδίκευση σε γεωγραφική περιοχή ή σε εύρος προϊόντων. εναρμονισμένο σύστημα / harmonised system (hs) σύστημα, υπό την αιγίδα του παγκόσμιου οργανισμού τελωνείων, για τον προσδιορισμό και την κωδικοποίηση των αγαθών, υιοθετημένο σε διεθνές συνέδριο, εν ισχύ από 01.01.1989. αποτελείται από μία 6-ψήφια κωδικοποίηση των προϊόντων, γενικούς κανόνες ερμηνείας και έγγραφα ταξινόμησης. εναρμονισμένο σύστημα / hs (harmonised system) εναρμονισμένο σύστημα καθορισμού και κωδικοποίησης προϊόντων, για λόγους εκτελωνισμού. ενέγγυα πίστωση / documentary letter of credit τραπεζική μέθοδος η οποία δίνει εγγύηση στον εξαγωγέα ότι θα πληρωθεί για την πώληση και στον εισαγωγέα ότι θα λάβει τα αγαθά όπως συμφωνήθηκε στο εμπορικό συμβόλαιο. είναι μία δέσμευση της τράπεζας του εισαγωγέα (ή του αγοραστή), που ακολουθεί μία αίτηση που έγινε απ'αυτόν και για λογαριασμό του, να πληρωθεί ένα συγκεκριμένο ποσό καθοριζόμενο από το συμβόλαιο, στον εξαγωγέα (ή πωλητή) έναντι εγγράφων αντιπροσωπευτικών των αποστελλομένων αγαθών. ενεχυρόγραφο / warrant έγγραφο που προσυπογράφεται από έναν έμπορο και του οποίου η πληρωμή εγγυάται από ένα αποθετήριο για τα αγαθά που παρουσιάζονται στις "γενικές αποθήκες". ωστόσο, ξενοδοχειακά, εμπορικά και πετρελαϊκά ενεχυρόγραφα τελούν υπό συγκεκριμένους κανόνες και αποτελούν χρεώγραφα που δε μπορούν να διατεθούν με εγγραφή από τον υπάλληλο του εμποροδικείου (με την εξαίρεση των αγροτικών ενεχυρογράφων που εγγράφονται στο ειρηνοδικείο). ενιαία αγορά / single market η σύνδεση ελευθέρου εμπορίου μεταξύ των μελών της ευρωπαϊκής ένωσης, να επιτρέπουν χρήματα, αγαθά, υπηρεσίες και ανθρώπους να κινούνται ελεύθερα εντός της ενώσεως. ενιαίο διοικητικό έγγραφο / sad (single administrative document) το ενιαίο διοικητικό έγγραφο θεσπίσθηκε από το συμβούλιο της ευρωπαϊκής κοινότητας την 1η ιανουαρίου 1988 με την πρόθεση της τυποποίησης των τελωνειακών εγγράφων, εναρμονίζοντας την κωδικοποίηση και απλοποιώντας τις διαδικασίες στις διεθνείς εμπορικές ανταλλαγές. ενοποιημένη φόρτωση / consolidation (consolidated shipment) φορτίο για το οποίο ένας πράκτορας (μεταφορών ή άλλος) ενοποιεί αρκετά διαφορετικά φορτία ώστε να δημιουργήσει ένα μόνο φορτίο έτσι ώστε να επωφεληθεί από ευνοϊκές τιμές. εξ εργοστασίου / ex works λέγεται για την τιμή όπου ο αγοραστής πληρώνει για τη μεταφορά των αγαθών έξω από το εργοστάσιο. εξαγωγή / export αποστολή ενός αγαθού από μία χώρα σε μία άλλη με σκοπό την πώληση. εξαγωγική πίστωση / export credit αυτή η τεχνική καλύπτει όλους τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας εξαγωγέας. οι διάφοροι τύποι εξαγωγικής πίστωσης είναι οι λεγόμενες κατευθυνόμενες πιστώσεις, καθαρά πίστωση με εμπράγματες ασφάλειες καθώς και ανοικτή πίστωση (απλή τραπεζική πίστωση). αυτοί οι διαφορετικοί τύποι πίστωσης μπορούν να διαιρεθούν σε δύο ομάδες : πίστωση αγοράς που παρέχεται στον αγοραστή για να του επιτρέψει να τακτοποιήσει τις οφειλές του σε μετρητά και πίστωση προμηθευτή, που είναι μία έκπτωση επί του χρέους προς τον πιστωτή ο οποίος διέθεσε μία μορφή πληρωμής προς τον αγοραστή του. επαναληπτική παραγγελία / repeat order νέα αίτηση για εμπορεύματα που έχουν αποκτηθεί ξανά στο παρελθόν. επανεξαγωγές / re-exports επί του πλοίου / on board επί του πλοίου σημαίνει ότι τα εμπορεύματα έχουν τοποθετηθεί καταλλήλως μέσα στο αεροσκάφος ή το πλοίο. αυτή η σήμανση είναι σχεδόν απαραίτητη για ενέγγυα πίστωση. επιβίβαση / embarkation επιβίβαση σε ένα πλοίο ή αεροσκάφος. επίπεδο διαβίωσης / standard of living το επίπεδο υλικής άνεσης και πλούτου που έχει ένα άτομο ή κοινότητα. επίσημη προσφορά / tender επίσημη προσφορά για προσφορά αγαθών ή εκτέλεση εργασίας για δηλωμένη τιμή. επιστροφή / return η αποστολή εμπορευμάτων πίσω στο κατάστημα (απ'όπου παραλήφθηκαν / αγοράσθηκαν). επιστροφή χρημάτων / refund επιδότηση επιτρεπόμενη για την εξαγωγή μερικών κοινοτικών αγροτικών προϊόντων προς τρίτες χώρες. επιφυλάξεις / reservations με αναφορά στην ενέγγυο πίστωση, αυτός ο όρος αναφέρεται στη διαφορά μεταξύ των εγγράφων που παρουσιάζονται στην τράπεζα και των εγγράφων οδηγιών όπως αναφέρονται στην ενέγγυο πίστωση. επιχειρηματικά περιουσιακά στοιχεία / business assets όλα τα υλικά, κινητά περιουσιακά στοιχεία (μηχανολογικός και μη εξοπλισμός, κλπ.) και άϋλα (φήμη και πελατεία, εταιρικό όνομα και σήμα, δικαιώματα εκμίσθωσης, άδειες, ευρεσιτεχνίες και εξουσιοδοτήσεις, κλπ.). πρέπει να υπογραμμισθεί ότι ποτέ δεν περιλαμβάνονται το κτίριο(α) στα οποία λειτουργεί η επιχείρηση. εσκτ / esbc το ευρωπαϊκό σύστημα των κεντρικών τραπεζών αποτελείται από την εκτ και την εθνική κεντρική τράπεζα κάθε κράτους-μέλους (15). η λειτουργία της συνίσταται στην εφαρμογή των αποφάσεων της εκτ σε κάθε κράτος. εταα / ebrd η ευρωπαϊκή τράπεζα ανασυγκρότησης και ανάπτυξης, που ιδρύθηκε το 1991, είναι ένα οικονομικό ίδρυμα του οποίου σκοπός είναι να βοηθήσει στην οικονομική ανασυγκρότηση των χωρών της κεντρικής και ανατολικής ευρώπης. εταιρεία / company σύμβαση - και κατ'επέκταση, η ίδια η νομική οντότητα που δημιουργείται από αυτή τη σύμβαση - με την οποία δύο ή παραπάνω οντότητες συμφωνούν να διαθέσουν σε μία κοινή επιχείρηση τα αγαθά ή υπηρεσίες τους με αντικειμενικό σκοπό το διαμοιρασμό των κερδών ή των οικονομιών που μπορεί να προκύψουν από αυτή. μπορεί επίσης να αντικατασταθεί από μία νομική πράξη, ή από τη θέληση ενός ατόμου. εταιρική επωνυμία / corporate name όνομα υπό το οποίο μία εταιρεία εκτελεί τις εργασίες της. μπορεί να είναι επίθετο, ή ψευδώνυμο ή εμπορικό σήμα. είναι ένα από τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. εύρος τροχιάς / track gauge απόσταση μεταξύ των εσωτερικών πλευρών των γραμμών σιδηροδρομικού δικτύου. κανονικά είναι 1.435 m. ευρώ / euro από την 1η ιανουαρίου 1999, το ευρώ έχει γίνει το επίσημο νόμισμα του βελγίου, ενώ το βελγικό φράγκο έχει γίνει μία μη-δεκαδική έκφραση του ευρώ. το ευρώ είναι ένα πλήρως ανεπτυγμένο νόμισμα αλλά υπήρχε μόνο ως τραπεζικό χρήμα μέχρι την 1η ιανουαρίου 2002, οπότε κέρματα και χαρτονομίσματα άρχισαν να αντικαθιστούν τα εθνικά νομίσματα (πλήρης αντικατάσταση στο τέλος της μεταβατικής περιόδου). η τιμή του ευρώ καθορίσθηκε οριστικά την 1η ιανουαρίου 1999 : 1 eυρώ = 40.3399 βελγικά φράγκα ή 340,75 δρχ. ευρωπαϊκή ένωση (ee) / european union (eu) οργανισμός 15 ευρωπαϊκών κρατών καθορισμένος υπό την συνθήκη του μάαστριχτ του 1992. νομοθετεί σε ένα ευρύ φάσμα δημόσιας πολιτικής και στοχεύει στη συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών στην εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, τις υποθέσεις δικαίου και εσωτερικών. ευρωπαϊκή επιτροπή / european commission διοικητικό όργανο της ευρωπαϊκής ενώσεως με αρμοδιότητα στη λήψη αποφάσεων επί συνήθων θεμάτων και την πρόταση νέων νόμων. ευρωπαϊκή κοινότητα / european community οργανισμός ευρωπαϊκών κρατών που προήλθε από την εοκ και νομοθετεί σε ένα ευρύ φάσμα δημόσιας πολιτικής. ζημία / damage απώλεια ή ζημία σε μεταφερθέντα αγαθά. ζητουμένη τιμή / quotation τιμή που δίνεται για δουλειά που θα γίνει ή για υπηρεσία παρεχομένη στο μέλλον. ημιρυμουλκούμενο όχημα μεταφοράς/ semi-trailer οποιοδήποτε μη-μηχανοκίνητο όχημα που προορίζεται να συνδεθεί σε μηχανοκίνητο όχημα έτσι ώστε ένα τμήμα του να επικάθεται στο μηχανοκίνητο όχημα και ένα σημαντικό τμήμα του βάρους του και του βάρους του φορτίου του αναλαμβάνονται από το αναφερόμενο μηχανοκίνητο όχημα. οι περισσότερες νταλίκες είναι ειδικά τροποποιημένες για συνδυασμένη μεταφορά. ημιτελή / semi-finished προϊόντα μη ολοκληρωμένα, που βοηθούν την κατασκευή τελικών προϊόντων. θαλάσσιοι κίνδυνοι / perils of the sea αυτός ο όρος αναφέρεται σε όλους τους κινδύνους που είναι πιθανόν να συμβούν κατά τη διάρκεια μεταφοράς μέσω θαλάσσης. θυγατρική / branch μία εταιρεία που νομικά εξαρτάται από τη μητρική εταιρεία αλλά έχει κάποιο βαθμό αυτονομίας. θυγατρική / subsidiary μία εταιρεία που τελεί υπό τη διεύθυνση μητρικής εταιρείας που κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών της. ως μία ανεξάρτητη νομικά οντότητα, η θυγατρική απολαμβάνει αυτονομία διαχείρισης. κak / cis (confederation of independent states) η koινοπολιτεία ανεξαρτήτων κρατών συμπεριλαμβάνει τις αρμενία, αζερμπαϊτζάν, λευκορωσία, γεωργία, καζακστάν, κιργισία, μολδαβία, ρωσική ομοσπονδία, τατζικιστάν, τουρκμενιστάν, ουκρανία και ουζμπεκιστάν. κάντο-μόνος-σου πολυκατάστημα / diy superstore κάντο-μόνος-σου πρατήριο. καπ / cap η κοινή αγροτική πολιτική τέθηκε σε ισχύ το 1962 και σκοπεύει στον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα. η καπ έχει επίσης σχεδιασθεί ώστε να εγγυάται ένα αξιοπρεπές εισόδημα στους γεωργούς, ενόσω θα διατηρεί τη σταθερότητα τιμών στην αγορά. ο στόχος της καπ είναι τριπλός : ελεύθερη διακίνηση αγροτικών προϊόντων μέσα στην εε, καθορισμό των τιμών στην ευρώπη και εύνοια για τα κοινοτικά (εε) προϊόντα. κατ' αξίαν / ad valorem αυτή υπολογίζεται ως ποσοστό της αξίας των εμπορευμάτων. κατανάλωση / consumption συνολική αξία αγαθών και υπηρεσιών αγοραζόμενα από τους καταναλωτές σε μία δεδομένη περίοδο χρόνου. καταναλωτής / consumer πρόσωπο που χρησιμοποιεί αγαθά, πόρους ή υπηρεσίες για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του. καταστατικό εταιρείας / memorandum of association επίσημο έγγραφο το οποίο, κατά το νόμο, δείχνει την ύπαρξη μίας εταιρείας. αναφέρει την επωνυμία και διεύθυνση της εταιρείας, τον αριθμό του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου και πως διαιρείται, δήλωση περιορισμένης ευθύνης, τους σκοπούς ιδρύσεως της εταιρείας κλπ. κατάστημα λιανικής / chain store ένα από τα παρόμοια καταστήματα που ανήκουν στην ίδια εταιρεία. κατηγορία διατίμησης / tariff category είναι ο καθορισμός αγαθών σε όρους τελωνειακών δασμών. κεντρικά γραφεία / head office συγκεκριμένος χώρος που αναφέρεται στο καταστατικό της εταιρείας, αποτελεί τη διεύθυνσή της και καθορίζει, τις περισσότερες φορές, την εθνικότητά της. κλειδαριά περιστροφής / twist lock τυποποιημένο τεμάχιο δεσίματος για το "κλείδωμα" μίας μονάδα συνδυασμένης μεταφοράς στο πλοίο ή το όχημα που τη μεταφέρει. κοινό εξωτερικό δασμολόγιο / cet (common external tariff) το κοινό τελωνειακό δασμολόγιο είναι μία διατίμηση που εφαρμόζεται σε εισαγόμενα αγαθά. κοινό τελωνειακό δασμολόγιο / cct (common customs tariffs) το κοινό τελωνειακό δασμολόγιο είναι μία κωδικοποίηση που καθορίζει τα κόστη εκτελωνισμού σε κοινοτικό επίπεδο. κοινοποιούσα τράπεζα / advising bank στο πλαίσιο της ενεγγύου πιστώσεως, είναι η μεσάζουσα τράπεζα, η οποία μεταφέρει την ενέγγυα πίστωση στο δικαιούχο, απαντώντας στην αίτηση της εκδότριας τράπεζας. η κοινοποιούσα τράπεζα, ωστόσο, δεν προσφέρει καμία εγγύηση προς τον δικαιούχο και απλώς μεταφέρει την πληροφορία κοινοτικά αγαθά / community goods αυτή η έκφραση αναφέρεται σε αγαθά είτε αποκτημένα πλήρως εντός της τελωνειακής αρμοδιότητας της κοινότητας, χωρίς εισδοχή αγαθών εισαγομένων από χώρες ή περιοχές εκτός της τελωνειακής αρμοδιότητας της κοινότητας, ή εισαγομένων από χώρες ή περιοχές εκτός της τελωνειακής αρμοδιότητας της κοινότητας, ευρισκομένων όμως σε ελεύθερη ζώνη. κόμβος / hub κομβικό σημείο για τη συλλογή, αποστολή και αναδιανομή σε μεγάλη γεωγραφική περιοχή. κόμιστρα μη προπληρωθέντα / carriage forward μία συνθήκη πώλησης όπου το κόστος μεταφοράς των εμπορευμάτων καταβάλλεται από τον παραλήπτη. κόστος και ναύλος / cost and freight ένας όρος πώλησης για εμπορεύματα μεταφερόμενα διά θαλάσσης, όπου ο πωλητής πληρώνει για τη φόρτωση και μεταφορά αλλά ο αγοραστής πληρώνει για τα έξοδα ασφάλισης μόλις φορτωθούν τα εμπορεύματα. κόστος, ασφάλεια, ναύλος / cost insurance freight ένας όρος πώλησης για εμπορεύματα μεταφερόμενα διά θαλάσσης, όπου ο πωλητής πληρώνει για τη φόρτωση και μεταφορά των εμπορευμάτων και ρυθμίζει τη ναυτική ασφάλιση κύριος δικαιοδόχος / principal franchisee ο δικαιοδόχος που κατέχει τον τίτλο συμβολαίου αποκλειστικότητας για την ανάπτυξη, υπό τη δικαιοχρησία, ενός εμπορικού ονόματος σε δεδομένη περιοχή (γεωγραφική ή εθνική). είναι συνήθης πρακτική για εταιρείες που θέλουν να επεκταθούν εκτός της εθνικής τους περιοχής, ιδίως όταν δεν είναι εξοικειωμένοι με την εξεταζόμενη χώρα. Επιχειρηματική ορολογία, Ευρετήριο όρων, Συντετμημένες επιχειρηματικές λέξεις. λιανική / retail η πώληση των αγαθών προς το γενικό κοινό, ιδίως μέσω καταστημάτων. λιμάνι εξόδου / port of exit το τελευταίο τελωνείο από όπου τα εμπορεύματα (ως ύλη) αφήνουν την περιοχή της εε. λογαριασμός προκαταβολών / advance (advance bill) χρήματα καταβληθέντα πριν την αποστολή των εμπορευμάτων. μέλος δ.ς. / board member άτομο ή εταιρικό σώμα, τοποθετημένο από και εκ των μετόχων. ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ο σκοπός των μελών είναι να διαχειρίζονται την εταιρεία συλλογικά. περιβάλλονται με ευρείας έκτασης αρμοδιότητες για να ενεργούν εκ μέρους της εταιρείας. μερική αβαρία / particular average ζημία αυτού ου είδους, στο χώρο των μεταφορών, αφορά τα ίδια τα εμπορεύματα. μπορεί να είναι στη μορφή των απωλειών, χαμένων αντικειμένων, ζημιών που υπέστησαν τα εμπορεύματα κατά τη μεταφορά ή κατά τη μεταχείριση πριν ή μετά τη μεταφορά των εμπορευμάτων. μερική πληρωμή / part-payment πληρωμή τμήματος ενός μεγαλυτέρου ποσού που θα πληρωθεί αργότερα. μεσάζων / middle man ένα άτομο ή οργανισμός που αγοράζει αγαθά από τον παραγωγό και τα πωλεί, με κέρδος, στον πελάτη. μεσίτης / broker οι μεσίτες είναι εμπορικοί αντιπρόσωποι, νομικά ανεξάρτητοι από τις εταιρείες για τις οποίες εργάζονται. ασχολούνται με τους πελάτες τους για κάθε μεσιτική συναλλαγή χωρίς να δεσμεύονται νομικά με μακροπρόθεσμη σύμβαση. μεταφόρτωση / transhipment η μεταφόρτωση συνίσταται στην αλλαγή τρόπου μεταφοράς κατά την πορεία. μη δασμολογικά τείχη / non-tariff barriers ολόκληρο σύνολο μη-δασμολογικών περιοριστικών μέτρων που εφαρμόζονται από μία χώρα που προσπαθεί να προστατεύσει την αγορά της από εξωτερικό ανταγωνισμό. τα πλέον κοινά παραδείγματα είναι των ποσοστώσεων, τεχνικών ή υγειονομικών προτύπων ή οποιαδήποτε νομική πράξη που ευνοεί τις εγχώριες επιχειρήσεις. μη χρηματική συναλλαγή / non-monetary transaction είναι μία τεχνική διαθέσιμη στους εξαγωγείς όταν ο αγοραστής δεν επιθυμεί ή δεν είναι σε θέση να τακτοποιήσει οικονομικά τις οφειλές του. ο διακανονισμός γίνεται στη μορφή της παροχής προϊόντων ή υπηρεσιών αξίας ισοδύναμης προς αυτή των εξαγομένων αγαθών. τα διαφορετικά είδη μη-χρηματικών συναλλαγών περιλαμβάνουν αντιπραγματισμό, ανταγορά, αγορά χρεωγράφων για τακτοποίηση ακάλυπτης πώλησης, συμψηφισμό και συμβόλαια αντισταθμιστικών ωφελειών. μηδενικά αποθέματα (πολιτική) / zero stock παραγωγή κατόπιν παραγγελίας του τελικού χρήστη. τα αποθέματα κρατούνται στο ελάχιστο με την προσφορά ή την παραγωγή ακριβώς την απαιτουμένη ποσότητα στη χρονική τιμή που ζητείται. μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (μμε) / small and medium-sized enterprise (sme) ο ευρωπαϊκός ορισμός είναι μέγιστος αριθμός 500 εργαζομένων, κύκλος εργασιών έως 40 εκατ. ευρώ και λιγότερο από 25% των μετοχών να κατέχονται από μία ή περισσότερες μη-μμε - με την εξαίρεση εταιρειών επιχειρηματικών συμμετοχών ή επενδύσεων. μισθοδοσία / payroll ο κατάλογος των ατόμων που απασχολούνται από μία εταιρεία και το ποσό πληρωμής. μονάδα φόρτωσης / loading unit εμπορευματοκιβώτιο ή φορτηγό αποσπώμενης καμπίνας. ναύλωση σκάφους / chartering στο ναυτικό δίκαιο, είναι μία σύμβαση με την οποία ένας πλοιοκτήτης αναλαμβάνει, έναντι αμοιβής, να διαθέσει σ'έναν ναυλωτή ένα πλοίο για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή προσώπων. νομική αποκατάσταση / legal redress νομική διαδικασία που εφαρμόζεται σε εμπόρους, καλλιτέχνες, αγρότες και εταιρείες ιδιωτικού δικαίου όσον αφορά τις πληρωμές, ούτως ώστε να διασωθεί η εταιρεία, να συνεχίσει τη λειτουργία της, να κρατήσει τους εργαζομένους της και να εκκαθαρίσει τις υποχρεώσεις της. νομική οντότητα / legal entity η έννοια εκφράζει την αυτονομία της εταιρείας ή του ομίλου από τους συνεταίρους ή τη διαχείριση. μία "νομική οντότητα" έχει τoυς ίδιους τύπους χαρακτηριστικών όπως και ένα φυσικό πρόσωπο : όνομα (εγγεγραμμένο όνομα), διεύθυνση (εταιρική διεύθυνση), διάρκεια, εθνικότητα κλπ. και δικαιούται σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις και δικαιώματα, ανεξαρτήτως από τα μέλη που τη συνιστούν. νόμισμα τιμολόγησης / billing currency η επιλογή του νομίσματος τιμολόγησης (εγχώριο ή αλλοδαπό) θα πρέπει να εξετάζει εμπορικές πτυχές (πολυπλοκότητα και συναλλαγματικό κίνδυνο των αγοραστών σε περίπτωση εγχωρίου νομίσματος) καθώς και την οικονομική βιωσιμότητα της επιχείρησης (εμπεριεχόμενο συναλλαγματικό κίνδυνο για πωλητές που τιμολογούν σε ξένο νόμισμα. ομαδική αγορά / buying group σώμα που συγκεντρώνει τις προμήθειες έτσι ώστε να επιτύχει τις καλύτερες δυνατές τιμές. ομαδοποίηση οικονομικών συμφερόντων / interest economic grouping (ieg) ομαδοποίηση φυσικών ή νομικών προσώπων που έχει μία ιδιαίτερη νομική κατάσταση, ξεχωριστή από μία εταιρεία ή μία ένωση ή σύνδεσμο. ο σκοπός του είναι να διευκολύνει την εκτέλεση οικονομικών δραστηριοτήτων που τελείται από κοινού από τα μέλη του, συγκεντρώνοντας συγκεκριμένους τομείς αυτής της δραστηριότητας : επίδειξη εμπορευμάτων, εισαγωγικές ή εξαγωγικές υπηρεσίες, ερευνητικά εργαστήρια κλπ. η ομαδοποίηση είναι μία νομική οντότητα και πρέπει να εγγραφεί (στα ανάλογα μητρώα). ονε (οικονομική και νομισματική ένωση) / economic and monetary union (emu) σύνολο θεσμών και ρυθμίσεων που τέθηκαν σύμφωνα με τη συνθήκης του μάαστριχτ για να δημιουργηθεί ένα ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα. οοσα / oecd (organisation for economic cooperation and development) ο οργανισμός για την οικονομική συνεργασία και ανάπτυξη περιλαμβάνει χώρες όπως αυτές της εε, τις ηπα, καναδά, ιαπωνία κλπ. ο κύριος σκοπός του οοσα είναι να μελετήσει την οικονομική κατάσταση και να βοηθήσει τις οικονομικά μειονεκτούσες χώρες. ο οοσα αναλύει επίσης τους διαφόρους περιορισμούς που συνδέονται με το διεθνές εμπόριο. οπεκ / opec οργανισμός πετρελαιοεξαγωγικών κρατών : ένας οργανισμός που συγκεντρώνει 13 πετρελαιοπαραγωγούς χώρες με σκοπό τον συντονισμό της παραγωγής και των τιμών της αγοράς. οργανωμένο εμπόριο / organised trade όρος που περιλαμβάνει όλους τους τύπους δικτυωμένων οργανισμών (αλυσίδες καταστημάτων, αντιπροσωπείες, δικαιοχρησίες, συνεταιρισμοί κλπ.). παγκόσμια τράπεζα / world bank η κεντρική τράπεζα, που ελέγχεται από τον οηε, που δανείζει χρήματα στα κράτη-μέλη. παλέτα / pallet γενικά από ξύλο, η παλέτα επιτρέπει τον ευκολότερο χειρισμό των εμπορευμάτων. οι τυπικές διαστάσεις είναι : 100 mm x 1200 mm (iso) and 800 mm x 1200 mm (cen). παρακράτηση τίτλου (ρήτρα) / retention of title (clause) ο όρος παρακράτηση τίτλου (κυριότητας) σημαίνει ότι έως ότου τα αγαθά πληρωθούν, παραμένουν στην ιδιοκτησία του πωλητή. παραλήπτης / consignee ένα πρόσωπο ή ένας οργανισμός προς τον οποίο υπάρχει η πρόθεση να παραλάβει αποστελλόμενα αγαθά. παραχάραξη / counterfeiting η παραχάραξη εμπεριέχει την αναπαραγωγή ενός προϊόντος ή την αντιγραφή μίας (επιτυχημένης) εφεύρεσης. πιστοποιητικό απωλείας / certificate of loss είναι ένα μέσο με το οποίο ο εκτιμητής της ζημίας καθορίζει τη φύση και το μέγεθος των ζημιών και των απωλειών, σε γραπτή αναφορά. πιστοποιητικό διαμετακόμισης / transit certificate επιβεβαίωση πληρωμής διοδίων που αποδεικνύει τις διαδρομές ενός φορτηγού στον αυτοκινητόδρομο και επιτρέπει στιε μεταφορικές εταιρείες να επωφεληθούν από ένα πιο ευνοϊκό αξονικό φορολογικό σύστημα. πιστοποιητικό προέλευσης / certificate of origin αυτό το πιστοποιητικό αποδεικνύει την προέλευση των εμπορευμάτων. συνήθως σφραγίζεται από τα εμπορικά επιμελητήρια. το πιστοποιητικό προέλευσης συχνά απαιτείται για εξαγωγικούς ή εισαγωγικούς σκοπούς, καθώς αγαθά συγκεκριμένης προέλευσης απολαμβάνουν πλεονεκτήματα συστήματος προνομίων. το πιστοποιητικό προέλευσης είναι συχνά απαραίτητο μέσα στο πλαίσιο της ενέγγυας πίστωσης. πιστοποιητικό υγείας (αγροφυτικό) / health certificate (phytosanitary inspection certificate) αυτό το πιστοποιητικό εκδίδεται από ένα επίσημο τμήμα του υπουργείου γεωργίας (ή αντίστοιχης αρχής) και δηλώνει ότι τα φυτά και φυτικά προϊόντα είναι ελεύθερα παρασίτων και τοξικών ουσιών. πιστωτική επιστολή / letter of credit μία επιστολή από μία τράπεζα σε μία άλλη, με την οποία ένα τρίτο μέρος, συνήθως εταιρεία, δύναται να αποκτήσει χρήματα. πλέον ευνοούμενο κράτος / mfn ο όρος πλέον ευνοούμενο κράτος αποτελεί τμήμα της πρώτης αρχής του παγκοσμίου οργανισμού εμπορίου και είναι ένας "μη διακρίσεως". αυτός ο όρος στοχεύει στον τερματισμό παροχής πλεονεκτημάτων προς μία χώρα σε σύγκριση με τις άλλες. ο όρος προφανώς ισχύει για τους υπογράφοντες τη συνθήκη. πληρωμή αναθέσει παραγγελίας / cwo (cash with order) πληρωμή έναντι φορτωτικών εγγράφων / cad (cash against documents) τα έγγραφα διαμετακόμισης παραδίδονται σε μία τράπεζα με οδηγίες να παραδοθούν στον εισαγωγές μόνο έναντι πληρωμής. ποε / wto ο παγκόσμιος οργανισμός εμπορίου (world trade organization) δημιουργήθηκε το 1947 υπό την παλαιά ονομασία του "gatt" (general agreement on tariffs and trade - γενική συμφωνία δασμών και εμπορίου). ο κύριος σκοπός του είναι η προώθηση του διεθνούς εμπορίου και ο τερματισμός του προστατευτισμού. ο ποε περιλαμβάνει πάνω από 100 χώρες που συνυπέγραψαν. οι τωρινές επιδιώξεις του ποε είναι η απομάκρυνση των δασμολογικών εμποδίων και η εγκαθίδρυση κοινών ρυθμίσεων ώστε να επέλθει πλήρης εμπορική απελευθέρωση. ποιότητα / quality σύνολο ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών προϊόντος ή υπηρεσίας τα οποία του αποδίδουν τη δυνατότητα να ικανοποιήσει εκφρασμένες και σιωπηρές ανάγκες. ποιοτική έρευνα αγοράς / qualitative market research η εξέταση της συμπεριφοράς των ανθρώπων ως προς τι, που και πόσο αγοράζουν. πολιτική ανοικτών θυρών / open door policy on board σύστημα εισαγωγής αγαθών με ελάχιστους ή καθόλου περιορισμούς ή δασμούς εισαγωγής. πολιτικός κίνδυνος / political risk είναι ο κίνδυνος μη-πληρωμής λόγω ευθύνης του κράτους. αυτός ο κίνδυνος μπορεί να καλυφθεί μέσω ασφάλισης πιστώσεων. ποσόστωση / quota ποσοτικός περιορισμός στην εισαγωγή ή εξαγωγή ενός προϊόντος είτε ως γενικός κανόνας ή, συχνότερα, στη βάση της χώρας προελεύσεως ή προορισμού του. ποσοτική έρευνα αγοράς / quantitative market research μία μελέτη της ζήτησης για συγκεκριμένα προϊόντα βρίσκοντας τον αριθμό των πιθανών πελατών. πράκτορας μεταφορών / forwarding agent (forwarder) ο πράκτορας μεταφορών είναι αυτός που οργανώνει τη μεταφορά των αγαθών από την αναχώρηση έως την άφιξη στον προορισμό. πρακτόρευση (αντιπροσώπευση) πωλήσεων / dealership μορφή συνεργασίας βασισμένη σε συμβόλαιο δικαιοχρησίας μίας μάρκας. το συμβόλαιο δικαιοχρησίας ουσιαστικά εμπεριέχει την ενοικίαση μίας εμπορικής επωνυμίας και την εγγύηση προς τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο (πράκτορα) αποκλειστικότητας σε μία περιοχή. πρατήριο λιανικής / outlet κατάστημα που πωλεί αγαθά για λογαριασμό μίας εταιρείας. προέλευση / origin τα αγαθά θεωρείται ότι προέρχονται από μία χώρα εάν αποκτούνται καθ'ολοκληρίαν σε αυτή τη χώρα ή έχουν υποστεί τελική κατεργασία εκεί ή εκεί τους προστέθηκε σημαντική προστιθέμενη αξία. αυτό οικονομικά δικαιολογείται, σε μία επιχείρηση εξοπλισμένη γι'αυτό το σκοπό, έτσι ώστε η επεξεργασία δημιουργεί ένα νέο προϊόν ή αποτελεί ένα σημαντικό στάδιο της όλης παραγωγικής διαδικασίας γι'αυτό το προϊόν. σε θέματα προέλευσης, η εε αποτελεί συνήθως μία ενιαία χώρα. προθεσμιακή τιμή συναλλάγματος / forward exchange rate τεχνική για διασφάλιση έναντι συναλλαγματικού κινδύνου, η οποία επιτρέπει στην τράπεζα να εγγυηθεί στον πελάτη της το επιτόκιο στο οποίο θα του πουλήσει ξένο συνάλλαγμα (αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης) ή θα το αγοράσει απ'αυτόν (πώληση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης), σε μελλοντική ημερομηνία. προϊόντα ευρείας κατανάλωσης / fast moving consumer goods (fmcg) φθηνά είδη καθημερινής χρήσης που αγοράζονται και χρησιμοποιούνται γρήγορα. προκαταβολή στο νόμισμα εισαγωγής / advance in import currency τραπεζική χρηματοδότηση ταμειακής ροής για εισαγωγείς, που τους επιτρέπει να πληρώσουν τους αλλοδαπούς πωλητές σε μετρητά. εάν η προκαταβολή σε ξένο νόμισμα παρέχεται στο νόμισμα τιμολόγησης της συμβάσεως, λειτουργεί επίσης και ως μέσο κάλυψης συναλλαγματικού κινδύνου. προκαταβολή στο νόμισμα εξαγωγής / advance in export currency τραπεζική χρηματοδότηση ταμειακής ροής για εξαγωγείς που παρέχουν στους αλλοδαπούς αγοραστές περίοδο πληρωμής. εάν η προκαταβολή σε ξένο νόμισμα παρέχεται στο νόμισμα τιμολόγησης της συμβάσεως, λειτουργεί επίσης και ως μέσο κάλυψης συναλλαγματικού κινδύνου προστασία μειοψηφίας / minority protection κανονισμοί που προστατεύουν τους μετόχους της μειοψηφίας. προσωρινή διασάφηση / bill of sight προτιμολόγιο / pro forma invoice το προτιμολόγιο μοιάζει με εμπορικό συμβόλαιο σε μικρογραφία και ταιριάζει απόλυτα στις εμπορικές συναλλαγές που αφορούν συνήθη προϊόντα. πώληση με πίστωση / credit sale μία ρύθμιση όπου ο αγοραστής παίρνει αγαθά για τα οποία θα πληρώσει σε μία συμφωνημένη ημερομηνία στο μέλλον. πώληση μέσω ταχυδρομικής παραγγελίας / mail-order (mo) sale η πώληση μέσω ταχυδρομικής παραγγελίας είναι ένας τύπος διανομής, όπου δεν υπάρχει φυσική επαφή μεταξύ πωλητή και αγοραστή. τα προϊόντα πωλούνται μέσω εντύπων, ηλεκτρονικών (ή παρομοίων) καταλόγων και αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου. ρήτρα διαφυγής / escape clause μία συνθήκη σε ένα συμβόλαιο που ελευθερώνει τα μέρη από την εκπλήρωση των όρων του συμβολαίου υπό κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. ρυμουλκούμενο / trailer οποιοδήποτε όχημα χωρίς κινητήρα, που προορίζεται να συνδεθεί σε μηχανοκίνητο όχημα, εκτός από βαγόνια. σένγκεν (συμφωνία και συνθήκη) / schengen (agreement and convention) η συμφωνία του σένγκεν υπογράφηκε μεταξύ των γερμανία, βέλγίο, γαλλία, λουξεμβούργο και ολλανδία την 14η ιουνίου 1985 στο σένγκεν, στοχεύοντας στην προοδευτική αφαίρεση των συνοριακών ελέγχων στα κοινά σύνορά τους και επιτρέποντας την ελεύθερη διακίνηση όλων των ατόμων εθνικότητας των υπογεγραμμένων κρατών, από άλλα κράτη της κοινότητας ή από τρίτες χώρες. η συνθήκη του σένγκεν υπογράφηκε την 19η ιουνίου 1990 απ'αυτές τις πέντε χώρες. καθορίζει τις συνθήκες για αίτηση και τις εγγυήσεις για ελεύθερη διακίνηση. απαιτεί την τροποποίηση των εγχωρίων νόμων και υπόκειται σε κοινοβουλευτική επικύρωση. η ιταλία (1990), ισπανία (1991), πορτογαλία (1991), ελλάδα (1992), aυστρία (1995), σουηδία, φινλανδία και δανία (1996) προστέθηκαν στον κατάλογο των υπογραφόντων. η ισλανδία και η νορβηγία είναι επίσης μέλη αυτής της συνθήκης. σημείο πώλησης / pos (point of sale) σταθμός μεταφοράς εμπορευμάτων / multimodal terminals εγκατάσταση για την ανταλλαγή μονάδων συνδυασμένης μεταφοράς από έναν τρόπο μεταφοράς σε άλλον, όπου μπορούν να εκτελεσθούν και άλλες σχετικές με τις συνδυασμένες μεταφορές τεχνικές και εμπορικές λειτουργίες. στατιστική αξία / statistical value η στατιστική αξία ανταποκρίνεται στο συμπληρούμενο στοιχείο αρ. 46 του ενιαίου διοικητικού εγγράφου. αυτή η αξία αναφέρεται στην αξία των αγαθών συμπεριλαμβανομένου κόστους μεταφοράς και ασφάλισης, έως τα σύνορα της χώρας. στην αποθήκη / at warehouse λέγεται για την τιμή των εμπορευμάτων που περιλαμβάνει παράδοση και φόρτωση. συγκεντρωτικός λογαριασμός / centralised account τρεχούμενος λογαριασμός που ανοίγεται στα βιβλία τράπεζας του εξωτερικού και όπου όλοι οι διακανονισμοί, μεταφορές ή επιταγές συγκεντρώνονται στη χώρα όπου βρίσκεται η τράπεζα του εξωτερικού. σύμβαση πώλησης / sale contract νομική επισημοποίηση μίας συναλλαγής που διεκπεραιώνεται μεταξύ δύο πλευρών : πωλητή-εξαγωγέα και αγοραστή-εισαγωγέα. καθορίζει το σκοπό, συνθήκες, αποζημίωση και επιλογή διαιτησίας για μία εμπορική συναλλαγή. συναλλαγματική / bill of exchange, (b/e) υπογεγραμμένο έγγραφο, όπως η επιταγή, που δίδει εντολή σε πρόσωπο ή οργανισμό, όπως μία τράπεζα, να πληρώσει ένα συγκεκριμένο ποσό σε ζήτηση ή σε καθορισμένη ημερομηνία σε καθοριζόμενο πρόσωπο. συνδυασμένη μεταφορά (ξηράς) / piggyback συνδυασμός σιδηροδρομικής και οδικής μεταφοράς συνδυασμένη μεταφορά / combined transport μεταφορά με τη χρήση πολλών μέσων, όπου το κύριο σκέλος είναι μέσω σιδηροδρόμου, πλόϊμων υδάτων, ή θαλάσσης, και όπου τα αρχικά και/ή τα τελικά σκέλη του ταξιδιού λαμβάνουν χώρα οδικώς μέσω της αυντομοτέρας δυνατόν απόστασης. συνδυασμένη μεταφορά / intermodal transport μεταφορά αγαθών με τη χρήση διαφόρων τρόπων μεταφοράς, αλλά με τα ίδια εμπορευματοκιβώτια και σε ενιαίο φορτίο. το μεταφορικό μέσο μπορεί να είναι οδικό ή μονάδα συνδυασμένης μεταφοράς. συνδυασμένη μεταφορά / multimodal transport μεταφορά αγαθών μέσω τουλάχιστον δύο διαφορετικών τρόπων μεταφοράς. συνιστωμένη τιμή κατασκευαστή / mrp (manufacturer's recommended price). συσκευασία / packaging υλικό που χρησιμοποιείται για περιτύλιξη, συσκευασία και προστασία προϊόντων. σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων / gsp (generalized system of preferences) το σγπ αποτελεί τις σχετικές με διατιμήσεις προτιμήσεις για τις αναπτυσσόμενες χώρες. αυτές οι διατιμήσεις μεταφράζονται σε εξαιρέσεις ή μειώσεις στους τελωνειακούς δασμούς. σφράγιση / seal το να κλεισθεί κάτι με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να ανοιχθεί μόνο με σχίσιμο ή σπάσιμο (της συσκευασίας / σφραγίδας). σωματείο / trade union οργανισμός εργαζομένων στην ίδια βιομηχανία, ή που εκτελούν παρόμοιες εργασίες, το οποίο εκπροσωπεί τα μέλη του στις συζητήσεις με τη διοίκηση. ταχυδρομείο αεροπορικώς / a.m. αποστολή ταχυδρομείου μέσω αεροπορικών γραμμών. ταχυδρομική θυρίδα / po box (post office box) τέλη αεροδρομίου/λιμένος / thc τέλη που ανταποκρίνονται στις υπηρεσίες εξυπηρέτησης που παρέχονται κατά τις λειτουργίες φόρτωσης/εκφόρτωσης σε λιμάνια και αεροδρόμια. τελωνειακή εγγύηση / customs bond τελωνειακό ή έμμεσο έγγραφο στο οποίο ένας εγγυητής αναλαμβάνει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις προς τους συγκεκριμένους κανόνες που ισχύουν για τα αγαθά. τελωνειακή κατάταξη / customs classification η τελωνειακή κατάταξη λέγεται επίσης και hs-κώδικας. η κατάταξη είναι μία 12-ψήφια κωδικοποίηση που καθορίζει το ποσοστό τελωνειακών τελών που ισχύουν για τον τύπο προϊόντος. τελωνείο / customs house μέρος στο οποίο λαμβάνουν χώρα όλες ή μερικές από τις τυπικές διαδικασίες των τελωνείων (υποβολή τελωνειακών δηλώσεων κλπ.). τελωνείο προορισμού / destination customs house τελωνείο όπου παρουσιάζονται τα εμπορεύματα μετά από τη μεταφορά. τιμάριθμος παραγωγού / producer price index (ppi) σύνολο αριθμών που δείχνουν την κίνηση των τιμών των αγαθών και υπηρεσιών που αποκτώνται και κατασκευάζονται από τη βιομηχανία σε μία περίοδο χρόνου. τιμή καταλόγου / list price η συνιστώμενη από τον κατασκευαστή τιμή λιανικής ενός αντικειμένου. τιμή μετρητοίς / cash price η τιμή που θα αποδεχθεί ο πωλητής εάν η πληρωμή γίνει άμεσα. τιμή στόχος / target price η τιμή που τίθεται από την εοκ, στο πλαίσιο της καπ, ως ένα λογικό μέσο ποσό χρημάτων που θα λάβουν οι αγρότες για τα προϊόντα τους. τιμολόγηση / pricing ένα σχέδιο ή δήλωση τιμών που τίθεται από μία εταιρεία για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. τιμολόγιο / invoice ένας παραληφθείς κατάλογος αγαθών ή υπηρεσιών που αναφέρει το ποσό πληρωμής για αυτά. τοποθέτηση / positioning χαρακτηριστικά ενός προϊόντος όπως εκφράζονται στο πεδίο ανταγωνισμού του, καθορίζοντας τον εαυτό του μέσω της εγγύτητας ή αποστάσεώς του από τα ανταγωνιστικά προϊόντα ή/και τις προσδοκίες των καταναλωτών. τράπεζα αποδοχής / acceptance bank η τράπεζα που υπόσχεται την πληρωμή συναλλαγματικής με αντάλλαγμα προμήθεια. τραπεζική συναλλαγματική / bank acceptance (b)a μία συναλλαγματική αποδεκτή από τράπεζα έναντι αμοιβής. τροχιογραμμή μεταφοράς / loading track τροχιογραμμή στην οποία εκτελείται η φόρτωση, εκφόρτωση και μεταφόρτωση μονάδων συνδυασμένης μεταφοράς. η μεταφόρτωση μπορεί να είναι από βαγόνι σε βαγόνι ή από βαγόνι σε οδικό όχημα και αντιστρόφως. τυποποιημένη βιομηχανική κατάταξη (sic) / standard industrial classification (sic) κατάλογος στον οποίο οι βιομηχανίες και υπηρεσίες κωδικοποιούνται αριθμητικά για σκοπούς αναφοράς και έρευνας. υγ / ps (postscript) υστερόγραφο. υποκείμενα (δασμού) εμπορεύματα / bonded goods υποστήριξη μετά την πώληση / after-sale service η στήριξη προς ένα προϊόν που παρέχεται από τον προμηθευτή μετά την πώληση. φαγητό ευκολίας / convenience food φαγητό ιδιαίτερα παρασκευασμένο και συσκευασμένο έτσι ώστε να μαγειρεύεται εύκολα και γρήγορα. φορτωτική (καθαρή / μη καθαρή) / bill of lading (clean / dirty) η φορτωτική είναι μία σύμβαση θαλασσίου μεταφοράς. φορτωτική θαλάσσιας μεταφοράς / ocean bill of lading σύμβαση μεταφοράς εμπορευμάτων διά θαλάσσης. φπα / vat γενικός έμμεσος φόρος σε έξοδα που περιλαμβάνονται στις τιμές, εφαρμοζόμενος σε διαφορετικά ποσοστά σε όλες τις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών εκτός των περιπτώσεων όπου παρέχονται νόμιμες εξαιρέσεις. φυσικές καταστροφές / act of god ένα απρόσμενο γεγονός όπως καταιγίδα, πλημμύρα, σεισμός κλπ., αναφερόμενα σε ασφαλιστικά συμβόλαια ως αιτία ζημίας ή απωλείας. χονδρέμπορος / wholesaler οργανισμός (ή άτομο) που αγοράζει μεγάλες ποσότητες αγαθών από κατασκευαστές και τα πωλεί στους λιανοπωλητές που πωλούν απ'ευθείας στο κοινό. ο χονδρέμπορος αγοράζει με σκοπό να μεταπωλήσει σε εμπόρους, λιανοπωλητές ή εταιρείες. χρεωστικό σημείωμα / debit note έγγραφο που πληροφορεί τον πελάτη για χρήματα που χρωστούνται προς εταιρεία για παροχή αγαθών ή υπηρεσιών. χρηματοδότηση κατάπτωσης / forfeit financing η χρηματοδότηση κατάπτωσης είναι μία, βασισμένη στην έννοια της προεξόφλησης, χρηματοδοτική τεχνική που στηρίζεται σε προεξόφληση ανάληψης κινδύνου (έναντι του εξαγωγέα) βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων, που αποδεικνύεται από εμπορικά έγγραφα οπισθογραφημένα ή εγγυημένα από μία τράπεζα αποδεκτή στον τραπεζίτη της χρηματοδότησης της κατάπτωσης. χώρες κεντρικής και ανατολικής ευρώπης / central and east european countries ακρωνύμιο που χρησιμοποιείται κυρίως στο πλαίσιο κοινοτικών συμφωνιών ή προγραμμάτων που αναφέρονται στα κάτωθι 10 κράτη : βουλγαρία, εσθονία, ουγγαρία, λεττονία, λιθουανία, πολωνία, ρουμανία, τσεχία, σλοβενία και σλοβακία. ώρα ανατολικής ακτής / eastern standard time (est) η ώρα που χρησιμοποιείται στις ανατολικές πολιτείες των ηπα και τον ανατολικό καναδά. ώρες εργασίας / working hours οι ώρες που είναι ανοικτά καταστήματα και γραφεία. acp / acp οι χώρες του acp (aφρική, καραϊβική, ειρηνικός) υπέγραψαν μία συμφωνία σύνδεσης με την ευρωπαϊκή κοινότητα στις 15 δεκεμβρίου 1989 στο lomι. το acp αποτελείται από 69 χώρες. κατά τη συμφωνία, συγκεκριμένα είδη προϊόντων εξαιρούνται από τελωνειακούς δασμούς και χαίρουν προνομιακής διατίμησης. american selling price (asp) χρέωση που επιβάλλεται από τα τελωνεία των ηπα σε εισαγόμενα προϊόντα ώστε να εξισωθεί η τιμή του με παρόμοια που παράγονται στις ηπα. ansi /ansi το αμερικανικό ίδρυμα εθνικών προτύπων είναι το σώμα τυποποίησης των ηπα. εκδίδει τα πρότυπα των ηπα και πληροφορεί τις εταιρείες σχετικά με τα ισχύοντα στις ηπα πρότυπα. asap / asap το συντομότερο δυνατόν ata καρνέ / ata carnet το καρνέ ατα είναι ένα διεθνές τελωνειακό έγγραφο που καθιερώθηκε το 1961 με τη συνθήκη των βρυξελλών. η συνθήκη επιτρέπει σε έναν εξαγωγέα να μεταφέρει τα εμπορεύματά του με προσωρινή παραμονή μέσω διαφόρων διαδοχικών κρατών χωρίς να πρέπει να κάνει τελωνειακή δήλωση σε κάθε διέλευση χώρας. atr / atr το atr είναι ένα πιστοποιητικό για τη διακίνηση εμπορευμάτων στο πλαίσιο των σχέσεων εοκ/τουρκίας. αυτό το έγγραφο επιτρέπει στους εξαγωγείς να επωφεληθούν από την ελεύθερη διακίνηση ή τα προνομιακά συστήματα. το έγγραφο ατr πρέπει να σφραγίζεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής. baf-caf / baf-caf οι baf και caf είναι δύο είδη ρυθμίσεων που είτε αυξάνουν ή μειώνουν το βασικό κόστος φορτίου. ο baf (παράγων ρύθμισης δεξαμενής) είναι μία διόρθωση που εξαρτάται από τις τάσεις τιμών των καυσίμων. ο caf (παράγων ρύθμισης νομίσματος ) είναι μία διόρθωση που εξαρτάται από τις τάσεις ισοτιμιών του νομίσματος στο οποίο έχει τεθεί η διατίμηση. baltic exchange (the) / baltic exchange (the) ένα διεθνές χρηματιστήριο ναυτιλιακών και αεροπορικών ναυλώσεων, στο λονδίνο. cairns / cairns ομάδα 14 εξαγωγικών χωρών που τελούν ελεύθερο εμπόριο σε αγροτικά προϊόντα. εγκαθιδρύθηκε το 1987 στο cairns της αυστραλίας, με σκοπό να εκφράσει τα κοινά συμφέροντα και προβληματισμούς των μελών του όσον αφορά τις διεθνείς διαπραγματεύσεις στη γεωργία. η ομάδα αποτελείται από τις αργεντινή, αυστραλία, βραζιλία, καναδά, χιλή, κολομβία, φίτζι, ινδονησία, μαλαισία, νέα ζηλανδία, φιλιππίνες, ταϊλάνδη και ουρουγουάη. ce / ec αυτό το ακρωνύμιο αντιπροσωπεύει το εμπορικό σήμα της ευρωπαϊκής ένωσης. το εμπορικό σήμα ce ή ec αποδεικνύει ότι το προϊόν πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις καθώς και υγείας, ασφαλείας. το εμπορικό σήμα ce ή ec ισχύει μόνο εντός του πλαισίου της ε.ε. cim / cim διεθνής συνθήκη για τη μεταφορά αγαθών. container / container μέσα θαλασσίας ή συνδυασμένης μεταφοράς για τις φάσεις που προηγούνται ή έπονται μεταφορά μέσω θαλάσσης. din / din το γερμανικό ίδρυμα τυποποίησης (din) είναι το γερμανικό σώμα προτύπων. dumping / dumping πώληση αγαθών σε αγορά ξένης χώρας σε πολύ χαμηλές τιμές. dv1 / dv1 το dv1 είναι ένα τελωνειακό έγγραφο που καθορίζει την εκτίμηση του τελωνείου. χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις εισαγωγής αγαθών από μη-κοινοτικές χώρες. ecs / ecs ευρωπαϊκό σύστημα συμψηφισμού. eib / ειβ η ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων είναι ο οικονομικός θεσμός της ευρωπαϊκής κοινότητας. συγκεντρώνει τις αποταμιεύσεις από τις αγορές κεφαλαίου και τις κατευθύνει προς τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων. τα δάνεια που εγκρίνονται από την ειβ έχουν ως στόχο την ενίσχυση των πιο υποβαθμισμένων περιοχών. embargo / embargo κυβερνητική εντολή να σταματήσει το εμπόριο με κάποια άλλη χώρα. eonia / εονια το σταθμικό επιτόκιο μίας ημέρας (της ζώνης) του ευρώ αντικαθιστά το σταθμικό επιτόκιο μίας ημέρας . eonia είναι η αναφορά της καθημερινής ισοτιμίας του ευρώ, που υπολογίζεται από την εκτ στη βάση της επιτροπής των τραπεζών που συμμετέχουν στη διαμόρφωση του euribor. eur2 - eur1 / eur2 - eur1 αυτά τα έγγραφα είναι πιστοποιητικά κινήσεως, που είναι τα αντίστοιχα πιστοποιητικών προέλευσης χρησιμοποιούμενα σε προτιμησιακό εμπόριο μεταξύ της εε και συνδεδεμένων χωρών. το eur 2 χρησιμοποιείται για ταχυδρομική αποστολή μόνο και δε σφραγίζεται από τα τελωνεία, αντίθετα με το eur1. euribor / euribor το διατραπεζικό επιτόκιο αγοράς σε ευρώ είναι το επιτόκιο στο οποίο οι διατραπεζικές προθεσμιακές καταθέσεις σε ευρώ εντός της ευρωζώνης προσφέρονται από μία τράπεζα πρώτης τάξεως σε μία άλλη τράπεζα πρώτης τάξεως. έχει αντικαταστήσει τους εθνικούς δείκτες των κρατών της ευρωπαϊκής ενώσεως. factoring (δικαιοχρησία) / factoring συνδυάζει τα χαρακτηριστικά μίας τεχνικής αποπληρωμής οφειλής, μίας τεχνικής κάλυψης κινδύνων πληρωμής και ενός τρόπου χρηματοδοτήσεως οφειλών. ο παρέχων τη δικαιοχρησία διακανονίζει προκαταβολικά τα εισπρακτέα ποσά του πωλητή. αυτό δεν είναι έκπτωση αλλά πληρωμή με υποκατάσταση, με απόδειξη υποκατάστασης. fcr / fcr eίναι ένα έγγραφο εκδιδόμενο από πράκτορα μεταφορών, που πιστοποιεί ότι τα αγαθά παρελήφθησαν από τον πωλητή και κατ'αυτόν τον τρόπο υποδηλώνει ότι ο εξαγωγέας έχει θέσει τα αγαθά στη διάθεση του αγοραστή. feeder / feeder πλοίο που φέρνει φορτίο από μεσαίας χωρητικότητας λιμάνια (περιφερειακά) σε λιμάνια που εξυπηρετούν πλοία μεγάλης χωρητικότητας (κεντρικά). franchising / franchising η δικαιόχρηση είναι μία έννοια που πρώτα αναπτύχθηκε στις ηπα. ορίζει μία μορφή μακροπρόθεσμης με συμβόλαιο συνεργασίας μεταξύ δύο νομικά ανεξαρτήτων οντοτήτων (του δικαιοπαρόχου και του δικαιοδόχου) με βαρύτητα στην προώθηση προϊόντων, υπηρεσιών ή τεχνικών. ο δικαιοπάροχος υπόσχεται να βοηθήσει τον δικαιοδόχο στα τεχνικά, εμπορικά ή λογιστικά θέματα. σε ανταπόδωση, ο δικαιοδόχος πληρώνει αμοιβή εισόδου και δικαιώματα σε ετήσια βάση. είναι επίσης υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με ποιοτικά πρότυπα που τίθενται από το δικαιοπάροχο, καθώς και να συμμετέχει σε λειτουργίες προώθησης που οργανώνονται από το δικαιοπάροχο. για το δικαιοπάροχο, αυτός ο τύπος συμβολαίου είναι ένας καλός τρόπος εισόδου σε μία αγορά χωρίς να πρέπει να πληρώσει έξοδα ακινήτων. ο δικαιοδόχος, από την πλευρά του, μπορεί να εφαρμόσει μία εξειδικευμένη εμπορική προσέγγιση, χωρίς να πρέπει να πληρώσει για όλα τα έξοδα ανάπτυξης. franco / franco όρος συμβολαίου εξαγωγικών πωλήσεων που χρησιμοποιείται για να δείξει ότι τα εμπορεύματα θα παραληφθούν ελεύθερα μεταφορικών εξόδων, σε ένα μέρος καθοριζόμενο από τον αγοραστή. geomarketing / geomarketing σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών που χρησιμεύει στην αναγνώριση γεωγραφικών μικροζωνών, για την ανάπτυξη ή τη ρύθμιση επενδύσεων σ'αυτές τις περιοχές, βασισμένο στα χαρακτηριστικά των ατόμων που αποτελούν αυτή τη ζώνη. iata / ιατα διεθνής ένωση αερομεταφορών. iec / iec η διεθνής ηλεκτροτεχνική επιτροπή είναι το διεθνές σώμα προτύπων της τεχνικής βιομηχανίας. η ιεc θέτει τα διεθνή πρότυπα στους τομείς των ηλεκτρονικών και των τηλεπικοινωνιών. itu / ιτu μονάδα συνδυασμένης μεταφοράς. manifest / manifest έγγραφο θαλασσίας ή εναερίου μεταφοράς που καταγράφει όλα τα εμπορεύματα που φορτώθηκαν σε ένα λιμάνι (ή αεροδρόμιο) για να σταλούν σε άλλο λιμάνι (ή αεροδρόμιο). manifest / manifest κατάλογος όλου του φορτίου ή των επιβατών που μεταφέρονται από ένα πλοίο ή αεροσκάφος. marketing / marketing σύνολο τεχνικών για τον εντοπισμό των αναγκών του καταναλωτή/χρήστη και τη συνεχή προσαρμογή της παραγωγής και των τόπων πωλήσεων συμφώνως με αυτές. το marketing προσπαθεί να προσδιορίσει το προς πώληση προϊόν, την τιμή του, το κατάλληλο δίκτυο διανομής και την προώθηση που απαιτείται γι'αυτό. mercosur / mercosur ζώνη ελευθέρου εμπορίου με συμμετοχή της αργεντινής, βραζιλία, παραγουάης και ουρουγουάης. η χιλή και βολιβία είναι συνδεδεμένα μέλη. mfa / μfa η πολύ-ινική ρύθμιση είναι μία διεθνής συμφωνία στον τομέα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. η ρύθμιση είναι το επακόλουθο διαπραγματεύσεων σε ποσοστώσεις εισαγωγών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από αναπτυσσόμενες χώρες. η πολύ-ινική ρύθμιση συμπεριλαμβάνει 42 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της τουρκίας. nafta / nafta βορειοαμερικανική ζώνη ελευθέρων συναλλαγών. μία κοινή αγορά που αποτελείται από τις ηπα, καναδά και μεξικό. nic / nic πρόσφατα εκβιομηχανισθείσες χώρες (newly industrialised countries) : ομάδα χωρών, κυρίως της νοτιοανατολικής ασίας, που έχουν διέλθει μέσω περιόδου έντονης εκβιομηχάνισης κατά τις δεκαετίες του '70 και '80 και έχουν σήμερα επίπεδο διαβίωσης πολύ κοντά σε αυτό των ανεπτυγμένων χωρών (π.χ. νότια κορέα, σιγκαπούρη, μαλαισία κλπ.). οηιμ / office for harmonisation of the internal market γραφείο εναρμόνισης της εσωτερικής αγοράς. overpanamax / overpanamax πλοίο που μία από τις παραμέτρους του υπερβαίνει τα : 295 m (μήκος), 32.25 m (εξωτερικό πλάτος) or 13.25 m (μέγιστο βύθισμα). αυτά τα πλοία δε μπορούν να περάσουν από τη διώρυγα του παναμά. panamax / panamax πλοίο που οι παράμετροί του επιτρέπουν τη διέλευση από τη διώρυγα του παναμά : μέγιστο μήκος 295 m, μέγιστο πλάτος 32.25 m, μέγιστο βύθισμα 13.25 m. pct / pct συνθήκη συνεργασίας ευρεσιτεχνιών. roll-on-roll-off (ro-ro) / roll-on-roll-off (ro-ro) συχνά αναφερόμενη ως ro-ro (from roll-on-roll-off), αυτή η τεχνική βοηθά ένα όχημα να εισέλθει/εξέλθει χωρίς εξωτερική βοήθεια από ένα πλοίο, ή σε περίπτωση διαδρομής ξηρά, από ένα τραίνο. sdr / sdr τα ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα εισήχθησαν ως θεσμός από το δντ για να χρησιμεύσουν ως ένα διεθνές νομισματικό απόθεμα. τα ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συναλλαγές μεταξύ του δντ και εθνικών κυβερνήσεων. η αξία μονάδος ενός ειδικού τραβηκτικού δικαιώματος καθορίζεται βάσει ομάδος νομισμάτων (usd, yen, eur, gbp). το sdr είναι η μονάδα πληρωμής στις διεθνείς μεταφορές. t1 / τ1 το έγγραφο t1 αναφέρεται σε μία εξωτερική κοινοτική διαμετακόμιση. καταργήθηκε. t2 / τ2 το έγγραφο t2 αναφέρεται σε μία εσωτερική κοινοτική διαμετακόμιση. αντικαταστάθηκε από το sad (ενιαίο διοικητικό έγγραφο). t2l / τ2l το έγγραφο t2l αναφέρεται σε αγαθά κοινοτικής προέλευσης που δεν κινούνται μόνο μέσω μεταφορών εντός κοινοτικού χώρου. t2m / t2m το έγγραφο t2m πιστοποιεί την κοινοτική αναγνώριση αλιευτικών προϊόντων. το τ2μ βοηθά στην απόκτηση εξαίρεσης από τελωνειακούς δασμούς και ποσοτικούς περιορισμούς αλιευτικών προϊόντων που αλιεύονται εκτός των χωρικών υδάτων των κρατών-μελών, από πλοία εγγεγραμμένα στα κοινοτικά νηολόγια. το τ2μ είναι επίσης απαραίτητο στην περίπτωση που αλιευθέντα από σκάφος εγγεγραμμένο στην κοινότητα μεταφορτώνονται σε πλοίο μη εγγεγραμμένο στην κοινότητα. t5 / t5 το έγγραφο t5 είναι ένα έντυπο εντός του πλαισίου της καπ, που πιστοποιεί την εξαγωγή αγροτικών προϊόντων. taric / taric ενοποιημένο τελωνειακό δασμολόγιο της εοκ. η ταξινόμηση taric είναι μία 10-ψήφια κωδικοποίηση, που εξυπηρετεί στην ενσωμάτωση των κοινοτικών ρυθμιστικών μέτρων όπως οι προτιμησιακές διατιμήσεις, διατιμήσεις ποσόστωσης και δασμοί αντι-dumping. το ενιαίο τελωνειακό δασμολόγιο βασίζεται στο taric. teu / τεu η teu (μονάδα ισοδύναμη είκοσι ποδών) είναι μονάδα μέτρησης που ισοδυναμεί με εμπορευματοκιβώτιο μήκους 20 ποδών (6.10m). χρησιμοποιείται για να εκφράσει έναν αριθμό εμπορευματοκιβωτίων διαφορετικού μήκους, κυρίως όσον αφορά τη χωρητικότητα των πλοίων ή των σταθμών φορτοεκφόρτωσης. tir / tir διεθνής οδική μεταφορά : μία ευρωπαϊκή ρύθμιση για τη χρήση διεθνών εγγράφων με σκοπό την οδική μεταφορά εμπορευμάτων. τιr καρνέ / tir carnet βιβλιάριο με αποσπώμενα στελέχη που χρησιμοποιείται για διεθνείς οδικές μεταφορές. unctad / united nations conference on trade and development (unctad) οργανισμός που ιδρύθηκε από τον οηε για να βοηθήσει τις χώρες του τρίτου κόσμου στην εξαγωγή αγαθών. uru / uru οι ομοιόμορφοι κανόνες και συνήθειες είναι τα κείμενα που συντάχθηκαν από το διεθνές εμπορικό επιμελητήριο για τη σωστή χρήση των τραπεζικών τεχνικών στο διεθνές εμπόριο. κατέχουν νομική υπόσταση σε αυτό το πεδίο και γίνεται αναφορά σε αυτούς σε περίπτωση αντιδικίας. ο πιο γνωστός απ'αυτούς, ο uru 500, αναφέρεται σε ενέγγυα πίστωση και τέθηκε σε ισχύ από την 1η ιανουαρίου 1994. visegrad / visegrad ομάδα κεντροευρωπαϊκών κρατών που υπέγραψαν τελωνειακή συμφωνία το 1991 : τσεχία, σλοβακία, ουγγαρία και πολωνία. αυτή η έκφραση χρησιμοποιείται συχνά για θέματα που σχετίζονται με μεταφορές. αυτές οι χώρες έχουν θέση ανάλογη με τις χώρες της εζες στο πεδίο των κοινών μεταφορών. wipo / wipo παγκόσμια οργάνωση πνευματικής ιδιοκτησίας. επιχειρηματικη ορολογια ευρετηριο ορων συντετμημενες επιχειρηματικες λεξεις αγορα αδασμολογητων / duty-free purchase αγορα που δε συμπεριλαμβανει "φορο προστιθεμενης αξιας" (φπα), την οποια καθε κατοικος ξενης χωρας μπορει να κανει, υποκειμενος σε καποιες συνθηκες που αφορουν το προσωπο του/της, το ειδος των αγαθων και συμμορφουμενος/η με καποιες τυπικες διαδικασιες. αδεια αποστολης / dp (delivery permit) εγγραφο που εκδιδεται απο το τελωνειο και επιτρεπει στους εισαγωγεις να παραλαβουν τα εμπορευματα. αδεια αποστολης / dp (delivery permit) εγγραφο που εκδιδεται απο το τελωνειο και επιτρεπει στους εισαγωγεις να παραλαβουν τα εμπορευματα. αδεια εξαγωγης (εισαγωγης) / export licence (import licence) η αδεια ειναι ενα διοικητικο εγγραφο ελεγχου του εξωτερικου εμποριου, που εξουσιοδοτει την εισαγωγη η εξαγωγη συγκεκριμενων προϊοντων υποκειμενων στο καθεστως ποσοστωσεων. αεπ / gdp ακαθαριστο εγχωριο προιον (gross domestic product). αεροδρομιο τελωνειακων δυνατοτητων / customs airport αεροδρομιο που εχει τεθει σε λειτουργια απο την αρμοδια τεχνικη αρχη για δημοσια και διεθνη εναερια κυκλοφορια. το αεροδρομιο εχει ενα τελωνειο η εναν υποσταθμο ο οποιος λειτουργει ειτε σε μονιμη ειτε σε προσωρινη βαση. αεροπορικη φορτωτικη / airway bill μια αεροπορικη φορτωτικη ειναι μια συμβαση μεταφορας εκδιδομενη εις τριπλουν απο τον μεταφορεα για ενα αεροπορικο φορτιο. αεροπορικη φορτωτικη / awb (airway bill) η αεροπορικη φορτωτικη ειναι μια συμβαση μεταφορας που εκδιδεται εις τριπλουν απο τη μεταφορικη εταιρεια για ενα αεροπορικο φορτιο. αμεση εξαγωγη / direct export τροπος πωλησης αγαθων απευθειας σε πελατη εξωτερικου χωρις τη χρηση αντιπροσωπου. αναγνωριση οφειλης / iou (i οwe υou) αναλυση αρνητικων-θετικων σημειων / swot analysis swot ειναι συντομογραφια (στα αγγλικα) για δυναμεις, αδυναμιες, ευκαιριες, απειλες. ειναι ενας τροπος αναλυσης των πιθανοτητων (επιτυχιας) καποιου στην αγορα. αναπτυσσομενες χωρες / developing countries αυτη η εννοια συνδυαζει χωρες με μεσο επιπεδο διαβιωσης, που δεν ειναι ακομη στο ιδιο επιπεδο με τις βιομηχανικες χωρες (π.χ. ινδια, ουρουγουαη, ρουμανια κλπ.). αντικαταβολη / cash on delivery (cod) πληρωμη με την παραλαβη. αντικαταβολη / cod η αντικαταβολη ειναι ενα συστημα πληρωμης οπου ο φορεας συλλεγει το οφειλομενο ποσο και φροντιζει για τη μεταβιβαση στο δικαιουχο. το συστημα αυτο πρεπει να χρησιμοποιειται μονο οταν ο εξαγωγες ειναι βεβαιος οτι ο αγοραστης θα αποδεχθει τα εμπορευματα και εαν τα αποστελλομενα ειναι πακετα με χαμηλη τιμη μοναδας. αντιπροσωπευση / agency η εργασια που εκτελειται απο ενα προσωπο (αντιπροσωπο / πρακτορα), που εχει επιλεγει να ενεργει για λογαριασμο ενος αλλου (του εντολοδοτη). αντιπροσωπος (εταιρεια) / representative μια εταιρεια η οποια πωλει εμπορευματα για λογαριασμο αλλης εταιρειας. αντιπροσωπος (με αναληψη κινδυνου) / del credere agent προσωπο που πωλει αγαθα για λογαριασμο αλλου και συμφωνει να πληρωσει για αυτα εαν δεν το κανει ο αγοραστης. αντιπροσωπος (προσωπο) / representative στις ηπα, ενας αντιπροσωπος ειναι ενας εσωτερικος πρακτορας πωλησεων, δηλ. ειναι εργαζομενος της εταιρειας για την οποια ενεργει. γενικα του ανατιθεται μια συγκεκριμενη περιοχη πωλησεων και διατηρει συνεχη σχεση με τους συνεργατες της εταιρειας (για παραδειγμα χονδρεμπορους και λιανοπωλητες). αντιπροσωπος πωλησεων / sales representative ο αντιπροσωπος πωλησεων ειναι ενας πρακτορας που ειναι υπευθυνος, πληρους απασχολησεως, για την διαπραγματευση και πιθανον την ολοκληρωση συμβασεων για την πωληση, αποκτηση, ενοικιαση η προμηθεια ενος προϊοντος η υπηρεσιας, στο ονομα η για λογαριασμο παραγωγων, βιομηχανων, εμπορων η αλλων αντιπροσωπων πωλησεων. αντισταθμιστικα οφελη / offset για αντισταθμιση η αποζημιωση για κατι. ανωτερα βια / force majeure τυπικος ορος που βρισκεται σε συμβασεις μεταφορας και επιτρεπει στους συμμετεχοντες (και ιδιως τον μεταφορεα) να αποδυθει ολων των ευθυνων σε περιπτωση ζημιας η απωλειας των εμπορευματων για λογους περα απο τον ελεγχο του (π.χ. φυσικες καταστροφες η πολεμος). αξια τελωνειου / customs value η τελωνειακη αξια ειναι η αξια των αγαθων στα συνορα της κοινοτητας. αυτη η αξια χρησιμευει ως βαση για τον υπολογισμο των τελων εκτελωνισης. αξιογραφο / bill γραπτη χωρις ορους εντολη, με την οποια μια φυσικη η νομικη οντοτητα (ο αποδεκτης) δεσμευεται να πληρωσει συγκεκριμενο ποσο σε μια αλλη φυσικη η νομικη οντοτητα (τον εκδοτη) με την εμφανιση η κατοπιν καθορισμενης περιοδου. απαιτηση / claim δικαιωμα του προσωπου (πιστωτη) να απαιτησει κατι απο καποιον (πιστουχο), συνηθως ενα ποσο χρηματων. αποβαρο, βαρος κενο / tare, - not exist anymore - weight βαρος της itu (μοναδα συνδυασμενης μεταφορας) η του οχηματος ανευ φορτιου. αποδεσμευση για ελευθερη κυκλοφορια / release for free circulation τελωνειακος κανονισμος ο οποιος αποδιδει σε αγαθα τριτου μερους ιδιοτητα κοινοτικων αγαθων μετα την εφαρμογη μετρων μπορικης πολιτικης, την διεκπεραιωση αλλων τυπικοτητων για την εισαγωγη στην τελωνειακη δικαιοδοσια της ευρωπαϊκης κοινοτητας, καθως και τη συλλογη των νομιμων τελωνειακων δασμων. αποθηκες τελωνειου / bonded warehouses ειναι ζωνες υπο τελωνειακο ελεγχο στις οποιες επιτρεπεται η αποθηκευση εμπορευματων πριν τον εκτελωνισμο. αποθηκη / warehouse μεγαλο κτιριο οπου κρατουνται εμπορευματα. αποστολη / despatch - dispatch η αποστολη των εμπορευματων στον προορισμο. αρση / withdrawal επισημη πραξη, ιδιωτικη συμφωνια η αποφαση δικαστηριου που αποσυρει κατασχεση, ακυρωνει υποθηκη η ενσταση (τιτλου) και αποδιδοντας παλι την εξουσια πανω στα αγαθα η δικαιωματα που ειχε ανασταλει. ατμ / ατμ αυτοματη ταμειακη μηχανη, σημειο αναληψης μετρητων βαση / base βαση στην οποια επιβαλλεται ενας φορος. βραχυπροθεσμη υλοποιηση εισπρακτεων απο το εξωτερικο / short-term realisation of receivables from overseas ειναι μια βραχυπροθεσμη τεχνικη χρηματοδοτησης για εξαγωγεις που παρεχουν στους αγοραστες εξωτερικου συγκεκριμενο τροπο πληρωμης. η υλοποιηση του τιμολογιου μπορει να ειναι μεχρι το 100% της αξιας του. γενικη αβαρια / general average ζημιες αυτου του ειδους συμβαινουν στη θαλασσα η σε υδατινες οδους μεταφορας στο εσωτερικο. προκαλουνται απο γεγονος το οποιο θα μπορουσε να θεσει σε κινδυνο το πλοιο και το φορτιο του εαν ο καπετανιος δεν επαιρνε πρωτοβουλια προς οφελος του κοινου συμφεροντος (π.χ. τμημα του φορτιου θυσιαζεται για να αποφευχθει ναυαγιο). σε τετοια υποθεση, τα εκτακτα εξοδα που προκαλουνται και η αξια των θυσιαζομενων εμπορευματων θα πληρωθει απο ολους αυτους που ωφελουνται απο την πραξη. γενικοι οροι πωλησης / general terms of sale οι γενικοι οροι πωλησης βοηθουν στη νομικη αναγνωριση των συνθηκων πωλησεως. δειγμα / sample ενα μονο δειγμα η τμημα ολοκληρου προϊοντος το οποιο μπορει να δειξει πως ειναι το υπολοιπο. δειγματοληψια / sampling διανομη προσφορων προωθησης σε μορφη χαρτινου δειγματος η δειγματος προϊοντος, σε συγκεκριμενη χρονικη στιγμη, σε συγκεκριμενο τοπο η γεωγραφικη περιοχη με σκοπο τη δημιουργια απ'ευθειας επαφης με συγκεκριμενη ομαδα-στοχο καταναλωτων. δεικτης τιμων καταναλωτη / consumer price index (cpi) ενα συνολο αριθμων που δειχνει την κινητικοτητα των τιμων των καθημερινων αγαθων που αγοραζονται απο το κοινο σε μια περιοδο χρονου. δελτιο αποστολης / delivery note εγγραφο που αποστελλεται στον πελατη μαζι με τα εμπορευματα, το οποιο δινει περιγραφη τους. ο πελατης υπογραφει το δελτιο παραλαβης που δηλωνει οτι εχει λαβει τα εμπορευματα. δελτιο παραγγελιας / order form εντυπο προς συμπληρωση για χρηση απο πελατη που ζητα εμπορευματα η υπηρεσιες. δελτιο συσκευασιας / packing list το δελτιο συσκευασιας ειναι ενα εγγραφο που αναφερει με λεπτομερεια καθε αντικειμενο που περιεχεται σε συγκεκριμενη συσκευασια η φορτιο. το δελτιο συσκευασιας ειναι απαραιτητο να περιλαμβανεται στα συνοδευτικα εγγραφα. δευτερογενης ερευνα / desk research μορφη ερευνας αγορας, η οποια χρησιμοποιει υπαρχουσες πληροφοριες. δηλων / declarant φυσικο η νομικο προσωπο που πραγματοποιει μια τελωνειακη δηλωση: - στο ονομα του και για λογαριασμο του (δηλων για λογαριασμο του), - στο ονομα του και για λογαριασμο οικονομικου πρακτορα, εισαγωγεα η/και εξαγωγεα (δηλων εμμεσης αντιπροσωπευσης), - (στο ονομα και για λογαριασμο οικονομικου πρακτορα, εισαγωγεα η/και εξαγωγεα (δηλων αμεσης αντιπροσωπευσης). δηλωση ανταλλαγης εμπορευματων / exchange of goods declaration μηνιαια δηλωση που χρησιμοποιειται εντος του πλαισιου των ενδοκοινοτικων εμπορικων σχεσεων (αποκτηση / παραλαβη), την οποια αυτος που απεκτησε η απεστειλε κοινοτικα αγαθα ειναι υποχρεωμενος να κανει. η ανταλλαγη δηλωσεων αγαθων καθιστα δυνατη την εισπραξη του φπα και τη δημιουργια των εθνικων στατιστικων εξωτερικου εμποριου. διαδικασιες εκτελωνισμου / customs procedures προορισμος που δινεται για τελωνειακους σκοπους, σε εμπορευματα μεσω υποβολης δηλωτικου τελωνειου και καθοριζει την κατασταση του οσον αφορα τους κανονισμους. διακριτικα σημεια / markings τα διακριτικα σημεια εξυπηρετουν στην περιγραφη της φυσης των εμπορευματων μεσω διαφορων συμβολων που δινουν την ταυτοτητα του τυπου των εμπορευματων (τοξικα προϊοντα : δηλητηριο, επικινδυνα προϊοντα ευφλεκτο αλκοολ, κλπ.). διαμετακομιση / transit τελωνειακη ρυθμιση που επιτρεπει, υπο ορισμενες προϋποθεσεις, τη διακινηση αγαθων με την αναστολη δασμων, φορων και αλλων οικονομικων, φορολογικων η τελωνειακων μετρων. διανομεας / distributor προσωπο η οργανισμος που προμηθευει αγαθα για παραγωγους, κατασκευαστες, καταστηματα κλπ. διαρκεια ζωης / shelf life η διαρκεια χρονου που τα εμπορευματα, ιδιως τροφιμα, μπορουν να μεινουν για πωληση παραμενοντας καταλληλα προς χρηση. διατιμηση / tariff ποσο χρηματων που πρεπει να πληρωθει οταν συγκεκριμενα αγαθα εισαγονται σε μια χωρα. διαφωνια / dispute οποιαδηποτε διαφωνια που ειναι πιθανον να καταληξει στο δικαστηριο. οποιαδηποτε αμφισβητηση εντος των αρμοδιοτητων του δικαστηριου διαχειριση εκμισθωσης / lease management συμβαση με την οποια ο ιδιοκτητης η η διοικηση μιας εταιρεια δινει μερικα η πληρη δικαιωματα σε ενα ατομο να λειτουργησει την εταιρεια για λογαριασμο του και με δικο του επιχειρηματικο κινδυνο, με ανταλλαγμα την πληρωμη ενοικιου η μεριδιου απο τα κερδη. διεθνεις εμπορικοι οροι / incoterms (international commercial terms) διεθνεις ορισμοι για μια κοινη κατανοηση των αρθρων του διεθνους εμποριου. καθορισθηκαν απο το διεθνες εμπορικο επιμελητηριο, που τους εξεδωσε πρωτη φορα το 1936. τελευταια ενημερωση εγινε την 1η ιανουαριου 2000. διεθνες εμπορικο επιμελητηριο / icc το διεθνες εμπορικο επιμελητηριο συμβουλευει εταιρειες οσον αφορα την διεθνη εμπορικη πολιτικη τους. επιπροσθετως, υπερασπιζεται τα συμφεροντα των επιχειρησεων στο διεθνες εμποριο. διεθνης συμβαση σιδηροδρομικων μεταφορων / cotif συμβαση που αφορα διεθνεις μεταφορες μεσω σιδηροδρομου δικαιοχρηστικο εμποριο / franchised trade το δικαιοχρηστικο εμποριο περιλαμβανει τη δημιουργια ομαδων εμπορων ουτως ωστε να αυξησουν την ατομικη αγοραστικη τους δυνατοτητα και να ενισχυσει τη θεση τους μεταξυ των χονδρεμπορων και των καταναλωτικων συνδεσμων. υπαρχουν τρεις κυριες μορφες δικαιοχρηστικου εμποριου : ομαδων λιανοπωλητων, αλυσιδων προαιρετικης λιανικης αγορας και δικαιοχρηστικων εταιρειων. δικτυο διανομης / distribution network συνολο προσωπων και εταιρειων που αναμιγνυονται στη διανομη ενος προϊοντος, απο τον παραγωγο στον καταναλωτη. δντ / imf το διεθνες νομισματικο ταμειο ειναι ενας διεθνης οργανισμος που παρεχει δανεια σε χωρες που αντιμετωπιζουν δυσκολιες στο ισοζυγιο πληρωμων τους. δταα / ibrd η διεθνης τραπεζα για την ανασυγκροτηση και αναπτυξη, που ιδρυθηκε το 1945 στο πλαισιο των συμφωνιων του bretton woods, χρηματοδοτει εργασιες ανασυγκροτησης και δινει δανεια που στοχευουν στην τονωση της αναπτυξης σε χωρες με ελλειμματικη οικονομια. δυναμει / pp (per procurationem) δια λογαριασμο η με την εξουσια καποιου αλλου. εαχ / ldc ελαχιστα ανεπτυγμενες χωρες: περιλαμβανονται περιπου 36 απο τις φτωχοτερες χωρες του κοσμου, αναφερομενες στους καταλογους του οηε ως τα "λιγοτερο ανεπτυγμενα" απο τα αναπτυσσομενα εθνη. οι περισσοτερες απο αυτες τις χωρες βρισκονται στην αφρικη, ενω μερικες ειναι στην ασια. η αϊτη ειναι η μονη που ανηκει στο βορειο ημισφαιριο. εγγυηση καλης πληρωμης / payment guarantee η εγγυηση ειναι μια δεσμευση που δινεται απο μια τραπεζα οτι θα πληρωσει ενα ποσο συμφωνως με τους ορους και τις συνθηκες οπως τιθενται στο κειμενο της εγγυησης. εγε / epo ευρωπαϊκο γραφειο ευρεσιτεχνιων. εεπ / esc η ευρωπαϊκη επιτροπη προτυπων ειναι το ευρωπαϊκο σωμα υπευθυνο για τη θεσπιση των ευρωπαϊκων προτυπων. καθιστα δυνατον για τις εταιρειες να παραγουν προϊοντα συμφωνα με τα ευρωπαϊκα προτυπα (εμπορικο σημα ec / ce). αποτελειται απο 160 ευρωπαϊκους οργανισμους. εετ / eba ενωση ευρωπαϊκων τραπεζων. αυτη η ενωση τραπεζων ειχε αρχικα σχηματισθει με σκοπο τη δυνατοτητα διακανονισμου των συναλλαγων στην ε.ε., μεσω του e.c.s. (ευρωπαϊκου συστηματος συμψηφισμου). το συστημα εχει απο τοτε τροποποιηθει ωστε να χειριζεται συναλλαγες σε ευρω. η εετ διαχειριζεται το e.c.s., που επιτρεπει στις 62 τραπεζες-μελη του να ανταλλασσουν (χρηματικες) ροες. εκκαθαρισμενοι διακανονισμοι εκτελουνται στο τελος της ημερας, στον λογαριασμο της εετ, που κρατειται στο νομισμα της ε.κ.τ. εζες / efta η ευρωπαϊκη ζωνη ελευθερων συναλλαγων αναφερεται σε 4 χωρες : ισλανδια, νορβηγια, ελβετια και λιχτενσταϊν. αυτες οι χωρες υπεγραψαν συμφωνια ελευθερου εμποριου με την εοκ το 1992. η συμφωνια τεθηκε σε ισχυ την 1η ιανουαριου 1994 και οδηγησε στην εγκαθιδρυση του ευρωπαϊκου οικονομικου χωρου. εkaς / ecsc η ευρωπαϊκη κοινοτητα ανθρακος και χαλυβα ιδρυθηκε τον απριλιο του 1951 συμφωνα με το σχεδιο schumann, με το οποιο οι γαλλια, ιταλια, γερμανια, βελγιο, ολλανδια και λουξεμβουργο αναλαβαν να καταργησουν τελωνειακους δασμους, ποσοστωσεις και νομισματικους περιορισμους που επηρεαζαν το ενδοκοινοτικο εμποριο ατσαλιου, ανθρακα και σιδηρου. τα κρατη-μελη επικυρωσαν τη συμφωνια για μια περιοδο 50 ετων. οι θεσμοι της εκας χρησιμευσαν ως προτυπα για τους θεσμους της εοκ με τους οποιους συγχωνευθηκαν το 1957. ειδοποιηση αφιξεως / arrival notice σημειωμα που στελνεται απο το μεταφορεα στον παραληπτη των εμπορευματων αναφεροντας οτι αυτα εχουν αφιχθει. εισαγωγη / import η μεταφορα αγαθων, υπηρεσιων, ιδεων και ατομων εντος μιας χωρα απο μια αλλη. εκδοτρια τραπεζα / issuing bank ειναι η τραπεζα που εχει εκδωσει την ενεγγυα πιστωση. τελει υπο την υποχρεωση να πληρωσει εαν τα υποβληθεντα εγγραφα βρισκονται σε συμφωνια με τις απαιτησεις της ενεγγυου πιστωσεως. εκποιηση / clearance sale ενα γεγονος που τελειται απο εναν εμπορο για να διαθεσει παλιο αποθηκευμενο εμπορευμα, συνηθως σε μειωμενες τιμες, για να κανει χωρο για νεο εμπορευμα. εκπτωση / discount αυτη η μορφη λιανικης πωλησης, που εφευρεθηκε στις ηπα, αποτελειται κυριως απο την πωληση στη χαμηλοτερη δυνατη τιμη. οι χαμηλες τιμες επιτυγχανονται με τη μειωση περιθωριων (κερδους), την τελεση ομαδικων προμηθειων και την περικοπη γενικων εξοδων (οι χωροι πωλησης συχνα μοιαζουν με αποθηκες). αυτη η μορφη λιανικης εχει γινει προσφατα πολυ δημοφιλης παντου μεσα στην εε. εκτ / ecb η ευρωπαϊκη κεντρικη τραπεζα θετει την πολιτικη στη ζωνη του ευρω στο πεδιο των επιτοκιων και της πολιτικης ισοτιμιων με αλλες χωρες. ο κυριος σκοπος ειναι η διατηρηση σταθεροτητας τιμων εντος της ζωνης του ευρω. ειναι ανεξαρτητη απο εθνικες κυβερνησεις και πηρε τη θεση του ενι (ευρωπαϊκου νομισματικου ινστιτουτου) , που ειχε ιδρυθει ως ο προδρομος της ε.κ.τ. εκτελωνιστης / customs agent ενας εκτελωνιστης ειναι ενας εξουσιοδοτημενος επαγγελματιας που τελει εκτελωνισμους. ενας πρακτορας μεταφορων μπορει επισης να ενεργησει ως εκτελωνιστης. εκτιμωμενος χρονος αφιξεως / eta (estimated time of arrival) ελευθερη (δια)κινηση / free movement ενα απο τα κυρια χαρακτηριστικα της εγχωριας ευρωπαϊκης αγορας : η διακινηση των αγαθων μεταξυ των κατων-μελων της ευρωπαϊκης ενωσης θα πρεπει να λαμβανει χωρα χωρις εμποδια οποιουδηποτε ειδους, ειτε αυτα ειναι ποσοτικα, δασμολογικα, χρηματοοικονομικα η κανονικοποιησης. αυτη η αρχη εχει εφαρμοσθει ως κυρια και σε αλλες συμφωνιες ελευθερου εμποριου και σε συμφωνιες τελωνειακων ενωσεων. ελευθερη ζωνη / freeport ζωνη οπου τα εμπορευματα μπορουν να αποθηκευθουν χωρις πληρωμη οποιουδηποτε φορου και χρεωσεως μεχρις οτου περασουν τα συνορα. ελευθερο εμποριο / free trade μια κατασταση στην οποια δεν υπαρχουν περιορισμοι (διατιμησεις) στην εισαγωγη και εξαγωγη αγαθων. ελευθερο επι βαγονιου / free on truck (fot) συνθηκη πωλησης οπου ο αγοραστης πληρωνει για την παραλαβη των αγαθων σε ενα συγκεκριμενο χωρο τοποθετησης και σιγουρευει οτι ειναι φορτωμενα σε βαγονια η οχηματα και ετοιμα προς μεταφορα. ελευθερο επι πλοιου / free on bord (fob) ορος πωλησης οπου ο πωλητης πληρωνει για τη μεταφορα και ασφαλιση των εμπορευματων εως οτου φορτωθουν στο πλοιο. ελευθερο επι προκυμαιας / ex quay λεγεται για την τιμη των αγαθων οπου ο πωλητης πληρωνει για ολα τα εξοδα εως την παραδοση σε ονομαζομενο λιμανι, συμπεριλαμβανομενης της εκφορτωσης επι της αποβαθρας και επι οχηματος οδικου η σιδηροδρομικου. ελευθερο επι σιδηροδρομου / free on rail (for) ορος πωλησης οπου ο πωλητης πληρωνει για την παραδοση των εμπορευματων σε ενα σιδηροδρομικο σταθμο και επιβεβαιωνει οτι φορτωνονται σε βαγονια, ετοιμα προς μεταφορα. εμμεσος φορος / excise tax εμμεσος φορος καταναλωσης σε συγκεκριμενες κατηγοριες προϊοντων. εμπορευματοκιβωτιο / container ενα πολυ μεγαλο ξυλινο η μεταλλικο κιβωτιο, μεσα στο οποιο μπορει να συσκευασθει ενας αριθμος εμπορευματων πριν μεταφερθει. εμπορευματοκιβωτιο αεροπορικης μεταφορας / air container εμπορευματοκιβωτιο προσαρμοσμενο στα αεροπορικα προτυπα εμπορευματοκιβωτιο θαλασσιας μεταφορας / maritime container εμπορευματοκιβωτιο που ακολουθει τα προτυπα που τιθενται απο το διεθνη οργανισμο προτυπων για χρηση σε κυψελοειδη θαλασσια μεταφορα. εμπορευματοκιβωτιο μεγαλης χωρητικοτητας / large capacity container εμπορευματοκιβωτιο που ακολουθει τα προτυπα του iso (διεθνους οργανισμου προτυπων) σε μηκος και πλατος αλλα εχει μη συμβατικο υψος (9 ποδια και 6 ιντσες δηλ. 2,9 μετρα - αντι για 8 ποδια δηλ. 2,44 μετρα). προς το παρον, μονο εμπορευματοκιβωτια των 40 ποδων εισερχονται ς'αυτη την κατηγορια. εμπορευματοκιβωτιο ξηρας / land container εμπορευματοκιβωτιο που ακολουθει τα προτυπα που τεθηκαν απο τη διεθνη ενωση σιδηροδρομων (iru) για τη βελτιστη χρηση κυριως στην περιπτωση συνδυασμου οδικης και σιδηροδρομικης μεταφορας. εμπορευματοκιβωτιο πολυ μεγαλης χωρητικοτητας / very large capacity container εμπορευματοκιβωτιο που δε συμμορφουται με τα προτυπα iso οσον αφορα μηκος, πλατος η υψος. οι διαστασεις ποικιλλουν και φθανουν σε μακρος εως 45' (13.72m), 48' (14.64m) or 53' (16.10m). εμπορικο σημα / brand διακριτικο σημα το οποιο χρησιμευει στην αναγνωριση προϊοντος η επιχειρησης η στη διαφοροποιηση απο τον ανταγωνισμο. εμποροδικειο / commercial court ειναι ενα μη-ποινικο εξειδικευμενο πρωτοδικειο, με δικαστες και εναν δικαστικο υπαλληλο. οι "προξενικοι ειρηνοδικες" (εμποροι που εκτελουν καθηκοντα δικαστων) εχουν εξουσιοδοτηθει σε εθελοντικη βαση και ειναι υπευθυνοι για τη διευθετηση διαφορων μεταξυ εταιρων, εμπορων η των συσχετιζομενων με τους εμπορικους νομους. εμπορος / trader ο εμπορος ειναι μια επιχειρηση (η ατομο) του οποιου η λειτουργια συνισταται στη αποκτηση αγαθων για λογαριασμο του (ετσι γινεται ο ιδιοκτητης των αγαθων) και μεταπωλησης τους υπο το ονομα του, με ενα περιθωριο που αποφασιζει ο ιδιος. η αντιπροσωπευση ενος εμπορου του επιτρεπει να υπερνικησει την ελλειψη γνωσεως των διεθνων αγορων, ενω ταυτοχρονα μειωνει τις δυσκολιες που προκαλουνται απο τις διεθνεις πρακτικες καθως και βοηθα την καλυτερη οργανωση διαχειρισης κινδυνου. το εμπορικο επαγγελμα βασιζεται στην εξειδικευση σε γεωγραφικη περιοχη η σε ευρος προϊοντων. εναρμονισμενο συστημα / harmonised system (hs) συστημα, υπο την αιγιδα του παγκοσμιου οργανισμου τελωνειων, για τον προσδιορισμο και την κωδικοποιηση των αγαθων, υιοθετημενο σε διεθνες συνεδριο, εν ισχυ απο 01.01.1989. αποτελειται απο μια 6-ψηφια κωδικοποιηση των προϊοντων, γενικους κανονες ερμηνειας και εγγραφα ταξινομησης. εναρμονισμενο συστημα / hs (harmonised system) εναρμονισμενο συστημα καθορισμου και κωδικοποιησης προϊοντων, για λογους εκτελωνισμου. ενεγγυα πιστωση / documentary letter of credit τραπεζικη μεθοδος η οποια δινει εγγυηση στον εξαγωγεα οτι θα πληρωθει για την πωληση και στον εισαγωγεα οτι θα λαβει τα αγαθα οπως συμφωνηθηκε στο εμπορικο συμβολαιο. ειναι μια δεσμευση της τραπεζας του εισαγωγεα (η του αγοραστη), που ακολουθει μια αιτηση που εγινε απ'αυτον και για λογαριασμο του, να πληρωθει ενα συγκεκριμενο ποσο καθοριζομενο απο το συμβολαιο, στον εξαγωγεα (η πωλητη) εναντι εγγραφων αντιπροσωπευτικων των αποστελλομενων αγαθων. ενεχυρογραφο / warrant εγγραφο που προσυπογραφεται απο εναν εμπορο και του οποιου η πληρωμη εγγυαται απο ενα αποθετηριο για τα αγαθα που παρουσιαζονται στις "γενικες αποθηκες". ωστοσο, ξενοδοχειακα, εμπορικα και πετρελαϊκα ενεχυρογραφα τελουν υπο συγκεκριμενους κανονες και αποτελουν χρεωγραφα που δε μπορουν να διατεθουν με εγγραφη απο τον υπαλληλο του εμποροδικειου (με την εξαιρεση των αγροτικων ενεχυρογραφων που εγγραφονται στο ειρηνοδικειο). ενιαια αγορα / single market η συνδεση ελευθερου εμποριου μεταξυ των μελων της ευρωπαϊκης ενωσης, να επιτρεπουν χρηματα, αγαθα, υπηρεσιες και ανθρωπους να κινουνται ελευθερα εντος της ενωσεως. ενιαιο διοικητικο εγγραφο / sad (single administrative document) το ενιαιο διοικητικο εγγραφο θεσπισθηκε απο το συμβουλιο της ευρωπαϊκης κοινοτητας την 1η ιανουαριου 1988 με την προθεση της τυποποιησης των τελωνειακων εγγραφων, εναρμονιζοντας την κωδικοποιηση και απλοποιωντας τις διαδικασιες στις διεθνεις εμπορικες ανταλλαγες. ενοποιημενη φορτωση / consolidation (consolidated shipment) φορτιο για το οποιο ενας πρακτορας (μεταφορων η αλλος) ενοποιει αρκετα διαφορετικα φορτια ωστε να δημιουργησει ενα μονο φορτιο ετσι ωστε να επωφεληθει απο ευνοϊκες τιμες. εξ εργοστασιου / ex works λεγεται για την τιμη οπου ο αγοραστης πληρωνει για τη μεταφορα των αγαθων εξω απο το εργοστασιο. εξαγωγη / export αποστολη ενος αγαθου απο μια χωρα σε μια αλλη με σκοπο την πωληση. εξαγωγικη πιστωση / export credit αυτη η τεχνικη καλυπτει ολους τους χρηματοδοτικους μηχανισμους που μπορει να χρησιμοποιησει ενας εξαγωγεας. οι διαφοροι τυποι εξαγωγικης πιστωσης ειναι οι λεγομενες κατευθυνομενες πιστωσεις, καθαρα πιστωση με εμπραγματες ασφαλειες καθως και ανοικτη πιστωση (απλη τραπεζικη πιστωση). αυτοι οι διαφορετικοι τυποι πιστωσης μπορουν να διαιρεθουν σε δυο ομαδες : πιστωση αγορας που παρεχεται στον αγοραστη για να του επιτρεψει να τακτοποιησει τις οφειλες του σε μετρητα και πιστωση προμηθευτη, που ειναι μια εκπτωση επι του χρεους προς τον πιστωτη ο οποιος διεθεσε μια μορφη πληρωμης προς τον αγοραστη του. επαναληπτικη παραγγελια / repeat order νεα αιτηση για εμπορευματα που εχουν αποκτηθει ξανα στο παρελθον. επανεξαγωγες / re-exports επι του πλοιου / on board επι του πλοιου σημαινει οτι τα εμπορευματα εχουν τοποθετηθει καταλληλως μεσα στο αεροσκαφος η το πλοιο. αυτη η σημανση ειναι σχεδον απαραιτητη για ενεγγυα πιστωση. επιβιβαση / embarkation επιβιβαση σε ενα πλοιο η αεροσκαφος. επιπεδο διαβιωσης / standard of living το επιπεδο υλικης ανεσης και πλουτου που εχει ενα ατομο η κοινοτητα. επισημη προσφορα / tender επισημη προσφορα για προσφορα αγαθων η εκτελεση εργασιας για δηλωμενη τιμη. επιστροφη / return η αποστολη εμπορευματων πισω στο καταστημα (απ'οπου παραληφθηκαν / αγορασθηκαν). επιστροφη χρηματων / refund επιδοτηση επιτρεπομενη για την εξαγωγη μερικων κοινοτικων αγροτικων προϊοντων προς τριτες χωρες. επιφυλαξεις / reservations με αναφορα στην ενεγγυο πιστωση, αυτος ο ορος αναφερεται στη διαφορα μεταξυ των εγγραφων που παρουσιαζονται στην τραπεζα και των εγγραφων οδηγιων οπως αναφερονται στην ενεγγυο πιστωση. επιχειρηματικα περιουσιακα στοιχεια / business assets ολα τα υλικα, κινητα περιουσιακα στοιχεια (μηχανολογικος και μη εξοπλισμος, κλπ.) και αϋλα (φημη και πελατεια, εταιρικο ονομα και σημα, δικαιωματα εκμισθωσης, αδειες, ευρεσιτεχνιες και εξουσιοδοτησεις, κλπ.). πρεπει να υπογραμμισθει οτι ποτε δεν περιλαμβανονται το κτιριο(α) στα οποια λειτουργει η επιχειρηση. εσκτ / esbc το ευρωπαϊκο συστημα των κεντρικων τραπεζων αποτελειται απο την εκτ και την εθνικη κεντρικη τραπεζα καθε κρατους-μελους (15). η λειτουργια της συνισταται στην εφαρμογη των αποφασεων της εκτ σε καθε κρατος. εταα / ebrd η ευρωπαϊκη τραπεζα ανασυγκροτησης και αναπτυξης, που ιδρυθηκε το 1991, ειναι ενα οικονομικο ιδρυμα του οποιου σκοπος ειναι να βοηθησει στην οικονομικη ανασυγκροτηση των χωρων της κεντρικης και ανατολικης ευρωπης. εταιρεια / company συμβαση - και κατ'επεκταση, η ιδια η νομικη οντοτητα που δημιουργειται απο αυτη τη συμβαση - με την οποια δυο η παραπανω οντοτητες συμφωνουν να διαθεσουν σε μια κοινη επιχειρηση τα αγαθα η υπηρεσιες τους με αντικειμενικο σκοπο το διαμοιρασμο των κερδων η των οικονομιων που μπορει να προκυψουν απο αυτη. μπορει επισης να αντικατασταθει απο μια νομικη πραξη, η απο τη θεληση ενος ατομου. εταιρικη επωνυμια / corporate name ονομα υπο το οποιο μια εταιρεια εκτελει τις εργασιες της. μπορει να ειναι επιθετο, η ψευδωνυμο η εμπορικο σημα. ειναι ενα απο τα περιουσιακα στοιχεια της εταιρειας. ευρος τροχιας / track gauge αποσταση μεταξυ των εσωτερικων πλευρων των γραμμων σιδηροδρομικου δικτυου. κανονικα ειναι 1.435 m. ευρω / euro απο την 1η ιανουαριου 1999, το ευρω εχει γινει το επισημο νομισμα του βελγιου, ενω το βελγικο φραγκο εχει γινει μια μη-δεκαδικη εκφραση του ευρω. το ευρω ειναι ενα πληρως ανεπτυγμενο νομισμα αλλα υπηρχε μονο ως τραπεζικο χρημα μεχρι την 1η ιανουαριου 2002, οποτε κερματα και χαρτονομισματα αρχισαν να αντικαθιστουν τα εθνικα νομισματα (πληρης αντικατασταση στο τελος της μεταβατικης περιοδου). η τιμη του ευρω καθορισθηκε οριστικα την 1η ιανουαριου 1999 : 1 eυρω = 40.3399 βελγικα φραγκα η 340,75 δρχ. ευρωπαϊκη ενωση (ee) / european union (eu) οργανισμος 15 ευρωπαϊκων κρατων καθορισμενος υπο την συνθηκη του μααστριχτ του 1992. νομοθετει σε ενα ευρυ φασμα δημοσιας πολιτικης και στοχευει στη συνεργασια μεταξυ των κρατων-μελων στην εξωτερικη πολιτικη και πολιτικη ασφαλειας, τις υποθεσεις δικαιου και εσωτερικων. ευρωπαϊκη επιτροπη / european commission διοικητικο οργανο της ευρωπαϊκης ενωσεως με αρμοδιοτητα στη ληψη αποφασεων επι συνηθων θεματων και την προταση νεων νομων. ευρωπαϊκη κοινοτητα / european community οργανισμος ευρωπαϊκων κρατων που προηλθε απο την εοκ και νομοθετει σε ενα ευρυ φασμα δημοσιας πολιτικης. ζημια / damage απωλεια η ζημια σε μεταφερθεντα αγαθα. ζητουμενη τιμη / quotation τιμη που δινεται για δουλεια που θα γινει η για υπηρεσια παρεχομενη στο μελλον. ημιρυμουλκουμενο οχημα μεταφορας/ semi-trailer οποιοδηποτε μη-μηχανοκινητο οχημα που προοριζεται να συνδεθει σε μηχανοκινητο οχημα ετσι ωστε ενα τμημα του να επικαθεται στο μηχανοκινητο οχημα και ενα σημαντικο τμημα του βαρους του και του βαρους του φορτιου του αναλαμβανονται απο το αναφερομενο μηχανοκινητο οχημα. οι περισσοτερες νταλικες ειναι ειδικα τροποποιημενες για συνδυασμενη μεταφορα. ημιτελη / semi-finished προϊοντα μη ολοκληρωμενα, που βοηθουν την κατασκευη τελικων προϊοντων. θαλασσιοι κινδυνοι / perils of the sea αυτος ο ορος αναφερεται σε ολους τους κινδυνους που ειναι πιθανον να συμβουν κατα τη διαρκεια μεταφορας μεσω θαλασσης. θυγατρικη / branch μια εταιρεια που νομικα εξαρταται απο τη μητρικη εταιρεια αλλα εχει καποιο βαθμο αυτονομιας. θυγατρικη / subsidiary μια εταιρεια που τελει υπο τη διευθυνση μητρικης εταιρειας που κατεχει την πλειοψηφια των μετοχων της. ως μια ανεξαρτητη νομικα οντοτητα, η θυγατρικη απολαμβανει αυτονομια διαχειρισης. κak / cis (confederation of independent states) η koινοπολιτεια ανεξαρτητων κρατων συμπεριλαμβανει τις αρμενια, αζερμπαϊτζαν, λευκορωσια, γεωργια, καζακσταν, κιργισια, μολδαβια, ρωσικη ομοσπονδια, τατζικισταν, τουρκμενισταν, ουκρανια και ουζμπεκισταν. καντο-μονος-σου πολυκαταστημα / diy superstore καντο-μονος-σου πρατηριο. καπ / cap η κοινη αγροτικη πολιτικη τεθηκε σε ισχυ το 1962 και σκοπευει στον εκσυγχρονισμο του αγροτικου τομεα. η καπ εχει επισης σχεδιασθει ωστε να εγγυαται ενα αξιοπρεπες εισοδημα στους γεωργους, ενοσω θα διατηρει τη σταθεροτητα τιμων στην αγορα. ο στοχος της καπ ειναι τριπλος : ελευθερη διακινηση αγροτικων προϊοντων μεσα στην εε, καθορισμο των τιμων στην ευρωπη και ευνοια για τα κοινοτικα (εε) προϊοντα. κατ' αξιαν / ad valorem αυτη υπολογιζεται ως ποσοστο της αξιας των εμπορευματων. καταναλωση / consumption συνολικη αξια αγαθων και υπηρεσιων αγοραζομενα απο τους καταναλωτες σε μια δεδομενη περιοδο χρονου. καταναλωτης / consumer προσωπο που χρησιμοποιει αγαθα, πορους η υπηρεσιες για να ικανοποιησει τις αναγκες του. καταστατικο εταιρειας / memorandum of association επισημο εγγραφο το οποιο, κατα το νομο, δειχνει την υπαρξη μιας εταιρειας. αναφερει την επωνυμια και διευθυνση της εταιρειας, τον αριθμο του εγκεκριμενου μετοχικου κεφαλαιου και πως διαιρειται, δηλωση περιορισμενης ευθυνης, τους σκοπους ιδρυσεως της εταιρειας κλπ. καταστημα λιανικης / chain store ενα απο τα παρομοια καταστηματα που ανηκουν στην ιδια εταιρεια. κατηγορια διατιμησης / tariff category ειναι ο καθορισμος αγαθων σε ορους τελωνειακων δασμων. κεντρικα γραφεια / head office συγκεκριμενος χωρος που αναφερεται στο καταστατικο της εταιρειας, αποτελει τη διευθυνση της και καθοριζει, τις περισσοτερες φορες, την εθνικοτητα της. κλειδαρια περιστροφης / twist lock τυποποιημενο τεμαχιο δεσιματος για το "κλειδωμα" μιας μοναδα συνδυασμενης μεταφορας στο πλοιο η το οχημα που τη μεταφερει. κοινο εξωτερικο δασμολογιο / cet (common external tariff) το κοινο τελωνειακο δασμολογιο ειναι μια διατιμηση που εφαρμοζεται σε εισαγομενα αγαθα. κοινο τελωνειακο δασμολογιο / cct (common customs tariffs) το κοινο τελωνειακο δασμολογιο ειναι μια κωδικοποιηση που καθοριζει τα κοστη εκτελωνισμου σε κοινοτικο επιπεδο. κοινοποιουσα τραπεζα / advising bank στο πλαισιο της ενεγγυου πιστωσεως, ειναι η μεσαζουσα τραπεζα, η οποια μεταφερει την ενεγγυα πιστωση στο δικαιουχο, απαντωντας στην αιτηση της εκδοτριας τραπεζας. η κοινοποιουσα τραπεζα, ωστοσο, δεν προσφερει καμια εγγυηση προς τον δικαιουχο και απλως μεταφερει την πληροφορια κοινοτικα αγαθα / community goods αυτη η εκφραση αναφερεται σε αγαθα ειτε αποκτημενα πληρως εντος της τελωνειακης αρμοδιοτητας της κοινοτητας, χωρις εισδοχη αγαθων εισαγομενων απο χωρες η περιοχες εκτος της τελωνειακης αρμοδιοτητας της κοινοτητας, η εισαγομενων απο χωρες η περιοχες εκτος της τελωνειακης αρμοδιοτητας της κοινοτητας, ευρισκομενων ομως σε ελευθερη ζωνη. κομβος / hub κομβικο σημειο για τη συλλογη, αποστολη και αναδιανομη σε μεγαλη γεωγραφικη περιοχη. κομιστρα μη προπληρωθεντα / carriage forward μια συνθηκη πωλησης οπου το κοστος μεταφορας των εμπορευματων καταβαλλεται απο τον παραληπτη. κοστος και ναυλος / cost and freight ενας ορος πωλησης για εμπορευματα μεταφερομενα δια θαλασσης, οπου ο πωλητης πληρωνει για τη φορτωση και μεταφορα αλλα ο αγοραστης πληρωνει για τα εξοδα ασφαλισης μολις φορτωθουν τα εμπορευματα. κοστος, ασφαλεια, ναυλος / cost insurance freight ενας ορος πωλησης για εμπορευματα μεταφερομενα δια θαλασσης, οπου ο πωλητης πληρωνει για τη φορτωση και μεταφορα των εμπορευματων και ρυθμιζει τη ναυτικη ασφαλιση κυριος δικαιοδοχος / principal franchisee ο δικαιοδοχος που κατεχει τον τιτλο συμβολαιου αποκλειστικοτητας για την αναπτυξη, υπο τη δικαιοχρησια, ενος εμπορικου ονοματος σε δεδομενη περιοχη (γεωγραφικη η εθνικη). ειναι συνηθης πρακτικη για εταιρειες που θελουν να επεκταθουν εκτος της εθνικης τους περιοχης, ιδιως οταν δεν ειναι εξοικειωμενοι με την εξεταζομενη χωρα. λιανικη / retail η πωληση των αγαθων προς το γενικο κοινο, ιδιως μεσω καταστηματων. λιμανι εξοδου / port of exit το τελευταιο τελωνειο απο οπου τα εμπορευματα (ως υλη) αφηνουν την περιοχη της εε. λογαριασμος προκαταβολων / advance (advance bill) χρηματα καταβληθεντα πριν την αποστολη των εμπορευματων. μελος δ.ς. / board member ατομο η εταιρικο σωμα, τοποθετημενο απο και εκ των μετοχων. ως μελη του διοικητικου συμβουλιου, ο σκοπος των μελων ειναι να διαχειριζονται την εταιρεια συλλογικα. περιβαλλονται με ευρειας εκτασης αρμοδιοτητες για να ενεργουν εκ μερους της εταιρειας. μερικη αβαρια / particular average ζημια αυτου ου ειδους, στο χωρο των μεταφορων, αφορα τα ιδια τα εμπορευματα. μπορει να ειναι στη μορφη των απωλειων, χαμενων αντικειμενων, ζημιων που υπεστησαν τα εμπορευματα κατα τη μεταφορα η κατα τη μεταχειριση πριν η μετα τη μεταφορα των εμπορευματων. μερικη πληρωμη / part-payment πληρωμη τμηματος ενος μεγαλυτερου ποσου που θα πληρωθει αργοτερα. μεσαζων / middle man ενα ατομο η οργανισμος που αγοραζει αγαθα απο τον παραγωγο και τα πωλει, με κερδος, στον πελατη. μεσιτης / broker οι μεσιτες ειναι εμπορικοι αντιπροσωποι, νομικα ανεξαρτητοι απο τις εταιρειες για τις οποιες εργαζονται. ασχολουνται με τους πελατες τους για καθε μεσιτικη συναλλαγη χωρις να δεσμευονται νομικα με μακροπροθεσμη συμβαση. μεταφορτωση / transhipment η μεταφορτωση συνισταται στην αλλαγη τροπου μεταφορας κατα την πορεια. μη δασμολογικα τειχη / non-tariff barriers ολοκληρο συνολο μη-δασμολογικων περιοριστικων μετρων που εφαρμοζονται απο μια χωρα που προσπαθει να προστατευσει την αγορα της απο εξωτερικο ανταγωνισμο. τα πλεον κοινα παραδειγματα ειναι των ποσοστωσεων, τεχνικων η υγειονομικων προτυπων η οποιαδηποτε νομικη πραξη που ευνοει τις εγχωριες επιχειρησεις. μη χρηματικη συναλλαγη / non-monetary transaction ειναι μια τεχνικη διαθεσιμη στους εξαγωγεις οταν ο αγοραστης δεν επιθυμει η δεν ειναι σε θεση να τακτοποιησει οικονομικα τις οφειλες του. ο διακανονισμος γινεται στη μορφη της παροχης προϊοντων η υπηρεσιων αξιας ισοδυναμης προς αυτη των εξαγομενων αγαθων. τα διαφορετικα ειδη μη-χρηματικων συναλλαγων περιλαμβανουν αντιπραγματισμο, ανταγορα, αγορα χρεωγραφων για τακτοποιηση ακαλυπτης πωλησης, συμψηφισμο και συμβολαια αντισταθμιστικων ωφελειων. μηδενικα αποθεματα (πολιτικη) / zero stock παραγωγη κατοπιν παραγγελιας του τελικου χρηστη. τα αποθεματα κρατουνται στο ελαχιστο με την προσφορα η την παραγωγη ακριβως την απαιτουμενη ποσοτητα στη χρονικη τιμη που ζητειται. μικρες και μεσαιες επιχειρησεις (μμε) / small and medium-sized enterprise (sme) ο ευρωπαϊκος ορισμος ειναι μεγιστος αριθμος 500 εργαζομενων, κυκλος εργασιων εως 40 εκατ. ευρω και λιγοτερο απο 25% των μετοχων να κατεχονται απο μια η περισσοτερες μη-μμε - με την εξαιρεση εταιρειων επιχειρηματικων συμμετοχων η επενδυσεων. μισθοδοσια / payroll ο καταλογος των ατομων που απασχολουνται απο μια εταιρεια και το ποσο πληρωμης. μοναδα φορτωσης / loading unit εμπορευματοκιβωτιο η φορτηγο αποσπωμενης καμπινας. ναυλωση σκαφους / chartering στο ναυτικο δικαιο, ειναι μια συμβαση με την οποια ενας πλοιοκτητης αναλαμβανει, εναντι αμοιβης, να διαθεσει ς'εναν ναυλωτη ενα πλοιο για τη μεταφορα εμπορευματων η προσωπων. νομικη αποκατασταση / legal redress νομικη διαδικασια που εφαρμοζεται σε εμπορους, καλλιτεχνες, αγροτες και εταιρειες ιδιωτικου δικαιου οσον αφορα τις πληρωμες, ουτως ωστε να διασωθει η εταιρεια, να συνεχισει τη λειτουργια της, να κρατησει τους εργαζομενους της και να εκκαθαρισει τις υποχρεωσεις της. νομικη οντοτητα / legal entity η εννοια εκφραζει την αυτονομια της εταιρειας η του ομιλου απο τους συνεταιρους η τη διαχειριση. μια "νομικη οντοτητα" εχει τoυς ιδιους τυπους χαρακτηριστικων οπως και ενα φυσικο προσωπο : ονομα (εγγεγραμμενο ονομα), διευθυνση (εταιρικη διευθυνση), διαρκεια, εθνικοτητα κλπ. και δικαιουται σε συγκεκριμενες υποχρεωσεις και δικαιωματα, ανεξαρτητως απο τα μελη που τη συνιστουν. νομισμα τιμολογησης / billing currency η επιλογη του νομισματος τιμολογησης (εγχωριο η αλλοδαπο) θα πρεπει να εξεταζει εμπορικες πτυχες (πολυπλοκοτητα και συναλλαγματικο κινδυνο των αγοραστων σε περιπτωση εγχωριου νομισματος) καθως και την οικονομικη βιωσιμοτητα της επιχειρησης (εμπεριεχομενο συναλλαγματικο κινδυνο για πωλητες που τιμολογουν σε ξενο νομισμα. ομαδικη αγορα / buying group σωμα που συγκεντρωνει τις προμηθειες ετσι ωστε να επιτυχει τις καλυτερες δυνατες τιμες. ομαδοποιηση οικονομικων συμφεροντων / interest economic grouping (ieg) ομαδοποιηση φυσικων η νομικων προσωπων που εχει μια ιδιαιτερη νομικη κατασταση, ξεχωριστη απο μια εταιρεια η μια ενωση η συνδεσμο. ο σκοπος του ειναι να διευκολυνει την εκτελεση οικονομικων δραστηριοτητων που τελειται απο κοινου απο τα μελη του, συγκεντρωνοντας συγκεκριμενους τομεις αυτης της δραστηριοτητας : επιδειξη εμπορευματων, εισαγωγικες η εξαγωγικες υπηρεσιες, ερευνητικα εργαστηρια κλπ. η ομαδοποιηση ειναι μια νομικη οντοτητα και πρεπει να εγγραφει (στα αναλογα μητρωα). ονε (οικονομικη και νομισματικη ενωση) / economic and monetary union (emu) συνολο θεσμων και ρυθμισεων που τεθηκαν συμφωνα με τη συνθηκης του μααστριχτ για να δημιουργηθει ενα ενιαιο ευρωπαϊκο νομισμα. οοσα / oecd (organisation for economic cooperation and development) ο οργανισμος για την οικονομικη συνεργασια και αναπτυξη περιλαμβανει χωρες οπως αυτες της εε, τις ηπα, καναδα, ιαπωνια κλπ. ο κυριος σκοπος του οοσα ειναι να μελετησει την οικονομικη κατασταση και να βοηθησει τις οικονομικα μειονεκτουσες χωρες. ο οοσα αναλυει επισης τους διαφορους περιορισμους που συνδεονται με το διεθνες εμποριο. οπεκ / opec οργανισμος πετρελαιοεξαγωγικων κρατων : ενας οργανισμος που συγκεντρωνει 13 πετρελαιοπαραγωγους χωρες με σκοπο τον συντονισμο της παραγωγης και των τιμων της αγορας. οργανωμενο εμποριο / organised trade ορος που περιλαμβανει ολους τους τυπους δικτυωμενων οργανισμων (αλυσιδες καταστηματων, αντιπροσωπειες, δικαιοχρησιες, συνεταιρισμοι κλπ.). παγκοσμια τραπεζα / world bank η κεντρικη τραπεζα, που ελεγχεται απο τον οηε, που δανειζει χρηματα στα κρατη-μελη. παλετα / pallet γενικα απο ξυλο, η παλετα επιτρεπει τον ευκολοτερο χειρισμο των εμπορευματων. οι τυπικες διαστασεις ειναι : 100 mm x 1200 mm (iso) and 800 mm x 1200 mm (cen). παρακρατηση τιτλου (ρητρα) / retention of title (clause) ο ορος παρακρατηση τιτλου (κυριοτητας) σημαινει οτι εως οτου τα αγαθα πληρωθουν, παραμενουν στην ιδιοκτησια του πωλητη. παραληπτης / consignee ενα προσωπο η ενας οργανισμος προς τον οποιο υπαρχει η προθεση να παραλαβει αποστελλομενα αγαθα. παραχαραξη / counterfeiting η παραχαραξη εμπεριεχει την αναπαραγωγη ενος προϊοντος η την αντιγραφη μιας (επιτυχημενης) εφευρεσης. πιστοποιητικο απωλειας / certificate of loss ειναι ενα μεσο με το οποιο ο εκτιμητης της ζημιας καθοριζει τη φυση και το μεγεθος των ζημιων και των απωλειων, σε γραπτη αναφορα. πιστοποιητικο διαμετακομισης / transit certificate επιβεβαιωση πληρωμης διοδιων που αποδεικνυει τις διαδρομες ενος φορτηγου στον αυτοκινητοδρομο και επιτρεπει στιε μεταφορικες εταιρειες να επωφεληθουν απο ενα πιο ευνοϊκο αξονικο φορολογικο συστημα. πιστοποιητικο προελευσης / certificate of origin αυτο το πιστοποιητικο αποδεικνυει την προελευση των εμπορευματων. συνηθως σφραγιζεται απο τα εμπορικα επιμελητηρια. το πιστοποιητικο προελευσης συχνα απαιτειται για εξαγωγικους η εισαγωγικους σκοπους, καθως αγαθα συγκεκριμενης προελευσης απολαμβανουν πλεονεκτηματα συστηματος προνομιων. το πιστοποιητικο προελευσης ειναι συχνα απαραιτητο μεσα στο πλαισιο της ενεγγυας πιστωσης. πιστοποιητικο υγειας (αγροφυτικο) / health certificate (phytosanitary inspection certificate) αυτο το πιστοποιητικο εκδιδεται απο ενα επισημο τμημα του υπουργειου γεωργιας (η αντιστοιχης αρχης) και δηλωνει οτι τα φυτα και φυτικα προϊοντα ειναι ελευθερα παρασιτων και τοξικων ουσιων. πιστωτικη επιστολη / letter of credit μια επιστολη απο μια τραπεζα σε μια αλλη, με την οποια ενα τριτο μερος, συνηθως εταιρεια, δυναται να αποκτησει χρηματα. πλεον ευνοουμενο κρατος / mfn ο ορος πλεον ευνοουμενο κρατος αποτελει τμημα της πρωτης αρχης του παγκοσμιου οργανισμου εμποριου και ειναι ενας "μη διακρισεως". αυτος ο ορος στοχευει στον τερματισμο παροχης πλεονεκτηματων προς μια χωρα σε συγκριση με τις αλλες. ο ορος προφανως ισχυει για τους υπογραφοντες τη συνθηκη. πληρωμη αναθεσει παραγγελιας / cwo (cash with order) πληρωμη εναντι φορτωτικων εγγραφων / cad (cash against documents) τα εγγραφα διαμετακομισης παραδιδονται σε μια τραπεζα με οδηγιες να παραδοθουν στον εισαγωγες μονο εναντι πληρωμης. ποε / wto ο παγκοσμιος οργανισμος εμποριου (world trade organization) δημιουργηθηκε το 1947 υπο την παλαια ονομασια του "gatt" (general agreement on tariffs and trade - γενικη συμφωνια δασμων και εμποριου). ο κυριος σκοπος του ειναι η προωθηση του διεθνους εμποριου και ο τερματισμος του προστατευτισμου. ο ποε περιλαμβανει πανω απο 100 χωρες που συνυπεγραψαν. οι τωρινες επιδιωξεις του ποε ειναι η απομακρυνση των δασμολογικων εμποδιων και η εγκαθιδρυση κοινων ρυθμισεων ωστε να επελθει πληρης εμπορικη απελευθερωση. ποιοτητα / quality συνολο ιδιοτητων και χαρακτηριστικων προϊοντος η υπηρεσιας τα οποια του αποδιδουν τη δυνατοτητα να ικανοποιησει εκφρασμενες και σιωπηρες αναγκες. ποιοτικη ερευνα αγορας / qualitative market research η εξεταση της συμπεριφορας των ανθρωπων ως προς τι, που και ποσο αγοραζουν. πολιτικη ανοικτων θυρων / open door policy on board συστημα εισαγωγης αγαθων με ελαχιστους η καθολου περιορισμους η δασμους εισαγωγης. πολιτικος κινδυνος / political risk ειναι ο κινδυνος μη-πληρωμης λογω ευθυνης του κρατους. αυτος ο κινδυνος μπορει να καλυφθει μεσω ασφαλισης πιστωσεων. ποσοστωση / quota ποσοτικος περιορισμος στην εισαγωγη η εξαγωγη ενος προϊοντος ειτε ως γενικος κανονας η, συχνοτερα, στη βαση της χωρας προελευσεως η προορισμου του. ποσοτικη ερευνα αγορας / quantitative market research μια μελετη της ζητησης για συγκεκριμενα προϊοντα βρισκοντας τον αριθμο των πιθανων πελατων. πρακτορας μεταφορων / forwarding agent (forwarder) ο πρακτορας μεταφορων ειναι αυτος που οργανωνει τη μεταφορα των αγαθων απο την αναχωρηση εως την αφιξη στον προορισμο. πρακτορευση (αντιπροσωπευση) πωλησεων / dealership μορφη συνεργασιας βασισμενη σε συμβολαιο δικαιοχρησιας μιας μαρκας. το συμβολαιο δικαιοχρησιας ουσιαστικα εμπεριεχει την ενοικιαση μιας εμπορικης επωνυμιας και την εγγυηση προς τον εξουσιοδοτημενο αντιπροσωπο (πρακτορα) αποκλειστικοτητας σε μια περιοχη. πρατηριο λιανικης / outlet καταστημα που πωλει αγαθα για λογαριασμο μιας εταιρειας. προελευση / origin τα αγαθα θεωρειται οτι προερχονται απο μια χωρα εαν αποκτουνται καθ'ολοκληριαν σε αυτη τη χωρα η εχουν υποστει τελικη κατεργασια εκει η εκει τους προστεθηκε σημαντικη προστιθεμενη αξια. αυτο οικονομικα δικαιολογειται, σε μια επιχειρηση εξοπλισμενη γι'αυτο το σκοπο, ετσι ωστε η επεξεργασια δημιουργει ενα νεο προϊον η αποτελει ενα σημαντικο σταδιο της ολης παραγωγικης διαδικασιας γι'αυτο το προϊον. σε θεματα προελευσης, η εε αποτελει συνηθως μια ενιαια χωρα. προθεσμιακη τιμη συναλλαγματος / forward exchange rate τεχνικη για διασφαλιση εναντι συναλλαγματικου κινδυνου, η οποια επιτρεπει στην τραπεζα να εγγυηθει στον πελατη της το επιτοκιο στο οποιο θα του πουλησει ξενο συναλλαγμα (αγορα συμβολαιων μελλοντικης εκπληρωσης) η θα το αγορασει απ'αυτον (πωληση συμβολαιων μελλοντικης εκπληρωσης), σε μελλοντικη ημερομηνια. προϊοντα ευρειας καταναλωσης / fast moving consumer goods (fmcg) φθηνα ειδη καθημερινης χρησης που αγοραζονται και χρησιμοποιουνται γρηγορα. προκαταβολη στο νομισμα εισαγωγης / advance in import currency τραπεζικη χρηματοδοτηση ταμειακης ροης για εισαγωγεις, που τους επιτρεπει να πληρωσουν τους αλλοδαπους πωλητες σε μετρητα. εαν η προκαταβολη σε ξενο νομισμα παρεχεται στο νομισμα τιμολογησης της συμβασεως, λειτουργει επισης και ως μεσο καλυψης συναλλαγματικου κινδυνου. προκαταβολη στο νομισμα εξαγωγης / advance in export currency τραπεζικη χρηματοδοτηση ταμειακης ροης για εξαγωγεις που παρεχουν στους αλλοδαπους αγοραστες περιοδο πληρωμης. εαν η προκαταβολη σε ξενο νομισμα παρεχεται στο νομισμα τιμολογησης της συμβασεως, λειτουργει επισης και ως μεσο καλυψης συναλλαγματικου κινδυνου προστασια μειοψηφιας / minority protection κανονισμοι που προστατευουν τους μετοχους της μειοψηφιας. προσωρινη διασαφηση / bill of sight προτιμολογιο / pro forma invoice το προτιμολογιο μοιαζει με εμπορικο συμβολαιο σε μικρογραφια και ταιριαζει απολυτα στις εμπορικες συναλλαγες που αφορουν συνηθη προϊοντα. πωληση με πιστωση / credit sale μια ρυθμιση οπου ο αγοραστης παιρνει αγαθα για τα οποια θα πληρωσει σε μια συμφωνημενη ημερομηνια στο μελλον. πωληση μεσω ταχυδρομικης παραγγελιας / mail-order (mo) sale η πωληση μεσω ταχυδρομικης παραγγελιας ειναι ενας τυπος διανομης, οπου δεν υπαρχει φυσικη επαφη μεταξυ πωλητη και αγοραστη. τα προϊοντα πωλουνται μεσω εντυπων, ηλεκτρονικων (η παρομοιων) καταλογων και αποστελλονται μεσω ταχυδρομειου. ρητρα διαφυγης / escape clause μια συνθηκη σε ενα συμβολαιο που ελευθερωνει τα μερη απο την εκπληρωση των ορων του συμβολαιου υπο καποιες συγκεκριμενες προϋποθεσεις. ρυμουλκουμενο / trailer οποιοδηποτε οχημα χωρις κινητηρα, που προοριζεται να συνδεθει σε μηχανοκινητο οχημα, εκτος απο βαγονια. σενγκεν (συμφωνια και συνθηκη) / schengen (agreement and convention) η συμφωνια του σενγκεν υπογραφηκε μεταξυ των γερμανια, βελγιο, γαλλια, λουξεμβουργο και ολλανδια την 14η ιουνιου 1985 στο σενγκεν, στοχευοντας στην προοδευτικη αφαιρεση των συνοριακων ελεγχων στα κοινα συνορα τους και επιτρεποντας την ελευθερη διακινηση ολων των ατομων εθνικοτητας των υπογεγραμμενων κρατων, απο αλλα κρατη της κοινοτητας η απο τριτες χωρες. η συνθηκη του σενγκεν υπογραφηκε την 19η ιουνιου 1990 απ'αυτες τις πεντε χωρες. καθοριζει τις συνθηκες για αιτηση και τις εγγυησεις για ελευθερη διακινηση. απαιτει την τροποποιηση των εγχωριων νομων και υποκειται σε κοινοβουλευτικη επικυρωση. η ιταλια (1990), ισπανια (1991), πορτογαλια (1991), ελλαδα (1992), aυστρια (1995), σουηδια, φινλανδια και δανια (1996) προστεθηκαν στον καταλογο των υπογραφοντων. η ισλανδια και η νορβηγια ειναι επισης μελη αυτης της συνθηκης. σημειο πωλησης / pos (point of sale) σταθμος μεταφορας εμπορευματων / multimodal terminals εγκατασταση για την ανταλλαγη μοναδων συνδυασμενης μεταφορας απο εναν τροπο μεταφορας σε αλλον, οπου μπορουν να εκτελεσθουν και αλλες σχετικες με τις συνδυασμενες μεταφορες τεχνικες και εμπορικες λειτουργιες. στατιστικη αξια / statistical value η στατιστικη αξια ανταποκρινεται στο συμπληρουμενο στοιχειο αρ. 46 του ενιαιου διοικητικου εγγραφου. αυτη η αξια αναφερεται στην αξια των αγαθων συμπεριλαμβανομενου κοστους μεταφορας και ασφαλισης, εως τα συνορα της χωρας. στην αποθηκη / at warehouse λεγεται για την τιμη των εμπορευματων που περιλαμβανει παραδοση και φορτωση. συγκεντρωτικος λογαριασμος / centralised account τρεχουμενος λογαριασμος που ανοιγεται στα βιβλια τραπεζας του εξωτερικου και οπου ολοι οι διακανονισμοι, μεταφορες η επιταγες συγκεντρωνονται στη χωρα οπου βρισκεται η τραπεζα του εξωτερικου. συμβαση πωλησης / sale contract νομικη επισημοποιηση μιας συναλλαγης που διεκπεραιωνεται μεταξυ δυο πλευρων : πωλητη-εξαγωγεα και αγοραστη-εισαγωγεα. καθοριζει το σκοπο, συνθηκες, αποζημιωση και επιλογη διαιτησιας για μια εμπορικη συναλλαγη. συναλλαγματικη / bill of exchange, (b/e) υπογεγραμμενο εγγραφο, οπως η επιταγη, που διδει εντολη σε προσωπο η οργανισμο, οπως μια τραπεζα, να πληρωσει ενα συγκεκριμενο ποσο σε ζητηση η σε καθορισμενη ημερομηνια σε καθοριζομενο προσωπο. συνδυασμενη μεταφορα (ξηρας) / piggyback συνδυασμος σιδηροδρομικης και οδικης μεταφορας συνδυασμενη μεταφορα / combined transport μεταφορα με τη χρηση πολλων μεσων, οπου το κυριο σκελος ειναι μεσω σιδηροδρομου, πλοϊμων υδατων, η θαλασσης, και οπου τα αρχικα και/η τα τελικα σκελη του ταξιδιου λαμβανουν χωρα οδικως μεσω της αυντομοτερας δυνατον αποστασης. συνδυασμενη μεταφορα / intermodal transport μεταφορα αγαθων με τη χρηση διαφορων τροπων μεταφορας, αλλα με τα ιδια εμπορευματοκιβωτια και σε ενιαιο φορτιο. το μεταφορικο μεσο μπορει να ειναι οδικο η μοναδα συνδυασμενης μεταφορας. συνδυασμενη μεταφορα / multimodal transport μεταφορα αγαθων μεσω τουλαχιστον δυο διαφορετικων τροπων μεταφορας. συνιστωμενη τιμη κατασκευαστη / mrp (manufacturer's recommended price). συσκευασια / packaging υλικο που χρησιμοποιειται για περιτυλιξη, συσκευασια και προστασια προϊοντων. συστημα γενικευμενων προτιμησεων / gsp (generalized system of preferences) το σγπ αποτελει τις σχετικες με διατιμησεις προτιμησεις για τις αναπτυσσομενες χωρες. αυτες οι διατιμησεις μεταφραζονται σε εξαιρεσεις η μειωσεις στους τελωνειακους δασμους. σφραγιση / seal το να κλεισθει κατι με τετοιο τροπο ωστε να μπορει να ανοιχθει μονο με σχισιμο η σπασιμο (της συσκευασιας / σφραγιδας). σωματειο / trade union οργανισμος εργαζομενων στην ιδια βιομηχανια, η που εκτελουν παρομοιες εργασιες, το οποιο εκπροσωπει τα μελη του στις συζητησεις με τη διοικηση. ταχυδρομειο αεροπορικως / a.m. αποστολη ταχυδρομειου μεσω αεροπορικων γραμμων. ταχυδρομικη θυριδα / po box (post office box) τελη αεροδρομιου/λιμενος / thc τελη που ανταποκρινονται στις υπηρεσιες εξυπηρετησης που παρεχονται κατα τις λειτουργιες φορτωσης/εκφορτωσης σε λιμανια και αεροδρομια. τελωνειακη εγγυηση / customs bond τελωνειακο η εμμεσο εγγραφο στο οποιο ενας εγγυητης αναλαμβανει να εκπληρωσει τις υποχρεωσεις προς τους συγκεκριμενους κανονες που ισχυουν για τα αγαθα. τελωνειακη καταταξη / customs classification η τελωνειακη καταταξη λεγεται επισης και hs-κωδικας. η καταταξη ειναι μια 12-ψηφια κωδικοποιηση που καθοριζει το ποσοστο τελωνειακων τελων που ισχυουν για τον τυπο προϊοντος. τελωνειο / customs house μερος στο οποιο λαμβανουν χωρα ολες η μερικες απο τις τυπικες διαδικασιες των τελωνειων (υποβολη τελωνειακων δηλωσεων κλπ.). τελωνειο προορισμου / destination customs house τελωνειο οπου παρουσιαζονται τα εμπορευματα μετα απο τη μεταφορα. τιμαριθμος παραγωγου / producer price index (ppi) συνολο αριθμων που δειχνουν την κινηση των τιμων των αγαθων και υπηρεσιων που αποκτωνται και κατασκευαζονται απο τη βιομηχανια σε μια περιοδο χρονου. τιμη καταλογου / list price η συνιστωμενη απο τον κατασκευαστη τιμη λιανικης ενος αντικειμενου. τιμη μετρητοις / cash price η τιμη που θα αποδεχθει ο πωλητης εαν η πληρωμη γινει αμεσα. τιμη στοχος / target price η τιμη που τιθεται απο την εοκ, στο πλαισιο της καπ, ως ενα λογικο μεσο ποσο χρηματων που θα λαβουν οι αγροτες για τα προϊοντα τους. τιμολογηση / pricing ενα σχεδιο η δηλωση τιμων που τιθεται απο μια εταιρεια για τα προϊοντα και τις υπηρεσιες της. τιμολογιο / invoice ενας παραληφθεις καταλογος αγαθων η υπηρεσιων που αναφερει το ποσο πληρωμης για αυτα. τοποθετηση / positioning χαρακτηριστικα ενος προϊοντος οπως εκφραζονται στο πεδιο ανταγωνισμου του, καθοριζοντας τον εαυτο του μεσω της εγγυτητας η αποστασεως του απο τα ανταγωνιστικα προϊοντα η/και τις προσδοκιες των καταναλωτων. τραπεζα αποδοχης / acceptance bank η τραπεζα που υποσχεται την πληρωμη συναλλαγματικης με ανταλλαγμα προμηθεια. τραπεζικη συναλλαγματικη / bank acceptance (b)a μια συναλλαγματικη αποδεκτη απο τραπεζα εναντι αμοιβης. τροχιογραμμη μεταφορας / loading track τροχιογραμμη στην οποια εκτελειται η φορτωση, εκφορτωση και μεταφορτωση μοναδων συνδυασμενης μεταφορας. η μεταφορτωση μπορει να ειναι απο βαγονι σε βαγονι η απο βαγονι σε οδικο οχημα και αντιστροφως. τυποποιημενη βιομηχανικη καταταξη (sic) / standard industrial classification (sic) καταλογος στον οποιο οι βιομηχανιες και υπηρεσιες κωδικοποιουνται αριθμητικα για σκοπους αναφορας και ερευνας. υγ / ps (postscript) υστερογραφο. υποκειμενα (δασμου) εμπορευματα / bonded goods υποστηριξη μετα την πωληση / after-sale service η στηριξη προς ενα προϊον που παρεχεται απο τον προμηθευτη μετα την πωληση. φαγητο ευκολιας / convenience food φαγητο ιδιαιτερα παρασκευασμενο και συσκευασμενο ετσι ωστε να μαγειρευεται ευκολα και γρηγορα. φορτωτικη (καθαρη / μη καθαρη) / bill of lading (clean / dirty) η φορτωτικη ειναι μια συμβαση θαλασσιου μεταφορας. φορτωτικη θαλασσιας μεταφορας / ocean bill of lading συμβαση μεταφορας εμπορευματων δια θαλασσης. φπα / vat γενικος εμμεσος φορος σε εξοδα που περιλαμβανονται στις τιμες, εφαρμοζομενος σε διαφορετικα ποσοστα σε ολες τις πωλησεις αγαθων και υπηρεσιων εκτος των περιπτωσεων οπου παρεχονται νομιμες εξαιρεσεις. φυσικες καταστροφες / act of god ενα απροσμενο γεγονος οπως καταιγιδα, πλημμυρα, σεισμος κλπ., αναφερομενα σε ασφαλιστικα συμβολαια ως αιτια ζημιας η απωλειας. χονδρεμπορος / wholesaler οργανισμος (η ατομο) που αγοραζει μεγαλες ποσοτητες αγαθων απο κατασκευαστες και τα πωλει στους λιανοπωλητες που πωλουν απ'ευθειας στο κοινο. ο χονδρεμπορος αγοραζει με σκοπο να μεταπωλησει σε εμπορους, λιανοπωλητες η εταιρειες. χρεωστικο σημειωμα / debit note εγγραφο που πληροφορει τον πελατη για χρηματα που χρωστουνται προς εταιρεια για παροχη αγαθων η υπηρεσιων. χρηματοδοτηση καταπτωσης / forfeit financing η χρηματοδοτηση καταπτωσης ειναι μια, βασισμενη στην εννοια της προεξοφλησης, χρηματοδοτικη τεχνικη που στηριζεται σε προεξοφληση αναληψης κινδυνου (εναντι του εξαγωγεα) βραχυπροθεσμων και μακροπροθεσμων εξαγωγικων πιστωσεων, που αποδεικνυεται απο εμπορικα εγγραφα οπισθογραφημενα η εγγυημενα απο μια τραπεζα αποδεκτη στον τραπεζιτη της χρηματοδοτησης της καταπτωσης. χωρες κεντρικης και ανατολικης ευρωπης / central and east european countries ακρωνυμιο που χρησιμοποιειται κυριως στο πλαισιο κοινοτικων συμφωνιων η προγραμματων που αναφερονται στα κατωθι 10 κρατη : βουλγαρια, εσθονια, ουγγαρια, λεττονια, λιθουανια, πολωνια, ρουμανια, τσεχια, σλοβενια και σλοβακια. ωρα ανατολικης ακτης / eastern standard time (est) η ωρα που χρησιμοποιειται στις ανατολικες πολιτειες των ηπα και τον ανατολικο καναδα. ωρες εργασιας / working hours οι ωρες που ειναι ανοικτα καταστηματα και γραφεια. acp / acp οι χωρες του acp (aφρικη, καραϊβικη, ειρηνικος) υπεγραψαν μια συμφωνια συνδεσης με την ευρωπαϊκη κοινοτητα στις 15 δεκεμβριου 1989 στο lomι. το acp αποτελειται απο 69 χωρες. κατα τη συμφωνια, συγκεκριμενα ειδη προϊοντων εξαιρουνται απο τελωνειακους δασμους και χαιρουν προνομιακης διατιμησης. american selling price (asp) χρεωση που επιβαλλεται απο τα τελωνεια των ηπα σε εισαγομενα προϊοντα ωστε να εξισωθει η τιμη του με παρομοια που παραγονται στις ηπα. ansi /ansi το αμερικανικο ιδρυμα εθνικων προτυπων ειναι το σωμα τυποποιησης των ηπα. εκδιδει τα προτυπα των ηπα και πληροφορει τις εταιρειες σχετικα με τα ισχυοντα στις ηπα προτυπα. asap / asap το συντομοτερο δυνατον ata καρνε / ata carnet το καρνε ατα ειναι ενα διεθνες τελωνειακο εγγραφο που καθιερωθηκε το 1961 με τη συνθηκη των βρυξελλων. η συνθηκη επιτρεπει σε εναν εξαγωγεα να μεταφερει τα εμπορευματα του με προσωρινη παραμονη μεσω διαφορων διαδοχικων κρατων χωρις να πρεπει να κανει τελωνειακη δηλωση σε καθε διελευση χωρας. atr / atr το atr ειναι ενα πιστοποιητικο για τη διακινηση εμπορευματων στο πλαισιο των σχεσεων εοκ/τουρκιας. αυτο το εγγραφο επιτρεπει στους εξαγωγεις να επωφεληθουν απο την ελευθερη διακινηση η τα προνομιακα συστηματα. το εγγραφο ατr πρεπει να σφραγιζεται απο τις τελωνειακες αρχες της χωρας εξαγωγης. baf-caf / baf-caf οι baf και caf ειναι δυο ειδη ρυθμισεων που ειτε αυξανουν η μειωνουν το βασικο κοστος φορτιου. ο baf (παραγων ρυθμισης δεξαμενης) ειναι μια διορθωση που εξαρταται απο τις τασεις τιμων των καυσιμων. ο caf (παραγων ρυθμισης νομισματος ) ειναι μια διορθωση που εξαρταται απο τις τασεις ισοτιμιων του νομισματος στο οποιο εχει τεθει η διατιμηση. baltic exchange (the) / baltic exchange (the) ενα διεθνες χρηματιστηριο ναυτιλιακων και αεροπορικων ναυλωσεων, στο λονδινο. cairns / cairns ομαδα 14 εξαγωγικων χωρων που τελουν ελευθερο εμποριο σε αγροτικα προϊοντα. εγκαθιδρυθηκε το 1987 στο cairns της αυστραλιας, με σκοπο να εκφρασει τα κοινα συμφεροντα και προβληματισμους των μελων του οσον αφορα τις διεθνεις διαπραγματευσεις στη γεωργια. η ομαδα αποτελειται απο τις αργεντινη, αυστραλια, βραζιλια, καναδα, χιλη, κολομβια, φιτζι, ινδονησια, μαλαισια, νεα ζηλανδια, φιλιππινες, ταϊλανδη και ουρουγουαη. ce / ec αυτο το ακρωνυμιο αντιπροσωπευει το εμπορικο σημα της ευρωπαϊκης ενωσης. το εμπορικο σημα ce η ec αποδεικνυει οτι το προϊον πληροι τις τεχνικες απαιτησεις καθως και υγειας, ασφαλειας. το εμπορικο σημα ce η ec ισχυει μονο εντος του πλαισιου της ε.ε. cim / cim διεθνης συνθηκη για τη μεταφορα αγαθων. container / container μεσα θαλασσιας η συνδυασμενης μεταφορας για τις φασεις που προηγουνται η επονται μεταφορα μεσω θαλασσης. din / din το γερμανικο ιδρυμα τυποποιησης (din) ειναι το γερμανικο σωμα προτυπων. dumping / dumping πωληση αγαθων σε αγορα ξενης χωρας σε πολυ χαμηλες τιμες. dv1 / dv1 το dv1 ειναι ενα τελωνειακο εγγραφο που καθοριζει την εκτιμηση του τελωνειου. χρησιμοποιειται σε περιπτωσεις εισαγωγης αγαθων απο μη-κοινοτικες χωρες. ecs / ecs ευρωπαϊκο συστημα συμψηφισμου. eib / ειβ η ευρωπαϊκη τραπεζα επενδυσεων ειναι ο οικονομικος θεσμος της ευρωπαϊκης κοινοτητας. συγκεντρωνει τις αποταμιευσεις απο τις αγορες κεφαλαιου και τις κατευθυνει προς τη χρηματοδοτηση επενδυτικων σχεδιων. τα δανεια που εγκρινονται απο την ειβ εχουν ως στοχο την ενισχυση των πιο υποβαθμισμενων περιοχων. embargo / embargo κυβερνητικη εντολη να σταματησει το εμποριο με καποια αλλη χωρα. eonia / εονια το σταθμικο επιτοκιο μιας ημερας (της ζωνης) του ευρω αντικαθιστα το σταθμικο επιτοκιο μιας ημερας . eonia ειναι η αναφορα της καθημερινης ισοτιμιας του ευρω, που υπολογιζεται απο την εκτ στη βαση της επιτροπης των τραπεζων που συμμετεχουν στη διαμορφωση του euribor. eur2 - eur1 / eur2 - eur1 αυτα τα εγγραφα ειναι πιστοποιητικα κινησεως, που ειναι τα αντιστοιχα πιστοποιητικων προελευσης χρησιμοποιουμενα σε προτιμησιακο εμποριο μεταξυ της εε και συνδεδεμενων χωρων. το eur 2 χρησιμοποιειται για ταχυδρομικη αποστολη μονο και δε σφραγιζεται απο τα τελωνεια, αντιθετα με το eur1. euribor / euribor το διατραπεζικο επιτοκιο αγορας σε ευρω ειναι το επιτοκιο στο οποιο οι διατραπεζικες προθεσμιακες καταθεσεις σε ευρω εντος της ευρωζωνης προσφερονται απο μια τραπεζα πρωτης ταξεως σε μια αλλη τραπεζα πρωτης ταξεως. εχει αντικαταστησει τους εθνικους δεικτες των κρατων της ευρωπαϊκης ενωσεως. factoring (δικαιοχρησια) / factoring συνδυαζει τα χαρακτηριστικα μιας τεχνικης αποπληρωμης οφειλης, μιας τεχνικης καλυψης κινδυνων πληρωμης και ενος τροπου χρηματοδοτησεως οφειλων. ο παρεχων τη δικαιοχρησια διακανονιζει προκαταβολικα τα εισπρακτεα ποσα του πωλητη. αυτο δεν ειναι εκπτωση αλλα πληρωμη με υποκατασταση, με αποδειξη υποκαταστασης. fcr / fcr eιναι ενα εγγραφο εκδιδομενο απο πρακτορα μεταφορων, που πιστοποιει οτι τα αγαθα παρεληφθησαν απο τον πωλητη και κατ'αυτον τον τροπο υποδηλωνει οτι ο εξαγωγεας εχει θεσει τα αγαθα στη διαθεση του αγοραστη. feeder / feeder πλοιο που φερνει φορτιο απο μεσαιας χωρητικοτητας λιμανια (περιφερειακα) σε λιμανια που εξυπηρετουν πλοια μεγαλης χωρητικοτητας (κεντρικα). franchising / franchising η δικαιοχρηση ειναι μια εννοια που πρωτα αναπτυχθηκε στις ηπα. οριζει μια μορφη μακροπροθεσμης με συμβολαιο συνεργασιας μεταξυ δυο νομικα ανεξαρτητων οντοτητων (του δικαιοπαροχου και του δικαιοδοχου) με βαρυτητα στην προωθηση προϊοντων, υπηρεσιων η τεχνικων. ο δικαιοπαροχος υποσχεται να βοηθησει τον δικαιοδοχο στα τεχνικα, εμπορικα η λογιστικα θεματα. σε ανταποδωση, ο δικαιοδοχος πληρωνει αμοιβη εισοδου και δικαιωματα σε ετησια βαση. ειναι επισης υποχρεωμενος να συμμορφωνεται με ποιοτικα προτυπα που τιθενται απο το δικαιοπαροχο, καθως και να συμμετεχει σε λειτουργιες προωθησης που οργανωνονται απο το δικαιοπαροχο. για το δικαιοπαροχο, αυτος ο τυπος συμβολαιου ειναι ενας καλος τροπος εισοδου σε μια αγορα χωρις να πρεπει να πληρωσει εξοδα ακινητων. ο δικαιοδοχος, απο την πλευρα του, μπορει να εφαρμοσει μια εξειδικευμενη εμπορικη προσεγγιση, χωρις να πρεπει να πληρωσει για ολα τα εξοδα αναπτυξης. franco / franco ορος συμβολαιου εξαγωγικων πωλησεων που χρησιμοποιειται για να δειξει οτι τα εμπορευματα θα παραληφθουν ελευθερα μεταφορικων εξοδων, σε ενα μερος καθοριζομενο απο τον αγοραστη. geomarketing / geomarketing συστημα γεωγραφικων πληροφοριων που χρησιμευει στην αναγνωριση γεωγραφικων μικροζωνων, για την αναπτυξη η τη ρυθμιση επενδυσεων ς'αυτες τις περιοχες, βασισμενο στα χαρακτηριστικα των ατομων που αποτελουν αυτη τη ζωνη. iata / ιατα διεθνης ενωση αερομεταφορων. iec / iec η διεθνης ηλεκτροτεχνικη επιτροπη ειναι το διεθνες σωμα προτυπων της τεχνικης βιομηχανιας. η ιεc θετει τα διεθνη προτυπα στους τομεις των ηλεκτρονικων και των τηλεπικοινωνιων. itu / ιτu μοναδα συνδυασμενης μεταφορας. manifest / manifest εγγραφο θαλασσιας η εναεριου μεταφορας που καταγραφει ολα τα εμπορευματα που φορτωθηκαν σε ενα λιμανι (η αεροδρομιο) για να σταλουν σε αλλο λιμανι (η αεροδρομιο). manifest / manifest καταλογος ολου του φορτιου η των επιβατων που μεταφερονται απο ενα πλοιο η αεροσκαφος. marketing / marketing συνολο τεχνικων για τον εντοπισμο των αναγκων του καταναλωτη/χρηστη και τη συνεχη προσαρμογη της παραγωγης και των τοπων πωλησεων συμφωνως με αυτες. το marketing προσπαθει να προσδιορισει το προς πωληση προϊον, την τιμη του, το καταλληλο δικτυο διανομης και την προωθηση που απαιτειται γι'αυτο. mercosur / mercosur ζωνη ελευθερου εμποριου με συμμετοχη της αργεντινης, βραζιλια, παραγουαης και ουρουγουαης. η χιλη και βολιβια ειναι συνδεδεμενα μελη. mfa / μfa η πολυ-ινικη ρυθμιση ειναι μια διεθνης συμφωνια στον τομεα των κλωστοϋφαντουργικων προϊοντων. η ρυθμιση ειναι το επακολουθο διαπραγματευσεων σε ποσοστωσεις εισαγωγων κλωστοϋφαντουργικων προϊοντων απο αναπτυσσομενες χωρες. η πολυ-ινικη ρυθμιση συμπεριλαμβανει 42 χωρες, συμπεριλαμβανομενης της τουρκιας. nafta / nafta βορειοαμερικανικη ζωνη ελευθερων συναλλαγων. μια κοινη αγορα που αποτελειται απο τις ηπα, καναδα και μεξικο. nic / nic προσφατα εκβιομηχανισθεισες χωρες (newly industrialised countries) : ομαδα χωρων, κυριως της νοτιοανατολικης ασιας, που εχουν διελθει μεσω περιοδου εντονης εκβιομηχανισης κατα τις δεκαετιες του '70 και '80 και εχουν σημερα επιπεδο διαβιωσης πολυ κοντα σε αυτο των ανεπτυγμενων χωρων (π.χ. νοτια κορεα, σιγκαπουρη, μαλαισια κλπ.). οηιμ / office for harmonisation of the internal market γραφειο εναρμονισης της εσωτερικης αγορας. overpanamax / overpanamax πλοιο που μια απο τις παραμετρους του υπερβαινει τα : 295 m (μηκος), 32.25 m (εξωτερικο πλατος) or 13.25 m (μεγιστο βυθισμα). αυτα τα πλοια δε μπορουν να περασουν απο τη διωρυγα του παναμα. panamax / panamax πλοιο που οι παραμετροι του επιτρεπουν τη διελευση απο τη διωρυγα του παναμα : μεγιστο μηκος 295 m, μεγιστο πλατος 32.25 m, μεγιστο βυθισμα 13.25 m. pct / pct συνθηκη συνεργασιας ευρεσιτεχνιων. roll-on-roll-off (ro-ro) / roll-on-roll-off (ro-ro) συχνα αναφερομενη ως ro-ro (from roll-on-roll-off), αυτη η τεχνικη βοηθα ενα οχημα να εισελθει/εξελθει χωρις εξωτερικη βοηθεια απο ενα πλοιο, η σε περιπτωση διαδρομης ξηρα, απο ενα τραινο. sdr / sdr τα ειδικα τραβηκτικα δικαιωματα εισηχθησαν ως θεσμος απο το δντ για να χρησιμευσουν ως ενα διεθνες νομισματικο αποθεμα. τα ειδικα τραβηκτικα δικαιωματα μπορουν να χρησιμοποιηθουν σε συναλλαγες μεταξυ του δντ και εθνικων κυβερνησεων. η αξια μοναδος ενος ειδικου τραβηκτικου δικαιωματος καθοριζεται βασει ομαδος νομισματων (usd, yen, eur, gbp). το sdr ειναι η μοναδα πληρωμης στις διεθνεις μεταφορες. t1 / τ1 το εγγραφο t1 αναφερεται σε μια εξωτερικη κοινοτικη διαμετακομιση. καταργηθηκε. t2 / τ2 το εγγραφο t2 αναφερεται σε μια εσωτερικη κοινοτικη διαμετακομιση. αντικατασταθηκε απο το sad (ενιαιο διοικητικο εγγραφο). t2l / τ2l το εγγραφο t2l αναφερεται σε αγαθα κοινοτικης προελευσης που δεν κινουνται μονο μεσω μεταφορων εντος κοινοτικου χωρου. t2m / t2m το εγγραφο t2m πιστοποιει την κοινοτικη αναγνωριση αλιευτικων προϊοντων. το τ2μ βοηθα στην αποκτηση εξαιρεσης απο τελωνειακους δασμους και ποσοτικους περιορισμους αλιευτικων προϊοντων που αλιευονται εκτος των χωρικων υδατων των κρατων-μελων, απο πλοια εγγεγραμμενα στα κοινοτικα νηολογια. το τ2μ ειναι επισης απαραιτητο στην περιπτωση που αλιευθεντα απο σκαφος εγγεγραμμενο στην κοινοτητα μεταφορτωνονται σε πλοιο μη εγγεγραμμενο στην κοινοτητα. t5 / t5 το εγγραφο t5 ειναι ενα εντυπο εντος του πλαισιου της καπ, που πιστοποιει την εξαγωγη αγροτικων προϊοντων. taric / taric ενοποιημενο τελωνειακο δασμολογιο της εοκ. η ταξινομηση taric ειναι μια 10-ψηφια κωδικοποιηση, που εξυπηρετει στην ενσωματωση των κοινοτικων ρυθμιστικων μετρων οπως οι προτιμησιακες διατιμησεις, διατιμησεις ποσοστωσης και δασμοι αντι-dumping. το ενιαιο τελωνειακο δασμολογιο βασιζεται στο taric. teu / τεu η teu (μοναδα ισοδυναμη εικοσι ποδων) ειναι μοναδα μετρησης που ισοδυναμει με εμπορευματοκιβωτιο μηκους 20 ποδων (6.10m). χρησιμοποιειται για να εκφρασει εναν αριθμο εμπορευματοκιβωτιων διαφορετικου μηκους, κυριως οσον αφορα τη χωρητικοτητα των πλοιων η των σταθμων φορτοεκφορτωσης. tir / tir διεθνης οδικη μεταφορα : μια ευρωπαϊκη ρυθμιση για τη χρηση διεθνων εγγραφων με σκοπο την οδικη μεταφορα εμπορευματων. τιr καρνε / tir carnet βιβλιαριο με αποσπωμενα στελεχη που χρησιμοποιειται για διεθνεις οδικες μεταφορες. unctad / united nations conference on trade and development (unctad) οργανισμος που ιδρυθηκε απο τον οηε για να βοηθησει τις χωρες του τριτου κοσμου στην εξαγωγη αγαθων. uru / uru οι ομοιομορφοι κανονες και συνηθειες ειναι τα κειμενα που συνταχθηκαν απο το διεθνες εμπορικο επιμελητηριο για τη σωστη χρηση των τραπεζικων τεχνικων στο διεθνες εμποριο. κατεχουν νομικη υποσταση σε αυτο το πεδιο και γινεται αναφορα σε αυτους σε περιπτωση αντιδικιας. ο πιο γνωστος απ'αυτους, ο uru 500, αναφερεται σε ενεγγυα πιστωση και τεθηκε σε ισχυ απο την 1η ιανουαριου 1994. visegrad / visegrad ομαδα κεντροευρωπαϊκων κρατων που υπεγραψαν τελωνειακη συμφωνια το 1991 : τσεχια, σλοβακια, ουγγαρια και πολωνια. αυτη η εκφραση χρησιμοποιειται συχνα για θεματα που σχετιζονται με μεταφορες. αυτες οι χωρες εχουν θεση αναλογη με τις χωρες της εζες στο πεδιο των κοινων μεταφορων. wipo / wipo παγκοσμια οργανωση πνευματικης ιδιοκτησιας. υπηρεσίες διεθνούς εμπορίου και παροχής υπηρεσιών www.00357.com - ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕ - ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΔΕ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ www.00357.com Ίδρυση εταιρειών διεθνών επιχειρήσεων (Ε.Δ.Ε.) στην Κύπρο. ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ Ε.Π.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ Ε.Δ.Ε. - (ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ Ε.Δ.Δ. - (ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ) ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ε.Π.Ε. (L.T.D.) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ Ε.Δ.Ε. Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΙΟΥΛ. 2002) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΕΚ. 2002) ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ …ΟΙ ΝΕΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ …ΟΙ ΝΕΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η Φορολογική Σύμβαση της Ελλάδας με την Κύπρο ΚΑΙ ο Νέος Φορολογικός Νόμος της Ελληνικής Δημοκρατίας (Δεκ. 2002 )- "Εξωχώριες ή Offshore εταιρείες" Η Κύπρος έχει συνάψει 52 διακρατικές φορολογικές συμβάσεις (και με την Ελλάδα) οι οποίες υπερισχύουν της "εσωτερικής νομοθεσίας" της κάθε συμβαλλόμενης χώρας (έχουν δηλαδή, βάσει συνταγματικών διατάξεων, υπερνομοθετική ισχύ), γεγονός που κατοχυρώνει τα εισοδήματα που πραγματοποιούνται από τις Κυπριακές Εταιρείες σε συναλλαγές με Ελληνικά νομικά και φυσικά πρόσωπα. Σημειώνουμε επίσης τις τελευταίες αλλαγές στην Ελληνική Φορολογική Νομοθεσία που ισχύουν από 1/1/2003 και ιδιαίτερα τις δυσμενείς πρόνοιες για τις "εξωχώριες" εταιρείες καθώς και τον επίσημο ορισμό της "εξωχώριας εταιρείας" (άρθρο 5., Ν. 3091/2002) βάσει του οποίου οι Κυπριακές ΕΔΕ δεν θεωρούνται "εξωχώριες εταιρείες" και δεν υπόκεινται στις δυσμενείς πρόνοιες. [η "μαύρη λίστα" του Ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών (εταιρείες χωρών που θεωρούνται εξωχώριες) δημοσιεύτηκε με διευκρινιστική εγκύκλιο στις 6.3.2003 - εάν επιθυμείτε αντίγραφο της δημοσίευσης καθώς και σχετικά αποσπάσματα από τον νέο φορολογικό Νόμο παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στa τηλέφωνα των γραφείων μας]. Επίσης σημειώνουμε ότι ενδεχομένως να υπάρχει άμεση ανάγκη αναδιάρθρωσης υφιστάμενων εταιρικών διαρθρώσεων που συμπεριλαμβάνουν εξωχώριες εταιρείες (BVI, Λιβερία, Παναμάς, Isle of Man κλπ.) και χρήσης Κυπριακών ΕΔΕ ή Αγγλικών Εταιρειών (εγχώριες εταιρείες) σε αντικατάσταση των υφιστάμενων εξωχώριων εταιρειών. Γενικότερα, η πρακτική χρήση των "offshore" ή εξωχώριων εταιρειών στην Ευρώπη (απ' ευθείας) κρίνεται δυσχερής και τελεί υπό καθεστώς καταπολέμησης. Η νόμιμη χρήση εταιρειών ή/και εταιρικών διαρθρώσεων (όχι "φθηνών" μεμονωμένων εταιρειών με μικρή πρακτική αξία και μεγάλους νομικούς κινδύνους) που είναι συστημένες ή αξιοποιούν και εταιρείες που είναι συστημένες σε "συνεργάσιμες" χώρες όπως η Κύπρος και το Ηνωμένο Βασίλειο (re: ΟΟΣΑ και ΕΕ), που έχουν ένα ευρύ δίκτυο διακρατικών συμβάσεων, μοντέρνα και ευέλικτη φορολογική και εταιρική νομοθεσία, χαμηλή φορολογία (Κύπρος) και που στην τελευταία ανάλυση …πληρώνουν φόρο είναι η ΜΟΝΗ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. "Γιατί οι Έλληνες Συστήνουν μία Κυπριακή ΕΔΕ;…τα Κίνητρα" ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (περιεχόμενα & κεφάλαια 1-4) Κυπριακές Εταιρείες Διεθνών Επιχειρήσεων ("ΚΕΔΕ") Κυπριακές Εταιρείες Περιεχόμενα Εισαγωγή 2 (1) (1) Η Κύπρος ως ένα διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο 3-4 (2) (2) Η Κύπρος και η επικείμενη ένταξη της στην Ε.Ε. 4-6 (3) (3) Η Κύπρος και τα κίνητρα της Κυπριακής 7-9 Εταιρικής Νομοθεσίας (4) (4) Οι χρήσεις των ΚΕΔΕ στην Ελλάδα 10-11 (5) (5) Διακρατικές συμβάσεις - η σύμβαση με την Ελλάδα 12-14 (6) (6) Η διαδικασία εγγραφής Κυπριακής Εταιρείας 15-26 εταιρικό δίκαιο Εταιρικό δίκαιο Σύσταση - η εγγραφή της εταιρείας στον Έφορο Εταιρειών Έγκριση ονόματος Ιδρυτικό έγγραφο και Καταστατικό Μετοχικό κεφάλαιο Μέτοχοι-Ανωνυμία Γενικές Συνελεύσεις Διευθυντές & Δ.Σ. Εταιρικά έγγραφα Τέλη Χαρτοσήμων Γραμματέας Έδρα (εγγεγραμμένο γραφείο) Τραπεζικοί λογαριασμοί Πιστοποιητικό σύστασης Λογιστικά βιβλία & στοιχεία Καθημερινή διαχείριση (7) (7) Ενημέρωση 27-32 - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ) ΕΙΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΑΣ - Υπηρεσίες κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων / πατέντων / πνευματικών δικαιωμάτων στην Κύπρο & παγκοσμίως - Υπηρεσίες ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών στην Κύπρο, την Ελβετία, τα Channel Islands (& παγκοσμίως) - Προβλήματα - Λύσεις: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΣ ΠΟΥ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/7/2005 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ: 1. Η Κύπρος ως ένα διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο Με την άρση των διεθνών περιορισμών στη διακίνηση του κεφαλαίου, παρατηρείται μια παγκόσμια τάση εισαγωγής χαμηλότερων φορολογικών συντελεστών με στόχο την προσέλκυση των κεφαλαίων αυτών. Οι διαφορές στη φορολογία διαδραματίζουν σήμερα ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων επιχειρηματικής φύσεως και έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη πολυάριθμων χρηματοοικονομικών κέντρων, όπως η Κύπρος, σε όλο τον κόσμο τα οποία χρησιμοποιούν οι Έλληνες, ιδιαίτερα από το 1997 και μετά, στον διεθνή φορολογικό σχεδιασμό τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία ενός τέτοιου χρηματοοικονομικού κέντρου είναι η ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου και αξιόπιστου θεσμικού πλαισίου το οποίο να παρέχει τη μέγιστη δυνατή ευελιξία αλλά, ταυτόχρονα, να παρέχει την ασφάλεια που ένας υποψήφιος επενδυτής εύλογα επιζητεί να εξασφαλίσει πριν από την διάθεση των κεφαλαίων του. Ένα τέτοιο θεσμικό πλαίσιο είναι εκείνο της Κυπριακής Εταιρείας. Βασισμένο στο αγγλοσαξονικό δίκαιο και υποστηριζόμενο από ένα αποτελεσματικό δικαικό σύστημα, ένα ελκυστικό πλέγμα φορολογικών κινήτρων και διμερών διεθνών συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας, Δημόσιες Υπηρεσίες ταγμένες στην υπηρεσία του πολίτη και, γενικότερα, από μια ιδιαίτερα αναπτυγμένη επιχειρηματική υποδομή, έχει ήδη καθιερωθεί διεθνώς, προσελκύοντας προς εγκατάσταση στην Κύπρο τόσο μεγάλες πολυεθνικές όσο και μικρές "οικογενειακές" εταιρείες. Η Κύπρος έχει διαφοροποιηθεί από άλλα χρηματοοικονομικά κέντρα στο ότι επιβάλλει λογική φορολογία επί των κερδών (10%) έχοντας παράλληλα συνάψει ένα μεγάλο δίκτυο συμβάσεων για την αποφυγή διπλής φορολογίας. Δεν συμπεριλαμβάνεται στους "φορολογικούς παράδεισους" ή τις "μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες" ("μαύρη λίστα") όπως αυτές καθορίστηκαν από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Έτσι η Κύπρος δεν έχει υποστεί και δεν θα υποστεί οποιεσδήποτε διεθνείς κυρώσεις και έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις 6 πιο "συνεργάσιμες δικαιοδοσίες-χρηματοοικονομικά κέντρα" από τον ΟΟΣΑ. Η Κύπρος θεωρείται ενός "υψηλού-προφίλ" δικαιοδοσία που παρέχει χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές και προσφέρει ταυτόχρονα ένα ευρύ δίκτυο συμβάσεων για την αποφυγή διπλής φορολογίας, συμπεριλαμβανομένης και της σύμβασης με την Ελλάδα. Για τους πιο πάνω λόγους, η Κύπρος έχει σήμερα καθιερωθεί ως ένα διεθνούς φήμης επιχειρηματικό, χρηματοοικονομικό και εμπορικό κέντρο. Τα σημαντικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η Κύπρος αναμφισβήτητα αποφέρουν σήμερα καρπούς, ιδιαίτερα για τους Έλληνες. 2. Η Κύπρος και η ένταξη της στην Ε.Ε. Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαική Ένωση την 1η Μαΐου 2004 έχει αναβαθμίσει σημαντικά το ρόλο της σαν διεθνές επιχειρηματικό κέντρο. Ακολουθείται από τις Αρμόδιες Αρχές το μοντέλο του Λουξεμβούργου, αλλά με ακόμη χαμηλότερους συντελεστές φορολογίας. Η Κύπρος έχει απλοποιημένες διαδικασίες και ουσιαστική εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων από τις δημόσιες υπηρεσίες ενώ παράλληλα διατηρεί την χαμηλότερη φορολογία στην Ευρωπαική Κοινότητα, γεγονός που την έχει αναδείξει σαν ένα Ευρωπαικό επιχειρηματικό κέντρο που χρησιμοποιείται από Ευρωπαικές επιχειρήσεις αλλά και από επιχειρήσεις εκτός Κοινότητας που θέλουν να επενδύσουν ή να συναλλαχθούν στην Ευρώπη. Ο νέος φορολογικός νόμος, που αποτελεί τη τελική και επίσημη "εναρμόνιση" της Κυπριακής φορολογικής νομοθεσίας με την ευρωπαική, έχει εγκριθεί από τους ευρωπαίους εταίρους μας στις Βρυξέλλες και έχει ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 15 Ιουλίου 2002. Η βασική αρχή της "εναρμόνισης" είναι η κοινή βάση φορολόγησης των Κυπριακών Εταιρειών ανεξάρτητα του αν οι μέτοχοι είναι Κύπριοι ή αλλοδαποί, έτσι ώστε να αποφεύγεται ο "αθέμιτος φορολογικός ανταγωνισμός" εντός της Κοινότητας. Ο νέος φορολογικός νόμος αναβαθμίζει σημαντικά το επίπεδο των Κυπριακών εταιρειών και θέτει οριστικά τέλος στις αμφιβολίες ως προς το φορολογικό καθεστώς για τις Κυπριακές εταιρείες από την 1η Ιανουαρίου 2003 καταργήθηκε το καθεστώς offshore / "εξωχώριων εταιρειών" που ίσχυε προηγουμένως. Όλες οι Κυπριακές εταιρείες θεωρούνται από την 1η Ιανουαρίου 2003 ως εγχώριες εταιρείες. Ως εκ τούτου από την 1η Ιανουαρίου 2003, (α) ο φορολογικός συντελεστής εταιρικού φόρου που ισχύει για όλες τις Κυπριακές εταιρείες έχει οριστεί στο 10% επί των καθαρών κερδών - δεν προσφέρεται πλέον καμία ευνοική φορολογική μεταρρύθμιση (β) έχουν καταργηθεί οι περιορισμοί που ίσχυαν στις δραστηριότητες των Κυπριακών εταιρειών ξένων συμφερόντων για δραστηριότητες αποκλειστικά εντός Κύπρου - τώρα όλες οι Κυπριακές εταιρείες ανεξαρτήτως μετοχικής σύνθεσης μπορούν να δραστηριοποιούνται εντός και εκτός Κύπρου. Ο νέος φορολογικός νόμος έχει τύχει ιδιαίτερα θετικής αποδοχής από την παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα καθώς και από τον Σύνδεσμο Εταιρειών Διεθνών Δραστηριοτήτων της Κύπρου που επιδοκιμάζει τις θετικές εξελίξεις. Με το Νέο Φορολογικό Νόμο η Κύπρος διαθέτει ένα σύγχρονο φορολογικό σύστημα, πλήρως και επίσημα αποδεκτό από την Ευρωπαική Ένωση και τον ΟΟΣΑ, που παράλληλα προσφέρει σημαντικότατα κίνητρα στους διεθνείς επενδυτές. Είναι φανερό ότι το μέλλον της Κύπρου ως ενός "υψηλού-επιπέδου" διεθνές επιχειρηματικό κέντρο, στην καρδιά της Ευρώπης, προδιαγράφεται θετικά. 4. Οι χρήσεις των ΚΕΔΕ Οι ΚΕΔΕ είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στον φορολογικό σχεδιασμό στην Ελλάδα και προσφέρεται για ένα ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων (για ενδοκοινοτικές και μη ενδοκοινοτικές συναλλαγές) πχ.: -Εισαγωγές - Εξαγωγές -Παροχή πάσης φύσεως Υπηρεσιών -Διενέργεια Διεθνών Οδικών Μεταφορών εμπορευμάτων ή επιβατών (διασυνοριακές μεταφορές & όχι εντός Ελλάδος) -Ιδιοκτησία ακίνητης και κινητής περιουσίας -Ιδιοκτησία και εκμετάλλευση πνευματικών δικαιωμάτων / εμπορικών σημάτων -Επενδυτικές εταιρείες ή ιθύνουσες εταιρείες -Ναυτιλιακά Η εταιρεία μας είναι στη διάθεση σας για να συζητήσει εμπιστευτικά τη δική σας περίπτωση και τις δικές σας ανάγκες και να προτείνει νόμιμες και αποτελεσματικές λύσεις. Ενδεικτικά, μερικές από τις πολλές χρήσεις είναι οι εξής: · · Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ Η ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΔΕ - εισαγωγές: αγορά εμπορευμάτων εξωτερικού από μία Κυπριακή ΕΠΕ και μεταπώληση στην Ευρώπη (π.χ. στην Ελλάδα) - το κέρδος που προκύπτει στην Κύπρο φορολογείται με συντελεστή 10% για τα κέρδη της Κυπριακής Εταιρείας αντί λ.χ. 32% ή 25% στην Ελλάδα - ΓΙΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ Η ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ. · · ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Η ΕΠΙΒΑΤΩΝ (διασυνοριακές μεταφορές & όχι εντός Ελλάδος) · · Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΔΕ έχει ως αποτέλεσμα τα κέρδη που πραγματοποιούνται στην Κύπρο να φορολογούνται επίσης με σταθερό συντελεστή 10%. (προσφέρεται για ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ παροχή υπηρεσιών, π.χ. Πληροφορικής, Ίντερνετ, Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Επενδυτικών Υπηρεσιών, Διαφήμισης, Μάρκετινγκ, Προώθησης Πωλήσεων, Δημοσίων Σχέσεων, Έρευνας Αγοράς, πάσης φύσεως Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Εξεύρεσης Προσωπικού, Λογιστικών και Φοροτεχνικών Εργασιών κ.τ.λ.). · · Η ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ από την Κυπριακή ΕΔΕ. - Η ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ / ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ - ROYALTIES. Το κέρδος (εισόδημα) της Κυπριακής εταιρείας από τις εργασίες της που διεξάγονται από την Κύπρο, φορολογείται επίσης με σταθερό συντελεστή 10%. - με τον νέο Νόμο οι Κυπριακές Εταιρείες Πνευματικών Δικαιωμάτων θεωρούνται από τις πιο ευέλικτες και φορολογικά αποτελεσματικές παγκοσμίως. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ (HOLDING COMPANIES) - επίσης, με τον νέο Νόμο οι Κυπριακές Εταιρείες Συμμετοχών θεωρούνται από τις πλέον ευέλικτες και φορολογικά αποτελεσματικές παγκοσμίως www.00357.com - κυπριακες επε - εταιρeιες περιορισμενης ευθυνης - φορολογικος σχεδιασμος: η χρηση των κυπριακων εδε - ενημερωση - ο νεος φορολογικος νομος www.00357.com ίδρυση εταιρειών διεθνών επιχειρήσεων (ε.δ.ε.) στην κύπρο. κυπριακες ε.π.ε. εταιρειες διεθνων δραστηριοτητων ενημερωση κυπριακες ε.δ.ε. - (εταιρeιες διεθνων επιχειρησεων) κυπριακες ε.δ.δ. - (εταιρeιες διεθνων δραστηριοτητων) εταιρeιες περιορισμενης ευθυνης ε.π.ε. (l.t.d.) υπηρεσίες διεθνούς εμπορίου και παροχής υπηρεσιών φορολογικος σχεδιασμος: η χρησιμοποιηση της κυπρου στο διεθνη φορολογικο σχεδιασμο η χρηση των κυπριακων ε.δ.ε. ο νεος φορολογικος νομος της κυπριακης δημοκρατιας (ιουλ. 2002) και της ελληνικης δημοκρατιας (δεκ. 2002) ι τελευταιες εξελιξεις στο ελληνικο και το διεθνες φορολογικο περιβαλλον …οι νεες λυσεις του διεθνους φορολογικου σχεδιασμου …οι νεες φορολογικες στρατηγικες των ελληνικων επιχειρησεων η φορολογική σύμβαση της ελλάδας με την κύπρο και ο νέος φορολογικός νόμος της ελληνικής δημοκρατίας (δεκ. 2002 )- "εξωχώριες ή offshore εταιρείες" η κύπρος έχει συνάψει 52 διακρατικές φορολογικές συμβάσεις (και με την ελλάδα) οι οποίες υπερισχύουν της "εσωτερικής νομοθεσίας" της κάθε συμβαλλόμενης χώρας (έχουν δηλαδή, βάσει συνταγματικών διατάξεων, υπερνομοθετική ισχύ), γεγονός που κατοχυρώνει τα εισοδήματα που πραγματοποιούνται από τις κυπριακές εταιρείες σε συναλλαγές με ελληνικά νομικά και φυσικά πρόσωπα. σημειώνουμε επίσης τις τελευταίες αλλαγές στην ελληνική φορολογική νομοθεσία που ισχύουν από 1/1/2003 και ιδιαίτερα τις δυσμενείς πρόνοιες για τις "εξωχώριες" εταιρείες καθώς και τον επίσημο ορισμό της "εξωχώριας εταιρείας" (άρθρο 5., ν. 3091/2002) βάσει του οποίου οι κυπριακές εδε δεν θεωρούνται "εξωχώριες εταιρείες" και δεν υπόκεινται στις δυσμενείς πρόνοιες. [η "μαύρη λίστα" του ελληνικού υπουργείου οικονομικών (εταιρείες χωρών που θεωρούνται εξωχώριες) δημοσιεύτηκε με διευκρινιστική εγκύκλιο στις 6.3.2003 - εάν επιθυμείτε αντίγραφο της δημοσίευσης καθώς και σχετικά αποσπάσματα από τον νέο φορολογικό νόμο παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στa τηλέφωνα των γραφείων μας]. επίσης σημειώνουμε ότι ενδεχομένως να υπάρχει άμεση ανάγκη αναδιάρθρωσης υφιστάμενων εταιρικών διαρθρώσεων που συμπεριλαμβάνουν εξωχώριες εταιρείες (bvi, λιβερία, παναμάς, isle of man κλπ.) και χρήσης κυπριακών εδε ή αγγλικών εταιρειών (εγχώριες εταιρείες) σε αντικατάσταση των υφιστάμενων εξωχώριων εταιρειών. γενικότερα, η πρακτική χρήση των "offshore" ή εξωχώριων εταιρειών στην ευρώπη (απ' ευθείας) κρίνεται δυσχερής και τελεί υπό καθεστώς καταπολέμησης. η νόμιμη χρήση εταιρειών ή/και εταιρικών διαρθρώσεων (όχι "φθηνών" μεμονωμένων εταιρειών με μικρή πρακτική αξία και μεγάλους νομικούς κινδύνους) που είναι συστημένες ή αξιοποιούν και εταιρείες που είναι συστημένες σε "συνεργάσιμες" χώρες όπως η κύπρος και το ηνωμένο βασίλειο (re: οοσα και εε), που έχουν ένα ευρύ δίκτυο διακρατικών συμβάσεων, μοντέρνα και ευέλικτη φορολογική και εταιρική νομοθεσία, χαμηλή φορολογία (κύπρος) και που στην τελευταία ανάλυση …πληρώνουν φόρο είναι η μονη νομιμη και ενδεδειγμενη λυση φορολογικου σχεδιασμου στο μοντερνο επιχειρηματικο περιβαλλον. "γιατί οι έλληνες συστήνουν μία κυπριακή εδε;…τα κίνητρα" ενδιαφερον αποσπασματα αποσπασματα ενημερωτικης εκθεσης (περιεχόμενα & κεφάλαια 1-4) κυπριακές εταιρείες διεθνών επιχειρήσεων ("κεδε") κυπριακές εταιρείες περιεχόμενα εισαγωγή 2 (1) (1) η κύπρος ως ένα διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο 3-4 (2) (2) η κύπρος και η επικείμενη ένταξη της στην ε.ε. 4-6 (3) (3) η κύπρος και τα κίνητρα της κυπριακής 7-9 εταιρικής νομοθεσίας (4) (4) οι χρήσεις των κεδε στην ελλάδα 10-11 (5) (5) διακρατικές συμβάσεις - η σύμβαση με την ελλάδα 12-14 (6) (6) η διαδικασία εγγραφής κυπριακής εταιρείας 15-26 & εταιρικό δίκαιο εταιρικό δίκαιο ύσταση - η εγγραφή της εταιρείας στον έφορο εταιρειών έγκριση ονόματος ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό μετοχικό κεφάλαιο μέτοχοι-ανωνυμία γενικές συνελεύσεις διευθυντές & δ.ς. εταιρικά έγγραφα τέλη χαρτοσήμων γραμματέας έδρα (εγγεγραμμένο γραφείο) τραπεζικοί λογαριασμοί πιστοποιητικό σύστασης λογιστικά βιβλία & στοιχεία καθημερινή διαχείριση (7) (7) ενημέρωση 27-32 - δυνατοτητα διεξαγωγης επιτοπιων δραστηριοτητων στην κυπριακη αγορα (εντος κυπρου) ειτε απευθειας ειτε μεσω των κυπριακων εταιρειων σας - υπηρεσίες κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων / πατέντων / πνευματικών δικαιωμάτων στην κύπρο & παγκοσμίως - υπηρεσίες ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών στην κύπρο, την ελβετία, τα channel islands (& παγκοσμίως) - προβλήματα - λύσεις: αντιμετωπιση των κινδυνων απο την εφαρμογη της κοινοτικης οδηγιας περι τοκων αποταμιευσεως που τιθεται σε ισχυ απο 1/7/2005 αποσπασματα απο την εκθεση: 1. η κύπρος ως ένα διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο με την άρση των διεθνών περιορισμών στη διακίνηση του κεφαλαίου, παρατηρείται μια παγκόσμια τάση εισαγωγής χαμηλότερων φορολογικών συντελεστών με στόχο την προσέλκυση των κεφαλαίων αυτών. οι διαφορές στη φορολογία διαδραματίζουν σήμερα ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων επιχειρηματικής φύσεως και έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη πολυάριθμων χρηματοοικονομικών κέντρων, όπως η κύπρος, σε όλο τον κόσμο τα οποία χρησιμοποιούν οι έλληνες, ιδιαίτερα από το 1997 και μετά, στον διεθνή φορολογικό σχεδιασμό τους. απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία ενός τέτοιου χρηματοοικονομικού κέντρου είναι η ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου και αξιόπιστου θεσμικού πλαισίου το οποίο να παρέχει τη μέγιστη δυνατή ευελιξία αλλά, ταυτόχρονα, να παρέχει την ασφάλεια που ένας υποψήφιος επενδυτής εύλογα επιζητεί να εξασφαλίσει πριν από την διάθεση των κεφαλαίων του. ένα τέτοιο θεσμικό πλαίσιο είναι εκείνο της κυπριακής εταιρείας. βασισμένο στο αγγλοσαξονικό δίκαιο και υποστηριζόμενο από ένα αποτελεσματικό δικαικό σύστημα, ένα ελκυστικό πλέγμα φορολογικών κινήτρων και διμερών διεθνών συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας, δημόσιες υπηρεσίες ταγμένες στην υπηρεσία του πολίτη και, γενικότερα, από μια ιδιαίτερα αναπτυγμένη επιχειρηματική υποδομή, έχει ήδη καθιερωθεί διεθνώς, προσελκύοντας προς εγκατάσταση στην κύπρο τόσο μεγάλες πολυεθνικές όσο και μικρές "οικογενειακές" εταιρείες. η κύπρος έχει διαφοροποιηθεί από άλλα χρηματοοικονομικά κέντρα στο ότι επιβάλλει λογική φορολογία επί των κερδών (10%) έχοντας παράλληλα συνάψει ένα μεγάλο δίκτυο συμβάσεων για την αποφυγή διπλής φορολογίας. δεν συμπεριλαμβάνεται στους "φορολογικούς παράδεισους" ή τις "μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες" ("μαύρη λίστα") όπως αυτές καθορίστηκαν από τον οργανισμό οικονομικής συνεργασίας και ανάπτυξης (οοσα). έτσι η κύπρος δεν έχει υποστεί και δεν θα υποστεί οποιεσδήποτε διεθνείς κυρώσεις και έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις 6 πιο "συνεργάσιμες δικαιοδοσίες-χρηματοοικονομικά κέντρα" από τον οοσα. η κύπρος θεωρείται ενός "υψηλού-προφίλ" δικαιοδοσία που παρέχει χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές και προσφέρει ταυτόχρονα ένα ευρύ δίκτυο συμβάσεων για την αποφυγή διπλής φορολογίας, συμπεριλαμβανομένης και της σύμβασης με την ελλάδα. για τους πιο πάνω λόγους, η κύπρος έχει σήμερα καθιερωθεί ως ένα διεθνούς φήμης επιχειρηματικό, χρηματοοικονομικό και εμπορικό κέντρο. τα σημαντικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η κύπρος αναμφισβήτητα αποφέρουν σήμερα καρπούς, ιδιαίτερα για τους έλληνες. 2. η κύπρος και η ένταξη της στην ε.ε. η ένταξη της κύπρου στην ευρωπαική ένωση την 1η μαΐου 2004 έχει αναβαθμίσει σημαντικά το ρόλο της σαν διεθνές επιχειρηματικό κέντρο. ακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές το μοντέλο του λουξεμβούργου, αλλά με ακόμη χαμηλότερους συντελεστές φορολογίας. η κύπρος έχει απλοποιημένες διαδικασίες και ουσιαστική εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων από τις δημόσιες υπηρεσίες ενώ παράλληλα διατηρεί την χαμηλότερη φορολογία στην ευρωπαική κοινότητα, γεγονός που την έχει αναδείξει σαν ένα ευρωπαικό επιχειρηματικό κέντρο που χρησιμοποιείται από ευρωπαικές επιχειρήσεις αλλά και από επιχειρήσεις εκτός κοινότητας που θέλουν να επενδύσουν ή να συναλλαχθούν στην ευρώπη. ο νέος φορολογικός νόμος, που αποτελεί τη τελική και επίσημη "εναρμόνιση" της κυπριακής φορολογικής νομοθεσίας με την ευρωπαική, έχει εγκριθεί από τους ευρωπαίους εταίρους μας στις βρυξέλλες και έχει ψηφιστεί από τη βουλή των αντιπροσώπων στις 15 ιουλίου 2002. η βασική αρχή της "εναρμόνισης" είναι η κοινή βάση φορολόγησης των κυπριακών εταιρειών ανεξάρτητα του αν οι μέτοχοι είναι κύπριοι ή αλλοδαποί, έτσι ώστε να αποφεύγεται ο "αθέμιτος φορολογικός ανταγωνισμός" εντός της κοινότητας. ο νέος φορολογικός νόμος αναβαθμίζει σημαντικά το επίπεδο των κυπριακών εταιρειών και θέτει οριστικά τέλος στις αμφιβολίες ως προς το φορολογικό καθεστώς για τις κυπριακές εταιρείες από την 1η ιανουαρίου 2003 καταργήθηκε το καθεστώς offshore / "εξωχώριων εταιρειών" που ίσχυε προηγουμένως. όλες οι κυπριακές εταιρείες θεωρούνται από την 1η ιανουαρίου 2003 ως εγχώριες εταιρείες. ως εκ τούτου από την 1η ιανουαρίου 2003, (α) ο φορολογικός συντελεστής εταιρικού φόρου που ισχύει για όλες τις κυπριακές εταιρείες έχει οριστεί στο 10% επί των καθαρών κερδών - δεν προσφέρεται πλέον καμία ευνοική φορολογική μεταρρύθμιση (β) έχουν καταργηθεί οι περιορισμοί που ίσχυαν στις δραστηριότητες των κυπριακών εταιρειών ξένων συμφερόντων για δραστηριότητες αποκλειστικά εντός κύπρου - τώρα όλες οι κυπριακές εταιρείες ανεξαρτήτως μετοχικής σύνθεσης μπορούν να δραστηριοποιούνται εντός και εκτός κύπρου. ο νέος φορολογικός νόμος έχει τύχει ιδιαίτερα θετικής αποδοχής από την παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα καθώς και από τον σύνδεσμο εταιρειών διεθνών δραστηριοτήτων της κύπρου που επιδοκιμάζει τις θετικές εξελίξεις. με το νέο φορολογικό νόμο η κύπρος διαθέτει ένα σύγχρονο φορολογικό σύστημα, πλήρως και επίσημα αποδεκτό από την ευρωπαική ένωση και τον οοσα, που παράλληλα προσφέρει σημαντικότατα κίνητρα στους διεθνείς επενδυτές. είναι φανερό ότι το μέλλον της κύπρου ως ενός "υψηλού-επιπέδου" διεθνές επιχειρηματικό κέντρο, στην καρδιά της ευρώπης, προδιαγράφεται θετικά. 4. οι χρήσεις των κεδε οι κεδε είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στον φορολογικό σχεδιασμό στην ελλάδα και προσφέρεται για ένα ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων (για ενδοκοινοτικές και μη ενδοκοινοτικές συναλλαγές) πχ.: -εισαγωγές - εξαγωγές -παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών -διενέργεια διεθνών οδικών μεταφορών εμπορευμάτων ή επιβατών (διασυνοριακές μεταφορές & όχι εντός ελλάδος) -ιδιοκτησία ακίνητης και κινητής περιουσίας -ιδιοκτησία και εκμετάλλευση πνευματικών δικαιωμάτων / εμπορικών σημάτων -επενδυτικές εταιρείες ή ιθύνουσες εταιρείες -ναυτιλιακά η εταιρεία μας είναι στη διάθεση σας για να συζητήσει εμπιστευτικά τη δική σας περίπτωση και τις δικές σας ανάγκες και να προτείνει νόμιμες και αποτελεσματικές λύσεις. ενδεικτικά, μερικές από τις πολλές χρήσεις είναι οι εξής: · · η διενεργεια εισαγωγων και εξαγωγων και η εισπραξη προμηθειων μεσω της κυπριακης εδε - εισαγωγές: αγορά εμπορευμάτων εξωτερικού από μία κυπριακή επε και μεταπώληση στην ευρώπη (π.χ. στην ελλάδα) - το κέρδος που προκύπτει στην κύπρο φορολογείται με συντελεστή 10% για τα κέρδη της κυπριακής εταιρείας αντί λ.χ. 32% ή 25% στην ελλάδα - για ενδοκοινοτικο η για διεθνες εμποριο. · · διενεργεια διεθνων οδικων μεταφορων εμπορευματων η επιβατων (διασυνοριακές μεταφορές & όχι εντός ελλάδος) · · η παροχη υπηρεσιων μεσω της κυπριακης εδε έχει ως αποτέλεσμα τα κέρδη που πραγματοποιούνται στην κύπρο να φορολογούνται επίσης με σταθερό συντελεστή 10%. (προσφέρεται για πασης φυσεως παροχή υπηρεσιών, π.χ. πληροφορικής, ίντερνετ, ηλεκτρονικού εμπορίου, επενδυτικών υπηρεσιών, διαφήμισης, μάρκετινγκ, προώθησης πωλήσεων, δημοσίων σχέσεων, έρευνας αγοράς, πάσης φύσεως συμβουλευτικών υπηρεσιών, εξεύρεσης προσωπικού, λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών κ.τ.λ.). · · η ιδιοκτησια κινητης και ακινητης περιουσιας από την κυπριακή εδε. - η κατοχη και διεθνης εκμεταλλευση πνευματικων δικαιωματων / εμπορικων σηματων - royalties. το κέρδος (εισόδημα) της κυπριακής εταιρείας από τις εργασίες της που διεξάγονται από την κύπρο, φορολογείται επίσης με σταθερό συντελεστή 10%. - με τον νέο νόμο οι κυπριακές εταιρείες πνευματικών δικαιωμάτων θεωρούνται από τις πιο ευέλικτες και φορολογικά αποτελεσματικές παγκοσμίως. υπηρεσιες διεθνους εμποριου και παροχης υπηρεσιων η συμμετοχη σε αλλες εταιρειες στην ελλαδα και παγκοσμιως (holding companies) - επίσης, με τον νέο νόμο οι κυπριακές εταιρείες συμμετοχών θεωρούνται από τις πλέον ευέλικτες και φορολογικά αποτελεσματικές παγκοσμίως www.00357.com - ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕ - ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΔΕ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ www.00357.com ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Ε.Δ.Ε.) ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ Ε.Π.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ Ε.Δ.Ε. - (ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ Ε.Δ.Δ. - (ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ) ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ε.Π.Ε. (L.T.D.) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ Ε.Δ.Ε. Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΙΟΥΛ. 2002) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΕΚ. 2002) ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ …ΟΙ ΝΕΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ …ΟΙ ΝΕΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΕΚ. 2002 )- "ΕΞΩΧΩΡΙΕΣ Η OFFSHORE ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ" Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ 52 ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ) ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΣ "ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ" ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΑΔΗ, ΒΑΣΕΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ, ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΙΣΧΥ), ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΕΙ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1/1/2003 ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΙΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ "ΕΞΩΧΩΡΙΕΣ" ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ "ΕΞΩΧΩΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ" (ΑΡΘΡΟ 5., Ν. 3091/2002) ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΔΕ ΔΕΝ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ "ΕΞΩΧΩΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ" ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ. [Η "ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ" ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΞΩΧΩΡΙΕΣ) ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΜΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΤΙΣ 6.3.2003 - ΕΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤA ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΑΣ]. ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΞΩΧΩΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (BVI, ΛΙΒΕΡΙΑ, ΠΑΝΑΜΑΣ, ISLE OF MAN ΚΛΠ.) ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΔΕ Η ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ) ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΞΩΧΩΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ, Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ "OFFSHORE" Η ΕΞΩΧΩΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ) ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΧΕΡΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ. Η ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η/ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ (ΟΧΙ "ΦΘΗΝΩΝ" ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ) ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΤΗΜΕΝΕΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΤΗΜΕΝΕΣ ΣΕ "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΕΣ" ΧΩΡΕΣ ΟΠΩΣ Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (RE: ΟΟΣΑ ΚΑΙ ΕΕ), ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΕΥΡΥ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΧΑΜΗΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (ΚΥΠΡΟΣ) ΚΑΙ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ …ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΦΟΡΟ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. "ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΣΤΗΝΟΥΝ ΜΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΔΕ;…ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ" ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ & ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1-4) ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ("ΚΕΔΕ") ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 (1) (1) Η ΚΥΠΡΟΣ ΩΣ ΕΝΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 3-4 (2) (2) Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. 4-6 (3) (3) Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ 7-9 ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (4) (4) ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΕΔΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 10-11 (5) (5) ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 12-14 (6) (6) Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 15-26 & ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗ - Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΟΙ-ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ & Δ.Σ. ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΔΡΑ (ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ) ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (7) (7) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 27-32 - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ) ΕΙΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ / ΠΑΤΕΝΤΩΝ / ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ & ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ, ΤΑ CHANNEL ISLANDS (& ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ) - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΛΥΣΕΙΣ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΣ ΠΟΥ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/7/2005 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ: 1. Η ΚΥΠΡΟΣ ΩΣ ΕΝΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΥΤΩΝ. ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΖΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΑΡΙΘΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ, ΟΠΩΣ Η ΚΥΠΡΟΣ, ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 1997 ΚΑΙ ΜΕΤΑ, ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥΣ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΤΕΤΟΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΥΠΑΡΞΗ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΑΛΛΑ, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ, ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΕΝΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΕΥΛΟΓΑ ΕΠΙΖΗΤΕΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ. ΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΑΓΓΛΟΣΑΞΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΕΝΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΜΕΡΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ, ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ, ΑΠΟ ΜΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ, ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΚΑΘΙΕΡΩΘΕΙ ΔΙΕΘΝΩΣ, ΠΡΟΣΕΛΚΥΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ "ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ" ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΟ ΟΤΙ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΛΟΓΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ (10%) ΕΧΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΝΑΨΕΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ. ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥΣ" Η ΤΙΣ "ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ" ("ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ") ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΟΣΑ). ΕΤΣΙ Η ΚΥΠΡΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΣΤΕΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ ΩΣ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 6 ΠΙΟ "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ" ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΟΣΑ. Η ΚΥΠΡΟΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΝΟΣ "ΥΨΗΛΟΥ-ΠΡΟΦΙΛ" ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΧΑΜΗΛΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΕΝΑ ΕΥΡΥ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ, Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΧΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΘΙΕΡΩΘΕΙ ΩΣ ΕΝΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΗΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ. ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΑΠΟΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΡΠΟΥΣ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. 2. Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΝ 1Η ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΧΕΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΣΑΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ. ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΑΚΟΜΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ. Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΧΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΩ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΔΕΙΞΕΙ ΣΑΝ ΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΟΥΝ Η ΝΑ ΣΥΝΑΛΛΑΧΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΗ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ" ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ, ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΙΣ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002. Η ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ" ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΒΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝ ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΥΠΡΙΟΙ Η ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Ο "ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ" ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΤΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ OFFSHORE / "ΕΞΩΧΩΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ" ΠΟΥ ΙΣΧΥΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003 ΩΣ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003, (Α) Ο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΟ 10% ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ - ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΝΟΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ (Β) ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ - ΤΩΡΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ. Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΧΕΙ ΤΥΧΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΚΙΜΑΖΕΙ ΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ Η ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΟΣΑ, ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ. ΕΙΝΑΙ ΦΑΝΕΡΟ ΟΤΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΩΣ ΕΝΟΣ "ΥΨΗΛΟΥ-ΕΠΙΠΕΔΟΥ" ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΘΕΤΙΚΑ. 4. ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΕΔΕ ΟΙ ΚΕΔΕ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΓΙΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ) ΠΧ.: -ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ -ΠΑΡΟΧΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Η ΕΠΙΒΑΤΩΝ (ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΟΧΙ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) -ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ -ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ / ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ -ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Η ΙΘΥΝΟΥΣΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ -ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ υπηρεσιες διεθνους εμποριου και παροχης υπηρεσιων Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ: · · Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ Η ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΔΕ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ: ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΠΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (Π.Χ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ) - ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 10% ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΤΙ Λ.Χ. 32% Η 25% ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΓΙΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ Η ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ. · · ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Η ΕΠΙΒΑΤΩΝ (ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΟΧΙ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) · · Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΔΕ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 10%. (ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Π.Χ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κ.Τ.Λ.). · · Η ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΔΕ. - Η ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ / ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ - ROYALTIES. ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ (ΕΙΣΟΔΗΜΑ) ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 10%. - ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ (HOLDING COMPANIES) - ΕΠΙΣΗΣ, ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΕΟΝ ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ www.00357.com - κυπριακες επε - εταιρeιες περιορισμενης ευθυνης - φορολογικος σχεδιασμος: η χρηση των κυπριακων εδε - ενημερωση - ο νεος φορολογικος νομος www.00357.com ιδρυση εταιρειων διεθνων επιχειρησεων (ε.δ.ε.) στην κυπρο. κυπριακες ε.π.ε. εταιρειες διεθνων δραστηριοτητων ενημερωση κυπριακες ε.δ.ε. - (εταιρeιες διεθνων επιχειρησεων) κυπριακες ε.δ.δ. - (εταιρeιες διεθνων δραστηριοτητων) εταιρeιες περιορισμενης ευθυνης ε.π.ε. (l.t.d.) φορολογικος σχεδιασμος: η χρησιμοποιηση της κυπρου στο διεθνη φορολογικο σχεδιασμο η χρηση των κυπριακων ε.δ.ε. ο νεος φορολογικος νομος της κυπριακης δημοκρατιας (ιουλ. 2002) και της ελληνικης δημοκρατιας (δεκ. 2002) οι τελευταιες εξελιξεις στο ελληνικο και το διεθνες φορολογικο περιβαλλον …οι νεες λυσεις του διεθνους φορολογικου σχεδιασμου …οι νεες φορολογικες στρατηγικες των ελληνικων επιχειρησεων η φορολογικη συμβαση της ελλαδας με την κυπρο και ο νεος φορολογικος νομος της ελληνικης δημοκρατιας (δεκ. 2002 )- "εξωχωριες η offshore εταιρειες" η κυπρος εχει συναψει 52 διακρατικες φορολογικες συμβασεις (και με την ελλαδα) οι οποιες υπερισχυουν της "εσωτερικης νομοθεσιας" της καθε συμβαλλομενης χωρας (εχουν δηλαδη, βασει συνταγματικων διαταξεων, υπερνομοθετικη ισχυ), γεγονος που κατοχυρωνει τα εισοδηματα που πραγματοποιουνται απο τις κυπριακες εταιρειες σε συναλλαγες με ελληνικα νομικα και φυσικα προσωπα. σημειωνουμε επισης τις τελευταιες αλλαγες στην ελληνικη φορολογικη νομοθεσια που ισχυουν απο 1/1/2003 και ιδιαιτερα τις δυσμενεις προνοιες για τις "εξωχωριες" εταιρειες καθως και τον επισημο ορισμο της "εξωχωριας εταιρειας" (αρθρο 5., ν. 3091/2002) βασει του οποιου οι κυπριακες εδε δεν θεωρουνται "εξωχωριες εταιρειες" και δεν υποκεινται στις δυσμενεις προνοιες. [η "μαυρη λιστα" του ελληνικου υπουργειου οικονομικων (εταιρειες χωρων που θεωρουνται εξωχωριες) δημοσιευτηκε με διευκρινιστικη εγκυκλιο στις 6.3.2003 - εαν επιθυμειτε αντιγραφο της δημοσιευσης καθως και σχετικα αποσπασματα απο τον νεο φορολογικο νομο παρακαλω επικοινωνηστε μαζι μας στa τηλεφωνα των γραφειων μας]. επισης σημειωνουμε οτι ενδεχομενως να υπαρχει αμεση αναγκη αναδιαρθρωσης υφισταμενων εταιρικων διαρθρωσεων που συμπεριλαμβανουν εξωχωριες εταιρειες (bvi, λιβερια, παναμας, isle of man κλπ.) και χρησης κυπριακων εδε η αγγλικων εταιρειων (εγχωριες εταιρειες) σε αντικατασταση των υφισταμενων εξωχωριων εταιρειων. γενικοτερα, η πρακτικη χρηση των "offshore" η εξωχωριων εταιρειων στην ευρωπη (απ' ευθειας) κρινεται δυσχερης και τελει υπο καθεστως καταπολεμησης. η νομιμη χρηση εταιρειων η/και εταιρικων διαρθρωσεων (οχι "φθηνων" μεμονωμενων εταιρειων με μικρη πρακτικη αξια και μεγαλους νομικους κινδυνους) που ειναι συστημενες η αξιοποιουν και εταιρειες που ειναι συστημενες σε "συνεργασιμες" χωρες οπως η κυπρος και το ηνωμενο βασιλειο (re: οοσα και εε), που εχουν ενα ευρυ δικτυο διακρατικων συμβασεων, μοντερνα και ευελικτη φορολογικη και εταιρικη νομοθεσια, χαμηλη φορολογια (κυπρος) και που στην τελευταια αναλυση …πληρωνουν φορο ειναι η μονη νομιμη και ενδεδειγμενη λυση φορολογικου σχεδιασμου στο μοντερνο επιχειρηματικο περιβαλλον. "γιατι οι ελληνες συστηνουν μια κυπριακη εδε;…τα κινητρα" ενδιαφερον αποσπασματα αποσπασματα ενημερωτικης εκθεσης (περιεχομενα & κεφαλαια 1-4) κυπριακες εταιρειες διεθνων επιχειρησεων ("κεδε") κυπριακες εταιρειες περιεχομενα εισαγωγη 2 (1) (1) η κυπρος ως ενα διεθνες χρηματοοικονομικο κεντρο 3-4 (2) (2) η κυπρος και η επικειμενη ενταξη της στην ε.ε. 4-6 (3) (3) η κυπρος και τα κινητρα της κυπριακης 7-9 εταιρικης νομοθεσιας (4) (4) οι χρησεις των κεδε στην ελλαδα 10-11 (5) (5) διακρατικες συμβασεις - η συμβαση με την ελλαδα 12-14 (6) (6) η διαδικασια εγγραφης κυπριακης εταιρειας 15-26 & εταιρικο δικαιο εταιρικο δικαιο συσταση - η εγγραφη της εταιρειας στον εφορο εταιρειων εγκριση ονοματος ιδρυτικο εγγραφο και καταστατικο μετοχικο κεφαλαιο μετοχοι-ανωνυμια γενικες συνελευσεις διευθυντες & δ.ς. εταιρικα εγγραφα τελη χαρτοσημων γραμματεας εδρα (εγγεγραμμενο γραφειο) τραπεζικοι λογαριασμοι πιστοποιητικο συστασης λογιστικα βιβλια & στοιχεια καθημερινη διαχειριση (7) (7) ενημερωση 27-32 δυνατοτητα διεξαγωγης επιτοπιων δραστηριοτητων στην κυπριακη αγορα (εντος κυπρου) ειτε απευθειας ειτε μεσω των κυπριακων εταιρειων σας υπηρεσιες κατοχυρωσης εμπορικων σηματων / πατεντων / πνευματικων δικαιωματων στην κυπρο & παγκοσμιως υπηρεσιες ανοιγματος τραπεζικων λογαριασμων στην κυπρο, την ελβετια, τα channel islands (& παγκοσμιως) προβληματα - λυσεις: αντιμετωπιση των κινδυνων απο την εφαρμογη της κοινοτικης οδηγιας περι τοκων αποταμιευσεως που τιθεται σε ισχυ απο 1/7/2005 υπηρεσιες διεθνους εμποριου και παροχης υπηρεσιων αποσπασματα απο την εκθεση: 1. η κυπρος ως ενα διεθνες χρηματοοικονομικο κεντρο με την αρση των διεθνων περιορισμων στη διακινηση του κεφαλαιου, παρατηρειται μια παγκοσμια ταση εισαγωγης χαμηλοτερων φορολογικων συντελεστων με στοχο την προσελκυση των κεφαλαιων αυτων. οι διαφορες στη φορολογια διαδραματιζουν σημερα ενα ιδιαιτερα σημαντικο ρολο στη ληψη αποφασεων επιχειρηματικης φυσεως και εχουν οδηγησει στην αναπτυξη πολυαριθμων χρηματοοικονομικων κεντρων, οπως η κυπρος, σε ολο τον κοσμο τα οποια χρησιμοποιουν οι ελληνες, ιδιαιτερα απο το 1997 και μετα, στον διεθνη φορολογικο σχεδιασμο τους. απαραιτητη προϋποθεση για την ευρυθμη λειτουργια ενος τετοιου χρηματοοικονομικου κεντρου ειναι η υπαρξη ενος ολοκληρωμενου και αξιοπιστου θεσμικου πλαισιου το οποιο να παρεχει τη μεγιστη δυνατη ευελιξια αλλα, ταυτοχρονα, να παρεχει την ασφαλεια που ενας υποψηφιος επενδυτης ευλογα επιζητει να εξασφαλισει πριν απο την διαθεση των κεφαλαιων του. ενα τετοιο θεσμικο πλαισιο ειναι εκεινο της κυπριακης εταιρειας. βασισμενο στο αγγλοσαξονικο δικαιο και υποστηριζομενο απο ενα αποτελεσματικο δικαικο συστημα, ενα ελκυστικο πλεγμα φορολογικων κινητρων και διμερων διεθνων συμβασεων αποφυγης της διπλης φορολογιας, δημοσιες υπηρεσιες ταγμενες στην υπηρεσια του πολιτη και, γενικοτερα, απο μια ιδιαιτερα αναπτυγμενη επιχειρηματικη υποδομη, εχει ηδη καθιερωθει διεθνως, προσελκυοντας προς εγκατασταση στην κυπρο τοσο μεγαλες πολυεθνικες οσο και μικρες "οικογενειακες" εταιρειες. η κυπρος εχει διαφοροποιηθει απο αλλα χρηματοοικονομικα κεντρα στο οτι επιβαλλει λογικη φορολογια επι των κερδων (10%) εχοντας παραλληλα συναψει ενα μεγαλο δικτυο συμβασεων για την αποφυγη διπλης φορολογιας. δεν συμπεριλαμβανεται στους "φορολογικους παραδεισους" η τις "μη συνεργασιμες δικαιοδοσιες" ("μαυρη λιστα") οπως αυτες καθοριστηκαν απο τον οργανισμο οικονομικης συνεργασιας και αναπτυξης (οοσα). ετσι η κυπρος δεν εχει υποστει και δεν θα υποστει οποιεσδηποτε διεθνεις κυρωσεις και εχει χαρακτηριστει ως μια απο τις 6 πιο "συνεργασιμες δικαιοδοσιες-χρηματοοικονομικα κεντρα" απο τον οοσα. η κυπρος θεωρειται ενος "υψηλου-προφιλ" δικαιοδοσια που παρεχει χαμηλους φορολογικους συντελεστες και προσφερει ταυτοχρονα ενα ευρυ δικτυο συμβασεων για την αποφυγη διπλης φορολογιας, συμπεριλαμβανομενης και της συμβασης με την ελλαδα. για τους πιο πανω λογους, η κυπρος εχει σημερα καθιερωθει ως ενα διεθνους φημης επιχειρηματικο, χρηματοοικονομικο και εμπορικο κεντρο. τα σημαντικα πλεονεκτηματα που προσφερει η κυπρος αναμφισβητητα αποφερουν σημερα καρπους, ιδιαιτερα για τους ελληνες. 2. η κυπρος και η ενταξη της στην ε.ε. η ενταξη της κυπρου στην ευρωπαικη ενωση την 1η μαϊου 2004 εχει αναβαθμισει σημαντικα το ρολο της σαν διεθνες επιχειρηματικο κεντρο. ακολουθειται απο τις αρμοδιες αρχες το μοντελο του λουξεμβουργου, αλλα με ακομη χαμηλοτερους συντελεστες φορολογιας. η κυπρος εχει απλοποιημενες διαδικασιες και ουσιαστικη εξυπηρετηση των επιχειρησεων απο τις δημοσιες υπηρεσιες ενω παραλληλα διατηρει την χαμηλοτερη φορολογια στην ευρωπαικη κοινοτητα, γεγονος που την εχει αναδειξει σαν ενα ευρωπαικο επιχειρηματικο κεντρο που χρησιμοποιειται απο ευρωπαικες επιχειρησεις αλλα και απο επιχειρησεις εκτος κοινοτητας που θελουν να επενδυσουν η να συναλλαχθουν στην ευρωπη. ο νεος φορολογικος νομος, που αποτελει τη τελικη και επισημη "εναρμονιση" της κυπριακης φορολογικης νομοθεσιας με την ευρωπαικη, εχει εγκριθει απο τους ευρωπαιους εταιρους μας στις βρυξελλες και εχει ψηφιστει απο τη βουλη των αντιπροσωπων στις 15 ιουλιου 2002. η βασικη αρχη της "εναρμονισης" ειναι η κοινη βαση φορολογησης των κυπριακων εταιρειων ανεξαρτητα του αν οι μετοχοι ειναι κυπριοι η αλλοδαποι, ετσι ωστε να αποφευγεται ο "αθεμιτος φορολογικος ανταγωνισμος" εντος της κοινοτητας. ο νεος φορολογικος νομος αναβαθμιζει σημαντικα το επιπεδο των κυπριακων εταιρειων και θετει οριστικα τελος στις αμφιβολιες ως προς το φορολογικο καθεστως για τις κυπριακες εταιρειες απο την 1η ιανουαριου 2003 καταργηθηκε το καθεστως offshore / "εξωχωριων εταιρειων" που ισχυε προηγουμενως. ολες οι κυπριακες εταιρειες θεωρουνται απο την 1η ιανουαριου 2003 ως εγχωριες εταιρειες. ως εκ τουτου απο την 1η ιανουαριου 2003, (α) ο φορολογικος συντελεστης εταιρικου φορου που ισχυει για ολες τις κυπριακες εταιρειες εχει οριστει στο 10% επι των καθαρων κερδων - δεν προσφερεται πλεον καμια ευνοικη φορολογικη μεταρρυθμιση (β) εχουν καταργηθει οι περιορισμοι που ισχυαν στις δραστηριοτητες των κυπριακων εταιρειων ξενων συμφεροντων για δραστηριοτητες αποκλειστικα εντος κυπρου - τωρα ολες οι κυπριακες εταιρειες ανεξαρτητως μετοχικης συνθεσης μπορουν να δραστηριοποιουνται εντος και εκτος κυπρου. ο νεος φορολογικος νομος εχει τυχει ιδιαιτερα θετικης αποδοχης απο την παγκοσμια επιχειρηματικη κοινοτητα καθως και απο τον συνδεσμο εταιρειων διεθνων δραστηριοτητων της κυπρου που επιδοκιμαζει τις θετικες εξελιξεις. με το νεο φορολογικο νομο η κυπρος διαθετει ενα συγχρονο φορολογικο συστημα, πληρως και επισημα αποδεκτο απο την ευρωπαικη ενωση και τον οοσα, που παραλληλα προσφερει σημαντικοτατα κινητρα στους διεθνεις επενδυτες. ειναι φανερο οτι το μελλον της κυπρου ως ενος "υψηλου-επιπεδου" διεθνες επιχειρηματικο κεντρο, στην καρδια της ευρωπης, προδιαγραφεται θετικα. οι χρησεις των κεδε οι κεδε ειναι ενα πολυτιμο εργαλειο στον φορολογικο σχεδιασμο στην ελλαδα και προσφερεται για ενα ευρυ φασμα οικονομικων δραστηριοτητων (για ενδοκοινοτικες και μη ενδοκοινοτικες συναλλαγες) πχ.: εισαγωγες - εξαγωγες παροχη πασης φυσεως υπηρεσιων διενεργεια διεθνων οδικων μεταφορων εμπορευματων η επιβατων (διασυνοριακες μεταφορες & οχι εντος ελλαδος) ιδιοκτησια ακινητης και κινητης περιουσιας ιδιοκτησια και εκμεταλλευση πνευματικων δικαιωματων / εμπορικων σηματων επενδυτικες εταιρειες η ιθυνουσες εταιρειες ναυτιλιακα η εταιρεια μας ειναι στη διαθεση σας για να συζητησει εμπιστευτικα τη δικη σας περιπτωση και τις δικες σας αναγκες και να προτεινει νομιμες και αποτελεσματικες λυσεις. ενδεικτικα, μερικες απο τις πολλες χρησεις ειναι οι εξης: η διενεργεια εισαγωγων και εξαγωγων και η εισπραξη προμηθειων μεσω της κυπριακης εδε - εισαγωγες: αγορα εμπορευματων εξωτερικου απο μια κυπριακη επε και μεταπωληση στην ευρωπη (π.χ. στην ελλαδα) - το κερδος που προκυπτει στην κυπρο φορολογειται με συντελεστη 10% για τα κερδη της κυπριακης εταιρειας αντι λ.χ. 32% η 25% στην ελλαδα - για ενδοκοινοτικο η για διεθνες εμποριο. διενεργεια διεθνων οδικων μεταφορων εμπορευματων η επιβατων (διασυνοριακες μεταφορες & οχι εντος ελλαδος) η παροχη υπηρεσιων μεσω της κυπριακης εδε εχει ως αποτελεσμα τα κερδη που πραγματοποιουνται στην κυπρο να φορολογουνται επισης με σταθερο συντελεστη 10%. (προσφερεται για πασης φυσεως παροχη υπηρεσιων, π.χ. πληροφορικης, ιντερνετ, ηλεκτρονικου εμποριου, επενδυτικων υπηρεσιων, διαφημισης, μαρκετινγκ, προωθησης πωλησεων, δημοσιων σχεσεων, ερευνας αγορας, πασης φυσεως συμβουλευτικων υπηρεσιων, εξευρεσης προσωπικου, λογιστικων και φοροτεχνικων εργασιων κ.τ.λ.). η ιδιοκτησια κινητης και ακινητης περιουσιας απο την κυπριακη εδε. - η κατοχη και διεθνης εκμεταλλευση πνευματικων δικαιωματων / εμπορικων σηματων - royalties. το κερδος (εισοδημα) της κυπριακης εταιρειας απο τις εργασιες της που διεξαγονται απο την κυπρο, φορολογειται επισης με σταθερο συντελεστη 10%. - με τον νεο νομο οι κυπριακες εταιρειες πνευματικων δικαιωματων θεωρουνται απο τις πιο ευελικτες και φορολογικα αποτελεσματικες παγκοσμιως. η συμμετοχη σε αλλες εταιρειες στην ελλαδα και παγκοσμιως (holding companies) - επισης, με τον νεο νομο οι κυπριακες εταιρειες συμμετοχων θεωρουνται απο τις πλεον ευελικτες και φορολογικα αποτελεσματικες παγκοσμιως υπηρεσιες διεθνους εμποριου και παροχης υπηρεσιων Εισαγωγή Η Κύπρος έχει σήμερα καθιερωθεί σαν ένα ευυπόληπτο διεθνές εμπορικό κέντρο. Οι υπεράκτιες και ναυτιλιακές εταιρείες που εγκαθιδρύθηκαν και λειτουργούν από την Κύπρο, αρκετές με δικά τους γραφεία, ανέρχονται σε χιλιάδες. Κυπριακές υπεράκτιες εταιρείες Η Κυπριακή υπεράκτια εταιρεία ανήκει σε αλλοδαπούς και οι δραστηριότητες της, εκτός από την διοίκηση της, πρέπει να διεξάγονται εκτός Κύπρου. Φορολογία υπεράκτιων εταιρειών Η υπεράκτια εταιρεία θεωρείται φορολογικός κάτοικος της Κύπρου όπως όλες οι Κυπριακές εταιρείες. Η Κυπριακή υπεράκτια εταιρεία υπόκειται σε φορολογία με συντελεστή 4,25 τοις εκατόν πάνω στα φορολογητέα κέρδη της, ανεξάρτητα από που εξασκείται η διεύθυνση και ο έλεγχος της. Πλοιοκτήτριες εταιρείες με πλοία υπό Κυπριακή σημαία που εκτελούν δρομολόγια σε διεθνή ύδατα, εξαιρούνται του φόρου. Οι υπεράκτιες και ναυτιλιακές εταιρείες δεν υπόκεινται σε φορολογία κεφαλαιουχικών κερδών εκτός στις περιπτώσεις διάθεσης ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται στην Κύπρο. Φορολογία αλλοδαπού προσωπικού Το αλλοδαπό προσωπικό που απασχολείται σε υπεράκτιες εταιρείες απαλλάσσεται της φορολογίας ή φορολογείται με χαμηλούς συντελεστές ως ακολούθως: Φορολογικοί συντελεστές % Προσωπικό που απασχολείται στο εξωτερικό και οι αμοιβές του καταβάλλονται μέσω: τραπεζικού λογαριασμού σε Κυπριακή τράπεζα ΜΗΔΕΝ λογαριασμού στο εξωτερικό 0-4 Προσωπικό που απασχολείται στην Κύπρο 0-20 Προσωπικό που εργάζεται και στην Κύπρο και στο εξωτερικό καταβάλλει φόρο σύμφωνα με τα πιο πάνω συνδυασμένα ποσοστά. Συμβάσεις για αποφυγή διπλής φορολογίας Η Κύπρος έχει συμβάσεις με τις ακόλουθες χώρες: Αίγυπτος, Αυστρία, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Γιουγκοσλαβία, Δανία, Δημ. της Τσεχίας, Δημ. της Σλοβακίας, Ελλάδα, Ηνωμένο, Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, Ινδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Καναδάς, Κίνα, Κουβέιτ, Λευκορωσία, Μάλτα, Νορβηγία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσσία, Σουηδία, Συρία. Ο σκοπός των συμβάσεων αυτών είναι η αποφυγή διπλής φορολογίας εισοδήματος που πηγάζει σε οποιανδήποτε από αυτές τις χώρες. Η Κυπριακή υπεράκτια εταιρεία, όπως η Κυπριακή εγχώρια εταιρεία μπορεί να επωφεληθεί από τις πρόνοιες όλων των συμβάσεων εκτός από ορισμένες πρόνοιες των συμβάσεων με τον Καναδά, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες. Οι συμβάσεις αυτές σε συσχετισμό με το πλεονεκτικό φορολογικό πλαίσιο που διέπει τις κυπριακές υπεράκτιες εταιρείες, τους επιτρέπει να προβούν σε διεθνή φορολογικό προγραμματισμό με σημαντικά φορολογικά οφέλη. Η σύμβαση με την Ελλάδα Η Κύπρος και η Ελλάδα έχουν υπογράψει σύμβαση για αποφυγή διπλής φορολογίας. Η σύμβαση αυτή ισχύει και για τις Κυπριακές υπεράκτιες εταιρείες. Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τους συντελεστές παρακράτησης φόρων που προνοεί η σύμβαση για τα διάφορα εισοδήματα. Μερίσματα Τόκοι Δικαιώματα Εισόδημα που πληρώθηκε από την Ελλάδα και εισπράκτηκε από την κυπριακή Εταιρεία % 25 (1) 10 Μηδέν (2) Εισόδημα που πληρώθηκε από την Κυπριακή Εταιρεία προς την Ελλάδα (3) % 25 10 Μηδέν (2) Σημειώσεις Η σύμβαση προνοεί για παρακράτηση φόρου αλλά η νομοθεσία στην Ελλάδα δεν προνοεί για την παρακράτηση οποιουδήποτε φόρου και σαν αποτέλεσμα τα μερίσματα πληρώνονται στην Κυπριακή υπεράκτια εταιρεία χωρίς καμιά φορολογική επιβάρυνση 5 τοις εκατό πάνω σε δικαιώματα κινηματογραφικών ταινιών Οι Κυπριακές υπεράκτιες επιχειρήσεις δεν παρακρατούν όμως οποιονδήποτε φόρο για τις πληρωμές που κάνουν βάση της Κυπριακής φορολογικής νομοθεσίας Κυπριακή υπεράκτια εταιρεία που ανήκει σε Έλληνες επενδυτές και διεξάγει εμπορικές δραστηριότητες εκτός Ελλάδος δεν υπόκειται σε φορολογία στην Ελλάδα. Κυπριακή υπεράκτια εταιρεία που ανήκει σε Έλληνες επενδυτές και διεξάγει εμπορικές δραστηριότητες στην Ελλάδα δεν υπόκειται σε φορολογία στην Ελλάδα αν δεν έχει στην Ελλάδα μόνιμη εγκατάσταση (δηλ. κατάστημα, γραφείο). Αποφυγή διπλής φορολογίας στην Ελλάδα Η διπλή φορολογία στην Ελλάδα πάνω σε εισόδημα που εισπράττεται από την Κύπρο αποφεύγεται με τη χρήση του συστήματος φορολογικής πίστωσης. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι προσφέρεται χαριστική πίστωση που για τους Έλληνες επενδυτές είναι ιδιαίτερα σημαντική λαμβάνοντας υπόψη τα εκτεταμένα φορολογικά κίνητρα που προσφέρει η Κύπρος. Χαριστική πίστωση παρέχεται για φόρους που θα παρακρατούνταν σε μερίσματα αν δεν δίνονταν φορολογικά κίνητρα. Σαν αποτέλεσμα της χαριστικής πίστωσης, μέρισμα το οποίο πληρώνουν υπεράκτιες εταιρείες στους Έλληνες ιδιοκτήτες τους μετά την αφαίρεση του εταιρικού φόρου προς 4,25 τοις εκατό δικαιούται φορολογική απαλλαγή από όλους τους σχετικούς φόρους που δεν καταβάλλουν στην Κύπρο λόγω των φορολογικών κινήτρων. Στην ουσία η υπεράκτια εταιρεία υπόκειται σε φορολογία με συντελεστή 4,25 τοις εκατό αλλά οι μέτοχοι της δικαιούνται φορολογικές πιστώσεις στην Ελλάδα ύψους 20 με 25 τοις εκατό. Το γραφείο Φόρου Εισοδήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας παρέχει στις υπεράκτιες εταιρείες και τους Έλληνες επενδυτές τους βεβαίωση καταβολής φόρων ή και πιστοποιεί τα φορολογικά έντυπα των Ελληνικών Φορολογικών Αρχών που γίνονται δεκτά στην Ελληνική Εφορία για σκοπούς έκπτωσης φόρων. Ευκαιρίες φορολογικού προγραμματισμού μέσω Κύπρου Η Κυπριακή υπεράκτια εταιρεία μπορεί να προβεί σε διεθνή φορολογικό προγραμματισμό εκμεταλλευόμενη τις συμφωνίες για αποφυγή διπλής φορολογίας που έχει συνάψει η Κύπρος με σημαντικά φορολογικά οφέλη. Αν και η κυπριακή υπεράκτια εταιρεία με την εγγραφή της θεωρείται αυτόματα φορολογικός κάτοικος Κύπρου, για σκοπούς των συμφωνιών για αποφυγή διπλής φορολογίας που έχει συνάψει η Κύπρος, είναι προς όφελος της να εξασκεί τον έλεγχο και την διοίκηση της εταιρείας από την Κύπρο. Αυτό επιτυγχάνεται με τον διορισμό κατοίκων Κύπρου στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας και την λήψη των αποφάσεων στην Κύπρο. limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax cyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax cyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax Η εταιρεία | Χρήσης εταιρειών | Υπεράκτιεσ εταιρείες | Ίδρυση εταιρειών | Ίδρυση υποκαταστημάτων | Ίδρυση συνεταιρισμών | Ναυτιλιακές εταιρείεσ Copyright 2000-2003 by Kyriakides, Savvides & Associates. All rights reserved. Designed and maintained by εισαγωγη η κυπρος εχει σημερα καθιερωθει σαν ενα ευυποληπτο διεθνες εμπορικο κεντρο. οι υπερακτιες και ναυτιλιακες εταιρειες που εγκαθιδρυθηκαν και λειτουργουν απο την κυπρο, αρκετες με δικα τους γραφεια, ανερχονται σε χιλιαδες. κυπριακες υπερακτιες εταιρειες η κυπριακη υπερακτια εταιρεια ανηκει σε αλλοδαπους και οι δραστηριοτητες της, εκτος απο την διοικηση της, πρεπει να διεξαγονται εκτος κυπρου. φορολογια υπερακτιων εταιρειων η υπερακτια εταιρεια θεωρειται φορολογικος κατοικος της κυπρου οπως ολες οι κυπριακες εταιρειες. η κυπριακη υπερακτια εταιρεια υποκειται σε φορολογια με συντελεστη 4,25 τοις εκατον πανω στα φορολογητεα κερδη της, ανεξαρτητα απο που εξασκειται η διευθυνση και ο ελεγχος της. πλοιοκτητριες εταιρειες με πλοια υπο κυπριακη σημαια που εκτελουν δρομολογια σε διεθνη υδατα, εξαιρουνται του φορου. οι υπερακτιες και ναυτιλιακες εταιρειες δεν υποκεινται σε φορολογια κεφαλαιουχικων κερδων εκτος στις περιπτωσεις διαθεσης ακινητης ιδιοκτησιας που βρισκεται στην κυπρο. φορολογια αλλοδαπου προσωπικου το αλλοδαπο προσωπικο που απασχολειται σε υπερακτιες εταιρειες απαλλασσεται της φορολογιας η φορολογειται με χαμηλους συντελεστες ως ακολουθως: φορολογικοι συντελεστες % προσωπικο που απασχολειται στο εξωτερικο και οι αμοιβες του καταβαλλονται μεσω: τραπεζικου λογαριασμου σε κυπριακη τραπεζα μηδεν λογαριασμου στο εξωτερικο 0-4 προσωπικο που απασχολειται στην κυπρο 0-20 προσωπικο που εργαζεται και στην κυπρο και στο εξωτερικο καταβαλλει φορο συμφωνα με τα πιο πανω συνδυασμενα ποσοστα. συμβασεις για αποφυγη διπλης φορολογιας η κυπρος εχει συμβασεις με τις ακολουθες χωρες: αιγυπτος, αυστρια, βουλγαρια, γαλλια, γερμανια, γιουγκοσλαβια, δανια, δημ. της τσεχιας, δημ. της σλοβακιας, ελλαδα, ηνωμενο, βασιλειο, ηνωμενες πολιτειες, ινδια, ιρλανδια, ιταλια, καναδας, κινα, κουβειτ, λευκορωσια, μαλτα, νορβηγια, ουγγαρια, πολωνια, ρουμανια, ρωσσια, σουηδια, συρια. ο σκοπος των συμβασεων αυτων ειναι η αποφυγη διπλης φορολογιας εισοδηματος που πηγαζει σε οποιανδηποτε απο αυτες τις χωρες. η κυπριακη υπερακτια εταιρεια, οπως η κυπριακη εγχωρια εταιρεια μπορει να επωφεληθει απο τις προνοιες ολων των συμβασεων εκτος απο ορισμενες προνοιες των συμβασεων με τον καναδα, γαλλια, ηνωμενο βασιλειο και ηνωμενες πολιτειες. οι συμβασεις αυτες σε συσχετισμο με το πλεονεκτικο φορολογικο πλαισιο που διεπει τις κυπριακες υπερακτιες εταιρειες, τους επιτρεπει να προβουν σε διεθνη φορολογικο προγραμματισμο με σημαντικα φορολογικα οφελη. η συμβαση με την ελλαδα η κυπρος και η ελλαδα εχουν υπογραψει συμβαση για αποφυγη διπλης φορολογιας. η συμβαση αυτη ισχυει και για τις κυπριακες υπερακτιες εταιρειες. ο πιο κατω πινακας παρουσιαζει τους συντελεστες παρακρατησης φορων που προνοει η συμβαση για τα διαφορα εισοδηματα. μερισματα τοκοι δικαιωματα εισοδημα που πληρωθηκε απο την ελλαδα και εισπρακτηκε απο την κυπριακη εταιρεια % 25 (1) 10 μηδεν (2) εισοδημα που πληρωθηκε απο την κυπριακη εταιρεια προς την ελλαδα (3) % 25 10 μηδεν (2) σημειωσεις η συμβαση προνοει για παρακρατηση φορου αλλα η νομοθεσια στην ελλαδα δεν προνοει για την παρακρατηση οποιουδηποτε φορου και σαν αποτελεσμα τα μερισματα πληρωνονται στην κυπριακη υπερακτια εταιρεια χωρις καμια φορολογικη επιβαρυνση 5 τοις εκατο πανω σε δικαιωματα κινηματογραφικων ταινιων οι κυπριακες υπερακτιες επιχειρησεις δεν παρακρατουν ομως οποιονδηποτε φορο για τις πληρωμες που κανουν βαση της κυπριακης φορολογικης νομοθεσιας κυπριακη υπερακτια εταιρεια που ανηκει σε έλληνες επενδυτες και διεξαγει εμπορικες δραστηριοτητες εκτος ελλαδος δεν υποκειται σε φορολογια στην ελλαδα. κυπριακη υπερακτια εταιρεια που ανηκει σε έλληνες επενδυτες και διεξαγει εμπορικες δραστηριοτητες στην ελλαδα δεν υποκειται σε φορολογια στην ελλαδα αν δεν εχει στην ελλαδα μονιμη εγκατασταση (δηλ. καταστημα, γραφειο). αποφυγη διπλης φορολογιας στην ελλαδα η διπλη φορολογια στην ελλαδα πανω σε εισοδημα που εισπραττεται απο την κυπρο αποφευγεται με τη χρηση του συστηματος φορολογικης πιστωσης. ιδιαιτερα σημαντικο ειναι το γεγονος οτι προσφερεται χαριστικη πιστωση που για τους έλληνες επενδυτες ειναι ιδιαιτερα σημαντικη λαμβανοντας υποψη τα εκτεταμενα φορολογικα κινητρα που προσφερει η κυπρος. χαριστικη πιστωση παρεχεται για φορους που θα παρακρατουνταν σε μερισματα αν δεν δινονταν φορολογικα κινητρα. σαν αποτελεσμα της χαριστικης πιστωσης, μερισμα το οποιο πληρωνουν υπερακτιες εταιρειες στους έλληνες ιδιοκτητες τους μετα την αφαιρεση του εταιρικου φορου προς 4,25 τοις εκατο δικαιουται φορολογικη απαλλαγη απο ολους τους σχετικους φορους που δεν καταβαλλουν στην κυπρο λογω των φορολογικων κινητρων. στην ουσια η υπερακτια εταιρεια υποκειται σε φορολογια με συντελεστη 4,25 τοις εκατο αλλα οι μετοχοι της δικαιουνται φορολογικες πιστωσεις στην ελλαδα υψους 20 με 25 τοις εκατο. το γραφειο φορου εισοδηματος της κυπριακης δημοκρατιας παρεχει στις υπερακτιες εταιρειες και τους έλληνες επενδυτες τους βεβαιωση καταβολης φορων η και πιστοποιει τα φορολογικα εντυπα των ελληνικων φορολογικων αρχων που γινονται δεκτα στην ελληνικη εφορια για σκοπους εκπτωσης φορων. ευκαιριες φορολογικου προγραμματισμου μεσω κυπρου η κυπριακη υπερακτια εταιρεια μπορει να προβει σε διεθνη φορολογικο προγραμματισμο εκμεταλλευομενη τις συμφωνιες για αποφυγη διπλης φορολογιας που εχει συναψει η κυπρος με σημαντικα φορολογικα οφελη. αν και η κυπριακη υπερακτια εταιρεια με την εγγραφη της θεωρειται αυτοματα φορολογικος κατοικος κυπρου, για σκοπους των συμφωνιων για αποφυγη διπλης φορολογιας που εχει συναψει η κυπρος, ειναι προς οφελος της να εξασκει τον ελεγχο και την διοικηση της εταιρειας απο την κυπρο. αυτο επιτυγχανεται με τον διορισμο κατοικων κυπρου στο διοικητικο συμβουλιο της εταιρειας και την ληψη των αποφασεων στην κυπρο. limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, ksa, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, cpa, certified public accountants, certified accountants, chartered accountants, chartered certified accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax cyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, ksa, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, cpa, certified public accountants, certified accountants, chartered accountants, chartered certified accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, ksa, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, cpa, certified public accountants, certified accountants, chartered accountants, chartered certified accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, ksa, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, cpa, certified public accountants, certified accountants, chartered accountants, chartered certified accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, ksa, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, cpa, certified public accountants, certified accountants, chartered accountants, chartered certified accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax cyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, ksa, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, cpa, certified public accountants, certified accountants, chartered accountants, chartered certified accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, ksa, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, cpa, certified public accountants, certified accountants, chartered accountants, chartered certified accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, ksa, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, cpa, certified public accountants, certified accountants, chartered accountants, chartered certified accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax η εταιρεια | χρησης εταιρειων | υπερακτιες εταιρειες | ίδρυση εταιρειων | ίδρυση υποκαταστηματων | ίδρυση συνεταιρισμων | ναυτιλιακες εταιρειες copyright 2000-2003 by kyriakides, savvides & associates. all rights reserved. designed and maintained by Η Εταιρεία | Η επιτυχημένη ομάδα | Επικοινωνία Ο ελεγκτικός οίκος Κυριακίδης, Σαββίδης και Συνεργάτες είναι ένας δυναμικός οίκος που με γοργούς ρυθμούς ανάπτυξης έχει γίνει πολύ γνωστός για την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών στους πιο κάτω τομείς: Ελεγκτικό και Λογιστικό Φορολογικό Συμβουλευτικές υπηρεσίες Διαχείριση και εγγραφή Εταιρειών Διεθνών Δραστηριοτήτων Ο ελεγκτικός μας οίκος έχει εισχωρήσει με επιτυχία στην αγορά τα τελευταία χρόνια έχοντας ένα από τους πιο ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στον τομέα του, λόγω του υψηλού επαγγελματισμού και των δύο συνεταίρων. Πιστεύουμε ότι η επιτυχία μας βασίζεται: Στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε και η οποία είναι σχεδιασμένη να εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων των πελατών μας. Στην πείρα των συνεταίρων και του προσωπικού αλλά και της διαφοροποιημένης εμπειρίας που αποκτήθηκε μετά από μακρόχρονη εργοδότηση σε μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες Στη μεγάλη κλίμακα υπηρεσιών που προσφέρουμε Το όραμα μας: Να είμαστε ανάμεσα στους πρώτους οργανισμούς στην Κύπρο Η αποστολή μας: Η επιτυχία των πελατών μας μέσα από την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου Ο σκοπός μας: Να επικεντρωθούμε στον πελάτη με σκοπό την παροχή προσωπικής εξυπηρέτησης cyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax cyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax Η εταιρεία | Χρήσης εταιρειών | Υπεράκτιεσ εταιρείες | Ίδρυση εταιρειών | Ίδρυση υποκαταστημάτων | Ίδρυση συνεταιρισμών | Ναυτιλιακές εταιρείεσ Copyright 2000-2003 by Kyriakides, Savvides & Associates. All rights reserved. Designed and maintained by Τριγωνικό εμπόριο με την Ελλάδα Εισαγωγική Ελλαδική εταιρεία ιδρύει υπεράκτια εταιρεία στην Κύπρο με σκοπό την ανατιμολόγηση των εισαγωγών της. Το προκύπτον ακριβότερο κόστος κτήσης των προϊόντων της χαμηλώνει την φορολογική της βάση στην Ελλάδα ενώ το νεοπραγματοποιούμενο εισόδημα της στην Κύπρο εμπίπτει στο 4,25 τοις εκατόν. Το κέρδος που προκύπτει στην Κύπρο με την ανατιμολόγηση φορολογείται προς 4,25 τοις εκατό χωρίς καμιά άλλη φορολογική επιβάρυνση. Εμπόριο με τρίτες χώρες Λόγω των πολλών συμβάσεων που έχει συνάψει η Κύπρος με τρίτες χώρες κυρίως της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, η Κυπριακή υπεράκτια εταιρεία μπορεί να διεξάγει εμπορικές δραστηριότητες σε πολλές τρίτες χώρες και να αποφεύγει την φορολογία των εμπορικών της κερδών στις χώρες αυτές. Τα εμπορικά κέρδη θα φορολογηθούν μόνο στην Κύπρο προς 4,25 τοις εκατό. Εμπόριο με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κυπριακή υπεράκτια εταιρεία μπορεί να διεξάγει εμπορικές δραστηριότητες με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αποφεύγει την φορολογία των εμπορικών της κερδών στις χώρες αυτές. Τα εμπορικά της κέρδη θα φορολογηθούν μόνο στην Κύπρο προς 4,25 τοις εκατό. Επιπρόσθετα, η κυπριακή υπεράκτια εταιρεία μπορεί να αποφεύγει το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης με την εγγραφή της στο μητρώο του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας θα αποφεύγεται στην περίπτωση αγοράς προϊόντων από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην περίπτωση πώλησης προϊόντων σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στην περίπτωση αγοράς προϊόντων από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώλησης των προϊόντων αυτών σε άτομα και εταιρείες που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οικοδομικές εργασίες στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης Οι συμβάσεις που αναφέρονται πιο κάτω επιτρέπουν στην Κυπριακή υπεράκτια εταιρεία να εξαιρεί από τον φόρο στις χώρες αυτές τα κέρδη της από οικοδομικές εργασίες στις πιο κάτω περιπτώσεις: Χρονικό περιθώριο για αποπεράτωση του έργου και εξαίρεση από την φορολογία στα κέρδη που προκύπτουν: Μήνες Βουλγαρία 18 Δημ. της Τσεχίας 6(1) Λευκορωσία 12 Ουγγαρία 12(1) Πολωνία 12 Ρουμανία 12(1) Ρωσσία και Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών 12(2) Δημ. της Σλοβακίας 6(1) Πρώην Γιουγκοσλαβία 12 Δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για έργα συναρμολόγησης που αφορούν την παράδοση μηχανών και εξοπλισμού Δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για εκτέλεση εργασιών προγραμματισμού, ανάπτυξης και επιστημονικών ερευνών και μηχανολογίας Είσπραξη μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων Οι συμβάσεις που αναφέρονται πιο κάτω επιτρέπουν στην κυπριακή υπεράκτια εταιρεία να εισπράττει μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με πλεονεκτικούς φορολογικούς συντελεστές που πληρώνονται από τις χώρες που αναφέρονται στον πίνακα. Σε συνδυασμό με την φορολογική έκπτωση που παρέχεται στην Κύπρο για τον αλλοδαπό φόρο η φορολογική επιβάρυνση μειώνεται επιπρόσθετα, σε σημείο που σε αρκετές περιπτώσεις διαγράφεται. Μερίσματα % Τόκοι % Δικαιώματα % Βουλγαρία Μηδέν Μηδέν Μηδέν Δημοκρατία της Τσεχίας 10 10 5 Λευκορωσία 10 (1) 5 5 Ουγγαρία 5 (1) 10 Μηδέν Πολωνία 10 10 5 Ρουμανία 10 10 5 Ρωσσία (2) Μηδέν Μηδέν Σλοβακία 10 10 5 Πρώην Γιουγκοσλαβία 10 10 10 Σημειώσεις 15 τοις εκατό αν η κυπριακή εταιρεία ελέγχει λιγότερο από το 25 τοις εκατό της εταιρείας. Η παλιά σύμβαση μεταξύ Κύπρου και Σοβιετικής Ένωσης εφαρμόζεται στις περισσότερες από τις χώρες που αποτελούν την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών. Η νέα σύμβαση που έχει πρόσφατα συνομολογηθεί προνοεί για φόρο παρακράτησης στα μερίσματα ύψους 5 τοις εκατό. Η νέα σύμβαση δεν έχει ακόμα τεθεί σε εφαρμογή. Εταιρείες δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας Αν κάποιος υπολογίσει ότι μια πιθανή επένδυση στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης θα έχει σαν αποτέλεσμα την μεταφορά τεχνολογίας και την είσπραξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, η χρήση Κυπριακής υπεράκτιας εταιρείας είναι ιδιαίτερα ελκυστική. Πληρωμές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης επιτρέπονται συνήθως σαν φορολογικό έξοδο στην χώρα από την οποία γίνεται η πληρωμή. Αυτή η είσπραξη δικαιωμάτων υπόκειται σε φορολογία 4,25 τοις εκατό στην Κύπρο μετά από αφαίρεση των εξόδων στην Κύπρο. Το κέρδος αυτό μπορεί να συσσωρευθεί στην Κύπρο και να επανεπενδυθεί στο συγκρότημα εταιρειών ή να επαναπατριστεί στο συγκρότημα εταιρειών χωρίς επιπρόσθετη φορολογία στην Κύπρο. Εταιρείες χρηματοδοτήσεων Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η επένδυση στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη είναι συνδυασμός δανεισμού και συμμετοχής σε κεφάλαιο. Ο ψηλός δανεισμός είναι συνήθως πολύ επωφελής στον Δυτικοευρωπαίο επενδυτή διότι ο τόκος είναι φορολογικό έξοδο, δεδομένου ότι αυτό προνοείται από τη νομοθεσία της χώρας. Η χρήση Κυπριακής χρηματοδοτικής εταιρείας θα δώσει το δικαίωμα στον επενδυτή να εισπράξει τον τόκο με μειωμένους συντελεστές βάση των συμβάσεων για αποφυγή διπλής φορολογίας. Επενδυτικές εταιρείες και εταιρείες μερισμάτων Κυπριακή υπεράκτια εταιρεία εισπράττει μερίσματα από χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, με τις οποίες η Κύπρος έχει συνάψει συμφωνίες για αποφυγή διπλής φορολογίας, με χαμηλό φόρο παρακράτησης. Σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις δίνονται για μερίσματα που εισπράττονται από επενδύσεις στη Ρωσσία, Τσεχία, Σλοβακία, Βουλγαρία και Ουγγαρία. Από όλες τις συμβάσεις που υπέγραψε η Ρωσσία με άλλα κράτη, η σύμβαση με την Κύπρο προνοεί το χαμηλότερο φόρο παρακράτησης. Η Αυστρία, η Φιλανδία και η Αγγλία έχουν τον ίδιο φόρο παρακράτησης με την Κύπρο αλλά ο φορολογικός συντελεστής στις χώρες αυτές είναι μεγαλύτερος από τον συντελεστή της Κύπρου που είναι 4,25 τοις εκατό. Ακίνητη περιουσία Κυπριακή υπεράκτια εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν επενδυτική εταιρεία για μετοχές σε εταιρείες στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη καθώς και στην Ελλάδα οι οποίες κατέχουν ακίνητη περιουσία. Η Κυπριακή υπεράκτια εταιρεία εξαιρείται από την φορολογία κεφαλαιουχικών κερδών σε αυτές τις χώρες και στην Ελλάδα σε περίπτωση πώλησης ή μεταβίβασης των μετοχών που κατέχει σε αυτές τις εταιρείες. Ταυτόχρονα δεν φορολογείται στην Κύπρο λόγω της Κυπριακής νομοθεσίας. Εργοδοτικές εταιρείες Η υπεράκτια εργοδοτική εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διεθνές φορολογικό προγραμματισμό σε σχέση με τη φορολογία αλλοδαπού προσωπικού. Ξένοι υπήκοοι που εργοδοτούνται από Κυπριακές υπεράκτιες εταιρείες και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εκτός Κύπρου δεν φορολογούνται στην Κύπρο αν ο μισθός τους πληρώνεται μέσω Κύπρου. Ταυτόχρονα οι συμβάσεις για αποφυγή διπλής φορολογίας τους παρέχουν σε ορισμένες περιπτώσεις την ευκαιρία να αποφύγουν τον φόρο στις αλλοδαπές χώρες. limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax cyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax cyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax Η εταιρεία | Χρήσης εταιρειών | Υπεράκτιεσ εταιρείες | Ίδρυση εταιρειών | Ίδρυση υποκαταστημάτων | Ίδρυση συνεταιρισμών | Ναυτιλιακές εταιρείεσ Copyright 2000-2003 by Kyriakides, Savvides & Associates. All rights reserved. Designed and maintained by Εισαγωγή Πιο κάτω αναφέρονται οι γενικές πληροφορίες που χρειάζονται για την ίδρυση και λειτουργία μιας υπεράκτιας εταιρείας. Όνομα εταιρείας Οποιοδήποτε όνομα το οποίο δεν έχει καμμιά σχέση με το όνομα κάποιας υφιστάμενης εταιρείας μπορεί να γίνει αποδεκτό από τον Έφορο Εταιρειών. Πριν αποφασιστεί το τελικό όνομα το οποίο θα χρησιμοποιεί η εταιρεία συνίσταται να προταθούν τρεις εναλλακτικές λύσεις. Αυτό διευκολύνει τον Έφορο Εταιρειών να επιλέξει και να εγκρίνει το όνομα που θα χρησιμοποιηθεί. Ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό Όλες οι Κυπριακές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης οφείλουν να συγγράφουν Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό, τα οποία να καθορίζουν τις δραστηριότητες και εσωτερική οργάνωση της εταιρείας. Με βάση τις περιγραφές των δραστηριοτήτων της εταιρείας που δίνονται μπορούν να συνταχθούν τα πιο πάνω έγγραφα. Μετοχικό κεφάλαιο Δεν υπάρχει καμμιά νομική υποχρέωση που να καθορίζει το κατώτατο ή ανώτατο ποσό του μετοχικού κεφαλαίου μιάς εταιρείας. Σύμφωνα όμως με τους κανονισμούς της Κεντρικής Τράπεζας, τουλάχιστον ένα ποσό ίσο με Κ£1.000 πρέπει να εκδοθεί και να καταβληθεί την μέρα που η εταιρεία αποκτά τη δική της νομική οντότητα. Αν η εταιρεία επιθυμεί να εισάξει αφορολόγητα είδη, τότε πρέπει να διατηρεί δικό της γραφείο στην Κύπρο και το εκδοθέν και καταβληθέν κεφάλαιο της να είναι τουλάχιστον Κ£10.000. Μέτοχοι Κάθε εταιρεία οφείλει να έχει ένα εγγεγραμμένο μέτοχο. Εάν επιθυμείται ανωνυμία, τότε Κυπριακή καταπιστευματοδόχος (trustee) εταιρεία μπορεί να κρατά τις μετοχές για λογαριασμό των πραγματικών μετόχων. Η ταυτότητα των πραγματικών μετόχων δεν γίνεται γνωστή. Οι πιο κάτω πληροφορίες είναι απαραίτητες για κάθε μέτοχο: πλήρες όνομα, διεύθυνση, εθνικότητα, επάγγελμα, αριθμός μετοχών και αντίγραφο διαβατηρίου. Τραπεζικές συστάσεις Σημειώνεται ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για να μπορέσει να διατηρήσει την επιχειρηματική υπόληψη των υπεράκτιων εταιρειών, απαιτεί τραπεζικές συστάσεις όσον αφορά τους μετόχους υπεράκτιων εταιρειών, άσχετα αν αυτοί θα είναι δημόσια γνωστοί ή όχι. Τέτοιες συστάσεις μπορούν να σταλούν από την τράπεζα των μετοχών στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου μέσω του γραφείου μας. Το κείμενο των τραπεζικών συστάσεων μπορεί να είναι ως ακολούθως: Ανώτερο Διευθυντή Διεύθυνση Διεθνών Δραστηριοτήτων Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Μετά από παράκληση των Κυριακίδης & Σαββίδης, CPAs, Λεμεσός, επιβεβαιώνουμε ότι γνωρίζουμε (ονόματα των μετόχων). Κατά την γνώμη μας πρόκειται για άτομα φερέγγυα και αξιόπιστα στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. (Υπογρ.) ___________________________ Όνομα τράπεζας Μέλη διοικητικού συμβουλίου Για το διορισμό κάθε μέλους, οι ακόλουθες πληροφορίες είναι αναγκαίες: πλήρες όνομα, εθνικότητα, διεύθυνση κατοικίας και επάγγελμα. Άτομα από το γραφείο μας μπορούν να προταθούν για να αποτελέσουν τη σύνθεση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν η διεύθυνση και ο έλεγχος του συμβουλίου πρέπει να ασκούνται από την Κύπρο, τότε συνιστάται όπως η πλειοψηφία του συμβουλίου να είναι Κύπριοι. Γραμματέας Η εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο, πρέπει να διορίσει ένα Γραμματέα. Γι’ αυτό το λόγο μια από τις εταιρείες μας που ασκούν καθήκοντα γραμματέα μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες αυτές. Εγγεγραμμένη διεύθυνση Ο νόμος απαιτεί από κάθε εταιρεία να έχει εγγεγραμμένη έδρα στην Κύπρο, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν εμπορική διεύθυνση της εταιρείας από την οποία θα μπορεί να διεξάγει τις εργασίες της. Η διεύθυνση του γραφείου μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό. Απαιτούμενη χρονική περίοδος για την καταχώρηση της εταιρείας Η σύσταση της εταιρείας μπορεί να συμπληρωθεί μέσα σε μια εβδομάδα. Τραπεζίτες, νόμισμα και υπογράφοντες Η εταιρεία έχει την δυνατότητα να ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς με οποιαδήποτε τράπεζα. Οι λογαριασμοί μπορούν να λειτουργούν σε οποιοδήποτε από τα κυριότερα νομίσματα, και οποιεσδήποτε χρηματικές μεταφορές μπορούν να γίνονται χωρίς συναλλαγματικούς περιορισμούς. Έξοδα ίδρυσης και λειτουργίας υπεράκτιας εταιρείας Τα συνολικά έξοδα για την ίδρυση μιας εταιρείας με μετοχικό κεφάλαιο ύψους Κ£1.000, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρου και λογιστή, καθώς και άλλων μικροεξόδων όπως χαρτόσημα κλπ., κυμαίνονται γύρω στις ΛΚ£1.250. Τα ετήσια σταθερά έξοδα συνοψίζονται στα ακόλουθα: ΛΚ£ Αμοιβή μέλους Διοικητικού Συμβουλίου 200 Αμοιβή γραμματέα 150 Αμοιβή καταπιστευματοδόχου 150 Αμοιβή εγγεγραμμένου γραφείου 150 Τα άλλα έξοδα όπως λογιστικά, ελεγκτικά και οι καθημερινές εργασίες μιας υπεράκτιας εταιρείας όπως σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων, πληρωμές και εισπράξεις, επανατιμολόγηση και άλλες εμπορικές υπηρεσίες υπολογίζονται με βάση το χρόνο που χρειάζεται για να διεκπεραιωθούν αλλά είναι πολύ ευνοϊκές σε σύγκριση με άλλα υπεράκτια κέντρα. limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax cyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax cyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax cyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax Η εταιρεία | Χρήσης εταιρειών | Υπεράκτιεσ εταιρείες | Ίδρυση εταιρειών | Ίδρυση υποκαταστημάτων | Ίδρυση συνεταιρισμών | Ναυτιλιακές εταιρείεσ Copyright 2000-2003 by Kyriakides, Savvides & Associates. All rights reserved. Designed and maintained by Ίδρυση Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου απαιτεί τραπεζικές συστάσεις για οποιανδήποτε ξένη εταιρεία για την εγκαθίδρυση υποκαταστήματος της στην Κύπρο. Οι συστάσεις αυτές είναι παρόμοιες με αυτές που χρειάζονται για την εγκαθίδρυση υπεράκτιας εταιρείας. Υπεράκτιο υποκατάστημα μιας εταιρείας εγγεγραμμένης εκτός Κύπρου («ξένη εταιρεία») μπορεί να εγγραφεί στην Κύπρο με την κατάθεση στον Έφορο Εταιρειών των ακολούθων εντύπων τα οποία πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα Ελληνικά: Ένα πιστοποιημένο αντίγραφο του Ιδρυτικού Εγγράφου και του Καταστατικού ή οποιουδήποτε εντύπου το οποίο επιβεβαιώνει το καταστατικό της εταιρείας. Πληροφορίες για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και γραμματέα της εταιρείας. Το όνομα και διεύθυνση ενός τουλάχιστον ατόμου το οποίο ζει στην Κύπρο και είναι εξουσιοδοτημένο να αποδέχεται έγγραφα εκ μέρους της εταιρείας. Διαχείριση υποκαταστήματος Το γραφείο μας μπορεί να χειρίζεται όλες τις καθημερινές εργασίες ενός υπεράκτιου υποκαταστήματος, σε περίπτωση μη ύπαρξης γραφείου στην Κύπρο. Φορολογία Τα κέρδη ενός υπεράκτιου υποκαταστήματος φορολογούνται με συντελεστή 4,25 τοις εκατόν αν η διοίκηση και ο έλεγχος διεξάγονται από την Κύπρο. Αν η διοίκηση και ο έλεγχος είναι εκτός Κύπρου, τότε τα κέρδη δε φορολογούνται. Έξοδα ίδρυσης Τα έξοδα για την ίδρυση ενός υπεράκτιου υποκαταστήματος κυμαίνονται γύρω στις ΛΚ£800. Η ίδρυση ενός υπεράκτιου υποκαταστήματος μπορεί να διεκπεραιωθεί μέσα σε μια εβδομάδα. limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax cyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax cyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax Η εταιρεία | Χρήσης εταιρειών | Υπεράκτιεσ εταιρείες | Ίδρυση εταιρειών | Ίδρυση υποκαταστημάτων | Ίδρυση συνεταιρισμών | Ναυτιλιακές εταιρείεσ Copyright 2000-2003 by Kyriakides, Savvides & Associates. All rights reserved. Designed and maintained by Ίδρυση Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ζητά τραπεζικές συστάσεις για τους συνεταίρους για την εγκαθίδρυση υπεράκτιου συνεταιρισμού στην Κύπρο. Οι συστάσεις αυτές είναι παρόμοιες με αυτές που χρειάζονται για την εγκαθίδρυση υπεράκτιας εταιρείας. Ένας υπεράκτιος συνεταιρισμός μπορεί να εγγραφεί στην Κύπρο με την κατάθεση στον Έφορο Εταιρειών της αίτησης σε ειδικό έντυπο που εκδίδεται από το γραφείο του Έφορο Εταιρειών και περιλαμβάνει τα ονόματα και τις διευθύνσεις των συνεταίρων. Διαχείριση συνεταιρισμού Το γραφείο μας μπορεί να χειρίζεται όλες τις καθημερινές εργασίες ενός υπεράκτιου συνεταιρισμού σε περίπτωση μη ύπαρξης γραφείου στην Κύπρο. Φορολογία Τα κέρδη ενός υπεράκτιου συνεταιρισμού φορολογούνται, καθώς και οι συνεταίροι εξαιρούνται εντελώς της φορολογίας. Έξοδα ίδρυσης Τα έξοδα για την ίδρυση ενός υπεράκτιου συνεταιρισμού κυμαίνονται γύρω στις ΛΚ£800. Η ίδρυση ενός υπεράκτιου συνεταιρισμού μπορεί να διεκπεραιωθεί μέσα σε μια εβδομάδα. limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax cyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax cyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax Η εταιρεία | Χρήσης εταιρειών | Υπεράκτιεσ εταιρείες | Ίδρυση εταιρειών | Ίδρυση υποκαταστημάτων | Ίδρυση συνεταιρισμών | Ναυτιλιακές εταιρείεσ Copyright 2000-2003 by Kyriakides, Savvides & Associates. All rights reserved. Designed and maintained by Εισαγωγή Η Κύπρος είναι σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά κέντρα για την εγκαθίδρυση και λειτουργία ναυτιλιακών εταιρειών. Η Κυπριακή σημαία που αναγνωρίζεται διεθνώς χρησιμοποιείται από γνωστές διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες. Σαν αποτέλεσμα ο αριθμός των πλοίων που χρησιμοποιούν την Κυπριακή σημαία έχει αυξηθεί από το 1978 από 1.200 σε πάνω από 2.700 πλοία, αναβαθμίζοντας την Κύπρο στην πέμπτη θέση σαν διεθνή ναυτιλιακή χώρα. Μή κάτοικοι Κύπρου μπορούν να εγγράψουν πλοία στο Κυπριακό νηολόγιο με την ίδρυση Κυπριακής ναυτιλιακής εταιρείας. Οι ναυτιλιακές εταιρείες που εγγράφονται στην Κύπρο απολαμβάνουν σημαντικά φορολογικά προνόμια. Ίδρυση ναυτιλιακής εταιρείας Για να εγγραφεί ένα πλοίο στο Κυπριακό νηολόγιο θα πρέπει να ιδρυθεί μία Κυπριακή ναυτιλιακή εταιρεία η οποία θα είναι και ο ιδιοκτήτης του πλοίου. Η εταιρεία μπορεί να ανήκει σε μή κατοίκους της Κύπρου για σκοπούς συναλλαγματικού ελέγχου. Σαν αποτέλεσμα η εταιρεία θα μπορεί να αγοράζει και να πωλεί πλοία από και προς μή κατοίκους Κύπρου, να δανείζεται εκτός Κύπρου και να υποθηκεύει τα πλοία της προς όφελος μή κατοίκων Κύπρου χωρίς να χρειάζεται άδεια από τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η διαδικασία που ακολουθείται για την ίδρυση Κυπριακής ναυτιλιακής εταιρείας είναι παρόμοια με την ίδρυση μιας Κυπριακής εταιρείας. Φορολογία Ναυτιλιακές εταιρείες με πλοία υπό Κυπριακή σημαία που εκτελούν δρομολόγια σε διεθνή ύδατα, εξαιρούνται της φορολογίας κερδών. Επιπρόσθετα, δεν υπόκεινται σε φορολογία κεφαλαιουχικών κερδών εκτός στις περιπτώσεις διάθεσης ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται στην Κύπρο. Μερίσματα που πληρώνονται από τις εταιρείες αυτές προς τους μετόχους τους εξαιρούνται από το φόρο. Η μεταβίβαση των μετοχών των εταιρειών ως αποτέλεσμα πώλησης ή κληρονομιάς δεν υπόκειται σε φόρο. Οι μισθοί των ναυτικών που εργοδοτούνται πάνω στα πλοία αυτά δεν υπόκεινται σε φόρο. Έξοδα ίδρυσης Τα έξοδα ίδρυσης μίας Κυπριακής ναυτιλιακής εταιρείας είναι παρόμοια με τα έξοδα για ίδρυση Κυπριακής υπεράκτιας εταιρείας. limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax cyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax cyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax Η εταιρεία | Χρήσης εταιρειών | Υπεράκτιεσ εταιρείες | Ίδρυση εταιρειών | Ίδρυση υποκαταστημάτων | Ίδρυση συνεταιρισμών | Ναυτιλιακές εταιρείεσ Copyright 2000-2003 by Kyriakides, Savvides & Associates. All rights reserved. Designed and maintained by υπηρεσιες / δραστηριοτητες ο τρόπος οργάνωσης μας, μας δίνει τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών στους κάτωθι τομείς χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να αναπτυχθούμε σε νέους τομείς αρκεί να μας το ζητήσετε. υπηρεσιες / δραστηριοτητες, ο τρόπος οργάνωσης μας, μας δίνει τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών στους κάτωθι τομείς χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να αναπτυχθούμε σε νέους τομείς αρκεί να μας το ζητήσετε, οργανωση επιχειρησεων, διοικηση, μηχανοργανωση, παρακολουθηση προσωπικου, διοικηση business plan, market plan, ταμειακο προγραμμα, χρηματοοικονομικα-τραπεζες επιδοτησεις-οαεδ, αναπτυξιακοι νομοι, κοινοτικα προγραμματα, μηχανοργανωση, software, hardware, internet, παρακολουθηση, λογιστηριο-κβς-φ.ε.-φπα-κεφαλαιο, αναλυτικη λογιστικη, εσωτερικος ελεγχος, δηλωσεις, μεγαλη ακινητη περιουσια, διαχειριση ανθρωπινων πορων, εργατικα, ασφαλιστικα, μισθοδοσια, αξιολογηση επενδυσεων χρηματιστηριο, διαφημιση-δημιουργικο, πιστοποιηση(iso), νομικες συμβουλες(ελλαδα - βουλγαρια), συμβουλες ασφαλειων-factoring οργανωση επιχειρησεων διοικηση μηχανοργανωση παρακολουθηση προσωπικου διοικηση business plan market plan ταμειακο προγραμμα χρηματοοικονομικα-τραπεζες επιδοτησεις-οαεδ αναπτυξιακοι νομοι κοινοτικα προγραμματα μηχανοργανωση software hardware internet παρακολουθηση λογιστηριο-κβς-φ.ε.-φπα-κεφαλαιο αναλυτικη λογιστικη εσωτερικος ελεγχος δηλωσεις μεγαλη ακινητη περιουσια διαχειριση ανθρωπινων πορων εργατικα ασφαλιστικα μισθοδοσια αξιολογηση επενδυσεων χρηματιστηριο διαφημιση-δημιουργικο πιστοποιηση(iso) νομικες συμβουλες(ελλαδα - βουλγαρια) συμβουλες ασφαλειων-factoring